Mevlid Kandili Ne Dua Yapılır? Nasıl Ibadet Edilir?

nimettulah

Acemi Üye
Silver
#12
Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V 'in dünyaya şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur.. Dularımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun..

allah
 

cileni-

Acemi Üye
Silver
#13
Teşekkürler ve bende tüm islamisohbet gen tr deki kardeşlerimin kandilini kutlar , hayırlar getirmesini temenni ederim...
 

begonya22

Acemi Üye
Silver
#14
Allah c.c hepinizden razı olsun. tüm mümin kardeşlerimizin kandili mübarek olsun . Rabbim, cümlemizi bu gecenin feyzinden istifade edebilmeyi nasip eylesin inşallah ..
 

shahadat

Cezalı Üye
#16
Şüphesiz ki hamd, Allah’a mahsustur . O’na hamdeder, O’ndan affımızı dileriz. Nefisleri mizin şerrinden, yapacağımız kötü işlerden Allah’a sığınırız. Allah kime hidayet ederse hiç kimse onu saptıramaz, kimi de (hak ettiği için) saptırırsa hiç kimse onu doğruya iletemez. Şehadet ederim ki Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur, tekdir ve hiç bir ortağı yoktur.

Yine şehadet ederim ki Muhammed (Sallallah u Aleyhi Vesellem) Allah’ın kulu ve rasuludur .

Birçok mevlid toplantıları münkerden, bid’atlardan ve İslam’a muhalif olan şeylerden uzak değildir. Çünkü bunu ne Rasululla h (Sallallah u Aleyhi Vesellem), ne ashab, ne tabiin, ne dört büyük imamlar ne de islamı en iyi bilen ve en iyi yaşayan asırlardan birinde hiçbir kimse yapmış değildir. Çünkü bunun şer’i bir delili yoktur. Mevlithan lar çoğu kez şirke düşecek sözler söylerler. Mesela arada sırada “Meded ya Rasululla h!” veya “Bizlere imdat kıl!” “Ya Rasululla h yalnız sanadır itimadımız!”

“Ya Nebiyulla h kaldır bizden sıkıntıyı!” gibi yalnız Allah’a dua edip isteneceği şeyleri Rasululla h’tan (Sallallah u Aleyhi Vesellem) isterler

Rasululla h (Sallallah u Aleyhi Vesellem) bu sözlere şahit olsaydı büyük şirkle onların üzerine hükmederdi. Zira darlıkta olan imdadına giden, sıkıntıları gideren, kendisine dayanılıp imdat istenilen yalnız Allah (Celle Celaluhu)’dır.

İşte bu konuda ayet ve hadisler :

1. “Yahut dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü (onun üzerinden kaldırıp) açıyor.”(Neml, 62)

2. “De ki, doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.(Cin, 21)

3.

Rasululla h (Sallallah u Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: “(Manevi olarak) bir şey istediğin zaman Allah’tan iste! Yardım talep ettiğin zaman yine Allah’tan yardım talep et!”

(Tirmizi, sahih ve hasendır)

Bir çok mevlidler de Rasululla h (Sallallah u Aleyhi Vesellem) ‘in kendi hakkında söylenmesini yasakladığı aşırı övgüler yapılmaktadır. Oysa ki, Rasululla h (Sallallah u Aleyhi Vesellem) bu gibi aşırı övgüleri şu sözü ile yasaklamıştır:
“Hırıstiyanların Meryem oğlunu İsa (Aleyhi Selam) abarık sözlerle övdükleri gibi beni de öyle övmeyin. Ben ancak bir kulum, bana Allah’ın kulu ve Rasulu deyin.”
(Buhari)
Düğün ve başka mevlitler de Allah’ın; Muhammed’i kendi nurundan, bütün eşyayı da onun nurundan yarattığını zikretmek tedir. Oysa ki, bunları şu ayetler yalanlama ktadır:
“De ki, ben ancak sizin gibi bir beşerim, bana vahyedild i ki, sizin ilahınız tek bir ilahtır.”
(Kehf, 116)
Bilinen şu ki: Allah’ın Rasulu (Sallallah u Aleyhi Vesellem) bir ana-babadan yaratılmış olup Allah’ın vahyi ile şereflenmiş bir kuldur.
Ayrıca mevlit kitaplarında bütün alem Muhammed (Sallallah u Aleyhi Vesellem)’in hatırası için yaratıldığı zikredilm ektedir. Halbuki Kur’an bu iddiayı şu ayeti ile yalanlama ktadır:
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
(Zariyat, 56)
(Yani alemin bir parçası olan cinler ve insanlar Muhammed (Sallallah u Aleyhi Vesellem)’in şerefi için değil, Allah’a ibadet etmeleri için yaratılmışlardır.)
(Başka bir ayette de: “(Rasulum!) Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 107) ifade edilmekte dir. Bu Kur’an’ı haber de alemin Muhammed (Sallallah u Aleyhi Vesellem) için değil, Muhammed (Sallallah u Aleyhi Vesellem)’in alem için yaratıldığını açıkca beyan buyurmakt adır.)
Hırıstiyanlar Mesih’in ve aile efradlarını doğum günlerini bayram olarak kutlarlar . Müslümanların da nebinin veya bazı şahışların doğum günlerini kutlamala rı hırıstiyanlardan esinlenme bir bid’at’tır. Oysa ki Rasululla h (Sallallah u Aleyhi Vesellem) şöyle buyuruyor:
“Kim bir topluma kendini benzetirs e onlardandır.”
(Ebu Davud, sahihtir)
Çoğu kez mevlitler de kadın, erkek karışık şekil bulunurla r ki, bu ayrıca islamın haram kıldığı bir davranıştır.
Ayrıca mevlit günlerinde yüzbinlerce paralarla satın alınan rengarenk kağıtlar, kandiller biraz sonra yerlere atılarak ithal edildikle ri kafir ülkelere para aşırmaktan başka hiç bir faydası yoktur. Halbuki, Allah’ın Rasulu (Sallallah u Aleyhi Vesellem), boş yere malın harcanmasını yasaklamıştır.
Böylesi merasimle rde süslenme-püslenme, yemek hazırlama ile geçirilen vakitler çoğu zaman namazın terkine bile müncer olmaktadır.
Mevlidin sonunda Rasululla h’ın huzura geldiği inancıyla ayağa kalkarlar ki, bu da uydurulmuş yalandan başka bir şey değildir.
Çünkü yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Onların (ölenlerin) gerisinde dirilecek leri güne kadar bir berzah (berzah dünya ile ahiret arasındaki engeldir) vardır.”
(Mu’minun, 100)
Enes İbn Malik (rahimehul lah) diyor ki:
“Ashabın yanında Rasululla h’tan daha sevgili kimse yoktu, buna rağmen ashab onu gördükleri zaman hoşlanmayacağını bildikler i için Rasululla h’a kıyam etmezlerd i.”
(Ahmed, Tirmizi sahihtir)
Bazıları şöyle derler: “Mevlitte biz Rasullah’ın siretini okuyoruz bu suç mudur?” Gerçek şu ki, onlar Rasululla h’ın siretine ters düşen yalan ve iftiralar kabilinde n şeyler okuyorlar . Hem onun siretini senede bir defa değil, her zaman okunmalıdır. Ayrıca Rasulun doğduğu Rabiyel evvel ayı, onun ölüm ayıdır da. Dolayısıyla sevinç ayı olmaktan çok, üzüntü ayı olmalıdır. (Ki, islamda ne kimsenin doğumu için kutlama, ne de ölümü için maten törenleri tertiplem e yoktur.)
Rasululla h’ın doğum gecesini kutlayanl ar çoğu kez gece yarısına kadar uykusuz kalmakta, ya sabah namazını terk ediyorlar, ya da en azından cemaatla kılmayı fevt ediyorlar .
İnsanların çoğunun mevlit merasimin e önem vermeli, onun meşruiyyetini (şeriata göre uygun olmasını) ifade etmez. (Çünkü islam bir demokrasi dini değil ki, çokluk nerdeyse, hak da orada olsun. Bütün insanlar hakka karşı çıkmış olsa, onu benimseye n tek bir kimse bulunmasa dahi “hak” yine haktır ve gerçek olan odur.)
Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Yeryüzünde çoğunluğa uyarsan seni Allah’ın yolundan saptırırlar.”
(En’am, 116)
Huzeyfe (radiallah u anhu) diyor ki:
“Bütün bid’atlar sapıklıktır insanlar onu güzel görse de.”
Hasan el Basri (radiallah u anhu) de diyor ki:
“Daha öncekiler arasında sünnet ehli azınlıkta idi, gelecekte de azınlıkta kalacaktır. Zira onlar nimet bolluğu zenginlik içinde şımarmış olanların arasına katılmadılar. Din adına ibadet uyduran bid’atçıların, bid’atlarına iştirak etmediler . Rableriyl e karşılaşıncaya kadar İslam sünnetleri üzerinde hayatlarına devam etmeye sabrettiler.

Ey müslümanlar sizlerde öyle olunuz.”
 

~ DiLruBâ ~

Acemi Üye
Silver
#20
Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlidtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır...

Tüm İslamturka ailesinin Mevlid Kandili mübarek olsun..