Kur'an ışığında mucizenin tanımı

susran

Acemi Üye
Silver
#1
[NOT: Başka bir siteye yazdığım bir yazıyı buradaki arkadaşlarla paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi doğrular tartışılarak bulunur. Tabii ki tartışmalar da delillere dayandırılarak yapılmalıdır. ]

Mucize kavramı ve tarifi öyle anlaşılıyor ki yerine oturmamıştır. Ne yazık ki bu kavram kargaşası her yerde kendini gösteriyor. Ne anlatılacaksa önce onun hududu çizilmeli, yoksa devamlı boş yere çekişir, gücümüzü boş yere harcarız. Her şey net olmalı. Örneğin bütün İslam alimleri "haber-i ahad ile akait bina edilemez" der, fakat biraz sonra dediğini unutur, hadislerle -ki hadislerin %99,5 u haber-i ahattır- akait kurallar koymaya başlarlar kabir azabı vs. gibi...
Bunun için Mucize kavramı ve tarifini vermek gerekti. Benim anlattıklarım burada verilen tarife göredir ve bu tarifi de ben yapmadım, akait kitaplarının hepsinin verdiği ortak bir tariftir. Fakat ne yazık ki o tarifi yapanlar da bir kaç sayfa sonra tariflerini unuturlar, konuyu saptırırlar.
Keza mucize kavramı; yapılan tarife göre genişleyebilir de daralabilir de. Bunun için yazı yazan arkadaşlar, önce üzerinde durduğu kavramın tarifini verirse daha rahat anlaşabiliriz kanaatindeyim . Saygılar

KURAN IŞIĞINDA MUCİZE’NİN TANIMI:
Mucize “acz” kökünden türemiş olup aciz bırakan güçsüz kılan harika olay anlamına gelir.
Mucize, peygamberlik iddiasında bulunan zatın elinde, inkar edenlere meydan okuduğu esnada, benzerini getirmekten inkarcıları acze düşüren fiili veya men’i bir tarzda meydana gelen harikulade bir iştir.


Bir hârika olan mucizenin iki ana özelliği vardır.
Her harikulade olay bir mucize değildir. Harikulade bir olayın mucize sayılabilmesi için şu iki şartın birlikte olması gerekir:
Bunlardan biri; "meydan okumak" diğeri, inkârcıları "âciz bırakmak"tır. Ehl-i Sünnet âlimleri, mucizeyi, kerâmet gibi diğer harikalardan ayıran unsur ve şartları dikkate alarak çeşitli ifadelerle tarif etmişlerdir. Bunlardan en uygun ve açık olanı şöyledir;

Mucize; Peygamberlik iddiasında bulunan ve inkârcılara meydan okuyan zâtın bu iddiasının doğruluğunu ispat etmek için, Hak Teâlâ'nın, onun vasıtasıyla izhar ettiği ve muarızlarını bir benzerini yapmaktan âciz bırakan, tabiat kanunları ve âdetler üstü hadiselerdir (et-Taftazânî, Şerhul-Akâid en-Nesefiyye; Kahire 1939, s. 459-460; Diğer tarif için bk. el-Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, III,177; el-Cezirî, Tavdîhu'l-Akâid, 140).KUR’AN’DA KULLANILIŞI
Kur’an’da mucize terimi için “ayet ve ayat” kelimeleri kullanılmıştır. Ayet ve ayat; nişan, alamet, delil, belge, mucize, Kuran cümleleri manalarına gelir. Özellikle K.Kerimde tekil olarak geçen “ayet” kelimelerin tamamı mucize, belge, delil manasında kullanılmıştır bakara 106. ayet hariç. Bu bir ayette Kuran cumlesi manasında kullanılmıştır:
2/BAKARA-106: Mâ nensah min âyetin ev nunsihâ ne’ti bi hayrin minhâ ev mislihâ e lem ta’lem ennallâhe alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).
Biz bir âyetten neyi neshedersek (kaldırırsak ve değiştirirsek) veya neyi unutturursak, ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun?
-Çoğul olarak “ayat” kelimesi ise hem mucizeler, hem belge, delil, işaret ve hem de Kuran cümleleri manasında kullanılmıştır ama daha çok Kuran cümleleri manasında kullanılmıştır.

MUCİZE KİMDEN İSTENİR:
Peygamber olduğunu yani Allah’ın elçisi olduğunu söyleyen herkesten istenir. Allah’ın seni elçi tayin ettiğine dair bir belgen var mı, kendini ispat et, ayetini=mucizeni göster” derler halk. Örneğin:
Hz. Musa Allah’ın elçisi olarak Firavuna gidince ;

7/A'RÂF-105: Hakîkun alâ en lâ ekûle alallâhi illel hakk(hakka), kad ci’tukum bi beyyinetin min rabbikum fe ersil maiye benî isrâîl(isrâîle).
“Hak olan (doğru olan) Allah'a karşı Hakk'tan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine =(açık delil, mucize) ile geldim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder.” der.
Firavun da:
7/A'RÂF-106: Kâle in kunte ci’te bi âyetin fe’ti bihâ in kunte mines sâdikîn(sâdikîne).
(Firavun şöyle) dedi: “Eğer bir âyet =(mucize) getirdinse, sadıklardan (doğru söyleyenlerden) isen onu getir.”

Örnek ayette görüldüğü gibi mucize, Peygamberlik iddiasında olan herkesten istenen Peygamberlik belgesidir. Ama göstereceği belgeyi, kendisinden başkasının yapamaması, gösterememesi gerekir. Bunun için bu belgenin adına mucize (aciz bırakan) denir.
a-Mucize Peygamber namzedine ya peygamberlikle beraber verilir: Hz Musa’a Firavuna gönderilirken verildiği gibi:

28/KASAS-31: Ve en elkı asâk(asâke), fe lemmâ reâhâ tehtezzu keennehâ cânnun vellâ mudbiren ve lem yuakkıb, yâ mûsâ akbil ve lâ tehaf, inneke minel âminîn(âminîne).
"Ve asanı at!" Bunun üzerine (asasını atınca), onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, (geri) dön! Ve korkma, muhakkak ki sen emniyette olanlardansın!"
28/KASAS-32: Usluk yedeke fî ceybike tahruc beydâe min gayri sû(sûin), vadmum ileyke cenâhake miner rehbi fe zânike burhânâni min rabbike ilâ fir’avne ve melâih(melâihî), innehum kânû kavmen fâsikîn(fâsikîne).
Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan (açılan), kanatlarını (kollarını) kendine çek (kapat). Bu ikisi, senin Rabbinden, firavuna ve onun (kavminin) ileri gelenlerine iki burhan(delildir= mucizedir) dır. Muhakkak ki onlar, fasık bir kavimdir.

b-Ya da mucize, görevini ifa ederken muarızları peygamberlerden bir mucize istemesiyle verilir. Hiçbir peygamber mucize gösterme yetisine sahip değildir. Ancak Allah(cc) o imkanı verirse gösterebilir. Bu şekilde isteyip de istedikleri mucize gösterildikten sonra inanmadılar mı o toplum toptan helak edilir. Nitekim Ğafir =mü’min 78. ayeti kerimesinde şöyle buyruluyor:

40/MU'MİN-78: Ve lekad erselnâ rusulen min kablike minhum men kasasnâ aleyke ve minhum men lem naksus aleyk(aleyke), ve mâ kâne li resûlin en ye’tiye bi âyetin illâ bi iznillâh(iznillâhi), fe izâ câe emrullâhi kudıye bil hakkı ve hasire hunâlikel mubtılûn(mubtılûne).

Ve andolsun ki senden önce (de) resûller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir resûlün âyet (mucize) getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş [gereken yapımış] olur. Ve (hakkı) boşa çıkarmak isteyenler, orada hüsran uğramışlardır.

SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED’E VERİLEN MUCİZE:
Hz. Muhammed’e (as) tek bir mucize verilmiştir; o da, Kuran’dır. Kuranın mucizeliği ise kıyamete kadar bakidir. Kuran, Hz. Muhammed’in Allah Resulü olduğunu kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara ispat etmeğe devam edecektir.

-Hz. Muhammed’den de görsel mucize istedilerdi. Cenab-i Allah Hz. Muhammed’den mucize isteyenlere şöyle cevap veriyor:

29/ANKEBÛT-50: Ve kâlû lev lâ unzile aleyhi âyâtun min rabbih(rabbihî), kul innemel âyâtu indallâh(indallâhi), ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).
Ve: "Ona Rabbinden âyetler (mucizeler) indirilseydi ya! (gerçekten Allah’ın resulü idiyse)?" dediler. De ki: "Muhakkak ki âyetler (mucizeler), ancak Allah'ın katındadır. Ve ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım."
29/ANKEBÛT-51: E ve lem yekfihim ennâ enzelnâ aleykel kitâbe yutlâ aleyhim, inne fî zâlike le rahmeten ve zikrâ li kavmin yu’minûn.

Onlara okunmakta olan Kitab'ı, sana indirmiş olmamız (mucize olarak) kendilerine kâfi gelmedi mi? Muhakkak ki mü'min olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır.

17/İSRÂ-59: Ve mâ meneanâ en nursile bil âyâti illâ en kezzebe bihel evvelûn(evvelûne), ve âteynâ semûden nâkate mubsıraten fe zalemû bihâ, ve mâ nursilu bil âyâti illâ tahvîfâ(tahvîfen).

Bizim âyet (mucize) göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu (mucizeleri) yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine (gözle) görünen (bir mucize olarak) dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve Biz, âyetleri (mucizeleri), korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz.

Özetlersek Muarızlar delil isterler, yani “gerçekten Allah’ın elçisiysen bize kesin bir delil, bir mucize göster, sakın bu, senin yakıştırman, senin buluşun bir şey olmasın” derler.

Peygamber (as) da Allah’ın(CC) izin verdiği mucizeyi gösterir ve “bu mucize Allah’tandır” der. Eğer bunu benden biliyorsanız siz de benim gibi insansınız, ben tek başıma bunu yaptım, siz ise çoksunuz, hepiniz aklınızı, fikrinizı, bütün maharetlerinizi birleştirin aynısını yapınız” diyerek meydan okur.
İşte bu bir birini aciz bırakma yarışına dini bir terim olarak mucize” dediler.

Hz. Muhammed için de şöyle dediler:
[025.004] [E1] Küfredenler: «Bu yalnızca onun uydurduğu bir iftiradır. ona başka bir topluluk da yardım da bulunmuştur bu hususta.» dediler. Bunlar, gerçekten haksızlık ve iftiraya saptılar.

[025.005] [E1] Yine dediler ki: «Bu eskilerin masallarıdır, onları yazdırtmış da akşam sabah onlar kendisine okunuyor.»

[016.103] [E1] Muhakkak biliyoruz ki onlar: «Mutlaka onu bir insan öğretiyor!» da diyorlar. Haktan saparak isnatta bulunmak istedikleri kimsenin dili yabancıdır; bu Kur'an ise gayet açık bir Arapça'dır.

Rabbimiz de bunlara cevaben buyruyor ki:
[002.023] [E1] Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, haydi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.
[002.024] [E1] Fakat yapamazsınız -ki hiç bir zaman yapamayacaksınız- o halde kafirler için hazırlanmış -çırası insanlarla taşlar olan- o ateşten sakının!
-Müşriklerin, sanki mucize gösterilirse inanacakmış gibi davranışları müminleri çok etkilemiş olmalı ki, ne olurdu, Allah Resulü Rabbinden bunların istediği mucizeyi göstermesini istese de bunlar da muslüman olsalar, biz de bu işkence ve sıkıntılardan kurtulsak diye düşünmeye başlamışlardı. Yüce Allah bunun üzerine müminleri şöyle ikaz etti:

[013.031] [DI] Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yeryüzünün parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kuran olsaydı, yine de kafirler inanmazlardı. Oysa bütün işler Allah'a aittir. Hala İnananlar, «Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirebilecek olduğu» gerçeğini anlamadılar mi? [ki, Allah mucize indirse de hepsini imana getirse deyip beklenti içindeler. Allah isteseydi yani zorlayıcı irade kullansaydı, hiçbir mucize göstermeden de imana getirebilirdi.] Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar, yaptıkları işler sebebiyle inkar edenlere bir belanın dokunması veya evlerinin yakınına inmesi devam eder durur. Allah, verdiği sözden şüphesiz caymaz.

Müşriklerin devamlı mucize isteyişleri karşısında bunalan Allah Resulünü de şöyle uyarıyor Rabbimiz:

[006.034] [DI] Senden önce nice peygamberler yalanlandı ve kendilerine yardımımız gelene kadar yalanlanmalarına ve sıkıştırılmaya katlandılar. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek yoktur; and olsun ki peygamberlerin haberi sana da geldi.
[006.035] [DV] Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi, o halde sakın cahillerden olma!

MUCİZELERİ DİĞER HARİKUL’ADE OLAYLARDAN AYIRAN ÖZELLİK:
Görüldüğü gibi mucizeleri, benzeri harikulade olaylardan ayıran en önemli özelliklerinden biri, başka bir deyişle alamet-i farikası; bir birini yalanlayan iki tarafın bulunmasıdır. Peygamber der ki; “ben Allah’ın elçisiyim”. Muarızları der ki; “hayır, sen Allah’ın elçisi değilsin. Eğer doğru söylüyorsan Allah’ın sana bu görevi verdiğine dair Allah’tan bir belge getir” derler.
-Peygamber de Allah’ın kendisine verdiği mucizeyi yani peygamberlik belgesini gösterir.
-Muarızlar da bunu kabul etmemek için bahaneler uydururlar, bu, senin uydurmandır, bizim bilmediğimiz özel bir bilgiye dayanarak kendin icat ettin, bunu biz, Allah’ın sana verdiği bir belge olarak kabul etmeyiz” derler.

-Peygamber olan zat da mademki buna benim uydurmam, yani bir beşer buluşu diyorsunuz, o halde siz de benim gibi bir beşersiniz, hepiniz birleşin, insan dışı güçlerden kime sözünüz geçerse onları da yardıma çağırın, bu benim icadım kabul ettiğiniz şeyi yapın” diyerek meydan okur.


KUR’AN’DA BAZI MUCİZE ÖRNEKLERİ

Salih (as)’ın kavmi Semud’a verilen Deve ve kavmin deveyi kesip helak olması:
Araf 7/73, Hud 11/64, İsra 17/59, Şuara 26/155
Musa (as)’a attığında canlanan asa: Neml 27/10
Musa (as)’a elini koltuğunun altından çıkarınca parlayan bir beyaz el: Neml 27/12
Musa (as)’a tufan, çekirge gibi dokuz mucize: İsra 17/101, Neml 27/12
İsa (as)’ın çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıp ona üflemesi ve onun Allah’ın izniyle hemen kuş olması, Kör ve alacalıları iyileştirmesi: Al-i İmran 3/49
İsa (as)’ın Allah’ın izniyle ölüleri diriltmesi: Al-i İmran 3/49
-İsa(as)’ın gökten bir sofra indirmesi: Maide 5/112-115
-Üzeyr (as) yüz sene ölü olarak bekletilerek tekrar kaldırılması, gözünün önünde eşeğinin diriltilmesi. 2/259
-İbrahim (as)a kuşların nasıl diriltildiğinin gösterilmesi. 2/260
-Hz. Musa’nın Allah’ı (cc) görmek istemesi ve bunun üzerine Allah’ın (cc) dağa tecelli ederek dağın param parça olması.
Bu son dört örnek inandıkları halde kalplerinin mutmain olması için istenmiş ayet (mucize)lerdir. Bunların gösterilmesinden sonra hasıl olacak en ufak bir şüphe ve tereddüt helak olmalarına sebep olabilirdi, fakat tereddüt eden çıkmadı.

MUCİZE GİBİ GÖRÜNMESİNE RAĞMEN MUCİZE SAYILMAYAN BAZI OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR:
-Hz. Eyyub (as)ın Allah’ın emriyle, ayağıyla yeri teperek su çıkarması ve ondan içip yıkanarak şifa bulması. [038.042] [E1] Ayağınla yere tep! işte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su. dedik.]
- Hz. Muhammed’in gece mescidi aksaya yürütülmesi, miraç hadisesi. Bunları sadece Peygamber (as)ın kendisi yaşadı, kimseye göstermedi. Dolayısıyla hiçbir kimse peygamberliğinin delili olarak görmez.
-Hz. Nuh’a gemi yapım sanatının öğretilmesi.11/37, Tufanla Nuh kavminin helaki.
-Lut, Semud, Âd ve Şuayb kavminin helaki.[Kısaca bütün kavimlerin helaki tabii afetlerle olmuştur.]
-Hz. Davud’a zırh yapım sanatının öğretilmesi.21/80
-Hz. Suleymanın yanındaki kitaptan kendisinde ilim olan kişi tarafından Belkisin tahtının getirilmesi. [Bu, ilimle getirilmiş].
-Hz. İbrahim’in ateşte yanmadan, mancınıkla atılmasına rağmen bir yerinin kırılmadan kurtulması.
-Hz. Musa ve kavmine çölde beslenmeleri için kudret helvası ve bıldırcın gönderilmesi, üzerlerine bulutun gölge kılınması. 2/57
-Hz. Musa ve kavminin denizden geçirilmesi
- Kavminin su istemesi üzerine Hz. Musa’nın Allah (cc)nın emrine binaen asasıyla taşa vurması ve taştan on iki pınar fışkırması. 2/60 vs …
Bu misalleri daha da çoğaltabiliriz.

* * * * * * *
-Peki, bunların mucize sayılmayacağını nereden çıkardınız?

Devamı var.
 

susran

Acemi Üye
Silver
#2
-Peki, bunların mucize sayılmayacağını nereden çıkardınız?
-Rabbimiz de bunları Musa’ya verdiği mucizeler arasında saymadı.

Rabbimiz Musa (as)a dokuz mucize verdiğinden bahseder.

وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوسى تِسْعَ ايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَْلْ بَنى اِسْرَائلَ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنّى لَاَظُنُّكَ يَا مُوسى مَسْحُورًا (101)
017.101] [DI] And olsun ki, Musa'ya dokuz tane apaçık mucize verdik. İsrailoğullarına sor, Musa onlara geldiğinde, Firavun kendisine: «Ey Musa! Ben seni büyülenmiş sanıyorum» demişti.

O mucizeler de şunlardır:
(1) Büyük bir yılana dönüşen asa: 20/20
(2) Musa'nın güneş gibi parlayan ve beyaz olan eli :20/22
(3) Sihirbazların tümünün sihirlerinin bozulması: 20/69
(4) Kıtlık 7/134- Vaktaki azab [kuraklık ve kıtlık?]üzerlerine çöktü, ya Musâ! dediler: Bizim için rabbına dua et, sana olan ahdi hurmetine, eğer bizden bu azâbı sıyırırsan kasem olsun ki sana kat'iyyen iyman ederiz ve Beni İsraîli seninle beraber mutlak göndeririz

(5) Tufan : 7/133
(6) Çekirge: 7/133
(7) Buğday güvesi: 7/133
(8) Kurbağa: 7/133
(9) Kan afeti: 7/133
7/133- Biz de kudretimizin ayrı ayrı âyetleri olmak üzere başlarına tufan gönderdik, çekirge gönderdik, haşerat gönderdik, kurbağalar gönderdik, kan gönderdik yine inad ettiler ve çok mücrim bir kavm oldular.

Rabbimizin Hz. Musa’ya mucize olarak verdiğini beyan ettiği olaylar bunlar yani bu dokuz olay.

-Peki, ötekiler de olağanüstü olaylardır, hatta bunların bir kısmından da daha büyük ve insanlar üzerinde daha etkili olabilecek olaylardır. Bunlar neden mucize sayılmadı?
-Bildiğiniz gibi mucize, muarızını aciz bırakan belge demektir. Bu mucize sayılmayanlarda karşı itirazda bulunan bir kimse yok. Bunların hepsi inanan kimselere verilmiş bir lütuf ve ikramdan ibarettir. Bunlar vasıtasıyla kimse Peygamberin peygamberliğine inandırılmaya çalışılmamıştır. Bunlarla aciz bırakılan bir kimse de yoktur.

MUCİZE OLMAYAN OLAĞANÜSTÜ OLAYLARIN MUCİZE OLAN OLAYLARDAN FARKI NEDİR?

-Mucizeler fiziki kanunlarla izah edilemez veya insanlar tarafından benzeri yapılamayacak olaylar olmasına karşılık, mucize sayılmayan diğer olağanüstü olayların fizik kanunları ile açıklanması veya insanlar tarafından benzerinin yapılması mümkün olabilecek olaylardır. Örneğin asayla taşa vurarak kimse su çıkaramaz ama taşı kırarak altındaki suyu gün yüzüne çıkarabilir. Keza kızıl denizinin suyunun çekilmesi o esnada okyanusta meydan gelen deprem ve çökmeye bağlı meydana gelen tsunami neticesinde olabilir. Buna benzer olaylar Filipinlerde sık meydana gelmektedir. Sulardaki bu çekilme, çökmenin olduğu yerin uzaklığına göre yarım saat ile bir saat kadar sürebilmektedir. Kısacası bu mucize olmayan yani meydan okuma özelliği taşımayan olağanüstü olaylar zamanla fizik kanunları ile açıklanabilecek olaylardır, onları mucize deyip üzerinde düşünmeden atlamak, kafa yormamak, onlardaki hikmeti çözmemek bize sevap kazandırmaz, belki günah kazandırır.


MUCİZE GÖNDERMEK ALLAH’A AİTTİR:

Mucizeler rasullerin elinde gerçekleşse de gerçekte Allah’ın iradesi ile gerçekleşirler.
En’am 6/37. O'na Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! dediler. De ki: Şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler.

En’am 6/109.
. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a andiçtiler. De ki: Mucizeler ancak Allah katındandır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız?
29/50. "Ona Rabbinden (başkaca) mucizeler indirilmeli değil miydi?" derler. De ki: Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.

26/2. Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 3. (Resûlüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın! (Kendini helak edeceksin!) 4. Biz dilesek, onların üzerine gökten öyle bir mucize indiririz ki, hepsi ona boyun eğmek zorunda kalırdı.[Ama biz onları zorla inandırmak istemiyoruz, hür iradeleriyle inansınlar istiyoruz.]

Allahın izni olmadıkça peygamberler mucize getiremezler.


Rad 13/38 Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkânı yoktur. Her müddetin (yazıldığı) bir kitap vardır.

Mümin 40/78.Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir âyeti kendiliğinden getiremez. Allah'ın emri gelince de hak uygulanır ve o zaman bâtılı seçenler hüsrana uğrayacaklardır.

MUCİZE VERİLEN KAVMİN DURUMU

1- SONU HELAK İLE BİTEN MUCİZELER:
Kafirler mucize geldiğinde inanacaklarını söylerler. Ancak bu iddialarında samimi değillerdir:

En’am 6/109: . Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a and içtiler. De ki: Mucizeler ancak Allah katındandır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız?

Mucize gedikten sonra da inanmadıkları için Sonuç olarak Helak edilmişlerdir:
Şuara 153-158. Dediler ki: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! 154. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. 155. Salih: İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi. 156. Ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. 157. Buna rağmen onlar deveyi kestiler; ama pişman da oldular. 158. Bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda, büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

Bu tür mucizelerin genel sonucu helaktır:
Yunus 10/13. Andolsun ki sizden önce, peygamberleri kendilerine mûcizeler getirdiği halde (yalanlayıp) zulmettiklerinden dolayı nice milletleri helâk ettik; zaten onlar iman edecek değillerdi. İşte biz suçlu kavimleri böyle cezalandırırız.

Hicr 15/7-8, "Eğer doğru söyleyenlerden idiysen, bize melekleri getirmeliydin." Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.

Maide 5/115. Allah da şöyle buyurdu: Ben onu [o maideyi] size şüphesiz indireceğim; ama bundan sonra içinizden kim nankörlük ederse, kâinatta hiç bir kimseye etmediğim azabı ona edeceğim!

2- SONU HELAK İLE BİTMEYEN MUCİZELER:
Bu mucizeler Kafirlerin istekleri ve iddiaları neticesinde değil Peygamberlerin tebliğlerini güçlendirmek için verilmişlerdir. Dolayısıyla gönderilme amacı kafirlerin mucize isteklerini yerine getirip onları acze düşürmek olmadığı için Helak ile sonuçlanmamışlardır. Zaten bu da Rahman’ın adaletine uymazdı. Örneğin bu tür mucizelere Musa (as)’ın beyaz eli ve asa mucizesi İsa (as)’ın tebliğ esnasındaki mucizeleri bu tür mucizelerdir.Ayni zamanda bunlar, muarızların istemesiyle değil, Allah’ın (cc) Peygamberlerine Peygamberlik belgesi olarak verdiği mucizelerdir.* * * * * * *
RASULULLAH’A YAPILAN İLAHİ YARDIMLAR MUCİZE DEĞİLLERDİR:

Hz. Muhammed’e Mücadelesi boyunca yapılmış olan İlahi yardımlar İlahi vahiy ile kayıtlı olarak bizlere bildirilmiştir. Bu İlahi yardımlar mucize kapsamına girmezler.
-Rasulullah’a ve arkadaşına hicret esnasında görünmeyen askerlerle yardım yapılmıştır:

Tevbe 9/40 Eğer siz ona (Resûlullah'a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kâfirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına. Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.

-Hendek savaşında ilahi yardım yapılmıştır:
Ahzab 33/9,
Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi.

Ahzab 33/26.Allah, ehl-i kitaptan, onlara (müşrik ordularına) yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü; bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. [Beni Kureyza Yahudilerinden bahsediliyor]

Bedir Savaşında müminlere ilahi yardım yapılmıştır:
Al-i İmran 3/13 (Bedir'de) karşı karşıya gelen şu iki gurubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir gurup, diğeri ise bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kâfir bir gurup. Allah dilediğini yardımı ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır.

3/123-127 123. Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah, Bedir'de de size yardım etmişti. Öyle ise, Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız. 124. O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir? 125. Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar (düşmanlarınız) hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder. 126. Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır. 127. Allah, kâfirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin, böylece bozulmuş bir halde dönüp gitsinler diye, size yardım eder).


Enfal 8/9-13, 9. Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu. 10. Allah bunu (meleklerle yardımı) sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir. 11. O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu; sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (verdiği vesveseyi) sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su (yağmur) indiriyordu. l2. Hani Rabbin meleklere: "Muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kâfirlerin yüreğine korku salacağım; vurun boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına! diye vahyediyordu. l3. Bu söylenenler, onların Allah'a ve Resûlüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki Allah, azabı şiddetli olandır.


8/42-44 42. Hatırlayın ki, (Bedir savaşında) siz vâdinin yakın kenarında (Medine tarafında) idiniz, onlar da uzak kenarında (Mekke tarafında) idiler. Kervan da sizden daha aşağıda (deniz sahilinde) idi. Eğer (savaş için) sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilâfa düşerdiniz. Fakat Allah, gerekli olan emri yerine getirmesi, helâk olanın açık bir delille (gözüyle gördükten sonra) helâk olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için (böyle yaptı). Çünkü Allah hakkıyla işitendir, bilendir. 43. Hatırla ki, Allah, uykunda sana onları az gösterdi. Eğer onları sana çok gösterseydi, elbette çekinecek ve bu iş hakkında münakaşaya girişecektiniz. Fakat Allah (sizi bundan) kurtardı. Şüphesiz O, kalplerin özünü bilir. 44. Allah, olacak bir işi yerine getirmek için (savaş alanında) karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a döner.

Muhammed (as)’a ilahi bir yardım olarak gaybi eğitimden geçirilmiştir. O Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştür:


İsra 17/1-“Bir gece kulunu, Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya (En uzak ibadet evine) ayetlerimizi ona göstermek için götüren (Allah) her türlü noksanlıktan uzaktır. Şüphesiz O herşeyi işiten ve herşeyi görendir.”

Kur’an kendi kendinin müfessiri olduğundan bu ayetleri aşağıdaki ayetlerle anlayabiliriz:
Necm 53/7-18
- O (Cebrail) en yüksek ufukta idi. 8.Sonra yaklaşıp indi. 9.Araları iki yay kadar veya daha yakın idi. 10.O anda (Allah’ın) kuluna vahyettiğini iletti. 11.Gördüğünü gönül yalanlamadı. 12. Onunla gördüğü şey hususunda tartışıyor musunuz? 13. Hakikaten onu diğer inişte de gördü. 14. Sidre-i müntehanın (en uzak nokta) yanında 15. Onun yanında da Me’va bahçesi vardır. 16.Sidreyi bürüyen bürüyordu. 17.Göz ne şaştı; ne aştı. 18. Rabbi’nin ayetlerinden en büyüğünü gördü.

İsra 17/60. -Sana “Rabbin tüm insanları çepeçevre kuşatmıştır.” Demiştik. Sana gösterdiğimiz rüyayı da...

Bütün bu yardımlar da (İsra hariç) olağanüstü bir durum değil Rabbimizin müminlerin ruhları üzerindeki ilahi takviyesidir. (Enfal 8/42-44) Ayetlerde görüldüğü gibi İlahi yardımlar mucizeden içerik ve işlev açısından farklı sadece peygamberlere has olmayan samimi tüm müminlere yapılan yardımlardır.

ÖZETLERSEK:
Olağanüstü olaylar ikiye ayrılır: 1)Mucize, 2) Keramet, ikram, lütuf.

1-Peygamberlerin muarızlarına, peygamberliğini ispat için Allah’ın izniyle göstermeğe muvaffak oldukları olağanüstü olaylara mucize denir.
Her olağan üstü olay mucize değildir. Bir olağan üstü olayın mucize olabilmesi için:
a)Peygamberlik belgesi olarak ya başlangıçta verilir: Hz. Musaya verilen asa ve yed-i Beyza mucizeleri gibi
b)Ya muarızlarının istemesi üzerine verilir: Semud kavmine verilen diş deve gibi.
c) Veya bizzat Peygamberin veya inananların istemesi üzerine gösterilen olağan üstü olaylardır: Havarilerin gökten maide istemeleri, Hz. İbrahimin ve Üzeyir (as) ların ölüyü nasıl dirilttiğini görmek istemeleri üzerine gösterilen olaylar gibi ki bunlar da mucize kapsamına girer.
2-Peygamberlere ve inanırlarına yapılan olağanüstü yardım ve ikramlara da keramet denir, asayla bir vuruşta taştan on iki pınarın fışkırması, denizin karadan sıyrılması..vs. gibi. [çünkü bunlarda ne mümini ve ne de münkiri ikna gayesi vardır.]
3.Hz. Muhammed’e Kuran dışında hiç bir mucize verilmemiştir. Hz. Muhammed ve inanırlarının yaşadığı veya gördükleri olağanüstü yardımlar ise Allah (cc)nın Resulüne ve müminlere bir lütfü ve keremidir, bunlara da keramet diyebiliriz.
 

susran

Acemi Üye
Silver
#3
-Peki, bunların mucize sayılmayacağını nereden çıkardınız?
-Rabbimiz de bunları Musa’ya verdiği mucizeler arasında saymadı.

Rabbimiz Musa (as)a dokuz mucize verdiğinden bahseder.

وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوسى تِسْعَ ايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَْلْ بَنى اِسْرَائلَ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنّى لَاَظُنُّكَ يَا مُوسى مَسْحُورًا (101)
017.101] [DI] And olsun ki, Musa'ya dokuz tane apaçık mucize verdik. İsrailoğullarına sor, Musa onlara geldiğinde, Firavun kendisine: «Ey Musa! Ben seni büyülenmiş sanıyorum» demişti.

O mucizeler de şunlardır:
(1) Büyük bir yılana dönüşen asa: 20/20
(2) Musa'nın güneş gibi parlayan ve beyaz olan eli :20/22
(3) Sihirbazların tümünün sihirlerinin bozulması: 20/69
(4) Kıtlık 7/134- Vaktaki azab [kuraklık ve kıtlık?]üzerlerine çöktü, ya Musâ! dediler: Bizim için rabbına dua et, sana olan ahdi hurmetine, eğer bizden bu azâbı sıyırırsan kasem olsun ki sana kat'iyyen iyman ederiz ve Beni İsraîli seninle beraber mutlak göndeririz

(5) Tufan : 7/133
(6) Çekirge: 7/133
(7) Buğday güvesi: 7/133
(8) Kurbağa: 7/133
(9) Kan afeti: 7/133
7/133- Biz de kudretimizin ayrı ayrı âyetleri olmak üzere başlarına tufan gönderdik, çekirge gönderdik, haşerat gönderdik, kurbağalar gönderdik, kan gönderdik yine inad ettiler ve çok mücrim bir kavm oldular.

Rabbimizin Hz. Musa’ya mucize olarak verdiğini beyan ettiği olaylar bunlar yani bu dokuz olay.

-Peki, ötekiler de olağanüstü olaylardır, hatta bunların bir kısmından da daha büyük ve insanlar üzerinde daha etkili olabilecek olaylardır. Bunlar neden mucize sayılmadı?
-Bildiğiniz gibi mucize, muarızını aciz bırakan belge demektir. Bu mucize sayılmayanlarda karşı itirazda bulunan bir kimse yok. Bunların hepsi inanan kimselere verilmiş bir lütuf ve ikramdan ibarettir. Bunlar vasıtasıyla kimse Peygamberin peygamberliğine inandırılmaya çalışılmamıştır. Bunlarla aciz bırakılan bir kimse de yoktur.

MUCİZE OLMAYAN OLAĞANÜSTÜ OLAYLARIN MUCİZE OLAN OLAYLARDAN FARKI NEDİR?

-Mucizeler fiziki kanunlarla izah edilemez veya insanlar tarafından benzeri yapılamayacak olaylar olmasına karşılık, mucize sayılmayan diğer olağanüstü olayların fizik kanunları ile açıklanması veya insanlar tarafından benzerinin yapılması mümkün olabilecek olaylardır. Örneğin asayla taşa vurarak kimse su çıkaramaz ama taşı kırarak altındaki suyu gün yüzüne çıkarabilir. Keza kızıl denizinin suyunun çekilmesi o esnada okyanusta meydan gelen deprem ve çökmeye bağlı meydana gelen tsunami neticesinde olabilir. Buna benzer olaylar Filipinlerde sık meydana gelmektedir. Sulardaki bu çekilme, çökmenin olduğu yerin uzaklığına göre yarım saat ile bir saat kadar sürebilmektedir. Kısacası bu mucize olmayan yani meydan okuma özelliği taşımayan olağanüstü olaylar zamanla fizik kanunları ile açıklanabilecek olaylardır, onları mucize deyip üzerinde düşünmeden atlamak, kafa yormamak, onlardaki hikmeti çözmemek bize sevap kazandırmaz, belki günah kazandırır.


MUCİZE GÖNDERMEK ALLAH’A AİTTİR:

Mucizeler rasullerin elinde gerçekleşse de gerçekte Allah’ın iradesi ile gerçekleşirler.
En’am 6/37. O'na Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! dediler. De ki: Şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler.

En’am 6/109.
. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a andiçtiler. De ki: Mucizeler ancak Allah katındandır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız?
29/50. "Ona Rabbinden (başkaca) mucizeler indirilmeli değil miydi?" derler. De ki: Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.

26/2. Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir. 3. (Resûlüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın! (Kendini helak edeceksin!) 4. Biz dilesek, onların üzerine gökten öyle bir mucize indiririz ki, hepsi ona boyun eğmek zorunda kalırdı.[Ama biz onları zorla inandırmak istemiyoruz, hür iradeleriyle inansınlar istiyoruz.]

Allahın izni olmadıkça peygamberler mucize getiremezler.


Rad 13/38 Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkânı yoktur. Her müddetin (yazıldığı) bir kitap vardır.

Mümin 40/78.Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın herhangi bir âyeti kendiliğinden getiremez. Allah'ın emri gelince de hak uygulanır ve o zaman bâtılı seçenler hüsrana uğrayacaklardır.

MUCİZE VERİLEN KAVMİN DURUMU

1- SONU HELAK İLE BİTEN MUCİZELER:
Kafirler mucize geldiğinde inanacaklarını söylerler. Ancak bu iddialarında samimi değillerdir:

En’am 6/109: . Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a and içtiler. De ki: Mucizeler ancak Allah katındandır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız?

Mucize gedikten sonra da inanmadıkları için Sonuç olarak Helak edilmişlerdir:
Şuara 153-158. Dediler ki: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! 154. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir. 155. Salih: İşte (mucize) bu dişi devedir; onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, dedi. 156. Ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir. 157. Buna rağmen onlar deveyi kestiler; ama pişman da oldular. 158. Bunun üzerine onları azap yakaladı. Doğrusu bunda, büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

Bu tür mucizelerin genel sonucu helaktır:
Yunus 10/13. Andolsun ki sizden önce, peygamberleri kendilerine mûcizeler getirdiği halde (yalanlayıp) zulmettiklerinden dolayı nice milletleri helâk ettik; zaten onlar iman edecek değillerdi. İşte biz suçlu kavimleri böyle cezalandırırız.

Hicr 15/7-8, "Eğer doğru söyleyenlerden idiysen, bize melekleri getirmeliydin." Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez.

Maide 5/115. Allah da şöyle buyurdu: Ben onu [o maideyi] size şüphesiz indireceğim; ama bundan sonra içinizden kim nankörlük ederse, kâinatta hiç bir kimseye etmediğim azabı ona edeceğim!

2- SONU HELAK İLE BİTMEYEN MUCİZELER:
Bu mucizeler Kafirlerin istekleri ve iddiaları neticesinde değil Peygamberlerin tebliğlerini güçlendirmek için verilmişlerdir. Dolayısıyla gönderilme amacı kafirlerin mucize isteklerini yerine getirip onları acze düşürmek olmadığı için Helak ile sonuçlanmamışlardır. Zaten bu da Rahman’ın adaletine uymazdı. Örneğin bu tür mucizelere Musa (as)’ın beyaz eli ve asa mucizesi İsa (as)’ın tebliğ esnasındaki mucizeleri bu tür mucizelerdir.Ayni zamanda bunlar, muarızların istemesiyle değil, Allah’ın (cc) Peygamberlerine Peygamberlik belgesi olarak verdiği mucizelerdir.* * * * * * *
RASULULLAH’A YAPILAN İLAHİ YARDIMLAR MUCİZE DEĞİLLERDİR:

Hz. Muhammed’e Mücadelesi boyunca yapılmış olan İlahi yardımlar İlahi vahiy ile kayıtlı olarak bizlere bildirilmiştir. Bu İlahi yardımlar mucize kapsamına girmezler.
-Rasulullah’a ve arkadaşına hicret esnasında görünmeyen askerlerle yardım yapılmıştır:

Tevbe 9/40 Eğer siz ona (Resûlullah'a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kâfirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına. Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kâfir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.

-Hendek savaşında ilahi yardım yapılmıştır:
Ahzab 33/9,
Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi.

Ahzab 33/26.Allah, ehl-i kitaptan, onlara (müşrik ordularına) yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü; bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. [Beni Kureyza Yahudilerinden bahsediliyor]

Bedir Savaşında müminlere ilahi yardım yapılmıştır:
Al-i İmran 3/13 (Bedir'de) karşı karşıya gelen şu iki gurubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir gurup, diğeri ise bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kâfir bir gurup. Allah dilediğini yardımı ile destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır.

3/123-127 123. Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah, Bedir'de de size yardım etmişti. Öyle ise, Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız. 124. O zaman sen, müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir? 125. Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar (düşmanlarınız) hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle sizi takviye eder. 126. Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır. 127. Allah, kâfirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin, böylece bozulmuş bir halde dönüp gitsinler diye, size yardım eder).


Enfal 8/9-13, 9. Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peşpeşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu. 10. Allah bunu (meleklerle yardımı) sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir. 11. O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu; sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (verdiği vesveseyi) sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su (yağmur) indiriyordu. l2. Hani Rabbin meleklere: "Muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kâfirlerin yüreğine korku salacağım; vurun boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına! diye vahyediyordu. l3. Bu söylenenler, onların Allah'a ve Resûlüne karşı gelmelerinden ötürüdür. Kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki Allah, azabı şiddetli olandır.


8/42-44 42. Hatırlayın ki, (Bedir savaşında) siz vâdinin yakın kenarında (Medine tarafında) idiniz, onlar da uzak kenarında (Mekke tarafında) idiler. Kervan da sizden daha aşağıda (deniz sahilinde) idi. Eğer (savaş için) sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda ihtilâfa düşerdiniz. Fakat Allah, gerekli olan emri yerine getirmesi, helâk olanın açık bir delille (gözüyle gördükten sonra) helâk olması, yaşayanın da açık bir delille yaşaması için (böyle yaptı). Çünkü Allah hakkıyla işitendir, bilendir. 43. Hatırla ki, Allah, uykunda sana onları az gösterdi. Eğer onları sana çok gösterseydi, elbette çekinecek ve bu iş hakkında münakaşaya girişecektiniz. Fakat Allah (sizi bundan) kurtardı. Şüphesiz O, kalplerin özünü bilir. 44. Allah, olacak bir işi yerine getirmek için (savaş alanında) karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a döner.

Muhammed (as)’a ilahi bir yardım olarak gaybi eğitimden geçirilmiştir. O Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştür:


İsra 17/1-“Bir gece kulunu, Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya (En uzak ibadet evine) ayetlerimizi ona göstermek için götüren (Allah) her türlü noksanlıktan uzaktır. Şüphesiz O herşeyi işiten ve herşeyi görendir.”

Kur’an kendi kendinin müfessiri olduğundan bu ayetleri aşağıdaki ayetlerle anlayabiliriz:
Necm 53/7-18
- O (Cebrail) en yüksek ufukta idi. 8.Sonra yaklaşıp indi. 9.Araları iki yay kadar veya daha yakın idi. 10.O anda (Allah’ın) kuluna vahyettiğini iletti. 11.Gördüğünü gönül yalanlamadı. 12. Onunla gördüğü şey hususunda tartışıyor musunuz? 13. Hakikaten onu diğer inişte de gördü. 14. Sidre-i müntehanın (en uzak nokta) yanında 15. Onun yanında da Me’va bahçesi vardır. 16.Sidreyi bürüyen bürüyordu. 17.Göz ne şaştı; ne aştı. 18. Rabbi’nin ayetlerinden en büyüğünü gördü.

İsra 17/60. -Sana “Rabbin tüm insanları çepeçevre kuşatmıştır.” Demiştik. Sana gösterdiğimiz rüyayı da...

Bütün bu yardımlar da (İsra hariç) olağanüstü bir durum değil Rabbimizin müminlerin ruhları üzerindeki ilahi takviyesidir. (Enfal 8/42-44) Ayetlerde görüldüğü gibi İlahi yardımlar mucizeden içerik ve işlev açısından farklı sadece peygamberlere has olmayan samimi tüm müminlere yapılan yardımlardır.

ÖZETLERSEK:
Olağanüstü olaylar ikiye ayrılır: 1)Mucize, 2) Keramet, ikram, lütuf.

1-Peygamberlerin muarızlarına, peygamberliğini ispat için Allah’ın izniyle göstermeğe muvaffak oldukları olağanüstü olaylara mucize denir.
Her olağan üstü olay mucize değildir. Bir olağan üstü olayın mucize olabilmesi için:
a)Peygamberlik belgesi olarak ya başlangıçta verilir: Hz. Musaya verilen asa ve yed-i Beyza mucizeleri gibi
b)Ya muarızlarının istemesi üzerine verilir: Semud kavmine verilen diş deve gibi.
c) Veya bizzat Peygamberin veya inananların istemesi üzerine gösterilen olağan üstü olaylardır: Havarilerin gökten maide istemeleri, Hz. İbrahimin ve Üzeyir (as) ların ölüyü nasıl dirilttiğini görmek istemeleri üzerine gösterilen olaylar gibi ki bunlar da mucize kapsamına girer.
2-Peygamberlere ve inanırlarına yapılan olağanüstü yardım ve ikramlara da keramet denir, asayla bir vuruşta taştan on iki pınarın fışkırması, denizin karadan sıyrılması..vs. gibi. [çünkü bunlarda ne mümini ve ne de münkiri ikna gayesi vardır.]
3.Hz. Muhammed’e Kuran dışında hiç bir mucize verilmemiştir. Hz. Muhammed ve inanırlarının yaşadığı veya gördükleri olağanüstü yardımlar ise Allah (cc)nın Resulüne ve müminlere bir lütfü ve keremidir, bunlara da keramet diyebiliriz.