Hz.muhammed (s.a.s) diyarbakır hakkındaki miraç duası

Diyarbekir

Moderator
Silver
#1
​hz.muhammed (s.a.s) diyarbakır hakkındaki miraç duası

İslami-Facebook-Kapak-Fotoğrafları-6.jpg
 

Sell_!

Müslümanlar Kardeştir
Administrator
#5
Dini PAylaşımlarımızda Hadis ler Konusunda Özellikle Kaynak sağlam olmakla birlikteSahih Hadisleri PAylaşmanızı Önemle Arz Ederim Saygılar ,, Şahsen bende Duymadım bunu
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

Diyarbekir

Moderator
Silver
#6
Diyarbakır niçin ayaktadır
Peygamberimiz(SAV)’ın Diyarbakır’a duası ve aşağıda belirttiğimiz gibi Yunus peygamberin Diyarbakır’a duası Diyarbakır’ı manen ve madden ayakta tutan unsurlardır.

Fis kayası Hz.Yunus'un 7 sene kaldığı bir mekandır.Hz.Yunus önce Musullulara tebliğde bulunmuş cevap alamamış,Diyarbakır'a gelmiştir.Hüsnü kabul nedeniyle de Diyarbakır'a duası vardır.(Yakut-u Hamevi:Mücem ül Buldan ve Abdülgani Fahri Bulduk:Ceziretül arabın muhtasar tarihi) Basri Konyar:Diyarbakır Tarihi.1936.s.1/13

Yunus Peygamber: "Kal'anız mamur olsun, gönlünüz sürür dolsun" diye dua eder.^(Evliya Çelebi seyahatnamesi)
Diyarbakır’da çok yaygın olarak Peygamberimiz(SAV)’ın Miraçta Diyarbakır’a ait duası olduğu söylemi vardır.Henüz literatür olarak kaynağına ulaşamadım.Bu hıususta otorite Abdüssettar Avşar’la görüştüğümde’
Arap tarihlerinde Peygamberimiz(SAV) miraca çıkarken Diyarbakır'ı görrmuş ve Cebrail (AS)''a burası neresi diye sormuş Cebrail Amid şehir demiş.Peygamberimiz de bu şehre dua etmiş (Abdülsettar Hayati Avşar).Bu dua içkaleden Nasuh paşaya çıkan kapı üzerinde şu şekilde kayıtlıdır.'Resüller resulü Muhammed (SAV) Miracda hepimize Allah şehrimizi mübarek etsin buyurmuştur' şeklinde yazılıdır.
Süleyman Nazif’in babası Sait Paşa 10 citlik Mirat’ül İber isimli (9 cilt basılı,10.cilt yazma olarak İstanbul müze kütüphanesinde) eserinde Peygamberimizin(AS) miraçta Diyarbakırla ilgili iltifatlarını kaynaklarını vererek anlatıyor’demiştir
Diyarbakır’da Miraçta Diyarbakır için yapılan dua surlara da yanısmıştır.İçkaleden Nasuhpaşaya çıkan kapıya ve üzerindeki yazıya bakalım


Şimdi de namazda tehiyyat sonra okuduğumuz bir duayı hatırlayalım’
Ey Allahım.İbrahim ve onun soyundan gelenleri mübarek kıldığın gibi,Muhammed ve onun soyundan gelenleri de kıyamate kadar mübarek kıl’

(Prod.Dr.Zekeriya Kitapçı.Azerbeycan-Harzem ve Türk Oğuz boyları arasında İslamiyetYedi kubbe yay.Konya 2005..s.222)
Diyarbakır ahalisi Hz.İbrahim soyundandır.Literatürle göz atalım:
Diyarbakır şehri adını Hz.İbrahim’in oğlu Medyen’in oğullarından Belenda’nın oğlu Amid’den gelmektedir’
(el-Bekri:Mu’acem ma İsta’cem min Esmai’l-Bilad vel-Mevazi(Thk.Mustafa es-Sakka),Beyrut,1983.c1/1.s:93
Medyan kimdir sorusu için Hz.Hacer ve Sara öldükten sonra Hz.İbrahim Katura ile evlenmiştir.Bundan Yaksan,Zemran,Medyan,Yasbuk,Sulh,Büsr adlı oğulları olmuştur
(A.Cemil Akıncı:peygamberler Tarihi.2/286)

Bu evlatlardan Yaksan’ı Mekke’ye;Madun ve Madyan’ı ise Medyene,diğer evlatlarını ise Horasan’a göndermiştir.Prof.Dr.Zekeriya Kitapçı.Hz.Peygamberin Hadislerinde Türkler.Yedi kubbe yay.5 .Baskı.Konya .2008.s.155
Hz.İbrahim'in Hacer ve Sara isimli hanımlarının ölümünden sonra evlendiği Katura isimli hanımın oğlu Medyan'ın torunu Amed'in Diyarbakır'ın kurulmasındaki rolü vardır.
(el-bekri tarihi)
Diyarbakır (Amid) ismi Hz.İbrahim’in torunu Amed b Bülendiden gelir
(el bekri,Mu’cem ma-Este’cem.I/93) (Sait Paşa:Mirat-ül İber 1/266)(Yakutül Hamevi :Mücemül Buldan c:1 Amid maddesi)

Olaya bir de ileri tarihlerden bakalım
Diyarbakır ismi nereden geliyor.Orijinali Diyarbekrdir.Hz.İbrahim oğlu Hz.İsmail ve onun da oğlu Adnan ve onun da oğlu Rebia ve onun da torunu Bekr bin Vail…
Sahabe ordularının Diyarbakırı fethinden sonra Dicle kenarında ikamet eden Hz.İbrahim soyundan Bekr bin Vail Diyarbakıra yerleşir ve çoğunluğu teşkil eder ve şehre de ismini verir
Hz.İbrahim soyu ve Diyarbakır

Daha önce ismi Amid olan Diyarbakır’a İslamdan önce Tağlip bin Vail ve Bekr bin Vail olmak üzere Arap kabilelerinin bölgeye yerleşmesinden sonra Amid’in adı Diyar-ı Bekr olmuştur.
Diyabakır fethinden önce Bizanslılar ve Sasaniler arasında savaşlar devam edip ve Amida iki güç arasında el değiştirip dururken,Bizans imparatorluğu iyice zayıflamıştı.Sasanilerde de taht kavgaları vardı.Bu durum,Amida ve çevresinde oluşan bu sınır bölgesinde bir iktidar boşluğu yapmıştı.Zaten büyük çoğunluğu Habur havzasında Tağlip bin Vail ve Dicle kenarında Bekr bin Vail kabilelrrine mensup bazı göçebe Araplar Diyarbakır,Silvan,Mardin,Hasankeyf ve Erzen bölgelerine İslamdan önceyerleşmişlerdi.Bu uygun ortamdan yararlanan Müslüman Araplar,Halife Ömer zamanında,İyaz bin Ganem komutasındaki bir orduyla Amida’yı kuşatmış ve kiliselere dokunulmaması,fakay yenilerinin de yapılmaması hükmünü ihtiva eden bir anlaşmayla şehri fethetmişlerdir.Bundan sonra Bekr kabilesinin göçebe ve yarı göçebe olan muhtelif kollarının,özellikle Şeyban ve Yeşkur kabilelerinin bölgeye yerleşmesi hızlanmıştır.Eskiden beri süregelen Arap göçleriyle iskan edilen El-Cezire,buraya yerleşen Arap kabilelerinin adıyla anılan iki bölgeye ayrılmıştı:Diyar-ı Rebia ve Diyar-ı Mudar. 9 .yüzyılda Rebia’dan sayılan Bekr bin Vail kabilesine mensup çeşitli gruplar,yukarı Dicle havzasında yoğunluk kazanmışlar,kırsal kesim dışında şehir ve kasabalara da yerleşmişlerdi.Hatta Bekri Arapları çoğunluğunu teşkil eden Şeybaniler,diğer adıyla Şeyhoğulları,buradaotuz yıl süren (869-899) bir emirlik kurmuşlardı.Emirliğin merkezi Amid idi.Silvan ve Mardin de buraya bağlıydı.Bu sebeple Rebia’dan ayrılan bu bölge Bilad u Bekr veya Diyar-ı Bekr adıyla ayrı bir idari birim,ayrı bir vilayet oldu
Bahaeddin Yediyıldız:Osmanlı öncesi Diyarbakır’ına genel bir bakış.Osmanlıdan Cumhuriyete Diyarbakır.Diyarbakır valiliğ.2008.s.17-19

BU durumda yukarıda belirtilen isimlerin şecerelerine göz atalım:
Hz.İbrahim’in soyundan Adnan oğulları iki kola ayrılır:Rebia ve Mudar
Rebia>Esed>Efsa>Kasit
Kasit ise Tağlib ve Bekr diye iki evlat veriyor
Seyyid Osman Ustaoğlu:Tarikatlar ve Silsileleri.Ank.1/28

Sonuç:Diyarbakır’ın temelini Hz.İbrahim’in soyu oluşturmuştur.İsmi de onun evlatlarından Bekr’den gelmektedir
Şimdi tekrar namaza tehiyyattan sonra okuduğumuz Allahümme salli ve Allahümme Barik duasına bakalım:

Allahım.Efendimiz İbrahimin aline rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammede ve aline rahmet et
Allahım Efendimiz İbrahimin aline hayır ve bereket lutfettiğin gibi Efendimiz Muhammed’e ve aline de hayır ve bereket ihsan et.

Üçüncü hanım Katura’dan gelen Amid’İn Diyarbakır kuruluşunda rolünü vurguladık.Bu durum M.Ö.2000’lerden öncedir
Hz.İbrahim’in Hacer ve Sara’dan evlatlarının Hz.İsmail ve İshak olduğunu biliyoruz

Silvan ilçesinin Hz.İbrahim’in oğlu Hz. İsmail neslinden Üded oğlu Üd isimli kralın kızı Maya tarafından kurulduğu belirtilmektedir.
Zeynel Abidin Çiçek:Diyarbakır’ın Fethi,Tarihi ve Kültürü..2007.s.12
MS.639’da sahabe ordusunun girişinden sonra Hz.İsmail neslinden Bekir bin Vail’in Diyarbakır’a yerleşerek çoğunluğu teşkil edip şehre ismini verdiğini gözlüyoruz

Mustafa Celaleddin’in Osmanlıca yazılı Meyyafarakin isimli eserde Diyarbakır’da Hz.İbrahim’in oğlu Hz.İshak(AS) neslinden Ersalus oğlu Teymus’un Diyarbakırda ikameti ve şehrin yeniden inşası belirtilir.
Zeynel Abidin Çiçek:Diyarbakır’ın Fethi,Tarihi ve Kültürü..2007.s.12

Sonuç olarak Hz.İbrahim’in üç evladından gelen soyu da Diyarbakıra yerleşmiştir
 

Diyarbekir

Moderator
Silver
#7
Diyarbakır niçin ayaktadır
Peygamberimiz(SAV)’ın Diyarbakır’a duası ve aşağıda belirttiğimiz gibi Yunus peygamberin Diyarbakır’a duası Diyarbakır’ı manen ve madden ayakta tutan unsurlardır.

Fis kayası Hz.Yunus'un 7 sene kaldığı bir mekandır.Hz.Yunus önce Musullulara tebliğde bulunmuş cevap alamamış,Diyarbakır'a gelmiştir.Hüsnü kabul nedeniyle de Diyarbakır'a duası vardır.(Yakut-u Hamevi:Mücem ül Buldan ve Abdülgani Fahri Bulduk:Ceziretül arabın muhtasar tarihi) Basri Konyar:Diyarbakır Tarihi.1936.s.1/13

Yunus Peygamber: "Kal'anız mamur olsun, gönlünüz sürür dolsun" diye dua eder.^(Evliya Çelebi seyahatnamesi)
Diyarbakır’da çok yaygın olarak Peygamberimiz(SAV)’ın Miraçta Diyarbakır’a ait duası olduğu söylemi vardır.Henüz literatür olarak kaynağına ulaşamadım.Bu hıususta otorite Abdüssettar Avşar’la görüştüğümde’
Arap tarihlerinde Peygamberimiz(SAV) miraca çıkarken Diyarbakır'ı görrmuş ve Cebrail (AS)''a burası neresi diye sormuş Cebrail Amid şehir demiş.Peygamberimiz de bu şehre dua etmiş (Abdülsettar Hayati Avşar).Bu dua içkaleden Nasuh paşaya çıkan kapı üzerinde şu şekilde kayıtlıdır.'Resüller resulü Muhammed (SAV) Miracda hepimize Allah şehrimizi mübarek etsin buyurmuştur' şeklinde yazılıdır.
Süleyman Nazif’in babası Sait Paşa 10 citlik Mirat’ül İber isimli (9 cilt basılı,10.cilt yazma olarak İstanbul müze kütüphanesinde) eserinde Peygamberimizin(AS) miraçta Diyarbakırla ilgili iltifatlarını kaynaklarını vererek anlatıyor’demiştir
Diyarbakır’da Miraçta Diyarbakır için yapılan dua surlara da yanısmıştır.İçkaleden Nasuhpaşaya çıkan kapıya ve üzerindeki yazıya bakalım


Şimdi de namazda tehiyyat sonra okuduğumuz bir duayı hatırlayalım’
Ey Allahım.İbrahim ve onun soyundan gelenleri mübarek kıldığın gibi,Muhammed ve onun soyundan gelenleri de kıyamate kadar mübarek kıl’

(Prod.Dr.Zekeriya Kitapçı.Azerbeycan-Harzem ve Türk Oğuz boyları arasında İslamiyetYedi kubbe yay.Konya 2005..s.222)
Diyarbakır ahalisi Hz.İbrahim soyundandır.Literatürle göz atalım:
Diyarbakır şehri adını Hz.İbrahim’in oğlu Medyen’in oğullarından Belenda’nın oğlu Amid’den gelmektedir’
(el-Bekri:Mu’acem ma İsta’cem min Esmai’l-Bilad vel-Mevazi(Thk.Mustafa es-Sakka),Beyrut,1983.c1/1.s:93
Medyan kimdir sorusu için Hz.Hacer ve Sara öldükten sonra Hz.İbrahim Katura ile evlenmiştir.Bundan Yaksan,Zemran,Medyan,Yasbuk,Sulh,Büsr adlı oğulları olmuştur
(A.Cemil Akıncı:peygamberler Tarihi.2/286)

Bu evlatlardan Yaksan’ı Mekke’ye;Madun ve Madyan’ı ise Medyene,diğer evlatlarını ise Horasan’a göndermiştir.Prof.Dr.Zekeriya Kitapçı.Hz.Peygamberin Hadislerinde Türkler.Yedi kubbe yay.5 .Baskı.Konya .2008.s.155
Hz.İbrahim'in Hacer ve Sara isimli hanımlarının ölümünden sonra evlendiği Katura isimli hanımın oğlu Medyan'ın torunu Amed'in Diyarbakır'ın kurulmasındaki rolü vardır.
(el-bekri tarihi)
Diyarbakır (Amid) ismi Hz.İbrahim’in torunu Amed b Bülendiden gelir
(el bekri,Mu’cem ma-Este’cem.I/93) (Sait Paşa:Mirat-ül İber 1/266)(Yakutül Hamevi :Mücemül Buldan c:1 Amid maddesi)

Olaya bir de ileri tarihlerden bakalım
Diyarbakır ismi nereden geliyor.Orijinali Diyarbekrdir.Hz.İbrahim oğlu Hz.İsmail ve onun da oğlu Adnan ve onun da oğlu Rebia ve onun da torunu Bekr bin Vail…
Sahabe ordularının Diyarbakırı fethinden sonra Dicle kenarında ikamet eden Hz.İbrahim soyundan Bekr bin Vail Diyarbakıra yerleşir ve çoğunluğu teşkil eder ve şehre de ismini verir
Hz.İbrahim soyu ve Diyarbakır

Daha önce ismi Amid olan Diyarbakır’a İslamdan önce Tağlip bin Vail ve Bekr bin Vail olmak üzere Arap kabilelerinin bölgeye yerleşmesinden sonra Amid’in adı Diyar-ı Bekr olmuştur.
Diyabakır fethinden önce Bizanslılar ve Sasaniler arasında savaşlar devam edip ve Amida iki güç arasında el değiştirip dururken,Bizans imparatorluğu iyice zayıflamıştı.Sasanilerde de taht kavgaları vardı.Bu durum,Amida ve çevresinde oluşan bu sınır bölgesinde bir iktidar boşluğu yapmıştı.Zaten büyük çoğunluğu Habur havzasında Tağlip bin Vail ve Dicle kenarında Bekr bin Vail kabilelrrine mensup bazı göçebe Araplar Diyarbakır,Silvan,Mardin,Hasankeyf ve Erzen bölgelerine İslamdan önceyerleşmişlerdi.Bu uygun ortamdan yararlanan Müslüman Araplar,Halife Ömer zamanında,İyaz bin Ganem komutasındaki bir orduyla Amida’yı kuşatmış ve kiliselere dokunulmaması,fakay yenilerinin de yapılmaması hükmünü ihtiva eden bir anlaşmayla şehri fethetmişlerdir.Bundan sonra Bekr kabilesinin göçebe ve yarı göçebe olan muhtelif kollarının,özellikle Şeyban ve Yeşkur kabilelerinin bölgeye yerleşmesi hızlanmıştır.Eskiden beri süregelen Arap göçleriyle iskan edilen El-Cezire,buraya yerleşen Arap kabilelerinin adıyla anılan iki bölgeye ayrılmıştı:Diyar-ı Rebia ve Diyar-ı Mudar. 9 .yüzyılda Rebia’dan sayılan Bekr bin Vail kabilesine mensup çeşitli gruplar,yukarı Dicle havzasında yoğunluk kazanmışlar,kırsal kesim dışında şehir ve kasabalara da yerleşmişlerdi.Hatta Bekri Arapları çoğunluğunu teşkil eden Şeybaniler,diğer adıyla Şeyhoğulları,buradaotuz yıl süren (869-899) bir emirlik kurmuşlardı.Emirliğin merkezi Amid idi.Silvan ve Mardin de buraya bağlıydı.Bu sebeple Rebia’dan ayrılan bu bölge Bilad u Bekr veya Diyar-ı Bekr adıyla ayrı bir idari birim,ayrı bir vilayet oldu
Bahaeddin Yediyıldız:Osmanlı öncesi Diyarbakır’ına genel bir bakış.Osmanlıdan Cumhuriyete Diyarbakır.Diyarbakır valiliğ.2008.s.17-19

BU durumda yukarıda belirtilen isimlerin şecerelerine göz atalım:
Hz.İbrahim’in soyundan Adnan oğulları iki kola ayrılır:Rebia ve Mudar
Rebia>Esed>Efsa>Kasit
Kasit ise Tağlib ve Bekr diye iki evlat veriyor
Seyyid Osman Ustaoğlu:Tarikatlar ve Silsileleri.Ank.1/28

Sonuç:Diyarbakır’ın temelini Hz.İbrahim’in soyu oluşturmuştur.İsmi de onun evlatlarından Bekr’den gelmektedir
Şimdi tekrar namaza tehiyyattan sonra okuduğumuz Allahümme salli ve Allahümme Barik duasına bakalım:

Allahım.Efendimiz İbrahimin aline rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammede ve aline rahmet et
Allahım Efendimiz İbrahimin aline hayır ve bereket lutfettiğin gibi Efendimiz Muhammed’e ve aline de hayır ve bereket ihsan et.

Üçüncü hanım Katura’dan gelen Amid’İn Diyarbakır kuruluşunda rolünü vurguladık.Bu durum M.Ö.2000’lerden öncedir
Hz.İbrahim’in Hacer ve Sara’dan evlatlarının Hz.İsmail ve İshak olduğunu biliyoruz

Silvan ilçesinin Hz.İbrahim’in oğlu Hz. İsmail neslinden Üded oğlu Üd isimli kralın kızı Maya tarafından kurulduğu belirtilmektedir.
Zeynel Abidin Çiçek:Diyarbakır’ın Fethi,Tarihi ve Kültürü..2007.s.12
MS.639’da sahabe ordusunun girişinden sonra Hz.İsmail neslinden Bekir bin Vail’in Diyarbakır’a yerleşerek çoğunluğu teşkil edip şehre ismini verdiğini gözlüyoruz

Mustafa Celaleddin’in Osmanlıca yazılı Meyyafarakin isimli eserde Diyarbakır’da Hz.İbrahim’in oğlu Hz.İshak(AS) neslinden Ersalus oğlu Teymus’un Diyarbakırda ikameti ve şehrin yeniden inşası belirtilir.
Zeynel Abidin Çiçek:Diyarbakır’ın Fethi,Tarihi ve Kültürü..2007.s.12

Sonuç olarak Hz.İbrahim’in üç evladından gelen soyu da Diyarbakıra yerleşmiştir