GelmİŞ geÇmİŞ tÜm Evliyaların isimleri

CenneT_Bahçesi

Acemi Üye
Silver
#1
983AD2FF-3228-4E6E-86AF-67C84461E5FA.jpg

Elhamdulillah müslümanız ve hayatımızda örnek alabileceğimiz bu dünyada yaşamış bir çok güzel insanlar gelmiş ve göç etmiştir. Allah dostları hayatımızda önemli yer alır ve evliya isimlerini araştırırız veya evliya isimlerini evladımıza isim olarak koymak isteriz.

Aşağıda Evliya isimleri 'ni okuyacaksınız.


Abdülvehhab-i Mısri
Apabüş-i Veli
Abbadi
Abbass Bin Hamza En-Nişaburi
Abdullah Ayderusi
Abdullah Bin Abdülaziz
Abdullah Bin Abdülaziz El-Yuneyni
Abdullah Bin Abdülgani El-Makdisi
Abdullah Bin Avn
Abdullah Bin Dinar
Abdullah Bin Ebu bekr El-Ayderus
Abdullah Bin Ebu Huzeyl El-Anezi
Abdullah Bin Galib
Abdullah Bin Hazır
Abdullah Bin Hubeyk
Abdullah Bin Menazil
Abdullah Bin Muhammed Baki-billah
Abdullah Bin Muhammed Bin Abdurrahman
Abdullah Bin Muhammed El-Hadrami
Abdullah Bin Muhammed Mürteis
Abdullah Bin Mübarek
Abdullah Bin Zeyd
Abdullah Efendi (Himmetzâde)
Abdullah El-Acemi
Abdullah El-Kassar
Abdullah Fahri Baba
Abdullah Haddadi
Abdullah Harraz
Abdullah Hasib Yardımcı
Abdullah Hayderi
Abdullah Herati
Abdullah İbni Vehb
Abdullah Mekki Erzincani
Abdullah Menufi
Abdullah Yafii
Abdullah-i Dehlevi
Abdullah-i Ensari
Abdullah-i Gürcistani
Abdullah-i İlahi
Abdullah-i İsfehani
Abdullah-i Şemdini
Abdullah-i Şüttari
Abdullah-i Yemeni
Abdurrahman Arvasi
Abdurrahman Bin Ahmed
Abdurrahman Bin Ali Sekkaf
Abdurrahman Bin Mehdi
Abdurrahman Bin Muhammed
Abdurrahman Bin Muhammed El-Kayravani
Abdurrahman Bin Muhammed Es-Sekkaf
Abdurrahman Bin Yusuf Rumi
Abdurrahman Efendi
Abdurrahman Efendi (Zileli)
Abdurrahman Mağribi
Abdurrahman Nesib Efendi
Abdurrahman Sami Niyazi
Abdurrahman Tafsunci
Abdurrahman Tagi
Abdurrahman-ı Harputi
Abdüla'la Kureşi
Abdülaziz Bekkine
Abdülaziz Bin Ebu Revvad
Abdülaziz Debbağ
Abdülaziz Dehlevi
Abdülaziz Dirini
Abdülbaki Efendi
Abdülehad
Abdülehad Nuri
Abdülehad Serhendi
Abdülfettah-i Bağdadi Akri
Abdülgafur Halid-i Müşahidi
Abdülhadi Bedevani
Abdülhak-I Dehlevi
Abdülhakim Arvasi
Abdülhakim Hüseyni
Abdülhakim-i Siyalkuti
Abdülhalik Goncdüvani
Abdülhamid Bin Necib Nubani
Abdülhamid Şirvani
Abdülhay
Abdülhay Celveti
Abdülhay Efendi
Abdülkadir Cezayiri
Abdülkadir Deştuti
Abdülkadir Dücani
Abdülkadir Geylani
Abdülkadir Sıddıki
Abdülkahir Sühreverdi
Abdülkebir Evliya
Abdülkerim Cili
Abdülkerim Efendi
Abdülkerim Kadiri
Abdülkuddus
Abdüllatif Cami
Abdüllatif Efendi (Pamuk Kâdı)
Abdüllatif KudsiÎ
Abdülmecid Şirvani
Abdülmelik Et-Taberi
Abdülmugis Bin Züheyr
Abdülmuti Efendi
Abdülüla
Abdülvahid Bin Muhammed
Abdülvahid Bin Zey
Abdülvahid-i Lahori
Abdülvehhab Mütteki
Abdülvehhab-ı Şarani
Abdürrahim Arvasi
Abdürrahim İstahri
Abdürrahim Tırsi
Abdürrahim-i Merzifoni
Abdürreşid Sahib Faruki
Abdürrezak Ali Efendi
Abdüsselam Bin Mesiş Haseni
Açıkbaş Mahmud Efendi
Âdem-i Bennuri
Adiyy Bin Müsafir
Ahıskalı Abdullah Efendi
Ahıskalı Ali Haydar Efendi
Ahi Evran
Ahi Sinan
Ahi Sirac
Ahmed Abdülhak Radulevi
Ahmed Amiş Efendi
Ahmed Baba Tenbekti
Ahmed Behlül
Ahmed Berki
Ahmed Bican
Ahmed Bin Abdurrahman Es-Sekkaf
Ahmed Bin Alevi
Ahmed Bin Âsım Antaki
Ahmed Bin Ebu Bekr
Ahmed Bin Ebu Bekr Ayderusi
Ahmed Bin Ebü'l Havari
Ahmed Bin Hadraveyh
Ahmed Bin Hanbel
Ahmed Bin Harb
Ahmed Bin Hüseyin Ayderusi
Ahmed Bin İbrahim El-Vasiti
Ahmed Bin İdris
Ahmed Bin İshak
Ahmed Bin Mesruk
Ahmed Bin Mevdud Çeşti
Ahmed Bin Muhammed
Ahmed Bin Muhammed Hani El-Esrem
Ahmed Bin Musa El-Acil
Ahmed Bin Osman Şernubi
Ahmed Bin Ömer Zeyla'i
Ahmed Bin Selman En-Necad
Ahmed Ervadi
Ahmed Bin Üstazül Azam
Ahmed Bin Yahya El-Cela
Ahmed Bin Zeyd
Ahmed Cahidi Efendi
Ahmed Cüzeyri (Cezerî)
Ahmed Dede
Ahmed Derdiri
Ahmed Dİiyobendi
Ahmed Eflaki
Ahmed El-Alesi
Ahmed EsS-Senusi
Ahmed Ez-Zahid
Ahmed Feyzi Efendi
Ahmed Gazali
Ahmed Hammami
Ahmed Haznevi
Ahmed Hilmi Efendi
Ahmed Hulusiİ Efendi
Ahmed İbni Kemal
Ahmed İzzet Efendi
Ahmed Kabili
Ahmed Kadiri
Ahmed Karazi Diyarıbekri
Ahmed Kihtü
Ahmed Kuddusi
Ahmed Kuseyri
Ahmed Mekki Efendi
Ahmed Murşidi Efendi
Ahmed Nahlavi
Ahmed Namiki Cami
Ahmed Nasihuddin
Ahmed Necibi
Ahmed Nübani
Ahmed Raufi
Ahmed Rıfai
Ahmed Said-i Faruki
Ahmed Sarban
Ahmed Satiha
Ahmed Sayyad
Ahmed Siyahi
Ahmed Şemseddin Marmaravi
Ahmed Şeybani
Ahmed Şirani
Ahmed Yekdest Cüryani
Ahmed Yesevi
Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi
Ahmed-i Bedevi
Ahmed-i Ticani
Ahmed-i Zerruk
Ahmedullah
Ahmedü Bamba
Ahnef Bin Kays
Akbıyık Sultan
Akşemseddin
Ala Bin Ziyad
Alaeddin Âbizi
Alaeddin Ali Erdebili
Alaeddin Ali Esved Karahisari
Alaeddin Ali Fenari
Alaeddin Arabi Efendi
Alaeddin Bin Esad Lahori
Alaeddin Goncduvani
Alaeddin Harezmi
Alaeddin KoneviÎ
Alaeddin-i Attar
Alaeddin-i Sabir
Alaüddevle Semnani
Alevi Bin Abdullah
Alevi Bin Ali
Alevi Bin Muhammed
Alevi Bin Muhammed Sahib-üd Devile
Alevi Bin Üstaz-ül Azam
Ali Behçet Efendi
Ali Bekka
Ali Bin Abdullah Bin Abbas
Ali Bin Alevi Bin Muhammed
Ali Bin Bendar Sayrafi
Ali Bin Ebu Bekr El-İdrisi
Ali Bin Emrullah
Ali Bin Fudayl
Ali Bin Heyti
Ali Bin Meymun Mağribi
Ali Bin Muhammed
Ali Bin Musa Fesli
Ali Bin Mustafa Ömeri
Ali Bin Muvaffak
Ali Bin Şihab
Ali Bin Yahya Geylani
Ali Dede Bosnevi
Ali Efendi
Ali Efendi (Midillili)
Ali El-Hariri
Ali El-Masisi
Ali Ferahi
Ali Galib Vasfi Efendi
Ali Gav Sultan
Ali Hadi (Nakî)
Ali Hafız
Ali Havas Berlisi
Ali İsfehani
Ali Kazvani (Kîzvânî)
Ali Mütteki El-Hindi
Ali Müzeyyen
Ali NatikiÎ
Ali Nebtiti
Ali Osman Efendi
Ali RamıteniÎ
Ali Rıza
Ali Rıza Acara
Ali Semerkandi
Ali Sincari
Ali Şevni
Ali Yeşruti
Alkame Bin Kays
Alvan Hamevi
Alvarlı Muhammed Lütfi
Amasyalı Seydi Halife
Ameş (Süleymân bin Mihrân)
Amir Bin Abdullah
Âmir Bin Abdullah Anberi
Ammar-ı Yaser
Ammed Bin Bessar
Amr Bin Dinar
Amr Bin Kays El-Mülai
Amr Bin Meymun Evdi
Amr Bin Mürre
Amr Bin Osman Mekki
Amr Bin Utbe
Ankaravi İsmail Rusuhi
Arab Baba
Arab-i Feştali El-Mağribi
Ârif-i Dikgerani
Ârif-i Rivegeri
Aslan Baba
Aslan Dede (Meczûb)
Aşçı Yahya Baba
Âşık Efendi
Âşık Paşa
Ata Bin Ebu Rebah
Ata Bin Meysere El-Horasani
Ata Bin Yesar
Ata Efendi
Ata El-Ezrak
Ata Süleymi
Ataullah (AtaÎ Ahmed) Efendi
Ateşbaz Veli
Atpazarlı Osman Fadlı Efendi
Avdan Baba
Avn Bin Abdullah
Ayderusi
Ayderusi (Abdullah bin Abdullah)
Ayderusi (Abdülkâdir bin Şeyh)
Ayderusi (Ebû Muhammed)
Ayderusi (Muhammed bin Abdullah)
Ayderusi (Şeyh bin Abdullah)
Aydi Baba
Ayni Dede
Ayn-ül Kudat Hemedani
Aynüzzeman Cemaleddin Geylani
Aysavi (Ahmed bin Yûnus ed-Dımeşkî)
Azeri Hamza Bin Ali
Aziz Mahmut Hudayi
Azizi Nesefi
Azaz Bin Müstevdi El Betaihi
BABA HAYDAR SEMERKANDÎ
BABA NÎMETULLAH NAHÇIVÂNÎ
BABA TÂHİR URYÂN
BABA YÛSUF SİVRİHİSÂRÎ
BABAZÂDE
BAHRAK (Muhammed bin Ömer)
BAHRİ DEDE
BAHŞÎ
BAHŞÎ HALÎFE
BÂKILLÂNÎ
BÂLÎ EFENDİ (Sekrân)
BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ
BAYTAZZÂDE HACI ABDULLAH
BEDÎ'UDDÎN SEHÂRENPÛRÎ
BEDREDDÎN SERHENDÎ
BEHÂEDDÎN BUHÂRÎ (Şâh-ı Nakşibend)
BEHÂEDDÎN KIŞLAKÎ
BEHÂEDDÎN BİN LÜTFULLAH
BEHÂEDDÎN MECZÛB EL-KÂDİRÎ
BEHÂEDDÎN ZEKERİYYÂ (Muhammed bin Kutbüddîn)
BEHÂEDDÎNZÂDE (Muhyiddîn M. bin Behâeddîn)
BEHİŞTÎ
BEHLÜL-İ DÂNÂ
BEHRULLAH EFENDİ
BEKÂ BİN BATÛ
BEKR BİN ABDULLAH MÜZENÎ
BEKR BİN ÖMER FERSÂNÎ
BEKR SIDKI VİSÂLİ
BEKRÎ
BEKRÎ (Ebü'l-Mekârim)
BENÂ KUREŞÎ
BENNÂN EL-HAMMÂL
BERBEHÂRÎ
BERDEÎ SULTAN
BERK
BEŞİR AĞA (DARÜSSEADE AĞASI)
BEŞİR AĞA
BEYZÂDE EFENDİ
BEYZÂDE HACI MEHMED NÛRİ EFENDİ
BEYZÂDE MUSTAFA AHISKALI
BİLÂL-İ MA'RİBÎ
BİLÂL BİN SA'D
BİRGİVÎ
BİŞR-İ HÂFÎ
BİŞR BİN MANSÛR ES-SÜLEYMÎ
BOSNALI ABDULLAH EFENDİ (Abdullah-ı Rûmî)
BOSTAN ÇELEBİ
BOSTANCI BABA
BUHÂRÎ
BURHÂNEDDÎN MUHAKKIK TİRMİZÎ
BURHÂNEDDÎN BİN MUHAMMED EĞRİDİRÎ
BUSAYRÎ (Muhammed bin Saîd bin Hammâd)
BÜNDÂR BİN HÜSEYİN ŞİRÂZÎ
CABBÂR DEDE
CÂBİR BİN ZEYD
CÂFER BİN ABDÜRRAHÎM KİLÂÎ
CÂFER BİN AHMED ES-SERRÂC
CÂFER-İ HULDÎ
CÂFER HUZÂ
CÂFER MEKKÎ
CÂFER-İ SÂDIK
CÂFER-İ SÂDIK BİN ALİ AYDERÛSÎ
CÂFER BİN SÜLEYMÂN DÂBİÎ
CÂKÎR EL-KÜRDÎ
CÂRULLAH VELİYYÜDDÎN EFENDİ
CELÂL ALİ DEDE
CELÂL TEHÂNİSERÎ
CELÂLEDDÎN-İ DEVÂNÎ
CELÂLEDDÎN EBÛ YEZİD PÜRÂNÎ
CELÂLEDDÎN-İ HİNDÎ
CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ
CELÂLEDDÎN TEBRÎZÎ
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
CELÂLZÂDE SÂLİH ÇELEBİ
CEMÂL HALÎFE
CEMÂLEDDÎN AKSARÂYÎ
CEMÂLEDDÎN EZHERÎ
CEMÂLEDDÎN HANSEVÎ
CEMÂLEDDÎN MAHMÛD HULVÎ
CEMÂLEDDÎN-İ UŞŞÂKÎ
CERRÂHZÂDE
CEVHERE BERÂSİYYE
CEZÎRÎ
CEZÛLÎ
CİHANGİRLİ HASAN EFENDİ
CÜBEYR BİN NÜFEYR
CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ
ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDÎN PAŞA
ÇELEBİ ABDÜLCELÎL
ÇELEBİ ÂRİF KÜÇÜK
ÇELEBİ BUSTAN
ÇELEBİ CEMÂLEDDÎN
ÇELEBİ FERRUH
ÇELEBİ HALÎFE
ÇELEBİ HÜSÂMEDDÎN
ÇELEBİ HÜSREV
ÇERKEZ ŞEYHİ
ÇIRAĞ-I DEHLİDA'LEC BİN AHMED
DÂRENDELİ MUHAMMED HİLMİ EFENDİ
DÂRENDELİ ÖMER RIZÂÎ
DÂVÛD-İ HALVETÎ
DÂVÛD-İ İSKENDERÎ
DÂVÛD-İ KAYSERÎ
DÂVÛD-İ TÂÎ
DAYGAM BİN MÂLİK
DEDE HALÎFE
DEDE MOLLA
DEDE ÖMER RÛŞENÎ
DEDİĞİ SULTAN
DEHHÂK BİN MÜZÂHİM
DEHLEVÎ
DELİ BİRÂDER (Muhammed bin Durmuş)
DEMİR HOCA
DEMİRTAŞ MUHAMMEDÎ
DERVİŞ AHMED SEMERKANDÎ
DERVİŞ HACI
DERVİŞ MUHAMMED
DERYÂ ALİ BABA
DESTÎNE HÂTUN
DIRÂR BİN MÜRRE
DİMİTROFÇALI MUSLİHUDDÎN EFENDİ
DURSUN FAKİH (Tursun Fakih)
EBDAL KUMRAL
EBDAL MURÂD
EBNÂSÎ (İbrâhim bin Mûsâ)
EBÛ ABDULLAH EL-BASRÎ
EBÛ ABDULLAH DÎNEVERÎ
EBÛ ABDULLAH HADRAMÎ
EBÛ ABDULLAH EL-HÂKAN ES-SÛFÎ
EBÛ ABDULLAH EL-KUREŞÎ
EBÛ ABDULLAH MAĞRİBÎ
EBÛ ABDULLAH EL-MEHÂÎ
EBÛ ABDULLAH MERRAKÛŞÎ
EBÛ ABDULLAH NİBÂCÎ
EBÛ ABDULLAH-I RODBÂRÎ
EBÛ ABDULLAH SECZÎ
EBÛ ABDULLAH-I TURUĞBÂDÎ
EBÛ ABDURRAHMÂN SÜLEMÎ
EBÛ AFFÂN OSMAN EL-YEMENÎ
EBÛ AHMED EBDÂL ÇEŞTÎ
EBÛ AHMED EL-KALÂNİSÎ
EBÛ ALİ CÜRCÂNÎ
EBÛ ALİ DEKKÂK
EBÛ ALİ FÂRMEDÎ
EBÛ ALİ RODBÂRÎ
EBÛ ALİ SEKAFÎ
EBÛ AMR EZ-ZÜCÂCÎ
EBÛ BEKR BİN ABDURRAHMÂN SEKKÂF
EBÛ BEKR AYDERÛS
EBÛ BEKR EL-BETÂİHÎ
EBÛ BEKR-İ DÜKKÎ
EBÛ BEKR-İ EBHERÎ
EBÛ BEKR BİN EBÛ VEFÂ
EBÛ BEKR ENSÂRÎ
EBÛ BEKR EL-FERRÂ
EBÛ BEKR BİN İYÂŞ
EBÛ BEKR KETTÂNÎ
EBÛ BEKR-İ KİSÂÎ DÎNEVERÎ
EBÛ BEKR-İ NESSÂC
EBÛ BEKR BİN SA'DÂN
EBÛ BEKR BİN SÂLİM AYDERÛS
EBÛ BEKR ES-SEKKÂF
EBÛ BEKR EŞ-ŞELÎ
EBÛ BEKR TAMİSTÂNÎ
EBÛ BEKR VÂSITÎ
EBÛ BEKR VERRÂK
EBÛ BEKR YA'FÛRÎ
EBÛ CÂFER HADDÂD EL-KEBÎR
EBÛ CÂFER EL-MECZÛM
EBÛ CÂFER BİN SİNÂN
EBÛ HAFS HADDÂD EN-NİŞÂBÛRÎ
EBÛ HAFS-I KEBÎR
EBÛ HAMZA BAĞDÂDÎ
EBÛ HAMZA HORASÂNÎ
EBÛ HÂŞİM SOFÎ
EBÛ İDRÎS HAVLÂNÎ
EBÛ İMRÂN (Mûsâ)
EBÛ İSHÂK EL-FEZÂRÎ
EBÛ İSHÂK İBRÂHİM BİN MÜVELLED
EBÛ İSHÂK ŞÂMÎ-İ ÇEŞTÎ
EBÛ İSHÂK-I ŞÎRÂZÎ
EBÛ MİDYEN MAĞRİBÎ
EBÛ MUHAMMED EL-BASRÎ
EBÛ MUHAMMED BAYRAM EFENDİ
EBÛ MUHAMMED CERÎRÎ
EBÛ MUHAMMED RÂZÎ
EBÛ MUHAMMED TALHÂ BİN ÎSÂ
EBÛ MUHAMMED EL-YEMENÎ
EBÛ MÜSLİM HAVLÂNÎ


EBÛ NASR PÂRİSÂ
EBÛ OSMAN HÎRÎ
EBÛ OSMAN MAĞRİBÎ
EBÛ SAÎD BİN EL-ARABÎ
EBÛ SAÎD EBÜ'L-HAYR
EBÛ SAÎD-İ FÂRÛKÎ
EBÛ SAÎD-İ HARRÂZ
EBÛ SAÎD KAYLAVÎ
EBÛ SAÎD BİN SUN'ULLAH
EBÛ SÜLEYMÂN DÂRÂNÎ
EBÛ ŞU'BE HADRAMÎ
EBÛ TÂHİR MAHALLÎ
EBÛ TÜRÂB-I NAHŞEBÎ
EBÛ UBEYD EL-BUSRÎ
EBÛ YÂKÛB NEHRECÛRÎ
EBÛ YA'ZÎ MAGRİBÎ
EBÛ YÛSUF
EBÜ'L-ABBÂS EL-BASÎR
EBÜ'L-ABBÂS DÎNEVERÎ
EBÜ'L-ABBÂS EL-GAMRÎ
EBÜ'L-ABBÂS EL-HARRÂR
EBÜ'L-ABBÂS EL-MÜLESSEM
EBÜ'L-ABBÂS-I MÜRSÎ
EBÜ'L-ABBÂS MÜSTEGÂNİMÎ
EBÜ'L-ABBÂS SEBTÎ
EBÜ'L-ABBÂS SEYYÂRÎ
EBÜ'L-BEREKÂT EMEVÎ HAKKÂRÎ
EBÜ'L-FADL AHMEDÎ
EBÜ'L-HASAN BEKRÎ
EBÜ'L-HASAN-I EŞ'ARÎ
EBÜ'L-HASAN-I HARKÂNÎ
EBÜ'L-HASAN KÛSÎ
EBÜ'L-HASAN-I ŞÂZİLÎ
EBÜ'L-HAYR EL-AKTA
EBÜ'L-HAYR FÂRÛKÎ
EBÜ'L-HÜSEYİN NÛRÎ
EBÜSSÜ'ÛD EBÜ'L-AŞÂİR EL-BÂZİNÎ
EBÜSSÜ'ÛD EFENDİ
EDEBÂLÎ (Üdebâlî)
EDHEM BABA
ELVÂN ÇELEBİ
EMÂNULLAH LÂHORÎ
EMÎR AHMED-İ BUHÂRÎ
EMÎR-İ ÇİN ŞEYH OSMAN EFENDİ
EMÎR GİLÂN-İ VÂŞÎ
EMÎR HAYÂLÎ ÇELEBİ
EMÎR HÜSREV DEHLEVÎ
EMÎR SULTAN
ES'AD EFENDİ
ES'AD EFENDİ (Sahhaflarşeyhizâde)
ES'AD İLERİ HOCA
ESKİCİ MEHMED DEDE
ESRÂR DEDE
EŞREFOĞLU RÛMÎ
EVHADÜDDÎN KİRMÂNÎ
EVZÂÎ
EYYÛB-İ SAHTİYÂNÎ
 

Ekli dosyalar

Moderatörün son düzenlenenleri:

CenneT_Bahçesi

Acemi Üye
Silver
#2


FAHREDDÎN-İ ACEMÎ
FAHREDDÎN-İ IRÂKÎ (İbrâhim bin Şehriyâr Hemedânî)
FAHREDDÎN-İ RÂZÎ
FAHRİ EFENDİ (Kulu)
FAHR-ÜL-FÂRİSÎ (Muhammed bin İbrâhim Fârisî)
FAKÎRULLAH
FÂRİS BİN ÎSÂ BAĞDÂDÎ
FÂTIMA BİNTİ MÜSENNÂ
FÂTIMA-İ NİŞÂBÛRİYYE
FEHİM-İ ARVÂSÎ
FEREC BİN ABDULLAH
FEREC MECZÛB
FERELİ ŞEYH SİNAN EFENDİ
FERÎDÜDDÎN-İ ATTÂR
FERÎDÜDDÎN GENC-İ ŞEKER
FETH-İ MÛSULÎ
FETHULLAH EFENDİ
FETHULLAH EVDEHÎ
FETHULLAH-I VERKÂNİSÎ
FEYZULLAH EFENDİ
FUDAYL BİN İYÂD
FURÛRÎ MEHMED DEDE


ĞAVS'İ SANİ SEYYİD ABDÜLBAKİ
GAMRÎ
GARİP HÂFIZ
GAVSÎ AHMED DEDE
GAVS-ÜL-MEMDÛH
GAZÂLÎ
GEREDELİ ABDULLAH EFENDİ
GEYİKLİ BABA
GÖNCÜZÂDE KÂSIM EFENDİ
GÖZÜKIZIL MEHMED BABA
GULÂM MUHAMMED MA'SÛM
HABÎB-İ ACEMÎ
HABÎB ÖMERÎ KARAMÂNÎ
HABÎB-İ RÂÎ
HÂCE EVLİYÂ-İ KEBÎR
HÂCE HASAN ATTÂR
HÂCE MEVDÛD ÇEŞTÎ
HÂCE OSMAN HÂRÛNÎ
HÂCEGÎ MUHAMMED İMKENEGÎ
HACI ABDULLAH EFENDİ
HACI AHMED EFENDİ
HACI ALİ EFENDİ
HACI BAYRAM-I VELÎ
HACI BEKTÂŞ-I VELÎ
HACI DOST MUHAMMED KANDEHÂRÎ
HACI DURSUN EFENDİ
HACI HIDIR EFGÂN
HACI MUHAMMED SÂMÎ EFENDİ
HACI MUHARREM HİLMİ
HACI RAMAZAN
HACI ŞERÎF ZENDENÎ
HACI TEVFİK RIFKI EFENDİ
HACI TORUN EFENDİ
HACI VEYİSZÂDE MUSTAFA EFENDİ
HACI YUSUF EL BİDLİSİ ES SARUHANİ


HACIM SULTAN

HÂDİMÎ

HADİMÜL FUKARA ABDULLAH BABA
HÂFIZ OSMAN EFENDİ
HÂFIZ SA'DULLAH
HAKÎM SENÂÎ
HAKÎM SÜLEYMÂN ATA
HAKÎM-İ TİRMİZÎ
HALÎFE KIZILAYAK
HALÎMÎ ÇELEBİ
HALLÂC-I MANSÛR
HAMDÛN-I KASSÂR
HAMÎDÜDDÎN NÂGÛRÎ
HAMMÂD BİN MÜSLİM DEBBÂS
HÂRİS EL-MUHÂSİBÎ
HARPUTLU HACI ÖMER EFENDİ
HARPUTLU İSHAK EFENDİ
HASAN ADLÎ EFENDİ
HASAN BİN ALİ ASKERÎ
HASAN-I BASRÎ
HASAN CAN
HASAN DEDE
HASAN EBÛ HALÂVE EL-GAZZÎ
HASAN HİLMİ EFENDİ
HASAN HÜSÂMEDDÎN UŞÂKÎ
HASAN SEKR DIMAŞKÎ
HASAN SEZÂÎ
HÂŞİMÎ EMÎR OSMAN
HÂTİM-İ ESAM
HATTAT HÂFIZ OSMAN EFENDİ
HAYÂT BİN KAYS EL-HARRÂNÎ
HAYREDDÎN HALİL BİN KÂSIM
HAYR-ÜN-NESSÂC
HIFNÎ (Hafnâvî)
HIZIR ÇELEBİ (Hızır Bey)
HİDÂYETULLAH ERBİLÎ
HİMMET EFENDİ
HOCA SÂDEDDÎN EFENDİ
HOCAZÂDE
HUCVÎRÎ
HUZEYFETÜ'L-MER'ÂŞÎ
HÜBEYRET-ÜL-BASRÎ
HÜSÂMEDDÎN MÜLTÂNÎ
HÜSÂMEDDÎN NAKŞÎ
HÜSÂMEDDÎN PÂRİSÂ BELHÎ
HÜSEYİN BİN AHMED EL-MÛSULÎ
İBN-İ ÂBİDÎN
İBN-İ ÂRİF
İBN-İ ATÂ
İBN-İ ATÂULLAH
İBN-İ AYDERÛSÎ


İBN-İ CEVZİ
İBN-İ FÂRİD
İBN-İ HAFÎF
İBN-İ KAVVÂM
İBN-İ MUHAYRIZ
İBN-İ NÜCEYD
İBN-İ SEMMÂK
İBN-İ ÜSTÂD-ÜL-A'ZAM
İBN-İ VEFÂ (Ali bin Muhammed)
İBRÂHİM BİN ALİ EL-A'ZEB
İBRÂHİM DESÛKÎ
İBRÂHİM BİN EDHEM
İBRÂHİM EFENDİ (Aşçı Dede)
İBRÂHİM EFENDİ (Mevlânâ Seyyid İbrâhim)
İBRÂHİM GÜLŞENÎ
İBRÂHİM HAKKI ERZURÛMÎ
İBRÂHİM-İ HAVVÂS
İBRÂHİM HAYRÂNÎ
İBRÂHİM ŞİRVÂNÎ
İBRÂHİM TENNÛRÎ
İDRİS-İ MUHTEFÎ
İMÂM-I A'ZAM EBÛ HANÎFE
İMÂM EFENDİ
İMÂM-I RABBÂNÎ
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
İSMÂİL SİRÂCEDDÎN ŞİRVÂNÎ
İSMÂİL ŞİRVÂNÎ
İZMİRLİ OSMAN NÛRİ EFENDİ
İZZEDDÎN TÜRKMÂNÎ
KABAŞA
KA'B-ÜL-AHBÂR
KABÛLÎ MUSTAFA EFENDİ
KÂDI MUHAMMED ZÂHİD
KALBURCU ŞEYHİ (Ahmed Dede)
KARA ŞEMS (Şemseddîn Ahmed Sivâsî)
KARABAŞ ALİ EFENDİ
KARAHİSÂRÎ ABDÜRRAHÎMEFENDİ
KÂSIM ÇELEBİ
KÂSIM BİN MUHAMMED
KAYYÛM-İ CİHÂN MUHAMMED SEYFULLAH
KAYYÛM-İ ZAMAN
KÂZERÛNÎ
KEMAL ÜMMÎ
KERÎMÜDDÎN BÂBÂ HASAN EBDÂLÎ
KEVSERÎ
KIBRISLI HAFIZ ALİ EFENDİ
KIBRISLI İBRÂHİM SIDKI EFENDİ
KILIÇLI ALİ EFENDİ


KURTBOĞAN EVLİYASI
KUŞADALI İBRÂHİM HALVETÎ
KUŞEYRÎ
KUTB-İ ZAMAN (SeyyidCelâl Buhârî)
KUTBÜDDÎN-İ BAHTİYÂR KÂKÎ
KUTBÜDDÎN İZNÎKÎ


LADİKLİ AHMED AĞA
LÂMİÎ ÇELEBİ
LEYS BİN SA'D
LÜTFULLAH EFENDİ (El-Evvel)
LÜTFULLAH ÜSKÜBÎ


MÂCİD EL-KÜRDÎ
MAHDÛMZÂDE EBÜ'L-KÂSIM
MAHMÛD ÇELEBİ
MAHMUD ESAD COŞAN


MAHMÛD-İ İNCİRFAGNEVÎ
MAHMÛD KEFEVÎ
MAHMÛD SÂMİNÎ
MAHMÛD SÛFÎ
MAKSÛD DEDE
MÂLİK BİN DÎNÂR
MÂLİK BİN ENES
MANSÛR BİN AMMÂR
MANSÛR EL-BETÂİHÎ
MA'RÛF-I KERHÎ
MAZHAR-I CÂN-I CÂNÂN
MECDÜDDÎN ÎSÂ
MEHMED EMÎN EFENDİ
MEHMED EMÎN TOKÂDÎ
MEHMED EŞREF EFENDİ
MEHMED HASÎB DÜRRÎ
MEHMED ZÂHİD KOTKU
MEKÂRİM EN-NEHR
MEKHÛL EŞ-ŞÂMÎ
MEMİK DEDE
MERKEZ EFENDİ
MERZÛK SÂRİFÎ
MESRÛK BİN EL-ECDÂ
METBÛLÎ
MEVLÂNÂ EBÛ SAÎD EVBEHÎ
MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ
MEVLÂNÂ HAMÎD-İ BİNGÂLÎ
MEVLÂNÂ HASAN-I BERKÎ


MEVLÂNÂ HAYREDDÎN ETRÂDÎ
MEVLÂNÂ KÂSIM ALİ BEDAHŞÎ
MEVLÂNÂ MUHAMMED RUKIYYE
MEVLÂNÂ SEYYİD HASAN
MEYÂN MÎR
MEYMÛN BİN MİHRÂN
MİDYEN BİN AHMED EL-EŞMÛNÎ
MİMŞÂD ED-DÎNEVERÎ
MÎR MUHAMMED NUMÂN
MÎRİM HALVETÎ
MİRZÂ HÜSÂMEDDÎN AHMED
MİSÂLÎ BABA (Gül Baba)
MİSKÂLÎ EFENDİ
MOLLA ARAB
MOLLA AYAS
MOLLA CÂMÎ
MOLLA FENÂRÎ
MOLLA GÜRÂNÎ
MOLLA HALİL Sİ'RİDÎ
MOLLA HAYÂLÎ
MOLLA HÜSREV
MOLLA OSMAN EFENDİ
MOLLA YEGÂN
MUHAMMED BİN ABDULLAH EL-MÜRŞİDÎ
MUHAMMED BİN AHMED FERGAL
MUHAMMED BİN ANÂN
MUHAMMED AVFÎ
MUHAMMED BÂBÂ SEMMÂSÎ
MUHAMMED BAHÂEDDÎN ET-TAVİLÎ
MUHAMMED BÂKIR
MUHAMMED BÂKÎ-BİLLAH
MUHAMMED BEDAHŞÎ
MUHAMMED BUHÂRÂLI
MUHAMMED CEVÂD
MUHAMMED CİSR
MUHAMMED ÇELEBİ SULTAN
MUHAMMED BİN EBÛ VERD
MUHAMMED EFENDİ
MUHAMMED EMÎN EFENDİ
MUHAMMED EMİN ERBİLÎ
MUHAMMED BİN ESLEM TÛSÎ
MUHAMMED EZHERÎ
MUHAMMED BİN FADL BELHÎ
MUHAMMED HÂCI EFDAL
MUHAMMED BİN HÂMİD TİRMİZÎ
MUHAMMED BİN HANEFİYYE
MUHAMMED HÂNÎ
MUHAMMED HAREZMÎ
MUHAMMED HÂŞİM-İ KEŞMÎ
MUHAMMED HAZÎN
MUHAMMED HUCCETULLAH
MUHAMMED İHSÂN
MUHAMMED İSMÂİL
MUHAMMED BİN KA’B EL-KURAZÎ
MUHAMMED KADRİ HAZÎN
MUHAMMED KÂMİL EFENDİ
MUHAMMED KARSÎ
MUHAMMED KUDÂME
MUHAMMED KUDSÎ BOZKIRÎ
MUHAMMED KUMUL EFENDİ
MUHAMMED KUTUB
MUHAMMED MA'SÛM
MUHAMMED MA'SÛM FÂRÛKÎ
MUHAMMED MAZHAR
MUHAMMED MURÂD EFENDİ
MUHAMMED MURÂD KAZANÎ
MUHAMMED ÖMER
MUHAMMED BİN ÖMER
MUHAMMED BİN ÖMER HEVÂRÎ
MUHAMMED PÂRİSÂ
MUHAMMED REŞÎD
MUHAMMED RÛCÎ
MUHAMMED SÂDIK
MUHAMMED SAÎD
MUHAMMED SAÎD FÂRÛKÎ
MUHAMMED SÂMİ (Sam Şeyhi)
MUHAMMED SIDDÎK
MUHAMMED SIDDÎK ARVÂSÎ
MUHAMMED SIDDÎK KEŞMÎ
MUHAMMED BİN SÛKA
MUHAMMED ŞÂZİLÎ
MUHAMMED ŞENÂVÎ
MUHAMMED ŞEYBÂNÎ
MUHAMMED ŞÜVEYMÎ
MUHAMMED TEVFÎK BOSNEVÎ
MUHAMMED UBEYDULLAH SERHENDÎ
MUHAMMED URRE
MUHAMMED BİN VÂSİ
MUHAMMED ZİYÂD
MUHAMMED ZUĞDÂN
MUHİBBULLAH-I MANKPÛRÎ
MUHYİDDÎN-İ ARABÎ
MUHYİDDÎN-İ DÛSTÎ
MUHYİDDÎN-İ İSKİLİBÎ
MUHYİDDÎN MUHAMMED
MUÎDZÂDE
MUÎNÜDDÎN-İ ÇEŞTÎ
MURÂD-I MÜNZÂVÎ
MURÂD-I VELÎ
MÛSÂ KÂZIM
MÛSÂ BİN MÂHÎN MARDÎNÎ
MÛSÂ SEDRANÎ
MUSLİHUDDÎN TAVÎL
MUSTAFA ÂKİF EFENDİ
MUSTAFA BEKRÎ
MUSTAFA EFENDİ
MUSTAFA FEVZİ EFENDİ (Eğinli)
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Tekirdağlı)
MUSTAFA HÂKİ EFENDİ
MUSTAFA İZZÎ EFENDİ
MUSTAFA MÂNEVÎ EFENDİ
MUSTAFA BİN SÜLEYMÂN
MUSTAFA YENİCEVÎ
MUTARRİF BİN ABDULLAH
MÜEYYEDZÂDE ABDÜRRAHÎM ÇELEBİ
MÜNÂVÎ
MÜSTEKÎMZÂDE SÜLEYMÂN SÂDEDDÎN EFENDİ
MÜŞTÂK BABA
NÂBÎ
NABLÜSÎ
NÂGÛRÎ


NALINCI BABA
NASR BİN ABDÜRREZZÂK
NASÛH ÇELEBİ BELGRÂDÎ
NASÛHÎ ÜSKÜDÂRÎ
NECCÂRZÂDE
NECCÂRZÂDE MUHAMMED SIDDIK
NECÎBÜDDÎN MÜTEVEKKİL
NECÎBÜDDÎN-İ ŞÎRÂZÎ
NECMEDDÎN DÂYE RÂZÎ
NECMEDDÎN-İ KÜBRÂ
NERKİSECÂRÎ
NESEVÎ
NEVEVÎ
Nİ’METULLAH GEYLÂNÎ
NİYÂZÎ-İ MISRÎ
NİZÂMEDDÎN EBÜ’L-MÜEYYED
NİZÂMEDDÎN EVLİYÂ
NİZÂMEDDÎN HÂMÛŞ
NÛR MUHAMMED BEDÂYÛNÎ
NÛR MUHAMMED PÜTNÎ
NÛREDDÎN CERRÂHÎ
NÛREDDÎN EFENDİ
NÛREDDÎNZÂDE MUSLİHUDDÎN
NÛRİ EFENDİ
NÛRİ EFENDİ
OSMAN EL-HATTÂB
OSMAN BİN MERZÛK EL-KUREŞÎ
OSMAN NÛRAKÛBÎ
OSMAN ES-SERÛCÎ
OSMAN ŞİRVÂNÎ
OSMAN ET-TAVİLÎ


ÖMER BİN ABDÜLAZÎZ
ÖMER FÜÂDÎ
ÖMER KARADÂĞÎ
ÖMER MUHDÂR BİN ABDURRAHMÂN
ÖMER NÂİMÎ EFENDİ
ÖMER BİN SAÎD EL-HEMEDÂNÎ
ÖMER ŞİRVÂNÎ
ÖMER BİN ZER
ÖMER ZİYÂEDDÎN DAĞISTÂNÎ
ÖMER ZİYÂEDDÎN TAVÎLÎ


PÎR AHMED ERZİNCÂNÎ
PÎR ALİ AKSARÂYÎ
PÎR ALİ EFENDİ


PİR İLYAS


RECA BİN HAVYE
RECEP ENİS DEDE
REMLÎ ŞÂFİÎ
RESÛL ZEKİ EFENDİ
RİSLÂN DIMEŞKÎ
RÛZBEHÂN BAKLÎ
RÜKNEDDÎN EBÜ’L-FETH
RÜSTEM HALÎFE BURSEVÎ
RÜVEYM BİN AHMED


Ş
T - U - Ü - V - Y - Z


SÂBİT EBÜ'L-MEÂNÎ
SÂBİT BİN ESLEM EL-BENÂNÎ
SA'DÎ-İ ŞİRÂZÎ
SÂDIK ALİ EFENDİ
SÂDIK EFENDİ
SADREDDÎN BİN BEHÂEDDÎN ZEKERİYYÂ
SADREDDÎN HAYÂVÎ
SADREDDÎN-İ KONEVÎ
SA'DÜDDÎN-İ KAŞGÂRÎ
SÂFÎ ÂMİDÎ BOLEVÎ
SAFİYYÜDDÎN ERDEBİLÎ
SAÎD BİN CÜBEYR
SAÎD BİN MÜSEYYİB
SAİD NURSÎ
SAİDÜDDÎN FERGÂNÎ
SÂKIB DEDE
SÂLİH BABA
SÂLİH BİN BEŞÎR EL-MÜRRÎ
SÂLİH EFENDİ
SÂLİH GÜLÂBÎ
SÂLİH SIBKÎ
SÂLİM BİN ABDULLAH
SÂLİM ŞEBŞÎRÎ
SALTUK TÜRKÎ
SARI ABDULLAH EFENDİ
SARI SALTUK
SEHL BİN ABDULLAH TÜSTERÎ
SELÂHADDÎN UŞÂKÎ
SELÂHADDÎN ZERKÛB
SELEME BİN DÎNÂR
SELÎM FETİHPÛRÎ
SELÎM KIRÎMÎ
SELÎM EL-MESÛTÎ
SEMNÂNÎ (Eşref Seyyid Emîr Cihângir)
SEMNÛN MUHİB
SENÂULLAH-İ DEHLEVÎ
SENÂULLAH HARÂBÂTÎ
SENÂULLAH-İ SEBNEHLÎ
SENÛSÎ (Muhammed bin Yûsuf)
SERRÂC
SERÛCÎ
SEYFEDDÎN-İ FÂRÛKÎ
SEYFEDDÎN HALVETÎ
SEYFEDDÎN MENÂRÎ
SEYYİD ABDÜLAZÎZ
SEYYİD ABDÜLHAKÎM
SEYYİD AHMED ÇAPAKÇURÎ
SEYYİD AHMED HİCÂBÎ
SEYYİD AHMED ŞEVKİ NAKŞİBENDÎ
SEYYİD ALÂEDDÎN ALİ SEMERKANDÎ
SEYYİD ALİ HEMEDÂNÎ
SEYYİD ATÂ
SEYYİD BİLÂL
SEYYİD EMÎR BURHÂN
SEYYİD EMÎR HAMZA
SEYYİD EMÎR KÜLÂL
SEYYİD HÂRUN VELÎ
SEYYİD HASAN BERZENCÎ
SEYYİD HASAN MÜKENNÂ
SEYYİD HÜSEYİN BURHÂNEDDÎN EFENDİ
SEYYİD MUHAMMED MURÂDÎ
SEYYİD NİZÂM EFENDİ
SEYYİD RADIYYÜDDÎN ALİ
SEYYİD SÂLİH
SEYYİD SEYFULLAH KÂSIM EFENDİ
SEYYİD ŞERÎF CÜRCÂNÎ
SEYYİD VELÂYET
SEYYİD YAHYÂ EFENDİ
SEYYİDET NEFÎSE
SIBGATULLAH ARVÂSÎ
SIBGATULLAH-I BERVECÎ
SIRRÎ-Yİ SEKATÎ
SİNÂN EFENDİ
SİNÂN ERDEBİLÎ
SİNÂNÜDDÎN YÛSUF AMÂSÎ
SİRÂCEDDÎN ÖMER HALVETÎ
SİVASÎ ABDÜLMECÎD EFENDİ
SOFU BABA
SOFYALI BÂLÎ EFENDİ
SOMUNCU BABA
SÛFÎ ALLAHYÂR
SULTAN DÎVÂNÎ
SULTÂN-ÜL-ULEMÂ
SULTÂN-ÜL-ULEMÂ BEHÂEDDÎN VELED
SULTAN VELED
SUMÂDÎ
SUMÂDÎ
SÜFYÂN BİN ABDULLAH YEMENÎ
SÜFYÂN-I SEVRÎ
SÜFYÂN BİN UYEYNE
SÜLEMÎ
SÜLEYMÂN ÇELEBİ
SÜLEYMÂN HİLMİ TUNAHAN
SÜLEYMÂN RÜŞDÎ EFENDİ
SÜLEYMÂN ZÂTÎ EFENDİ
SÜNBÜL SİNÂN EFENDİ
SÜVEYD SİNCÂRÎ
ŞA’BÂN-I VELÎ
ŞA'BÎ
ŞÂFIÎ
ŞÂH-I A'LÂ
ŞÂH KUBÂD ŞIRVÂNÎ
ŞÂH MUHAMMED ÇELEBI
ŞAH RAÛF AHMED
ŞÂH ŞÜCÂ KIRMÂNÎ
ŞÂH VELÎ AYINTABÎ
ŞÂH VELIYYULLAH-I DEHLEVÎ
ŞÂHÎ MÛYTÂB
ŞAKÎK-I BELHÎ
ŞÂKIR HAMEVÎ
ŞEBRÎSÎ
ŞEKMETI MEHMED EFENDI
ŞEMS-I TEBRÎZÎ
ŞEMSEDDÎN ÎCÎ
ŞEMSEDDÎN IBN-I MÜNÎR
ŞEMSEDDÎN PÂNI-PÜTÎ (Hâce Şemseddîn Türk)
ŞERÂFEDDÎN EBÛ ALİ KALENDER
ŞERÂFET NEVŞÂHÎ
ŞEREFÜDDÎN AHMED BİN YAHYÂ MÜNÎRÎ
ŞERÎF TLEMSÂNÎ
ŞERÎFZÂDE MEHMED EFENDİ
ŞEYH ABDULLAH BEYTÛŞÎ
ŞEYH ABDURRAHMÂN EŞŞÂVİRÎ
ŞEYH ABDÜLKÂDİR MUHÂCİR
ŞEYH AHMED EFENDİ
ŞEYH AHMED ŞEMSEDDÎN
ŞEYH ALÂEDDÎN RÛŞENÎ
ŞEYH ALİ BEHÇET EFENDİ
ŞEYH AMR RABBÂNÎ
ŞEYH BABA RESÛL
ŞEYH BÂKIR BA'LEKÎ
ŞEYH CELÂLÜDDÎN HÜRMÂLÎ
ŞEYH DERVİŞ HÜSEYİN
ŞEYH ELVAN
ŞEYH GÂLİB DEDE
ŞEYH HÂLİD ZİBÂRÎ
ŞEYH HASAN
ŞEYH HUBEYŞÎ
ŞEYH HÜSEYİN BASRETÎ
ŞEYH İBNİ HATÎB
ŞEYH İBNİ NÛH
ŞEYH İBRÂHİM BİN ALİ
ŞEYH İBRÂHİM CA'BERÎ
ŞEYH İSMÂİL ENARÂNÎ
ŞEYH İSMÂİL RÛMÎ
ŞEYH KEMÂL EFENDİ
ŞEYH KÖSTENDİLLİ HASAN EFENDİ
ŞEYH KUTBÜDDÎN MÜNEVVER
ŞEYH MEHMED EMİN (Ramazan)
ŞEYH MERZÜBÂN-I VELÎ
ŞEYH MUHAMMED AYNÎ
ŞEYH MUSTAFA BİN EBÛ BEKR
ŞEYH NÛREDDÎN
ŞEYH REYHAN ADENÎ
ŞEYH SAÇAKLI
ŞEYH SAFVETÎ
ŞEYH SEYDÂ
ŞEYH ŞÂMİL
ŞEYH TÂC
ŞEYH YÛSUF HEMEDÂNÎ
ŞEYHÎ
ŞEYH-ÜL-MEŞÂYIH BEHRÂM
ŞİBLÎ
ŞİHÂBÜDDÎN AHMED BİN ALİ
ŞİHÂBÜDDÎN AHMED SİVÂSÎ
ŞİHÂBÜDDÎN BA'LEVÎ
ŞİHÂBÜDDÎN-İ SÜHREVERDÎ
ŞİRVÂNÎ
ŞİRVÂNÎ ES-SAGÎR
ŞUMEYT BİN ACLÂN
ŞÜCÂEDDÎN-İ KARAMÂNÎ
ŞÜHÛDÎ EFENDİ
ŞÜSTERÎ
TÂCÜDDÎN İBRÂHİM HALVETÎ
TÂCÜDDÎN İBRÂHİM KARAMÂNÎ
TÂCÜDDÎN BİN RIFÂÎ
TÂCÜDDÎN ZÂHİD-İ GEYLÂNÎ
TÂC-ÜL-ÂRİFÎN (Ebü'l-Vefâ)
TAFLÂTÎ
TÂHÂ-İ HAKKÂRÎ
TÂHİR-İ BEDAHŞÎ
TÂHİR-İ LÂHORÎ
TAKIYYÜDDÎN EBÛ BEKR KEFEVÎ
TAKIYYÜDDÎN HISNÎ
TAKIYYÜDDÎN İBNİ DAKÎK-ÜL-ÎD
TAKIYYÜDDÎN SÜBKÎ
TAŞKESENLİ AHMED EFENDİ
TAŞKESENLİ İBRÂHİM EFENDİ
TÂVÛS BİN KEYSÂN
TÂZÎ
TEBÂSÎ
TERZİ BABA
TUNUSÎ (İbrâhim bin Yahlef)
U
UBEYDE BİN MUHÂCİR
UBEYDULLAH-I AHRÂR
UKAYL EL-MÜNBECÎ
ULU ÂRİF ÇELEBİ
UTBET-ÜL-GULÂM
Ü
ÜFTÂDE
ÜFTÂDEZÂDE KUTUB İBRÂHİM EFENDİ
ÜNSÎ HASAN EFENDİ
ÜSTÂD-ÜL-A'ZAM
ÜRYÂNÎ MEHMED DEDE
ÜVEYS MEDENÎ
V


VÂNÎ MEHMED EFENDİ
VECÎHÜDDÎN ÖMER EFENDİ
VEFÂ KONEVÎ
VEHB BİN MÜNEBBİH
VEKÎ' BİN CERRÂH
VELİ ŞEMSEDDÎN
VENÂÎ
VEYSEL KARÂNÎ
VİŞNEZÂDE
VÜHEYB BİN VERD
Y


YÂFİÎ
YAHYÂ EFENDİ
YAHYÂ BİN EKSEM
YAHYÂ ÎDİLÎ
YAHYÂ MUAMMER MEZÛRÎ İMÂDÎ
YAHYÂ BİN MUÂZ-I RÂZÎ
YAHYÂ ŞİRVÂNÎ
YA’KÛB-İ ÇERHÎ
YA’KÛB GERMİYÂNÎ
YÂKÛT-İ ARŞÎ
YÂR MUHAMMED KADÎM TALKÂNÎ
YAYABAŞIZÂDE
YAZICIZÂDE MUHAMMED EFENDİ
YÛNUS EMRE
YÛNUS BİN UBEYD
YÛSUF BİN ABDULLAH EL-GÜRÂNÎ
YÛSUF BİN ABDÜRRAHÎM AKSÛRÎ
YÛSUF BAHRİ EFENDİ
YÛSUF BİN ESBÂT
YÛSUF HALVETÎ
YÛSUF HARPÛTÎ
YÛSUF-I HEMEDÂNÎ
YÛSUF BİN HÜSEYİN RÂZÎ
YÛSUF KÂMİTÎ
YÛSUF MAHDÛM
YÛSUF BİN MUHAMMED ÇEŞTÎ
YÛSUF NEBHÂNÎ
YÛSUF SİNÂNEDDÎN-İ SÎNEÇÂK
YÜNÛNÎ
Z


ZÂHİD
ZÂHİD İSFEHÂNÎ
ZÂHİDÜ’L-KEVSERÎ
ZÂHİD YOZGADÎ ŞEYH HACI AHMED EFENDİ
ZÂKİRZÂDE ABDULLAH EFENDİ
ZARÎFÎ HASAN EFENDİ
ZEHÂVÎ
ZEKERİYYÂ ENSÂRÎ
ZEMLİKÂNÎ
ZEMZEM-İ HÂSSA
ZENBİLLİ ALİ EFENDİ
ZENGENÎ
ZENGÎ ATÂ
ZEYNEDDÎN-İ HÂFÎ
ZEYNELÂBİDÎN
ZEYNELÂBİDÎN AYDERÛSÎ
ZEYNELÂBİDÎN KAYSERÂNÎ
ZEYNELÂBİDÎN MUHAMMED
ZEYNELÂBİDÎN MÜNÂVÎ
ZİVİNGÎ
ZİYÂEDDÎN BERNÎ
ZİYÂEDDÎN NAHŞEBÎ
ZİYÂEDDÎN NURŞÎNÎ
ZİYÂEDDÎN HALÎL CÜNDÎ
ZÜFER BİN HÜZEYL
ZÜHRÎ
ZÜNNÛN-İ MISRÎ
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
#5
waoowww...çok mu çok güsel hepsini okumadım hakka girmeyeyim ama bu paylşaşımla yeni bi pencere açtın bize aro:) çok merake ediyordum allah için:)) çok ii oldu...aro emeine sağlık..
 

Ziyaretçilerden Sorular

2
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
517
Ayşe Hatun
Cevaplar
0
Görüntüleme
2,607