Ayetel Kursi okumak neden önemli?

El-Emin

Tecrübeli Üye
Administrator
#1
Bakara süresi hakkında sizleri tam manası ile bilgilendirelim.

Ayetel Kursi Kur’an-ı Kerim de hangi sürede geçiyor?

Cevap: Bakara süresinin 255. ayetidir.

Ayetel Kursi hakkında hadis-i şerif:

Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır; "Bakara Suresinde bir ayet vardır ki Kur’ân ayetlerinin efendisidir. Hangi evde okunursa şeytan o evden çıkar. O, Ayet-el Kûrsi Ayeti'dir"
Kaynak: Tirmizi, Fedailül-Kuran,2; Suyuti, Cami’ussağir, 2/47, no.1289

Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

"Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allah’ın en yüce ismi) bulunmaktadır."
Kaynak: Ahmed bin Hanbel, Müsned, 6/461;
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Ayetül Kürsi, Kuran’ın dörtte biri (1/4)‘dir."
Kaynak: Ahmed bin Hanbel, Müsned, 3/221; Suyuti, Cami’ussağir, 1/60, no.21


Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

"Her kim farz namazın peşinden bir kere:
Duanın Arapça Okunuşu
["Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yetrifü biha ehlüssemâvâti ve ehlül arzi ve külli şey’in hüve fi i’lmike kâinün ev kad kâne. Ükaddimü ileyke beyne yedey zalike küllih."] Duanın Türkçe Karşılığı (Meali)


["Allah’ım! Ben Sana her nefes, her an ve saniye, gök ve yer ehlinin her göz açıp kapayışından ve ilminde olacağını bilip de, şu anda mevcut olan, istikbalde mevcut olacak veya evvelce geçmiş olan her şeyden evvel Âyetü’l Kürsi’yi takdim ediyorum"] Deyip, Âyelü’l-Kürsi’yi sonuna kadar okursa, gece ve gündüzün her saatinde, o kulumdan bana 70 milyon hasene yükselir ve Sur’a üfleninceye kadar melekler onun sevabını yazmakla meşgul olurlar."
Kaynak: Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 2/131, no.3468

Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

Peygamberimiz Hz. Übey bin Ka’b (R.Anh)’a: "Kuran’daki en büyük âyetin hangisi olduğunu sormuş." O da: "Ayetül Kürsi" doluğunu haber vermişti. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Übey’în göğsüne vurarak ona şöyle buyurdu:" Ey Ebû Münzir! İlim sana mübarek olsun. Canım kendisinin kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, muhakkak Ayetül Kürsi’nin bir dili, iki de dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Allah’u Teala’yı takdis eder (O’na tazimde bulunur, Onu yüceltir)."
Kaynak: Ebu Davud, Sünen, 1460; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/142

Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

"Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuran’ın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayet’el Kürsi’dir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider."
Kaynak : Tirmizi, Fedailül-Kuran,2; Suyuti, Cami’ussağir, 2/47, no.1289


Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

"Her kim farz namazının peşinden Ayet’el Kürsi’yi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer."
Kaynak: Nesai, Süneni- Kübra, 9928; Beyhaki, Şu’abül-İman, 2385; Heysemi, Mecme’uzzevaid, 10/102; taberani, el-Kebir,7532; elEvsat, 8068; Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 1/562, 569

Bu hadis hakkında başka rivayette şöyledir: "Her kim farz namazın peşinden Ayete’l-Kürsi’yi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder." 
Kaynak : Beyhaki, Şu’abül-İman, 2396; Suyuti, Dürrul-Mensur, 2/6;Münavi, Feyzül-Kadir, 6/197;Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 1/562, 569

Hadisi şerif hakkında bir rivayette ise: "Her kim farz namazın arkasından Ayete’l-Kürsi’yi okursa, diğer namaz vaktine kadar (maddi manevi bütün belalardan) korunur."
Kaynak: Heysemi, Mecme’uzzevaid, 2/148;Ali El-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 1/568, Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/458, 2396;Nesai, Sünen, 100

Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

"Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayete’l-Kürsi’yi okursa, Allah’u Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır."
Hazreti Aişe(R.anha)’dan rivayet edildi ki: "Bir kişi Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e gelip O’na, evinde olan şeylerin bereketsizliğinden şikayet etti. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Sen niçin Ayete’l-Kürsi okumuyorsun? O, herhangi bir yemek veya katığın bereketini çoğaltır. Namazların arkasından okuyana şükredenlerin kalbi gibi bir kalp, sıddıkların ameli gibi amel, peygamberlerin sevabı gibi sevap ihsan eder, rahmetini üzerine yayar, doğrudan cennete girmesine ancak ölüm engel olur."
Kaynak: Suyuti, Darru’l-Mensur, 2/6

Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

"Kuran’ın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayete’l-Kürsi Arş’ın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir."
Kaynak: Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/26

Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

"İnsanların efendisi Adem’dir, Arapların efendisi Muhammed’dir. İranlıların efendisi Selman’dır. Habeşlilerin efendisi Bilal’dir. Dağların efendisi Tur-i Sina’dır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharrem’dir. Günlerin efendisi Cuma’dır. Sözlerin efendisi Kuran’dır. Kuran’nın efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayete’l-Kürsi’dir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli bereket vardır."
Kaynak: Suyuti, Cami’ussağir, 4/123, no.4754; Deylemi, Müsnedül-Firdevs

Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

"Her kim Ayete’l-Kürsi’yi yatağına yatarken okursa, Allah o kimseyi, komşusunu, komuşusunun komşusunu ve etrafındaki evleri (her türlü afetlerden) muhafaza altına alır."
Kaynak: Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/457, 2395; ali el-Kari, el-:Mirkat, 4/632

Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

"Kuran’da en büyük ayet, Ayete’l-Kürsi’dir. bu ayeti kim okursa, Allah o kimseye anında bir melek gönderir, o melek o kişinin ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, günahlarını siler. Bu ayet bir evde okunduğunda, şeytanlar o evi otuz gün (30) bırakıp terkeder. Kırk gün (40) müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın, nede bir sihirbaz erkek girer. Ey Ali! bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan büyük bir ayet nazil olmadı."
Kaynak: Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 5/142, 178; Hakim, Müstedrek, 2/259; Beyhaki, Şu’abül-İman, 2376-2380; Suyuti, Dürru’l-Mensür, 2/14


Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

"Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayete’l-Kürsi’dir."
Kaynak: Beyhaki, Şu’abül-İman, 2/457,2389


Peygamber efendimizin Ayetel Kürsi hakkında hadis şerifi

Ashabına (R.anh) şöyle buyurdu: "Yatağına geldiğin vakit Ayete’l-Kürsi’yi oku. Muhakkak ki Allah’u Teala Sana iki melek vekil kılar. Sabaha kadar seni şeytanların şerrinden muhafaza eder."
Kaynak : Buhari, Vekalet, 10;Fedailül-Kuran, 10;Bed’ül-Halk,11;Suyuti,Dürru’l-Mensur, 2/6

Peygamber efendimiz bir başka hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır:

"Her kim kıldığı farz namazın peşinden Ayet'el Kürsi'yi okursa onunla cennet arasında ölümden başka bir engel yoktur. Ölünce cennete girer." buyurmuşlardır.
Kaynak: Nesai, Süneni- Kübra, 9928; Beyhaki, Şu’abül-İman, 2385; Heysemi, Mecme’uzzevaid, 10/102; taberani, el-Kebir,7532; elEvsat, 8068; Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal, 1/562, 569

Peygamberimiz buyurdu ki: "Ayetel Kürsi içinde İsm-i Âzam (Allah’ın en yüce ismi) bulunmaktadır."
Kaynak: Ahmed bin Hanbel, Müsned, 6/461

Peygamberimiz
Hz. Übey bin Ka’b (R.Anh)’a: "Kuran’daki en büyük âyetin hangisi olduğunu sormuş." O da: "Ayetül Kürsi" doluğunu haber vermişti. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Übey’în göğsüne vurarak ona şöyle buyurdu:" Ey Ebû Münzir! İlim sana mübarek olsun. Canım kendisinin kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, muhakkak Ayetül Kürsi’nin bir dili, iki de dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Allah’u Teala’yı takdis eder (O’na tazimde bulunur, Onu yüceltir)."
Kaynak: Ebu Davud, Sünen, 1460; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/142
 

Benzer konular