Ayet Ve Hadisler İle Cihadın Faziletleri

Sell_!

Müslümanlar Kardeştir
Administrator
#1
Şüphe yok ki, îmân edenler, hicret edip te Al*lah yolunda savaşanlar;
işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah; Gafur'dur, Rahîm'dir. bakara =218

Hoşunuza gitmediği halde, cihâd üzerinize farz kılınmıştır. Bir şey hoşunuza gitmediği halde sizin için hayırlı olabilir. Bir şey de hoşunuza gittiği halde sizin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. BAKARA -216


Yoksa siz, içinizden cihâd edip Allah'tan, peygamberinden ve mü'minlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadan bırakılıvereceğinizi mi sandınız?
Allah yapageldiklerinizden haberdârdır. tevbe :16

Onlar ki îmân etmişler, hicret etmişler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihâd etmişlerdir. Derece bakımından Allah katında çok büyüktürler.
Ve işte onlar, kurtuluşa erenlerin kendileridir tevbe :20

Gerek hafîf, gerekse ağırlıklı olarak elbirliğiyle çıkın, mallarınız ve nefisleriniz ile cihâd edin.
Eğer bilirseniz bu; sizin için daha hayırlıdır tevbe :41

Muhakkak ki Allah, mü'minlerin mallarını ve canlarını, karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır. Onlar, Allah yolunda savaşırlar; öldürürler ve öldürülürler. Tevrât'da, İncil'de ve Kur'an'da kendi üzerine hak bir va-addir. Kim Allah'tan daha çok ahdini yerine getirebilir? Öyleyse yaptığınız alış-verişe sevinin. En büyük kurtuluş işte budur. TEVBE -111

Mü'minlerden özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile Allah yolunda malları ve canlan ile cihâd edenler bir değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihâd edenleri derece bakımından üstün kıldı. Bununla beraber Allah, her ikisine de güzelliği vaad etmiştir. Fakat Allah, cihâd edenlere; oturanların üzerine büyük bir mükâfat vermiştir.
Kendi katından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah; Ğafûr'dur, Rahîm'dir.NİSA-95-96

Ey îmân edenler; sizi elîm azâbtan kurtaracak bir ticâreti göstereyim mi size?
Allah'a ve peygamberine îmân eder, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihâd edersiniz. Eğer bilirseniz bu; sizin için çok daha hayırlıdır.
O, sizin günâhlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel yerlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur.SAF -10-12


**************************************
Ravilerden Eb hureyre r.a. şöyle demiştir.

Allah rasulune hangi amel daha faziletlidir diye soruldu
Allah rasulu iman etmektir diye buyurdu.sonra hangisi daha faziletlidir denildi Allah yolunda cihad etmektir byrdu…….
Buhari ve müslim .


Reavilerden ebu zer r.a. söyle demiştir.

Allah rasulne hangi amek daha faziletlidir diye sordum . ‘’Allah iman etmek ve Allah yoöunda cihad etmektir diye buyurdu. Buhari ve müslim.


Ravilerden ebu said el-hudri söyle demiştir.

Bir adam Allah rasulune gelip sordu

Insanlardan hangisi daha faziletlidir ?
Allah rasulu ‘’ Allah yolunda malı ve canı ile cihad edendir buyurdu….
Buhari ve müslim


Selman r.a. rivayet etmiştir.

Bir gün bir gece sınır boyunda nöbet tutmak , gündüzleri oruçla geceleri ibadetle gecirilen bir aydan hayırlıdır.
Eğer nöbeti başında ölürse, işlemekte olduğu amelin sevabı ve rızkı devam eder.
Kendiside kabir fitnesinden kurtulur.
Müslim


Osman bin saad r.a. rivayet etmiştir.

Sınır boyunda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak ,başka yerlerde bin gün nöbet tutmaktan hayırlıdır. TirmiziEbu hureyre r.a. rivayet ediyor.

Bir kimde Allah ınanır, peygamberini tasdik eder ve Allah yolunda cihad için evinden çıkarsa
Allah o kimseyi şehit olduğ takdirde cennete koymaya ,gazi olmuş ise sevab ve ganimete kavuşmuş olarak evine döndürmeye kafildir.
Allaha yemin ederimki Allah yolunda yaralanmış bir mümin mahşer gününde yaralandığı haliyle gelir rengi kan renginde ,kokusuda mis kokusu halındedir.
Nefsimi kudretind etutan Allaha yemin ederimki müslümanlara güç gelmesinden korkmasaydım Allah yolunda cihada çıkan askerlerden hiçbir zaman geri kalmazdım.
Ancak müminleri donatıp yola çıkaramadığım gibi kendileride yol hazırlığı yapmıyorlar .benden ayrılmakta onlara zor geliyor.
Nefsimi kudretinde tutan Allaha yemin ederimki Allah yolunda cihad ederek öldürülmeyi ,sonar diriltip tekrar öldürülmeyi , yine diriltilip Allah yolunda öldürülmeyi isterdim.
Buhari ve müslim

*************************


İslâm'ın yükselmesi, korunması ve yayılması için her türlü çalışmada bulunmak, uğraşmak, gayret sarfetmek ve bu yolda sıcak ve soğuk savaşa girmektir. Daha açık bir ifade ile Allah (c.c.) tarafından kullarına verilmiş olan bedenî, malî ve zihnî kuvvetleri Allah yolunda kullanmak, o yolda feda etmektir. İnsanın maddî-manevî bütün varlığını Allah yolunda ortaya koyarak Hakk'ın düşmanlarını ortadan kaldırmak için savaşması "cihad"dır.

İslâm'da cihad farzdır. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyuruyor: "Hoşunuza gitmese de düşmanla savaşmak üzerinize farz kılındı" (el-Bakara, 2/216). "Herhangi bir fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla çarpışın " (el-Bakara, 2/193). "Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kişilerle savaşınız" (et-Tevbe, 9/29); "Sizinle toptan savaştıkları gibi siz de müşriklerle savaşınız. " (et-Tevbe, 9/36). Hz. Peygamber (s.a.s.)'de "Cihad kıyamete kadar devam edecek bir farzdır" (Ebû Davûd, el-Cihad, 33) buyurmuştur.

Yalnız, bu farz bazı hallerde farz-ı ayın; bazı hallerde ise farz-ı kifayedir. Müslümanlar içinden sadece bir grup cihadın gayesini gerçekleştirebiliyor, müslümanların yurt, mal, ırz, namus ve haysiyetlerini düşmanlara karşı koruyabiliyorsa o taktirde cihad farz-ı kifaye olmuş olur ve diğer müslümanların üzerinden sorumluluk kalkar. Şayet fert fert gücü yeten her müslümanın düşmana karşı koyma gereği varsa o zaman farz-ı ayın olur; herkesin bizzat cihâd etmesi icab eder.

Cihâdın gayesi, yeryüzünden fitneyi kaldırmak ve hakkı yüceltmektir. İslâm'da savaş, intikam, öldürme yağma, baskı ve zulüm yapmak için değil: bunları ortadan kaldırmak için yapılır. Müslüman olmayanları zorla İslâm'a sokmak yoktur. Cihad'dan maksat, insanları baskılardan kurtarmak, İslâm'ın yüce gerçeklerini onlara duyurmak ve kendi rızalarıyla müslüman olabilecekleri ortamları hazırlamaktır.

İslâm'ın gayesi toprak ele geçirmek değildir. O yalnız bir bölge ve kıta ile yetinmez. İslâm bütün dünyanın saadet ve refahını düşünür. Bütün insanlığa, kendisinin beşeri sistemlerden ve diğer dinlerden daha üstün âlemşumül bir din olduğunu göstermek ister. Bu yüce maksadı gerçekleştirmek için müslümanların bütün güçlerini seferber eder. İşte bu bitmeyen cehd ve uğraşmaya, büyük bir enerji ile çalışma işine ve meşrû bütün yollara başvurma gayretine cihad denir. Yeryüzünde zorbalar, batılın ve fitnenin devamını isteyenler, şirk ve müşrikler ile küfür sistemleri var oldukça, onların yeryüzünde yayacakları kötülüklerine karşı bir emniyet olan cihad da devam edecektir. Bu bakımdan cihadın İslâm'da önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber'e, hangi amelin daha faziletli olduğu sorulduğunda, "İman ve Allah yolunda cihad'dır." (Tecrîd-î Sarîh Tercümesi, VII, 445), buyurarak cihadın imandan hemen sonra geldiğine, imanın cihadla varlığını sürdüreceğine işaret etmişlerdir. Ayrıca Allah yolunda savaşanları, gazilik ve şehitlik rütbesine erenleri öven ve onlar için büyük nimetler ve dereceler bulunduğunu haber veren yukarıda geçen ayet ve hadislerde açıkça belirtilmiştir.

Selam ve dua ile …..
 

ALI25

Çalışkan Üye
Silver
#2
Eline saglik güzel bir paylasim yapmissin Allahu teala razi olsun Sell kardesim.

Mesele güzel ve acik bir sekilde delilleriyle buna dair ayet ve hadis-i serifler verip islenip ortaya konulmustur.

Ve aleykum selam.