armegeddon savaşı nedir nezamandır 2012 dönemi ve yaşananlar

sevdur

Acemi Üye
Silver
#1
KUTSAL KİTAPLARIN MEHDİSİ

Armageddon'da savaşacak olanlar gökten (Tanrıdan) gelen “Atanmış Kral”ile onu izleyen emrindeki meleklerden oluşan göksel ordulardır. Karşılarındaolanlar ise, İsrail adını kullanarak dünya için savaşan "bütün dünyakralları"dır. Ayrıca Armageddon için Tanrı'nın Savaşı olarak da sözedildiğinden anlamı daha geniştir. Tanrı bir taraftan demokrasiyi, barışıyayarken mazlum toplumlara sahip çıkmaya başlar. Ve tanrı afetlerle yeryüzünüdolaşmaya başlar. Aynen anlatılanlar 2012 tarihiyle başlayan dönemianlatmaktadır. Dünya'nın üzerindeki eski düzenin taraftarları olan insanlarkaybedecekler. Ve dünyanın sonu değil eski düzenin sonu gelmiş olacaktır. Vahiykitabına göre ortadan kalkacak olan "önceki düzen"dir.
Birincidünya savaşının tam tersi olarak yaşanan (3.dünya savaşı) Armageddon savaşıolarak yaşanmaktadır. Her kıtada her şehirde iyilerle kötülerin mücadelesiyaşanmaya başlamıştır. Kötüler güç sahibi olduklarından yeryüzündekiegemenliklerini bırakmak istemeyecek ve silah ve savaş ile mazlum halklarıbastıracaktır. Ancak Tanrıda halkına sahip çıkıp ordularıyla kötülere savaşaçmaktadır.
"Yedi başlı, on boynuzlu kırmızı canavar" ifadesi BirleşmişMilletler veya NATO gibi bir gurubu nitelemektedir.
Armageddon savaşından önce, Babil Kulesi'nin yapılışıyla ortaya çıkıp,Babil'den göçle bütün dünyaya yayılarak gelişip çeşitlenen tüm Babil kökenlidinler yok edilecektir. Bu olayın başlaması için gerçekleşecek işaret uluslarınbelirgin bir şekilde yapacakları "barış ve güvenlik" ilanı olacaktır.Uluslar bu ilanı yaparak dünyanın sorunlarını çözme yolunda başarılıolduklarını iddia etmiş olacaklar. Bu barış ve güvenlik ilanı ise, hiçbirşekilde ulusların Dünya'nın sorunlarını gerçekten çözdükleri anlamınagelmeyecektir. Nitekim birleşmiş milletler ve Amerika hiçbir şekilde barışahizmet eden olmadı. Hep söylediklerinin tersini yaptılar. Bu "BüyükSıkıntı" adı verilen bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu dönem 1908 ilebaşlamıştır. Ta ki 2008’e kadar yüz yıl sürmüştür. Bu yüz yıl içinde süreklisavaşlar yaşanmış ve 11 eylül 2001 ile doruk noktasına ulaşmıştır. Canavardeccalin 7 yıllık serüveninde ortadoğuya ve insanlığa savaş açılır. Deccal sahtekarlık krallığına 2001-2008arasında en parlak dönemini yaşatır. Büyük Sıkıntı'nın zirvesi sonucundaArmageddon savaşı başlar. Gerçekler fark edilir ve bir uyanış başlar veinsanlar bilinç değişimi yaşar. Arap baharıyla başlayan uyanış yavaş yavaşküreselleşir. Çoğu bölgelerde yerel deolsa bu savaş başlamış ve yaşanmaktadır. Tanrı afetlerle yeryüzüne müdahaleetmektedir. Yeryüzünde bilinç ve anlayış değişirken afetlerle fiziksel değişimde yaşanmaktadır. Bu savaş yalnızca Canavar'ı ve Canavar'ın düzenini yeğleyeninsanları yok etmekle kalmayacak, aynı zamanda Şeytaniyyeti de yıkacaktır.Armageddon Savaşı bir nevi küresel savaş olacak, ama ülke ülkeyle bir cephesavaşı olmayacak, her kıta, her ülke, her şehir, her belde kendi içindesavaşacak.2010 yılında Arap baharıyla başlamış olan bu savaş dönemi 7 yılsonunda sona ermiş olacaktır.
Nebukadnessar'ıngördüğü başı göklere erişen devasa bir ağaçla ilgili rüyasında zamanlar da sözkonusudur. Burada verilen zaman simgesel 7 vakit olarak verilmiştir. Buradakiağaç ve bu ağaçla temsil edilen Nebukadnessar, asıl olarak Tanrı'nınEgemenliği'ni temsil etmektedir. Nebukadnessar'ın yedi vaktin sonundakrallığını geri aldığı gibi Tanrısal Krallık da insanların elinden gerialınacaktır. Bu rüya ile eski İsrail'in sürgüne gittiği tarihten itibarengeçecek bir yedi vaktin olacağı ve bu vaktin sonunda ise, ağacın yenidenfiliz(Krallık Filizi) vereceği anlatılır.
Canavar'ın süresinin bitimine yakın zamanlarda İsa'nın Atanmış Kralolarak yetkilendirileceği anlatılır. Bu dönem İsa'nın Atanmış Kral olduğu"son günler"dir. Son günlere ilişkin olarak ise, öğrencilerininİsa'dan kendilerine söylemesini istedikleri belirtiler(alametler) bu döneminnasıl olacağı bilgisini verir. İsa Atanmış Kral olarak yetki aldığı döneminbaşlıca işaretlerinin savaşlar, kıtlıklar, depremler ve salgın hastalıklarolacağını söyler. Ayrıca kötü bir insan soyunun bu dönemin tümünü yaşayıpgöreceğini ve bu nesil ölüp tükenmeden Armageddon'un bu neslin başınageleceğini bildirir. Atanmış Kral Armagedon öncesinde bütün insanlarla ilgiliolarak bir yargıda bulunacak ve buna göre insanlar ölüm ya da yaşam içinişaretlenecekler.
Yeryüzünde Amerikanın kurduğu kötü düzen ve kötülüğün egemenliğiyıkılmaya başlamıştır. Atanmış kral olarak Tayyip Erdoğan yeni düzen içinçalışmaktadır. Yeryüzüne adalet barış eşitlik ve esenlik getirirken Tanrınınordularıyla gerçekleşen küresel ısınma ve iklim değişiklikleri sonucunda doğalafetler tavan yapmaktadır.
Vahiy17:14'te ifade edilen "Kuzu'ya karşı savaşacaklar, ama Kuzu onlarıyenecek. Çünkü Kuzu, rablerin Rabbi, kralların Kralı'dır." Burada kuzuolarak kastedilen kötü yönetimler altında ezilmiş olan halklar ve Atanmış Kral(Mesih)'dir. Kuzular inanan zararsız halklardır. Türkiye silah bakımından zayıfbir ülkedir ve siyasetinde sürekli mazlumların tarafındadır. Sömürgeci veinançsız yönetimler altındaki ezilmiş halklar başkaldırmaktadır. Tam bu dönemdeArmageddon savaşı başlar. (bu savaş Arap baharıyla başlamıştır. Ortadoğukarışıktır. Her yerde savaş ve çatışma vardır. Eski düzenin sahipleriyleözürlük ve eşitlik için yeni bir düzen isteyen mazlum toplumlar vardır. Arapbaharı sırasıyla Afrika’ya, Avrupa’ya sıçramıştır bile; Amerika ve Asya’ya dailerleyecektir. Günümüz tarihi, anlatılanlara tamamen uymaktadır.(Mesih:Atanmış Kral). Atanmış Kralın diğer adı yeryüzüne gelecek olan İsa'dır. Büyük armageddon başlamıştır. Ancak insanlarbunun farkında değildir. Doğa olaylarını düzenleyen melek Mikael kendisine verilen görevi yerine getirmekamacıyla Afetlerle Armageddon savaşında iyilere destek vermektedir.
Kitab-ı mukaddese göre Armageddon eski düzenin sonu ve yeni düzeninbaşlangıcını oluşturan bir dönüm noktası olacak, Atanmış Kral yani Mesih yaniTayyip Erdoğan’ın etkisiyle Armageddon'dan sonra yeryüzünde tanrının dini olanevrensel din1000 yıl sürecek ve buna bağlı esenlik krallığı 1000 yılyaşayacaktır. Kitabı Mukaddes'e göre Armageddon'da hayatta kalacak insanlar,Atanmış Kral'ın akabinde Yeryüzünü cennete çevirecekler ve eski dünyanın bütündertlerinden uzak sonsuz bir yaşama kavuşmuş olacaklar. Armageddon savaşı eski düzenin insanlığazarar verdiğini ve Tanrının yasalarının tekrar ve gerçekten sahiplenilmesigerektiği gerçeğini gösterecektir. Dünya üzerindeki düzeni ve yaşamı insanlariçin yaşanabilir kılmak amacıyla tamamen yenilenmek için yapılan son savaştır.
Gökteki güçler, iblise uymuş halklarıcezalandıracak( Çünkü İblis’in soyu insanoğlunu yoldan çıkarmış ve yeryüzükaranlık bir dönem yaşamıştır. Artık Allah meleklerine emreder ve yeryüzünemüdahale eder.)Haksızlığı yol edinmiş insanlar cezalandırılacaklardır. Buhalklar savaş ve sömürge üzerinden beslenmeyi yol edinmiş olanlardır. Daha çokbatı, ABD, İngiltere Fransa ve onlara boyun egen ve onlara uyan maddecihalklardır. Haksız kazancı yol edinmiş ve dünya için yaşayan insanlarkaybedecekler.
Magog ve Gog önderliğinde Şeytan'ın uluslarıTanrı'ya karşı kışkırtması yol açacak.( Gog ve Magog bozgunculuk yapan dünyaiçin çabalayan inançsız iki millettir. Tamamen şeytana uyan bu milletleryeryüzüne yayılınca uluslara zarar verir. Ve ulusları tanrıya karşı kışkırtır.Dini ve ahlakı hiçe saydırır. Yönetimlere inançsızlar yerleşir, yasalardeğiştirilir. Adil düzen ve adalet yıkılır. Böylece yeryüzü günahlarla dolar.Ve bu durum 2012’ye kadar sürer.
Armageddon'da doğa güçleri de kullanılacak. (Tanrıkafirlere karşı afetlerle savaşacak. Ve meleklerden ordular gönderecek.Şehirler beldeler harap olacak. kasırgalar, tayfunlar, depremler, fırtınalar,volkanik hareketler yaşanacak. Zaten yeryüzünde iklim değişikliği küreselısınma ile beraber Afetlerin tavan yapması bu gerçeği doğrulamaktadır.
Kurtulanlar olacak. (Çünkü içlerinde inananlarolacak. Veya zarar vermemiş olanlar olacak.)
Armageddon'un başlayacağı zamanın işaretleri KitabıMukaddes'te verilmiştir. Ancak bu işaretler çoğunlukla olaylar olarakverilmiştir. Belirli bir zaman yok zaten tarih bildirilemez.Kıyamet alametlerigibi alametler tamamen ve eksiksiz belirmiştir.
İsa'nın Atanmış Kral olarak hazır bulunuşu: İsa'nınDaniel kitabına göre Atanmış Kral olarak tahtına geçişi ile son günlerinbelirtilerinin (alametlerin) görüldüğü bir dönemin oluşması. Belirtilerin tümübirden aynı dönemde meydana gelecek ve hepsi tek bir alameti oluşturacaktır.Benzer şekilde geçmişte de olmuş savaşlar, kıtlıklar, depremler, salgınhastalıklar, yozlaşmış bir insan toplumu, yeryüzünün kirletilmesi şeklindekibelirtiler, tümü birden aynı dönemi oluşturması çok güçtür. Döneme ait yediyıllık zaman aralıkları dikkat çekmektedir. Canavarın döneminin bitişi, İsaMehdi’nin mücadelesi ve esenlik krallığına geçiş olarak ayırır isek 7+7+7=21çıkar. 2001-2008 george Bush ile Amerika’nın zirve dönemi yaşanır. 2008-2015Mesih’in yeryüzünü düzeltme mücadelesi yaşanır. Bu arada canavarın krallığıküresel krizle gerileme dönemine girer. 14 yıl içinde çok olay yaşanır.2015-2022 Mazlumlara baskı artar ve öldürülürler. Bu arada canavarın krallığıçöküş dönemi yaşar. Yeryüzü afetlerle çalkalanır. Sayısız afetler şiddetliolaylar ve toplu ölümler gözlenir. 2023 kurtuluş yılıdır. 21 yılda isa’nınyeryüzündeki dönemi tamamlanır. Ancak bu tarihler İsa’nın (Erdoğan’ın) tüm hayatıdeğil yöneticilik dönemidir.
Atanmış Kral'ın Krallığı hakkında duyuru yapılması:
Dönemin bazı bilginleri onun beklenen Mesih olduğunuilan eder. İslam kaynakları buna münadi, İncil kaynakları Yahya olarak niteler.Atanmış Kral'ın dünya yönetimini ve yeryüzü üzerinde yapacağı değişiklikleribaşlatır. ‘
-Tayyip Erdoğan bu özelliklere tamamen uymaktadır.Tayyip Erdoğan’ın yönetime gelişi bile sancılı olmuş ama halkın gücündençekinen bozguncular onu yönetime gelişini engelleyememiştir. Engellenmesine rağmenTanrı tarafından Atanmış bir başbakan olarak yönetime gelmiştir. Gerçekten dedünya yönetimini değiştirmeye başlamış, BM ve NATO’yu eleştirmiş yapısındanşikayetlenmiştir. İsrail’e dur diyen, Amerikaya yol gösteren Rusya’nınzorbalığına Suriye de engel olmak isteyen ülke olmuştur. Dünyada pek çokküresel kurumun durumunu eleştiren ve olumlu yön vermeye çalışan bir Erdoğangörüyoruz.’
Ulusların "barış ve güvenlik" ilanıyapmaları: Ulusların dünya sorunlarını halletme yönünde önemli ilerlemelersağladıklarını iddia etmeleri. Bu iddialar yalnızca sözde kalacak ve gerçek bir"esenlik ve güvenlik" sözkonusu olmayacak. ‘-Gerçekten 2001 öncesidünyada barış adını kullanarak savaş arayan ve yapan ülkeler vardı. 1990 öncesive 11 Eylül sonrasında da ortadoğuya savaş açılmıştı. Barış ve güvenlik ilanıyapanlar gerçekte savaş açan taraf olmuştu. Yeryüzünde esenlik ve güvenlikyoktu.
TayyipErdoğan Esenlik ve güvenliğin yeryüzüne yerleşmesi için çalışmaktadır. Kendiülkesindeki ırkçı bozguncular da dahil yeryüzünde her türlü ayrımcılarlamücadele etmiştir.(Filstin için İsrail ve Amerikayla, Afrika kıtası ve Somaliiçin Avrupayla, Libya çad Tunus Cezayir için Fransayla, Suriyede Rusya ile,gibi)
Armageddon'da ilk saldırıyı uluslar başlatacak:
Aynen öyle oldu uluslardaki halklar eski düzenekarşı ayaklandı. Libya, Suriye, Mısır, gibi ülkelerle başlayan Arap baharı bunaörnek oldu.
Armageddon'un başlaması: Tanrı'nın kendi mazlum halklarını korumak içinderhal harekete geçerek bütün bu ulusların yönetimleriyle ve arkasındakigüçlerle savaşarak yok etmeye başlayacak. Tanrı bunları yaparken Atanmış Kralİsa'yı (Mikail) ve melek ordularını kullanacak. Armageddon savaşı bütünYeryüzü'nü kapsayacak ve şiddetli olacak; ancak Armagedon'un şiddeti Yeryüzü'nübir daha yaşanmaz hale getirecek derecede olmayacak. Armageddon'da Şeytan vecinleri yakalanıp 1000 yıl için "uçurum"a atılacaklar. Yani Tanrınınegemenliği en az bin yıl sürecek.
AtanmışKral'ın 1000 yıllık yönetiminin başlaması: Armageddon'da yalnızca AtanmışKral'ın tarafındaki insanlar sağ kalacaklar, diğerleri ise yok edilmişolacaklar. Eski dünya düzeni ve destekleyicilerinin olmadığı yeni dönem,İsa'nın Yeryüzü'nü iyiler için cennet haline getireceği göksel bir yönetimdönemi olacak. Atanmış Kral'ın yanında
İsrailsoyundan gelenlerin hepsi İsrail halkını oluşturmaz. Beş kardeşin beşi birolmadığı gibi hepsi farklı anlayışa sahiptir. Peygamber dönemlerinde bile aileiçinden inanmayanlar çıkmıştır. İbrahim'in soyundan olsalar bile, İbrahiminsoyu tanrının halkını oluşturmaz. Ama,“Senin soyun İshak'la sürecek” derken İnsanoğlunu koruyacak ve doğru yolailetecek soyun devam edeceğini ve onlara uyan milletlerin Tanrının halkıolduğunu göstermektedir. Esenlik vaat edilen Tanrının İsrail halkı aslında İbrahiminyoluna uyan milletlerdir.
Nuh’unsoyundan Gog ve Magog isyanlarında devam etmiş ve uluslardan kendilerine uyanları saptırmıştır. İşte bu halklar da Şeytanın halkı olmuştur.


1700lüyıllarda İngiltere, Fransa ve Rusya etkisiyle yeryüzündeki düzen ve anlayışdeğişmişti. Fransız ihtilali, coğrafi keşifler, sanayi inkılabı insanlarıninançsız bir döneme ve dinsiz yönetimlere geçişini sağladı. Allah yeryüzündebaskı gören mazlumların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık savaşlarladolu dünya olmayacak, ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırapolacak.
^Vahiy 17
1 Yedi tası alan yedi melekten biri gelip benimlekonuştu: “Gel!” dedi. “Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişeninçarptırılacağı cezayı göstereyim. 2 Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar.Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhşunun şarabıyla sarhoş oldular.”
3 Bundan sonra melek beni Ruh'un yönetiminde çölegötürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplıkırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. 4 Kadın, mor ve kırmızıgiysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar, incilerle süslenmişti. Elindeiğrenç şeylerle, fuhşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kâse vardı. 5 Alnınaşu gizemli ad yazılmıştı:
BÜYÜK BABİL, DÜNYA FAHİŞELERİNİN VE İĞRENÇLİKLERİNİNANASI
6 Kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmişolanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığadüştüm. 7 Melek bana, “Neden şaştın?” diye sordu. “Kadının ve onu taşıyan yedibaşlı, on boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. 8 Gördüğün canavarbir zamanlar vardı, ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak veyıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri adları yaşam kitabınayazılmamış olanlar canavarı görünce şaşacaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı,şimdi yok, ama yine gelecek.
9 “Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş,kadının üzerinde oturduğu yedi tepedir; aynı zamanda yedi kraldır. 10 Bunlarınbeşi düştü, biri duruyor, ötekiyse henüz gelmedi. Gelince kısa süre kalmasıgerek. 11 Yaşamış, ama şimdi yok olan canavarın kendisi sekizinci kraldır. O dayedilerden biridir ve yıkıma gitmektedir. 12 Gördüğün on boynuz henüz egemenliksürmemiş on kraldır; canavarla birlikte bir saat egemenlik sürmek üzere yetkialacaklar. 13 Düşünce birliği içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerinicanavara verecekler. 14 Kuzu'ya karşı savaşacaklar, ama Kuzu onları yenecek.Çünkü Kuzu, rablerin Rabbi, kralların Kralı'dır. O'nunla birlikte olanlar,çağrılmış, seçilmiş ve O'na sadık kalmış olanlardır.”
15 Bundan sonra melek bana, “Şu gördüğün sular–fahişenin kenarında oturduğu sular– halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir”dedi. 16 “Gördüğün canavarla on boynuz fahişeden nefret edecek, onu perişanedip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. 17 ÇünküTanrı, amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki,Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmektesözbirliği edecekler. 18 Gördüğün kadın dünya kralları üzerinde egemenlik sürenbüyük kenttir.”
17-18 Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğünortasında uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı: “Kralların, komutanların,güçlü adamların, atlarla binicilerinin, özgür köle, küçük büyük, hepsinin etiniyemek için toplanın, Tanrı'nın büyük şölenine gelin!”
19 Sonra canavarı, dünya krallarını ve onlarınordularını, ata binmiş Olan'la O'nun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmışgördüm. 20 Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahtepeygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini alıp heykelinetapanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölünediri diri atıldı. 21 Geriye kalanlar, ata binmiş Olan'ın ağzından uzanankılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu.

^37. Mezmur
1 Kötülük edenlere kızıp üzülme,
Suç işleyenlere özenme!
2 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak,
Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
3 Sen RAB'be güven, iyilik yap,
Yeryüzünde otur, sadakatle çalış.
4 RAB'den zevk al,
O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.
5 Her şeyi RAB'be bırak,
O'na güven, O gerekeni yapar.
6 O senin doğruluğunu ışık gibi,
Hakkını öğle güneşi gibi
Aydınlığa çıkarır.
7 RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle;
Kızıp üzülme işi yolunda olanlara,
Kötü amaçlarına kavuşanlara.
8 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi,
Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.
9 Çünkü kötülerin kökü kazınacak,
Ama RAB'be umut bağlayanlar yeryüzünü miras alacak.
10 Yakında kötünün sonu gelecek,
Yerini arasan da bulunmayacak.
11 Ama alçakgönüllüler yeryüzünü miras alacak,
Derin bir huzurun zevkini tadacak.
12 Kötü insan doğru insana düzen kurar,
Diş gıcırdatır.
13 Ama Rab kötüye güler,
Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.

^Vahiy 18
Ve yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı dageldi."
Vahiy 21:4-5
Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artıkölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü öncekidüzen ortadan kalktı.” Tahtta oturan, “İşte her şeyi yeniliyorum” dedi. Sonra,“Yaz!” diye ekledi, “Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.”
Yeşaya 65:17
"Çünkü bakın, yeni bir yeryüzü(toplum), Yenibir gök(yönetim) yaratmak üzereyim; Geçmiştekiler anılmayacak, akla bilegelmeyecek.

^Yeşaya 24
1 İşte RAB yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,
Yeryüzünü altüst edecek,
Üzerinde yaşayanları darmadağın edecek.
2 Ayrım yapılmayacak;
Ne halkla kâhin arasında,
Ne köleyle efendi arasında,
Ne hizmetçiyle hanım arasında,
Ne alıcıyla satıcı arasında,
Ne ödünç alanla ödünç veren arasında,
Ne faizciyle borç alan arasında.
3 Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek.
RAB böyle söyledi.
...
13 Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaçnasılsa,
Bağbozumundan artakalan üzümler nasılsa,
Dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak.
14 Sağ kalanlar seslerini yükseltip
Sevinç çığlıkları atacak,
Batıda yaşayanlar RAB'bin büyüklüğü karşısında
Hayranlıkla bağıracak.
15 Onun için, doğuda yaşayanlar RAB'bi yüceltin,
Deniz kıyısındakiler,
İsrail'in Tanrısı RAB'bin adını yüceltin.
16 Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler işitiyoruz:
“Doğru Olan'a övgüler olsun!”
Ama ben, “Bittim, bittim! Vay halime!” dedim,
“Hainler hainliklerini sürdürüyor.
Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar.”
17 Ey dünyada yaşayanlar,
Önünüzde dehşet, çukur ve tuzak var.
18 Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek,
Çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak.
Göklerin kapakları açılacak,
Dünyanın temelleri sarsılacak.
19 Yeryüzü büsbütün çatlayıp yarılacak,
Sarsıldıkça sarsılacak.
20 Dünya sarhoş gibi yalpalayacak,
Bir kulübe gibi sallanacak,
İsyanlarının ağırlığı altında çökecek
Ve bir daha kalkamayacak.
21 O gün RAB yukarıda, gökteki güçleri
Ve aşağıda, yeryüzündeki kralları cezalandıracak.
22 Zindana tıkılan tutsaklar gibi
Cezaevine kapatılacak
Ve uzun süre sonra cezalandırılacaklar.

^Yeşaya 34
1 Ey uluslar, işitmek için yaklaşın!
Ey halklar, kulak verin!
Dünya ve üzerindeki herkes,
Yeryüzü ve ondan türeyenlerin hepsi işitsin!
2 RAB bütün uluslara öfkelendi,
Onların ordularına karşı gazaba geldi.
Onları tümüyle mahvolmaya,
Boğazlanmaya teslim edecek.
3 Ölüleri dışarı atılacak,
Pis kokacak cesetleri;
Dağlar kanlarıyla sulanacak.

^Yeşaya 15
Bakın, RAB ateşle geliyor,
Savaş arabaları kasırga gibi.
Şiddetli öfkesini,
Azarını alev alev dökmek üzere.
16 Çünkü O bütün insanlığı ateş ve kılıçlayargılayacak,
Pek çok kişiyi öldürecek.

^Hezekiel 38
1 RAB bana şöyle seslendi: 2 “İnsanoğlu, yüzünüMagog ülkesinden Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi[a] Gog'a çevir, ona karşıpeygamberlik et. 3 De ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roş'un, Meşek'in,Tuval'ın önderi Gog, sana karşıyım. 4 Seni geldiğin yoldan geri çevirecek,çenelerine çengel takacağım. Seni ve bütün ordunu, atları, tam donanmışatlıları, küçük büyük kalkanlı, hepsi kılıç kullanan büyük kalabalığı dışarıyasürükleyeceğim. 5 Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli Persliler'i,Kûşlular'ı, Pûtlular'ı, 6 Gomer'in bütün ordusunu, uzak kuzeydekiBeyttogarma'nın bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusu da sürükleyeceğim.
7 “ ‘Hazır ol! Çevrende toplanmış büyük kalabalıklabirlikte hazırlan. Onları sen gözeteceksin. 8 Uzun zaman sonra savaşaçağrılacaksın. Gelecek yıllarda, halkı birçok ulustan uzun zamandır ıssızkalmış İsrail dağlarında toplanmış, savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeyesaldıracaksın. Uluslar arasından çıkarılmış olan bu halk, şimdi güvenlik içindeyaşıyor. 9 Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibigeleceksiniz; ülkeyi kaplayan bulut gibi olacaksınız.
10 “ ‘Egemen RAB şöyle diyor: O gün aklına bazıdüşünceler gelecek, kötü düzenler tasarlayacaksın. 11 Diyeceksin ki: Sursuzköyleri olan bir ülkeye saldıracak, esenlik ve güvenlik içinde yaşayaninsanların üzerine yürüyeceğim. Bu köylerin tümü sursuz; kapıları da kapısürgüleri de yok. 12 Viran olmuş kentlerde yaşayan halkı soyup malını yağmaedeceğim. Sürüsü, malı olan, dünyanın ortasında yaşayan bu ulusların arasındantoplanmış halka karşı elimi uzatacağım. 13 Saba, Dedan, Tarşiş tüccarları veköyleri sana, Yağmalamak için mi geldin? Çapul malı toplamak, altın, gümüştaşımak, hayvan, mal götürmek, bol ganimet elde etmek için mi bu kalabalığıtopladın? diyecek.’
14 “Bu yüzden, ey insanoğlu, peygamberlik et veGog'a de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: O gün halkım İsrail güvenlik içindeyaşarken bunu farketmeyecek misin? 15 Sen ve seninle birlikte birçok ulustanoluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeydengeleceksiniz. 16 Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerineyürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki,ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman benitanıyabilsinler.
17 “ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Eski günlerde kullarımİsrail peygamberleri aracılığıyla hakkında konuştuğum kişi değil misin sen? Odönemde seni onlara saldırtacağıma ilişkin yıllarca peygamberlik ettiler.
18 “ ‘Gog İsrail ülkesine saldırdığı gün öfkemalevlenecek. Egemen RAB böyle diyor. 19 Kıskançlığımla ve öfkemin şiddetiylediyorum ki, o gün İsrail ülkesinde büyük bir yer sarsıntısı olacak. 20Denizdeki balıklar, gökteki kuşlar, kırdaki hayvanlar, yerde sürünen bütünyaratıklar ve dünyadaki bütün insanlar önümde titreyecekler. Dağlar yerle biredilecek, kayalıklar ufalanacak, her duvar çökecek. 21 Bütün dağlarımda Gog'akarşı kılıcı çağıracağım. Egemen RAB böyle diyor. Herkes birbirine kılıççekecek. 22 Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım; onun, ordusunun,ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu, ateşli kükürtyağdıracağım. 23 Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek, birçok ulusungözünde kendimi tanıtacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”

^Hezekiel 39
1 “İnsanoğlu, Gog'a karşı peygamberlik et ve ona deki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi[a] Gog, sanakarşıyım. 2 Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıpİsrail'in dağlarına getireceğim. 3 Sol elindeki yayını vuracak, sağ elindekioklarını düşüreceğim. 4 Sen de askerlerinle senden yana olan uluslar da İsraildağlarına serileceksiniz. Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa, yabanılhayvana vereceğim. 5 Açık kırlarda düşüp öleceksiniz. Çünkü bunu ben söyledim.Egemen RAB böyle diyor. 6 Magog'un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanlarınüzerine ateş yağdıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.
7 “ ‘Halkım İsrail arasında kutsal adımıtanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim.Uluslar benim İsrail'de kutsal olan RAB olduğumu anlayacaklar. 8 O günyaklaştı! Söylediklerim olacak. Egemen RAB böyle diyor. Budur sözünü ettiğimgün!

^2. Yeşaya 29:6
Her Şeye Egemen RAB gök gürlemesiyle, Depremle,büyük gümbürtü, kasırga ve fırtınayla, Her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyleseni cezalandıracak.

^Malaki 4
1 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “İşte o gün geliyor,fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksızolacak; o gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök, ne dal bırakılacak. 2 Ama siz,adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak.Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız. 3 Kötüleriezeceksiniz. Çünkü bunları yaptığım gün, ayağınızın altında kül olacaklar.”Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.

^Yeşaya 24
13 Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaçnasılsa,
Bağbozumundan artakalan üzümler nasılsa,
Dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak.
14 Sağ kalanlar seslerini yükseltip
Sevinç çığlıkları atacak,
Batıda yaşayanlar RAB'bin büyüklüğü karşısında
Hayranlıkla bağıracak.
15 Onun için, doğuda yaşayanlar RAB'bi yüceltin,
Deniz kıyısındakiler,
İsrail'in Tanrısı RAB'bin adını yüceltin.
16 Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler işitiyoruz:
“Doğru Olan'a övgüler olsun!”

^Daniel 12
1 “O zaman senin halkını koruyan büyük önder(AtanmışKral olarak önder) Mikail görünecek. (Küresel ısınma ve afetler tavanyapacak.)Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Budönemde halkın –adı kitapta yazılı olanlar– kurtulacak.

^Matta 24
3 İsa, Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnızolarak yanına geldiler. “Söyle bize” dediler, “Bu dediklerin ne zaman olacak,senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?”
4 İsa onlara şu karşılığı verdi: “Sakın kimse sizisaptırmasın! 5 Birçokları, ‘Mesih benim’ diyerek benim adımla gelip birçokkişiyi aldatacaklar. (Aynı George Bush’a işte Mesih dedikleri gibi ve ardından11 eylül olayı ve ortadoğuya savaş açtılar.Daha önce Amerikada bazı başkanlariçin de aynı şeyleri söylediler.) 6 Savaş gürültüleri, savaş haberleriduyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demekdeğildir. 7 Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar,depremler olacak. 8 Bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.

^Markos 13
3-4 İsa, Zeytin Dağı'nda, tapınağın karşısındaotururken Petrus, Yakup, Yuhanna ve Andreas özel olarak kendisine şunusordular: “Söyle bize, bu dediklerin ne zaman olacak, bütün bunlarıngerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?”
5 İsa onlara anlatmaya başladı: “Sakın kimse sizisaptırmasın” dedi. 6 “Birçokları, ‘Ben O'yum’ diyerek benim adımla gelip birçokkişiyi saptıracaklar. 7 Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyunca korkmayın.Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir. 8 Ulus ulusa, devletdevlete savaş açacak; yer yer depremler, kıtlıklar olacak. Bunlar, doğumsancılarının başlangıcıdır.

^Luka 21
7 Onlar da, “Peki, öğretmenimiz, bu dediklerin nezaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?”diye sordular.
8 İsa, “Sakın sizi saptırmasınlar” dedi.“Birçokları, ‘Ben O'yum’ ve ‘Zaman yaklaştı’ diyerek benim adımla gelecekler.Onların ardından gitmeyin. 9 Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın.Önce bunların olması gerek, ama son hemen gelmeyecek.”
10 Sonra onlara şöyle dedi: “Ulus ulusa, devletdevlete savaş açacak. 11 Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgınhastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. (Arap baharıyla başlayan süreç giderekşiddetlenecektir.)

^2. Timoteos 3
1 Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır.2-3 İnsanlar kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz, annebaba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun, uzlaşmaz,iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın, iyilik düşmanı olacaklar. 4-5 Hain,dikbaşlı, kendini beğenmiş, Tanrı'dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymışgibi görünüp bu yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur.
13 Ama kötüler ve sahtekârlar, aldatarak vealdanarak gittikçe daha beter olacaklar

^Matta 24
34 Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadanbu kuşak[soy] ortadan kalkmayacak (tüm bunlar 21 yıl gibi kısa sürede olacak.Ve pek çok insan döneme şahit olacak. Yani tüm bu olaylar 2-3 nesildegerçekleşmeyecek. Bu nedenle kutsal kitaplar bu döneme saat demişlerdir.)

^Luka 21
29 İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: “İncir ağacınaya da herhangi bir ağaca bakın. 30 Bunların yapraklandığını gördüğünüz zamanyaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. 31 Aynı şekilde, buolayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, Tanrı'nın Egemenliği yakındır.32 Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan, bu kuşak[soy] ortadankalkmayacak. 33 Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadankalkmayacaktır.

^Matta 25
31 “İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemlitahtına oturacak. 32 Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunlarıkeçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. 33 Koyunlarısağına, keçileri soluna alacak.
34 “O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‘Sizler,Babam'ın kutsadıkları, gelin!’ diyecek. ‘Dünya kurulduğundan beri sizin içinhazırlanmış olan egemenliği miras alın! 35 Çünkü acıkmıştım, bana yiyecekverdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni içeri aldınız. 36Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım,yanıma geldiniz.’
37 “O vakit doğru kişiler O'na şu karşılığı verecek:‘Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik? 38 Ne zamanseni yabancı görüp içeri aldık, ya da çıplak görüp giydirdik? 39 Seni ne zamanhasta ya da zindanda görüp yanına geldik?’
40 “Kral da onları şöyle yanıtlayacak: ‘Sizedoğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı, benimiçin yapmış oldunuz.’
41 “Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler,çekilin önümden! İblis'le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin! 42-43Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz; susamıştım, bana içecek vermediniz;yabancıydım, beni içeri almadınız; çıplaktım, beni giydirmediniz; hastaydım,zindandaydım, benimle ilgilenmediniz.’
44 “O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler: ‘YaRab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük deyardım etmedik?’
45 “Kral da onlara şu yanıtı verecek: ‘Sizedoğrusunu söyleyeyim, mademki bu en basit kardeşlerimden biri için bunuyapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz.’
46 “Bunlar sonsuz ölüme, doğrular ise sonsuz yaşamagidecekler.”

^Matta 24
14 Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslaratanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman songelecektir.


Kitab-ı Mukaddes’in Vahiy bölümünde geçen Armagedonsözcüğü Museviler’den daha çok Hıristiyanlar için önem taşır. Museviler İsa’yıAtanmış Kral (Mesih) olarak kabul etmezler ve başka bir Mesih beklerler. Bunedenle Armageddon’la ilgili kavramlar Kitab-ı Mukaddes’in tümü için geçerliolsa da, Vahiy kitabındaki anlatımlar Museviler için geçerli olmaz.






- - - Flood Önleme Sistemine yakalandınız :) - - -

MEHDİ
· Her gelenpeygamber mehdi’nin kendi adında geleceğini ve kendi soyundan geleceğinisöylerken aslında kendisi gibi peygamber vasıflarına sahip doğruluğu, adaletive barış için çalışan bir kurtarıcı olacağına dikkat çekmişlerdir. İsa tekrargeleceğini müjdelerken, Davut, Davut soyundan birinin geleceğini ve yeryüzünükaranlıktan aydınlığa çıkaracağını söylemiştir. Muhammet de aynı şekildebabasının ve kendi adında birinin geleceğini söylerken aslında peygambervasıflarına sahip bir mehdinin yani kurtarıcının geleceğini söylemekistemişlerdir. Tüm peygamberler aynı şeyi söylemiştir. Dinler tarihiniinceleyenler tüm peygamberlerin hep aynı kişiden bahsettiğini delillerle vemuhteşem benzerlikleriyle ortaya koyarlar. Bütün bunlar beklenen İsa ilebeklenen mehdi’nin ve beklenen davut’un aynı kişi olduğunu gösterir. Diğer kutsal metinlerde de Mehdinin gelişikendi dönemlerinin tabirleriyle ve kişileriyle anlatılmıştır.
· Her peygamber kendisi gibi barışı, sevgiyi ve dini temsil edecekbir kurtarıcı peygamber geleceğini söylerken kendini örnek göstererek kendiadını vermiştir. Aslında geçmişteki her peygamber bunu yapmıştır. Buradananlaşılan dünyayı son olarak düzeltecek olan kurtarıcı kral peygamberin heppeygamberler soyundan olacağı ve peygamber vasıfları taşıyacağıdır. Yoksagökten İsa’nın Şam’a ineceği değildir. Muhammet bir gün rüyasında İsa’nın Şamageldiğini ve Allah’ın dini için mücadele ettiğini görür. Ve bunun üzerine hadisgünümüze kadar gelir. O dönemde şam bir başkent büyük bir şehirdir. Hem kültür şehrihem de dönemin merkezidir. Şimdi de Ortadoğu’nun merkezlerine bakmamız gerekir.Dönemin en büyük kültür ve gelişmiş merkezi İstanbul’dur.
· Hz İsa, Yahudilerin öldürme teşebbüsünden sonra oradan ayrıldı. Hz. İsa kuranda çarmıha gerilerek öldürülmediğisöylenir. Allah’ın onu yanına aldığı söylenir. Ancak bu bedenen değildir. İsaömrünü bir süre daha gizli sürdürür. Sonra eceliyle vefat eder. Allah onuzalimlerin eline bırakmaz ve katına yükseltir. İsa ölmeden önce tekrargeleceğini söylerken aslında kendisinin geleceğini değil aynı görevde aynıözelliklerde kurtarıcı bir peygamberin geleceğini söylemiştir. Anlatılan budurumu Kuran da destekler.
· ‘Ve: Biz, Allah'ın Resulu Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçektenöldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onuöldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara(onun) benzeri gösterildi. Gerçektenonun hakkında anlaşmaya düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların birzanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.’(4/157) ( bu ayetlerde İsa’nın Yahudiler tarafından öldürülmediği ve ona benzerbirinin öldürüldüğü söylenmektedir. Onlar sadece gördükleriyle bir zannauymuşlardır. Gerçekte Tanrı İsa’nın zalimler eliyle öldürülmesine izinvermemiştir. Ama İsa başka bir yere göç etti ve mutlaka her peygamber gibiöldü. Kuran ve hadislerde göğe alındıifadeleri kullanılmamıştır. Yani tanrı katına normal ölümle gitmiştir. Göktenbir ses gelecek terimi, gökten bir peygamber gelecek terimleri tanrıdan tanrıtarafından gelecek anlamı taşımaktadır. Gökten terimi tanrı katından anlamıtaşımaktadır. Göğe alındı terimi de aynı anlamı taşımaktadır. Her peygamberöldüğünde göğe alınmıştır. Hepsi de göğün farklı farklı katlarındabulunmaktadır. Muhammet miraç bilgileriyle bunu doğrulamıştır. Bedenen göğealındı, havaya uçarak gitti ve aynışekilde gökyüzünden İsa uçarak tekrargelecektir diye batıl bir inanış vardır. Gerçek öyle değildir.
· Mehdi tüm dünyayayayılan batıl bir anlayışla mücadele edecek. Sistem karşıtı gösterilerin fikirve isim babası olurken, haksızlığa adaletsizliğe ve savaşa karşı güçlü bir halkdirenişi başlatacaktır. İnsanlar mevcut düzenin kötülüklerinden çok sıkıntıçekmiştir. Dayatılan bu sistem birinci dünya savaşından sonra küreselleşmiştir. İnsanlığa zarar veren kötü düzen yıkılırken kötüdüzenden beslenenlerin direnişi olacaktır ve sıkıntılı süreçler göreceğiz.Taşlar yerine otururken herkes kendi çevresiyle zıtlıklar yaşayacak ve herkescephesini belirleyecektir. Bu küresel savaş bir meydan cephe savaşı değildirama her yerde görülecek bir anlayış savaşı olacaktır. Hakkı isteyenler(yenisistemin savunucuları) ile batılı isteyenler (eski sistemin savunucuları) tamolarak ayrılacaktır. Arap baharıyla başlayan ve küreselleşecek olan Armegeddonsavaşı tam bir kutuplaşmaya doğru gidecektir.
· İnsanlık iyiye vekötüye gidiş dönemleri yaşadı. İnsanlık tarihinde belirli dönemler yaşandı.Sürekli yükseliş trendinde olan dönemler, sağlam dirençlerin olduğu dönemlergörüldü. İnsanlık tarihi dip te yaptı zirve de yaptı.
· Geçmişte tümpeygamberler döneminde tanrı yolunda olduğunu iddia edenler kendilerini Yahudiilan etmiştir. Mısır Firavunu da bunlardandır. Tüm dinler ve kutsal kitaplar buşeytani anlayıştaki yahudileri Tanrı yolunu reddedenler olarak resmeder.İbrahim’i ateşe atanlar da, İsa’yı öldürmek isteyenler de Yahudi felsefesinesahip dünyacı insanlardı. Günümüz siyonizmi de bunlardan farksızdı. Hristiyanbirliği Siyonizme destek vermiş ve aynı anlayışla haçlı birliğioluşturmuşlardı.
· Nostradamus,1999'un yedinci ayında gökten Dehşet Kralının geleceğini ve dünyanın sonunaneden olacağını yazmıştı. Nitekim ‘George Bush’ tüm bu söylemlere uymaktadır.
· Mehdi İnsanHakları Evrensel Bildirgesi tekrar en saf haliyle yazdıracaktır. Kutsalkitaplara uygunluğuyla dikkat çekecektir. Zaten evrensel değerler kutsalkitapların yani tanrının yasalarının ta kendisidir.
· MuhammetMehdi’nin gelişini Müslümanların başında halife ve halifelik yokken geleceğinisöylemiştir. Ve aynen bu durumlar yaşanmaktadır. Muhammet Şam’ı yani İstanbul’uişaret etmiştir.
· Karanlığın ışığıboğmaya çalıştığı bir anda ortaya çıktı. Kefenini yanına almış son süvari.Doğruluğun önderi ve şeytana karşı savaşan kral. Kim bilir belki siz farkedemiyorsunuz. Belki de o yeryüzünde tanrının dini olan evrensel değerleryolunda mücadele ediyor. İnsanları kardeşliğe, barışa ve adalete çağırıyor.
· ‘Halifelik neredebiterse orada başlayacaktır.’ Hadisi boşdeğildir.
· İnsanlığı sahiplenen ve hizmetkar olan her yönetimin kendiliğindenyayılmacı bir politika anlayışı vardır. Çünkü tanrının elçiliğini yürütenhalifelik görevini alan adil bir düzeni sağlayan haliyle kutsal bir görevyürütür. Bu arada eski düzenin sahipleri Bir paranoya ile ümitle korku arasında kalır. Çünkü şeytaniegemenlikleri yıkılmaktadır. Türkiye yeni bir sürece girmiştir. Bu sürecin ilkışığı Erdoğan ile başlamıştır.
· Mehdi döneminde insanlığın bir bilinç sıçraması yaşayacağı kuşkusuzdur.Nitekim dünya bunu yaşamaya başladı.
· İsa'nın2012-2020'de ortaya çıkarak kötülüğe karşı savaş açacağını ve bu savaşıkazanacağını artık herkes görmektedir. Bu dönemden sonra kıyametinbekleneceğini söyleyebiliriz.
· Mehdi hayatta veşu anda dünyada yaşıyor. Mehdi’nin zuhur etmesiyle hayatta olması farklışeydir. Peygamber nasıl 40 yaşından sonra peygamberliğe başladıysa mehdi dedünyayı düzeltmeye başladığında ortaya çıkmış demektir. Mehdi karanlık küreseldüzeni yıkarak dünyayı yeniden düzene sokmak ve insanlığı barışa kavuşturmakiçin çalışmaya başlayacaktır. Bu günümüzde Türkiye, tüm bu anlatılanlarauymaktadır.
· BaşbakanErdoğan'ın yenilikçilik çabasıyla, 2002'den bu yana yaptığı reformlar, alimlerve bilim adamları tarafından hayranlıkla karşılanmaktadır. Başbakan Erdoğan bureformları, yaşamın içinden gelen ve hayata dokunan bir siyasi güç olarakbaşardı. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, halkları ve insanlığıkurtarma çabasıdır.
· Erdoğan’ın AkParti'deki mücadelesinin siyasi hevesin ötesinde bir dava niteliği gerçektir.Halka ve insanlığa hizmet yolunu seçmiştir. Erdoğan Tanrı’nın ve insanlığın tarafındabir dava adamıdır. Çocukluğundan beri dünyayı değiştirme arzusu olduğu vetanrıya derinden saygı duyduğu bir gerçektir. Ve Tanrı’nın ona zamanın ve coğrafyanın Türkiye'sinde bu fırsatıtanıdığını ve bunun gerçekleşmeye başladığını artık kendisi de anlamayabaşladı.
· Erdoğan, dürüstve adil, kurtarıcı ve önderdir. İnsanlığın sorunlarına eğildi. İyi bir düzeniçin çalıştı.
· Manşetlerle,yalanlarla çarpışa çarpışa bugüne geldi. Zalimlere karşı sert, mazlumlara karşıyumuşaktı.
· Son peygamber 7uyurların yani ashabı keyfin Mehdi’nin yanında yardımcıları olarak bulunacağınısöylemiştir. Yani o dönemin 7 insanı bu dönemin yedi insanının görevleriniyürütmektedir. Bunlardan birkaçını söylemek gerekirse Abdullah gül, Ahmet Davutoğlu,Egemen bağış gibi kişilerden oluşan ve dünyanın değişmesinde etkili rol oynayankişiler yedi uyurları temsil etmektedir. Muhammedin hadisleri her yönüylegünümüze uymaktadır.
· Muhammet geceninsonunda geldi. Tayyip Erdoğan güneş doğarken geldi. Dünya tam bir günütamamladı. 6 günde de yaratılmıştı şimdi 7. gün tamamlandı.
· Erdoğan kralpeygamberdir. Manevi ve felsefi yönde hikmet dolu bir peygamberden ziyadedünyayı düzelten bir yönetici durumundadır. Diğer değişle bir halifedir.Allah’ın emirleri doğrultusunda insanı ve insani değerleri koruyan tanrınınemirlerine (barış, demokrasi, adalet, özgürlük, eşitlik, hoşgörülü vepaylaşımcı) uyan bir kraldır. Felsefi vedinin özünü anlatan hikmet dolu peygamberler çoktur mesela en sonuncusuMuhammed’tir. Zaten peygamberimiz de hikmet öğreten ve Cebrail’den vahiy okuyanpeygamber gelmeyeceğini söylemişti.
· Erdoğan, zalimyöneticiler gibi değildir. Kendisinden emin olunan, fayda gösteren, kendisindenfaydalanılan insandır. Dürüst ve adildir. İnsanlığın huzuruna baş koymuşkararlı ve inançlıdır. Erdoğan’ın bir eline ay bir eline güneşi verseler odoğruluktan vazgeçmez.
· İnsanlar artıkyalanlara prim vermiyor. İlk duyduklarına göre degil olaylara daha itidallibakabiliyor.
· Erdoğan’a hergittiği ülkede sayısız kadınlar teklif ettiler. O hepsini de reddetti.
· Rabbin kralı veyanındaki arkadaşları ilk yönetime geldiğinde tehdit edilmişlerdi. Siziöldürürüz dediler. Bizim dediklerimizi yapacaksınız dediler. Bu işin şakası dayok sonu da yok dediler. Onlar kefenimizi yanımıza aldık diyerek doğru yoldandönmediler. Rab de onlarla oldu. Ölümü göze alarak insanlığa hizmete koşanlarne şerefli bir yoldaydılar. Aynı yedi uyurlar gibi. Bir önceki kuşaktakiler bukaranlık güçlerin etkisi altında ezilmişlerdi. Adnan Menderes ve birtakıminananlar öldürülmüşlerdi. Kötülerin gücü ilk rabbin kralıyla kırılmayabaşlamıştı. Halkın seçimiyle yönetime her gelen bu bozguncuların güçlü etkisive tehdidi altında ezilmişlerdi.
· İbrahim’in soyundan olan insanlara ve insanlığa hizmeteder. Barış ve adalet için çalışır. İnsanlığı koruyan ve yaşam standardınıarttıran öğüt ve çabalarda olur. Rabbin kralı Erdoğan bu özellikleriyle kutsalbir çizginin içindedir. Tanrı'dan olan Tanrı'nın işlerini yapar. O’na boyuneğer ve sözlerini dinler. Hakkın ve kukun dışına çıkamaz. Doğruları söylemektençekinmez. Zalime ses yükseltir. İşte Tanrı'dan olmayanlar onu dinlemiyor veo’na muhalefet ediyor. Erdoğan’ınİbrahim'in soyundan olduğunu anladıkları halde yine de onu öldürmek istiyorlar.Çünkü Tanrı’nın düzeni onların çıkarına gelmiyor. İyi bir düzenden nefretediyorlar. Onların babası İblis'tir ve babalarının arzularını yerine getirmekistiyorlar. İblis, başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü ondagerçek yoktur. O yalancıdır ve yalanın babasıdır.
· Muhammedin hadislerindeki gibi başında bulut olması Allahtarafından korunduğunun simgesiydi. Tayyip Erdoğana sayısız suikast yapmagirişimlerine rağmen hepsi boşa çıktı. Çocukları olacak denmişti. AynenErdoğan’ın dört çocuğu vardı. Korunacak ve Eceliyle ölecek denilmişti. Ömrüuzatılacak ve eceliyle öldüğünde yeryüzündeki insanlar ağlayacaklar. Öldüğündedeğeri daha çok anlaşılacak. Ve sadece Türkiye’de değil dünyada müthiş birmatem ve üzüntü yaşanacak. Ve adı dünyanın sonuna kadar anılacak.
· Tayyip Erdoğan,hem Müslüman-dindar kimliğe sahip, hem de demokratik değerleri özümsemiş birlider. Erdoğan, Türkiye modeliyle bütün Müslüman coğrafyaya hatta tüm kıtalaraörnek bir model sunuyor.
· AP'de Türkiye kavgası yaşandı. Ne yaptınız da Erdoğan'ı kaçırdınızdendi. Avrupada ve diğer ülkelerde Türkiye tartışmaları yaşanmaya devamedecektir. Yeni dünya düzeni isteyenler karanlık çağdan kurtulmakisteyeceklerdir. Türkiye yandaşları ve karşıtları kendilerini belli edecektir.Türkiye yandaşı demek Osmanlıya özlem duyanlar demektir.
· Erdoğan'ı, kendisiyleişbirliği yapılması tehlikeli, radikal İslamcı biri olarak tanıtmaya çalışanABD'deki İsrail lobisi Erdoğan’ı ve Türkiye’yi kötülemeye devam ediyor. ABD’demedya, Erdoğan-Davutoğlu-Fidan üçlüsünü hedef alan ve belli bir hesap gözettiğibelli olan yayınlar Ortadoğu’da sivrilen Türkiye’den korktukları gerçeğinigöstermektedir.
· Erdoğan ve Obamabirbirlerini iyi tanıyan iki lider olsa da, aslında pek çok bakımdan iki zıtlider karakteri sergiliyorlar. Risk almayı sevmeyen, sürekli tereddütleryaşayan, güç odaklarıyla mücadele etmek yerine onların şerrinden korunmayaçalışan bir Obama profilinin karşısında Erdoğan'ın bunun tam zıttı bir yerdedurmaktadır. Biliyorsunuz ki kişisel özelliklerini saymaya gerek yok.
· Eylül ayındaMoskova'da yapılan G-20 zirvesi sırasında, elini Erdoğan'ın omuzuna koyarak"bak Tayyip, İslam dünyasına benim kadar yakın duran bir Başkan bir dahabulamazsınız. Tek isteğim var. İsrail'le ilişkilerin normalleştir ve beniABD'deki Yahudi lobisinin baskısından kurtar." Demesini belki buna birdelil olarak gösterebiliriz. Ancak Obama'nın, bu sözleri söylerken Erdoğan'ınMısır'daki darbe, Suriye'deki ikircikli tutum karşısında Batı'nın ve özellikleABD'nin tutumuna karşı eleştirel bir pozisyon almamasını istediğini düşünürsek,bu talebin Moskova dönüşü söylemlerine bakılınca Erdoğan tarafından kabulgörmediği söylenebilir.
· Erdoğan,bu konularda yani en güçlü olduğu noktada yine ‘halkların' yanında durmatutumunu güçlü bir şekilde sürdürdü. Hem Mısır'daki darbeye darbe demediğiiçin, hem de Suriye'deki meseleyi sadece kimyasal silahlar meselesi gibigörmeye başladığı için ABD yönetiminin tutumunu kamuoyu önünde eleştirmeyedevam etti.Erdoğan'ın, Obama'nın "bak Tayyip" diye başlayan sözleriniciddiye almadığını söyleyebiliriz. Yakında bir İsrail açılımı yapılacaksa da,bu ABD'deki İsrail lobisinin görmek istediği Türkiye şartlarında değil,bağımsız ve kişilikli Türk Dış Politikasının belirleyeceği sınırlar içerisindeolacaktır.
· ErdoğanKonjektürel siyaset yapmadı, günü kurtarma siyaseti yapmadı. İnsan odaklı birpolitika izledi. Hep halktan yana oldu ve dürüst davrandı. Sosyal dönüşümleriyi yönetildi. Oluşacak zorluklar karşısında sabırlı ve dirençli oldu. Dikdurdu ama diklenmedi. Doğruyu söylemekten çekinmedi.
· Erdoğan‘‘Çanakkale Zaferi, bir etnik kökenin, bir kavmin, ırkın zaferi değildir.Çanakkale Zaferi, Türkiye’nin, Anadolu’nun ve Trakya’nın olduğu kadar dünyaüzerindeki tüm kardeş milletlerin, kardeş halkların, tüm kardeşlerinzaferidir.’’dedi.
· Tayyip Erdoğan’ınyanındakiler ve onun ekibi ve destek verenler son Peygamber Muhammed’insahabelerinin soyundan gelmektedir. Tanrı tarihi olağanüstü benzerlikte senaryoetmektedir. Soylar aynı soy kişilikler aynı kişiliktir. Ve Tanrının işlerineakıl sır eremez.
· Kılıçtaroğlu, kendisiiçin ‘ben peygamber soyundanım.’ derken Tayyip Erdoğan’ın Muhammet soyundanolduğunu biliyordu. Bu bilgiyi önceden karalamak için böyle bir söylemdebulundu. Aldatma ve bilgi kirliliği için söylediği bu söyleme kendisi bileinanmamaktadır.
· Time dergisi 2012yılının kişisi olarak ABD Başkanı Barack Obama'yı seçti. Dergiye göre, ABDBaşkanı Obama, yılın en güçlü adamıymış. Listeye Tayyip Erdoğan’ı bilerekkoymamışlar. Tarafgirlikle hazırlanmış uydurma listelerinde ilk ellide bileErdoğan yok. Halbuki güçlü zalimlere başkaldıran ve mazlumların yanında olanErdoğan yeryüzünün en güçlü adamıdır. Çünkü Sırtını tanrıya dayamış adamdandaha güçlü kim olabilir.
· Obama'nın kültürü,ABD halkının taleplerine uygun olarak eşcinsellerin evlenmesine izin verdi.Bunu hak vermek olarak gören anlayış aslında çirkinliğe ve gelecekte toplumunyıkımına onay vermektedir. Hiçbir inanış ve toplum bunu kabul etmez. Tarihtebirtakım sapkın toplumların benzer bir örneğini görmekteyiz. Bu ve buna benzerbazı sosyal kararlarda Obama’nın tutumları doğru bir çizgide olmadığı gerçeğinigöstermektedir. Obama verdiği sözleri yapmaması ve Müslüman ülkelere karşısöylediğinin tersini yapması hasebiyle kurnaz bir yalancıdır. Kılıçtaroğlu’dabaşörtüsü yasagını biz kaldıracagız diyordu halbuki başörtüsü yasağını onlargetirmişti. Yeni anayasa istiyoruz diyorlar halbuki eski anayasanınsahipçileriydi. Bunlarla halkı aldatmaya mı çalışıyorlar yoksa kendileri neyaptıklarını bilmiyorlar mı.
· BaşbakanErdoğan’ın ofisinde 3 adet dinleme cihazı bulunmuştur. Evinde ve çevresindedinleme böceklerine rastlanmıştır. Eski rejim yanlıları ve Ergenekoncular onudinliyorlar. Onun için her türlü tuzak hazırlasalar da O’nu alt etmeyi başaramıyorlar.Bu kirli güçlerin yönetim merkezi aslında küresel güçlerdir. Küresel güçlerkargaşa çıkartarak yıkmayı hedefliyorlar ama başaramıyorlar.
· Türkiyegerçeklerinden uzak bir yorum yapan ABD'de Washington Times gazetesi muhalifanlayışla hareket etmektedir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yersizeleştirilerde bulunan gazete uydurma haberlerle ABD halkını yanlışyönlendirmektedir.
· ABD’de NewyorkTimes, İngiltere’de Guardian, Avrupa’da bazı yayın kuruluşları Tayyip Erdoğan’aiftira atarak ve hakkında olumsuz şeyler söyleyerek halkın nazarında destekbulmasını engellemek istiyorlar. Aynı şeyler Türkiye’de de yapıldı. Erdoğanmanşetlerle çarpışa çarpışa büyüdü. Ve insanlar yalancıların ve uydurmalarınfarkına vardı. Artık kimlerin doğru yolda kimlerin batıl yolda olduğunu halkgörmeye başladı.
· Başbakan Erdoğan,6-11 Ocak tarihlerinde Gabon, Nijer ve Senegal'i kapsayan Afrika turuna çıktı.Verdiği mesajlar barış ve birlik, çağrıları çok önemliydi. Bu topraklara çıkariçin gelmediklerini bildirdi. Başbakan Türkiye ile Afrika ezeli ve ebedi tarihhavzasından geçtiğini belirten Erdoğan, "Biz Afrika'ya baktığımızdadiğerleri gibi yeraltı zenginliklerini değil dost ve kardeşlerimizigörüyoruz" dedi. Dünyaya doğru algıyı öğretmeye başladı. Ve uyanışıharekete geçirmektedir.
· Erdoğan inananülkeleri birliğe çağırdı. Hepiniz mevcut olan kötü düzenle mücadele ederkenneden birlik olamıyorsunuz. Amacınız dünya değil ahiret ise birlik olun dedi.Birbirinizi tehdit olarak görmeyin. Tanrının istediği birlik olup mevcut bozukdüzeni beraber yıkalım dedi. Birbirinizekızmayın, düşmanlıklarınızı kaldırın birlikte insanlığı kurtaralım ve tanrıyaibadet edelim dedi.
· Rabbin Kralı dediki. ‘Bize hiç kimse diz çöktüremez, Bizi hiç kimse teslim alamaz. Biz hiçbirzaman korkmadık. Korkmayacağız.’
· Terör devletlerive baskıcı yönetimler altında halklar ezilmiş. İstiklale ve hürriyete yeryüzündeki her millet aşıktır. Ve bunun tutkusundadır.
· İnsanlığınsorunlarının çözümüne hiçbir faydası olmayanlar çözüm süreçleriniengelliyorlar. Peygamberlik rolündeki çalışmaları engellemeye çalışanlarbozgunculuğu ve ayrımcılığı isterken kendilerini nasıl hak yolda sanırlar.
· Başbakan ErdoğanYeşilay'ın sempozyumunda konuştu. Dünyaya örnek olan tütün kullanımıyla ilgilidüzenlemenin benzerini alkole de uygulanacağını açıklayan Erdoğan, gazetereklamlarının da yasaklanacağını söyledi. Hayatların kurtarılması, kazalarınönlenmesi sosyal yaşamın kalitesinin arttırılması için insanlığı ve düzenikoruyacak içki yasaklarını ve vergi artırımını getirecektir.
· Tayyip Erdoğanhakkın savunuculuğunu yaparken karşısında ki muhalif anlayışta olanlar batılınsavunuculuğuna soyundular.
· Tayyip Erdoğansosyal devleti güçlendirdi. Dullara, yaşlılara, yetimlere ve özürlülere sahipçıktı ve hepsini maaşa bağladı. Geliri olmayanlara veya çok az olanlara sahipçıktı. Gelir uçurumunu azaltma çabaları sürdü. Bakıma muhtaçlara ve oğlu askeregitmiş muhtaç aileye maaş verdi. İşçilerin çalışma şartlarını ve haklarınıiyileştirdi. Tüm çalışanların hak standardını yükseltti. Sürekli inşa etti vebüyük projelere imza attı. Ulaşım ve haberleşme alanında devrimler gerçekleştirdi.
· Rabbin kralınınetkisiyle tüm yönetimler sorunların çözülmesine yönelik çalışmalar yapmayamecbur kalacaklar. Insanlığın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar küreselleşecektir.
· Gündemdekikonulara bakış açılarındaki farklılık dikkat çekicidir. Vesayet olaylarımenfaat süzgecinden geçirir ve kendilerini tehdit edecek, halk adına her iyigelişmeyi kötü görürdü. Muhalefetin her meseleye nasıl tepeden baktığını,olayları menfaatleri açısından yorumladığını, nasıl toplum mühendisliğinesoyunduğunu herkes iyice anladı.
· Tanrı, halkınasahip çıktı ve kulunu bu milletin başına gönderdi. Halkta onu hemen sıkıcatuttu. Erdoğan, milleti ile birlikte yürüdü.
· Menfaatçimuhalifler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubunda toplumu kucaklama havasıolmadığını iddia ederek, ''90'ların mazlumu olarak kendisini takdim eden SayınBaşbakan, 2000'li yılların zalimidir'' dedi. Onlara söyle deriz. Zalimlerkördür ve gerçekleri tersinden görürler. Onların geçmişte yaptıkları ve halkauyguladıkları zulümü herkes bilir. Fitne fesat ile terörün devam etmesini onlarsağlamışlardı. Şimdi adil düzen ve gelişim onların hoşuna gitmiyor. İnançsızlariyi düzeni, kendilerine baskı olarak görüyorlar. Çünkü insanlarınözgürlüklerini kısıtlayarak yaşamlarını sürüyorlardı. Aldatarak ve yönlendirerekkendi guruplarının çıkarlarını gözetiyorlardı. Bu azınlığa da halk yakıştırmasıyapıyorlardı.
· Onlar Türkiye’dehala muhalefette ki iktidardır. Artık değişime güç yetiremiyorlar. Ancakşiddeti seçmeye başladılar. Türkiye’de muhalefet DHKP-C gibi ırkçı temelli gibiterör olaylarıyla karşılaşması gayet doğaldır. Erdoğan’a muhalifler sokaksöylemiyle, bağırarak hesap ver tavırları da popülizme başvurduklarınıgöstermektedir.
· Devletin derinyapılanması yönetimde bir seçkinler grubu oluşturmuştu. Bu grup halktan kopukve halkı ezdiğini bir gerçekti. Kendisini ezilen geniş halk kitleleri ile özdeşleştirenErdoğan bu seçkinler grubuna karşı mücadele etmiştir. Vatandaşı ezmeyen biryönetim var. Sayın Başbakan halkın ve hakkın, bağımsızlığın, özgürlüğün mücadelesiniveriyor.
· Allah TayyipErdoğan’ı getirince halk ardında durdu. Türkiye’nin muhaliflerinde ve onlarınüslubunda toplumu kucaklama havası yok. Kin, öfke, nefret söylemi var. Terörünbitmesini istemiyorlar. Barış havasından rahatsızlar.
· Recep Tayyip Erdoğan'ıngitmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Başkanlık sistemini O tekrar gelecekdiye eleştiriyorlar. Önce bir düşünün o sizler gibi ülkeyi hortumlamaya mıgeliyor. Yoksa halkına insanlığa hizmet için mi geliyor. Devletin ve halkın tekkuruşuna dokunmadı. Sürekli araştırdılar bir şey bulamadılar. En küçükyolsuzluk yaşanmadı. Devletin borçlarını da ödedi, kasada para da biriktirdi,sayısız yatırımlar da yaptı. Ancak muhalifler kuru inatta ısrar etti.
· Irak’ta Cumahutbesini okuyan El-Badrani, Irak'taki Şiiler'e seslenerek, Maliki yönetiminedestek vermemelerini istedi. Ordu ve polisi göstericilere karşı güçkullanmamaları konusunda uyaran El-Badrani, Başbakan Erdoğan'a hitaben, ''EyErdoğan, sıkıntımızda yanımızda durman gerekir. Biz seninle aynı davanınadamlarıyız ve ayrılmaz bir bütünüz. Davamız bir, düşmanımız bir. Bizi görmengerekir. Biz sen ve senin gibi şereflilerin boynunda emanetiz'' diye konuştu.
· İran'la nükleerenerji konusunu görüşmek üzere Kazakistan'nın Alamati şehrinde bir araya gelen BMGüvenlik Konseyi'ne daimi üye 5 ülke ve Almanya'nın oluşturduğu '5+1' grubu iki günlük toplantınınardından masadan yine kalkan taraf oldu. Yapıcı bir tavırla İran’ayaklaşmayanlar suçlama ve tehdit söylemlerini sürdürüyorlar. İran’a ‘Faaliyetlerini yavaşlat, yaptırımlarıhafifletelim’ diyen anlayış küresel vesayetin ta kendisidir. Bu anlayış küreselcuntanın anlayışıdır. Sayısız kitle imha silahlarına sahip olan egemenülkelerin hükmetme mücadelesidir. Savaş siyasetiyle ayakta kalan ve yönetenlerartık kaybedecektir. Yeryüzünü zorbalıkla yönetenlerin tek tutunduğu silahüstünlüğü yeryüzünün kaynaklarını sömürme mücadelesinden gelmektedir. Irak veAfganistan gibi yeni hedef İran’dır. Bu iştaha risk alamıyorlar. Ancak buna damecbur olduklarını düşünüyorlar. Arap baharı ve küresel krizin ardından İran’asaldırmayı göz dağı ve fırsat gibi görmek isteyenler de olabilir. Ancak önemlibir gerçeği unutuyorlar. Meşru bir zemini de ve doğru bir çizgide bulunanTürkiye var. Türkiye’nin her ulusta küresel bir desteği var. Türkiye haktankorktuğu için zalime dahi ses yükseltip hesap soracaktır. Yeryüzü geridönülemez bir yola girmiştir. Ne Erdoğan ne de Türkiye bu doğruluk, barış veadalet çizgisinden dönmeyecektir. Zalim vesayette kötü yolundan dönmeyeceğinegöre dünyayı gergin günler beklemektedir. Böyle bir durumda Türkiye yeni hedefolacaktır. Yakında Türkiye düşmanlığı başlayacaktır. Ancak bu düşmanlık hakkıve gerçekleri söyleyen Erdoğan konuştukça Türkiye güç ve destek kazanacaktır.Erdoğan şimdiden batının siyasetini, birleşmiş milletleri eleştirmektedir. Tümbunların temeli herkesi doğru bir çizgiye getirmektir. Ancak zalimler doğruyola gelmeyecekler. Bunun üzerine şiddet doğacaktır. Ancak şiddet doğmaya yakınTürkiye hakkın yanında olduğu için destekçileri çoğalacaktır. Ve bu süreçlerdeafetler de tavan yapacaktır. Çünkü Tanrı, değişimi engellemek isteyenşiddetçilere izin vermeyecektir.
· Avusturya'nınbaşkenti Viyana'da Medeniyetler İttifakı 5. Yıllık Forumu'na katılan BaşbakanRecep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e yüklendi. Erdoğan, "BM'nin işine? BM Güvenlik Konseyi'nin temelinde bir sıkıntı var. BM'nin şiddetle birreforma ihtiyacı vardır" dedi.
· DHKP-C'ye yönelikoperasyonda, örgütün suikast timinden Başbakan'ın evinin krokisi ve savcı,polis ile AKP yöneticilerine eylem planları çıktı.Ergenekon davasında savcınınmütalasının ardından adalet bakanlığına ve akp binasına lav silahlarıylasaldırılar yapıldı.
· İmralı barış süreciyle, Erdoğan bütün riskleri üzerinealdı. İnşallah başaracağız diyor. Amaç ne barış ve kardeşlik. İnsanlığa birhizmet. Yapmamız gereken arkasında dimdik durmak. Toplumu yatıştırıcı güveni inşa edensöylemler ile bu sürec yönetilecek. Bu halk, oyunlara kışkırtmalaragelmeyecektir..
· Rabbin kralıErdoğan, medeniyetler ittifakının zor bir süreç olduğunu biliyordu. En başındaninsanların kardeşliğini ve birliğini sağlama çabasında oldu. Tüm din eskimedeniyetlerin ittifak edip aynı çatıda birleşmesini istiyordu. Çünkü hepsiaynı amaçtaydı. Ancak yönetimlere sahip olanlar birbirlerini ötekileştirmişlerdi.Hepsi insan haklarının korunması, barış, adalet, adil bir düzen istiyordu. Tümmedeniyetler tanrının kutsal emirleri olan insan öldürmeyeceksin,çalmayacaksın, haksızlık etmeyeceksin görüşündeydi. Ancak ittifakın kendilerinebir şey kazandırmayacağına inananlar her türlü ayrımcılığı körüklemişti. Şimdide yine saltanatlarını kaybedecekleri korkusuyla barışa, kardeşliğe birliğeyanaşmayan aynı nesil direnmektedir. Bu ittifak mehdi dönemi, altın çağ,esenlik krallığını getirecektir. Tanrının tüm kutsal kitaplardaki vaat ettiğidönem bu dönemdir. İsa yeryüzünde medeniyetleri birleştirme çabasında olurkenfarklılıkların zenginlik olduğunu, birbirlerimizi tehdit olarak görmememizgerektiği anlayışını öğretmektedir. Her kesime, ırka dine ve ulusa sahipçıkmakla hepsini bir anlayışa getirmiştir. Medeniyetler ittifakı gerçekten detam bir mehdi dönemi çabası tam bir İsa niyetinde hareket ve anlayıştır. Vetanrının kulunu kullanarak bu çabası asla boşa çıkmayacaktır. Bu savaş veegemenlik konusunda şeytan ısrar ederse mutlaka tanrının öfkesiylekarşılaşacaktır ki kutsal kitaplar bunlar hakkında net bilgiler vermiştir.Mayaların Popol vuh, Tevrat ve peygamberin hadislerinde çok net bilgilervardır.
· Rabbin kralıErdoğan’ın Avrupa’da bir konuşması: Filistin ve Suriye'de döken kana dünyanınsessiz kaldığını belirten Erdoğan, "Dünya'nın tepkisiz kalması adaletduygusunu ciddi şekilde zedeliyor. Aynı şekilde Avrupa'da yükselen ırkçılığınMedeniyetler İttifakı karşısında ciddi bir sorun alanı olduğunu belirtmekdurumundayım. Müslüman ülkelerde yaşanan olaylara kayıtsız kalmaya ek olarakülkeleri dışında yaşayan müslümanlara yönelik kırıcı, incitici tavırlar neyazık ki vicdanları yaralamaya devam ediyor. Ötekinin kültürünü hissiyatınıanlamak için mücadele edilmesi gerekirken önyargılardan hareket edilerekötekinin dışlandığına ve horlandığına sıkça şahit oluyoruz. Tıpkı Siyonizm gibitıpkı Antisemitizm gibi tıpkı Faşizm gibi İslamafobiyanın bir insanlık suçuolarak görünmesi kaçınılmaz hal almıştır. Bunlar yaralar açar uçurumlarıderinleştirir" diye konuştu. Hiçbir dinin terörü benimsemediğininaltını çizen Erdoğan, "Mali'de yaşanan olayı dine dayatırsak tarihi biryanılgının içerisine düşeriz. Hiçbir şekilde semavi din terörü benimsemez. İslambarış anlamana gelir. Bir barış dini olana İslam'ın terörü teşvik etmesi aslamümkün değildir ve bunu kabul edemeyiz. Mali'de bir terör unsuru oluşmuşolabilir. Ama bunu dine dayatamayız. Medeniyetler ittifakı aradaki uçurumlarıkapatmak için oluşturulmuş anlamlı çabalardan biridir" dedi. BM'yeyüklenen Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dünyanın tümünütemsil ediyor mu? BM Güvenlik Konseyi'nin temelinde bir sıkıntı var. Burada üçkıtayı görüyoruz. Asya, Avrupa ve Afrika var. Bunların dışında daimi temsilcileriyok. Dini noktada bu 5 tane üye dünyadaki tüm inançları temsil ediyor mu? Aslatemsil etmiyor! Eğer Medeniyetler İttifakı diyorsak önce Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyi'nin daimi üyeri arasında bir ittifakı oluşturmamız lazım.Burada ittifak yok. Üyelerden bir tanesi hayır dediği zaman mesele tıkanıyor.Bu sorunun masaya yatırılması lazım. Suriye problemi neden halledilmiyor? İki üye bu işe hayır dediği için halledilmiyor? Birleşmiş Milletler dünyabarışını sağlamak için kurulmadı mı? Madem ki dünya barışına hizmet etmek içinkurulmuştur. O zaman BM'nin şiddetle bir reforma ihtiyacı vardır. Bunudünyadaki tüm ülkeler sağlayacaktır. El ele vereceğiz ve bu işi çözeceğiz.Filistin'e BM'de gözlemci devlet statüsü verilmesi çok önemli bir aşamadır. Budesteği veren tüm ülkeleri gönülden alkışlıyorum ve destekliyorum. Bu dünyabarışı adına kırılma noktasıdır. BM'ye bu yakışırdı" diye konuştu.
· Son peygamberahir zamana kadar Filistin bölgesinde sürekli inananların öldürüleceğinisöylemişti. Aynen dediği gibi Tayyip Erdoğan gelene kadar bu bölgedeMüslümanlar sürekli öldürüldü. Ancak onun gelmesiyle bu sona ermeyebaşlamıştır.
· Rabbin kralıErdoğan'a yönelik suikastin son anda önlendiği bildirildi. 6 DHKP-C üyesi son anda yakalandı.Başbakan'ın evinin yakınlarında keşif yapan DHKP-C üyeleri silahlarıylabirlikte yakalandı.
· Tevrat'ta bahsigeçen İsrail Diyarı ( Eretz Yisra'el) Türkiye topraklarıdır.
· ''Türkiye'ninbugün sadece ekonomisi ile değil, artan yumuşak gücüyle de yükselen küreselgüçlerden biri olarak dünyaya 360 derecelik bir açıdan baktığını'' ifade edenErdoğan, şu görüşleri dile getirdi: ''Yükselen Asya ile stratejik ilişkilerkuruyoruz. Şanghay İşbirliği Örgütü ile diyalog ortaklığı tesis ettik ve ASEANile kurumsal ilişkiler kurduk. Arap Ligi'nde gözlemci üye olmanın yanı sıraHindistan ve Çin ile birlikte Afrika Birliği'nin üç stratejik ortağından biriolduk. Karayip Devletleri Birliği'ne gözlemci üye olduk. Amerika DevletleriÖrgütü ve Mercosur ile diyalog ve işbirliği mekanizmasını tesis ettik. Builişkileri, AB ile ortaklığımızın alternatifi olarak değil, bu stratejikilişkiyi güçlendirici unsurlar olarak görüyoruz. 2009-2010 yıllarındaki BMGüvenlik Konseyi geçici üyeliğimizin ardından, 2015-2016 döneminde yenidenadaylığımızı koyarak küresel vizyonumuzu bölgemizde ve ötesinde bir kez dahahayata geçirmek istiyoruz.''
· Başbakan TayyipErdoğan'ın, darbeciler tarafından asılan merhum Başbakan Adnan Menderes'eilişkin yaptığı hatırlatma, “Erdoğan, göstericileri, Gezi Parkı'nda asmaklatehdit ediyor” dezenformasyonuna dönüştü. Ve küresel Türkiye karşıtları budurumu Erdoğan aleyhine kullanmaya başladı. Erdoğan’ı karalamak için türlüyollar arıyorlar.
· Avrupa BirliğiBakanı ve Başmüzakareci Egemen Bağış, "ABD tarafının Başbakan Erdoğan’ınziyaretine, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı değil küresel lider ziyareti gibi çokbüyük bir hassasiyetle hazırlandığını" söyledi.
· İçişleriBakanlığı raporunda 2013'ün ilk 3 ayında şehit polis, asker ve sivil bölümünderakam 'sıfır' oldu. Öldürülen terörist sayısı da 'sıfır'. Tayyip Erdoğan’ınbarış çalışmaları terörü sonlandırma girişimleri, çözüm süreçleri olumlusonuçlar getirdi.
· Bilinen ilkkıyamet senaryosu, M.Ö. 2800 yılına ait bir Asur tabletinde yer alıyor. Kiltablet, gerçekleşmemiş kıyamet senaryosunu şöyle anlatıyor: "Dünyamız, songünlerde yozlaştı. Dünyanın hızla sonuna yaklaştığını gösteren işaretler var.Rüşvet ve yolsuzluk, aldı yürüdü. Çocuklar, artık ana babalarına itaat etmiyor.Tüm bunlar, Dünya'nın sonunun geldiğini gösteriyor. Ancak tablette yazanlarınaksine sonu gelen Dünya değil, Asur İmparatorluğu oldu. Yakın Doğu'da büyük birimparatorluk kuran Asurlular, M.S. 612'de Babil ordusu tarafından tarihinkaranlık sayfalarına gömüldü.
· Yuhanna İncili,birçok Yahudi karşıtı bölüm içermesinden ve Yahudilere yönelik çok sayıdaaşağılayıcı atıfta bulunmasından ötürü özellikle antisemitik olarak öne çıkar.Selaniklilere 1. Mektup 2:13-16, defalarca antisemitik amaçlar içinkullanılmıştır. Ayet, kişinin kendi yurttaşlarının elinde çektiği sıkıntılardanbahseder. Yahudiye'de İsa'ya bağlı olan toplulukların, İsa'yı öldürenYahudilerden baskı gördüğü, Tanrı'nın bu tür insanların hoşnutsuz olduğu,bunların tüm insanlara düşman olduğu anlatılır
· Ey dikkafalılar, Siz tıpkı atalarınızabenziyorsunuz, her zaman Rabbe karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerinhangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri deöldürdüler.
· Yahudilerinkutsal kabul ettiği Talmud kitabına göre ise Mesih, Adem'in yaradılışından 6 binyıl sonra gelecek ve sonrasında bin yıl esenlik görülecek ve bin yılın sonundadünya yok olacak. Bildirilen süre günümüz zamanına ve olaylarına tamamenuymaktadır.
· 2012 yılından 30yıl sonra dünyadaki algı müthiş bir şekilde değişecek. Kimse dünya hırsındaolmayacak ve insanlar kazandıklarını dağıtmaya çalışacaklar. Dünya malıönemsenmeyecek ve kimse de dünyanın ardına düşmeyecek. Onlar verdikçe dünyaonlara akın akın gelecek.
· İnsanlardantoprağı ve özü iyi olan Mehdi’yi sever. Toprağı ve özü kötü olan onu sevmez.İyiler Erdoğan’ı sever, kötüler ondan nefret eder. Kalplerin tercihi cenneteveya cehenneme götürecektir.
· Başbakan Erdoğan,insanların, özellikle de gelişmiş ülkelerin insanlarının, artık tükettiğiürünlerin kaynağını sorgulamaları gerektiğini vurguladı. Erdoğan, ''İnsanlık, özelliklede gelişmiş ülkelerin halkları, marketten bir paket makarna alırken, omakarnanın oraya nasıl geldiğini artık sorgulamak zorundadır. Bir parçaelmasın, bir gram altının, bir litre petrolün, bir metreküp doğalgazın, birtorba kömürün nerelerden geçip geldiğine, ne tür trajedilere şahit olarakevlerimize ulaştığına artık kafa yormamız gerekiyor'' diye konuştu.
· Erdoğan sürekliiyi çözümler insanlık için yapıcı ve birleştirici önerilerde bulundu. Amaküresel güçler önerilerin tam tersini yaptı. Suriye, Mısır, Kıbrıs, Ermenistan,Libya, Afrika ve Ortadoğu için hep olumlu şeyler önerdi. İnsanlığı düşünmesibaşkalarını rahatsız etti. Çıkar derdinde olan ve ulus devlet algısında tahtaoturanların saltanatını sallamaya başladı. Amerika ve Birleşmiş milletler kendisistemlerini koruyan kararlar aldılar. Erdoğan’ın taleplerini sürekliötelediler.
· Her iyi şeyinerağmen ben Tayyip Erdoğan’ı sevmiyorum sözü Şeytandandır. Muhammed’e de aynışeyi söylemişlerdi. Hatta islamın şartı olarak Allahtan başka ilah yoktur,Muhammet onun kulu ve elçisidir denilmişti. Ben Tayyip Erdoğan’ı sevmiyorum ile ben Ben Muhammedi sevmiyorum aynışeydir. Muhammed de insanlar ve halklar için iyi şeyler getirmişti. Erdoğan dainsanlar için iyi şeyler yapmaktadır. Kalbi kötü olan yani şeytanın yoluna uymuş olan onu sevmez. Onlarınsevdikleri bozguncular ve şahsi çıkarlarıdır.
· Kıyamet gününükimse bilemez. Zamanı meçhuldür. O zamanda kendiliğinden ve aniden bir şeylerolur. Evrendeki yasalar ve düzen bozulur. Varlık, evren ve dünya yıkıma uğrar.İnsanlık 2012’den sonra bin yıl garantidedir. Ondan sonra 433 yıl kıyametihtimalindedir. Sonrasındaki her gün kıyamet olabilir. Ancak insanlık kıyametehiç beklemedikleri anda, ansızın karşılaşacaktır. Dünya ter yönde dönmeyebaşladığında yaşam sürmeye devam edecektir. İnsanlar yaşanabilir yerlere göçedeceklerdir. Canlı türlerinin yok oluşu en az 400 yıl sürecektir. Kıyamet günübir gün değildir.
· Yuhannaİsa’nın en büyük destekçisiydi. Ebubekir de Muhammed’in en büyük destekçisiydi.Yuhanna ve Ebubekir aynı soydandır. Münadi_666, Yuhannanın ve Ebubekirinoğludur. Münadi’de mehdi’nin en büyük destekçisidir.Münadi diyor ki:"Kızgınlıkların barışı yenmesine izin vermeyin. Ferasetinizi kullanınçünkü yeryüzü dönüm noktasında. Bütün liderlere tarihi sorumluluk düşüyor.Birlikte tek ses olarak şiddetin derhal durması, sükunun sağlanması ve geniştabanlı ulusal diyaloğun sağlanması için inisiyatif alın" Barışa,kardeşliğe koşun, düşmanlıkları bırakın birbirinizi tehdit görmeyin.Silahlarınızı yok edin. Rabbiniz silah üreteni sevmez.

AFET VE DEĞİŞİM
· Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ekolojik nedenleri vardır veçoktur. Ama böyle bir olay neden gerçekleşir. İnsanların hayatlarını etkileyenve hatta tüm canlıların yaşamını değiştiren bu olayların gerçek amacı neolabilir. Tanrı neden değiştiriyor. Geçmiş karanlık kötü ve batıl mıydı.İnsanlar acı çekerken suçlar ve savaşlar yaşanırken kötü sistemi farkedemiyorlar mıydı. Bozuk düzen insanların çok acı çekmesine neden olmuştu.Tanrı her şeyi değiştirmeseydi insanlık karanlık çağda kendi kendini bitirecekve insanlık türü hırsıyla yok olacaktı. Doğru bir yaşam felsefesi şeytanibozgunculuğu devirecekti. Değişim sadece insanları değil tüm canlıları veyeryüzünü de etkilemekteydi. Hatta evreni ve diğer gökleri de.
· Küresel ısınma, iklim değişikliği nedir. Diğer değişle Tanrınınyeryüzüne müdahalesi ya da Tanrının öfkesi de diyebiliriz. Allah geçmişkavimler azabımızı hakketti, demiştir. Tanrı neden bu değişimlerigerçekleştirmektedir. Her şeyin nedeninden ziyade amacı daha önemlidir. Tanrıhangi amaçla bu değişimleri göstermektedir. Son yüzyılda yaşananlar, şu andadünya siyaseti ve vesayetin hak ile savaşını değişimin nedenlerindensayabiliriz. Bugün insanlık adına geleceğe atılan adımları şeytandurduramayacaktır. Afetlerin tavanyaptığı bu dönemde kutsal kitaplardabahsedilen olayların ve tarihlerin yaşandığı bir gerçektir. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki anlamamakmümkün değil. Tanrı yine tarihe müdahale etti. Ve çok sevdiği insanlığıkurtardı. Yaşadığımız dönem ve yaşanan siyasi gelişmeler doğa olaylarının dahine kadar isabetli gerçekleştiğini göstermektedir.
· Osmanlının gerilemesiyle Tanrı, Nuh’un oğlu gog ve magog’u serbestbırakınca şeytan kendi dinini organize etti.
· Günümüz tarihinin bilinen senaryosu geçmişte iletilen kutsal bilgilerleaynen yaşanmaktadır.
· Yeryüzüne baktığınızda yeryüzündeki fizikseldeğişimlerin insanların bilinciyle doğru orantılı olarak gerçekleştiğini herbilim doğrulamaktadır.
· Ortadoğu karışık, yeryüzünde kaos yaşanıyor. Dünya lideriTayyip Erdoğan’a sayısız suikast girişimi yapıldı.. İsrail'in sonu geldi!Sahte siyonizm çöküyor. Gerçek Siyonizm geliyor. Devletlerdeki vesayet saltanatından vazgeçmiyor. Mazlumhalklara karşı silahla şiddet kullanılıyor. Ayrımcılıkları sıcak ve günceltutmaya çalışıyorlar. İblisin küresel vesayetini tanrı afet ordularıyla yerlebir ediyor. Küresel ekonomide dengeler değişiyor, tefecilerin kiliseleribile haczettiği Avrupa'da tehlike çanları çalmaya başladı. Geçmiştekisuçlu milletler cezasını bugün çekiyor. Tanrının yargısı ve azabı pek isabetlioluyor. Yeni dünya düzenini bu günler şekillendirecek.
· Yeryüzünde levha hareketleri, kıtasal hareketler görülecek. Belki de büyükdepremlerle şehirler aşağı doğru eğilecek ve kıyı kentleri sular altında kalacak.Buzulların erimesi ve Aşırı yağışlar suları yükseltecek ve pek çok limanı denizyutacak. Kıyı kentleri büyük tehlike altındadır.
· Fırtınalar, kasırgalar, ani çıkan hortumlar, yıldırım düşmeleri,depremler, volkan patlamaları olağan dışı doğa olayları artarak devamedecektir. Küresel bilinç değişikliği gerçekleşirken zıtlıkların oluşturduğugerilim yerlerinde doğa olayları görülecektir. İnsanlar neler olduğunun vetanrının neler yaptığının farkında olmayabilir ama yeryüzü ve içindekiler budeğişim içindedirler.
· Afetlerin yoğunlukta olduğu ve zarar gören bölgeleri irdelediğinizdebölgenin tarihte bozguncu bir lideri olduğunu ve sırf çıkarları için onudestekleyerek neslin bu güne geldiğini görürsünüz. Bu bozguncuları halendestekleyen nesiller bugün bu kentlerde kendi topraklarında ve evlerindeafetlerle karşılaşmaktadırlar. Çünkü onlar geçmişte haksız ve batıl yoldankazanmışlardır. Ve halende bu beslenme tarzlarını sürdürmektedirler. İnsanlarave insanlığa zulmedenler mutlaka bir gün bedelini ödeyeceklerdir. Bugüne kadaronların egemenliği sürdü. Şimdi tanrı kendi müdahalesiyle her şeyideğiştirmekte ve kentleri vurmaktadır. En basit örneği Türkiye’den verirsekFırtına, sel ve depremlerden zarar gören İzmir ve Antalya’dır. Dünyanın herülkesinde böyle beldeler, şehirler vardır. Eski düzenin ardından olan liderlerve halk kitleleri zarar görmeye devam edecektir.
· Dünyatarihi boyunca inananlar ve inanmayanlar mücadele etmişlerdir. Her iki taraftanrı tarafında olduğunu ve tanrı yolunda olduğunu söylüyordu. Ama kalpleringerçeğini Dünya için mi Ahiret için mi çalıştığı gerçeği göstermekteydi. Tanrıtaraftarları yeryüzünde daima mazlum olmuşlar ve insanlığın korunması içinçabalamışlardır. İblis’in taraftarları da dünyaya sahip olup egemenliklerinsürmesi için zulmetmişlerdir. Bu nedenle yeryüzünde din taraftarlarıyla dinkarşıtları daima mücadele etmişlerdir. Tanrıya inananlar evrensel değerleregerçekten sahip çıkmaya çalışan halklardır ama dünyacı ve maddeci inançsızlardünyaya sahip olurken kendileri adına evrensel değerleri kullananladır.Doğruluğu barışı ve adaleti öğütleyen her din semavi dindir. Yani evrenseldeğerleri öğütleyenler tanrının peygamberleridir. Hristiyanlığın peygamberiİsa, Budizmin peygamberi Buda, Zerdüştlüğün peygamberi,
· İnsanlıkyeryüzünde tek bir merkezden evrensel değerlerle yani tanrının yasalarıylayönetildiğinde esenlik bulacaktır. Tarih boyunca inançlı yöneticiler vepeygamberler imparatorluk devletine yönelmişlerdir, kavmiyetçi devletegitmemişler. Derebeylik dönemleriniandıran şu andaki parçalı devletleri oluşturan ülkeler tamamen kardeşliğin yokolduğunun ve küresel düzenin bozukluğunun göstergesidir. İnsanlığa sahip çıkan bir küresel merkezadalet, barış ve yardımlaşma sağlayacağından kimsenin kimseyi tehdit olarakgörmeyeceği sanki bir belediye yönetimiyle yönetilen ülkeler tek merkezdenhuzurla yönetilebilirlerdi. Türk tarihi bir dava tarihidir. Bir soyu, bir ırkı,bir kavmi başat kılma davası değil, bazı inançları yerleştirme davasıdır. Veya Allah’ın dinine sahip çıkma davasıdır.Birinci dünya savaşından sonra devletler milletini kuruyordu, TürkiyeCumhuriyeti de öyle kurulmuştur. Çoğu yerde ise büyük çoğunlukta toplumlarkendi devletlerini oluşturmuşlar. Gelecekte küresel toplumlar kendi devletinikuracaklardır.
· Avrupa’da egemenliği elinde tutanlar Türkofobik bir anlayışla vedüşmanca varlıklarını sürdürmüşlerdir. Anadolu’dan korkanlar ve Anadoluhalkının düşmanı olanlar aslı olmayan karalama kampanyaları yürüttüler.İslamasahiplenen ve hizmetçiliğini yapan bir millet olduğu için bu düşmanlık vardı.Geçmişte ataları saltanatlarını kaybetmemek için Muhammedi ve dininireddetmişlerdi. Hala torunları da aynı şeytani davayı yürütmektedirler.
· İyilikle kötülüğün savaşındabir merkez sürekli sahiplenilmek istenmiş. Kudüsü ve kutsal topraklarısahiplenme çabası. Ancak ne zaman kötüler bu bölgeye egemen olsa şiddet, savaşve çatışma bölgede hakim olmuş. Ama ne zaman Tanrı yolundaki insani egemenlerbu bölgede egemen olsa hepsi barış içinde yaşamıştır. İyiler yani inanalarherkese özgürlük sağlamayı ibadet bilirler.
· Osmanlı huzuru sağlayan birkudretti. Gönüllü olarak Osmanlı yönetimine sıcak bakan ülkeler vardı.Yeryüzünde Osmanlı yönetimini baba şefkati gibi gören ülkelerin sayısı çoktu.Adaletliydi, anlayışlı ve hoşgörülüydü. Adaletli bir düzen kurmuştu. İyi insantavırlarını sergileyen yapıcı ve sorun gidericiydi. Osmanlı dil, din, kavim farkı gözetmeksizin, uyuşma, uzlaşma siyaseti gütmüştür.Bu adalet nizamına, Osmanlı barışı yahut huzuru denilmiş. Osmanlı yeryüzündearabulucuydu, uzlaştırıcıydı. Şeytanın oluşturduğu kötü vesveseleri ülkelerarasında bertaraf ediyordu. Kardeşliği ve barışı sürdüren bir yapısı vehakemliği vardı. İnsanlığa şefkatiyle kucaklayıcı birleştirici bir edası vardı.Peygamberi bir rol çizer sadece islamın değil insanlığın halifeliğiniyürütürdü. İnsanlığa zarar vermeyen kimseye karışmamış, kimseye dokunmamış. Tamtersi uyuşmazlıkları ve insanlığın sorunlarına eğilmiş çözüm için çabalamıştı.Ama küresel bozguncular ve ülkeleri Osmanlının bu peygamberi yapısına siniroluyor ve onu etkisizleştirmeye çalışıyorlardı. Çogu zaman ayaklanmalar,kışkırtmalarla savaşlar çıkartıyorlardı. 1800-1900 lü yıllarda yeryüzündeayrımcılığı ve kargaşayı iyice alevlendirmişlerdi. Osmanlı bozguncuların bu çabalarını vekaranlık havasını durduramamıştır. Yeryüzüne yayılan düşmanlık ve kötülüğüdurdurmaya güç yetirememiştir.
· İslamıson 50 yılda demokrasi ve barış düşmanı gibi gösterdiler. Gerici ve yozlaşmışdin gibi yayın ettiler. Kirli emellerine ulaşmak isteyen bozguncular, İslamı terörlebağdaştırdılar.
· 2008-2015küresel krizle başlayan ve kutsal metinlerde bildirilen yedi yıllık dönemdir.Bu dönemde şeytanın egemenliği yıkılma aşaması yaşar. Yeryüzünde kötü düzen vekötülerin egemenliği yıkılışa uğrar. 2015-2022 Tanrının egemenliği yeryüzüneyerleşmeye başlar ve iyilerin egemenliğinde iyi bir düzen yeryüzüne yerleşmeyebaşlar. 2023 Yeryüzünde esenlik çağına giriş başlar ve bin yıllık esenlikkrallığı yeryüzünde kurulur. İnsanlar huzurla yaşamaya başlar. Bereket, adalet,güven, esenlik, kalkınma, barış ve huzur yeryüzüne yayılır.
· Müslümanlıksadece din değil, aynı zamanda bir medeniyettir. Bazılarının en büyük korkusuda zaten bugün topyekûn söndüremedikleri bu medeniyetin yeniden harlanması.Yeryüzünde başka hiçbir başka medeniyet seçeneği kalmadı.
· Ulusdevlet olgusunu çıkış yolu sananlar ayrımcılık rüzgarına kapıldılar. Halbukiçare ulus devlet anlayışına geçme mecburiyeti doğurmuyordu. Sokağa çıktığımızdaTürkiye’de türk adı altında binlerce çeşit tip bulunur. Bütün Türkler Türk değildir,Türk diye bir ırktan ziyade Türk milleti vardır. Türk kavmi de vardır ama hiçbir kavmeüstünlüğü yoktur. Özü araştırmak ve ön plana çıkarmak yanlıştır ve hatadır. ÖzüAraştırırsanız hepiniz Adem’e ve Nuh’a çıkarsınız. Ve sonuçta hepsinin birolduğunu görürsünüz. Ve bunun da sonucunda Allah dilediğini dilediği yeregetirir gerçeğiyle buluşursunuz. Bunun da sonucunda ne bir ırk ne de bir mezhepbulabilirsiniz. O dilediğini yapardı. Osmanlı ve öncesinde vatana ve dinedayalı bir millet olgusu vardı. Bozguncular Osmanlının kalıntısınaTürkiye adını koymuşlardı. Irka dayalı bir ulus devleti anlayışını Osmanlınınkalıntısına da deklare ettiler. Aslında Türkiye adı yanlıştır. Türkiye’nin adıdeğişmeli ve ‘BARIŞ’ ülkesi adını almalıdır. Veya ‘Ademiye’ veya ’Birlik’içlerinden en beğendiğim de ‘Tanrının krallığı’ neden olmasın. OsmanlıyaOsmanlı demezlerdi. Devleti Ali derlerdi. Sonradan uydurdular kişiye bağlıdevlet ismini. Tüm kıtalarda Adalet ülkesi olarak bilinirdi. Özgürlüklerülkesi, insanı kollayan merkez diye bilinirdi. İlkel ve silahlanmayankavimlerin güvencesiydi. Dünyaya iyi bir gözle bakan kimseyi tehdit görmeyeniyi insanların güvencesiydi devleti Ali, ama bozguncular dünyaya egemen oluncahepsi yurtlarından, mallarından ve canlarından oldu. Bunların adı ne coğrafikeşiflerdi, nede sanayi inkılabı.
· Hak yol kıldan ince kılıçtan keskindir. Doğruluktan ve adalettenayrıldığın anda düşersin. İnsanlığa sahip çıktıkça sağlam basarsın ve bereketsana akar. Bir hata insanı düşürür. Doğruyu söyledikçe kimse sana güçyetiremez. Doğruluğun karşısında durulmayacağı gibi ancak onaylayarak güçkazanırsın. Vesayetin, çıkarcıların isteği doğrultusunda bir karar almak kendiadına büyük yıkım getirir.
· Herhangibir ayrıcalık yapmak mutlaka karşı bir cephe ve düşmanlık doğuracaktır.Ayrıcalıkların hepsinin temelinde menfaatlere dayalı çıkar kavgası sahiplenmeve üstünlük mücadelesi vardır. Temelinde inançsızlık ve dünya için yarışvardır. Bunlar insanlığa zarar verenyanlış ülkülerdir. Kavmi, aslı öne geçirmek yanlıştır. Kavmi aslınızı önegeçirdiğiniz zaman imparatorluk çöker. Halklara hitap edemez ve küresel birlik kuramazsınız. Mesela türklüğü ön plana çıkarırsanız o halkabir ayrıcalık oluşturursunuz. Halklarısınıflandırmak kimini üstün, kimini sıradan kiminide aşağılık yapmak geniş birçoğrafyada büyük hatadır. Bugün İngiliz imparatorluğu kendisini İngiliz diyetanıtmaz, Britanya denir. Britanya nedir? Hava, civa, ne demek olduğunu kimsebilmiyor. Herhalde oranın binlerce yıl önceki bir ahalisinin adı. Rusya,imparatorlukken Sovyetler Birliği gibi yine nötr bir ad kullanmış. Belirli birkavmin adıyla anılan bir devlet kurulduğunda öbür unsurları dışlıyorsunuzdemektir. Bizim hatamızı şimdi Rusya yaptı, Sovyetler’i dağıttılar, RusyaFederasyonu’nu kurdular. Rusya Federasyonu dağılmaya mahkûmdur, orada da Rusolmayan bir çok millet var. İngiltere hiçbir zaman Britanya olmaktanvazgeçmedi, o geniş imparatorluk gitti ama Ada’da bile bunu sürdürüyor.
· Ortadoğuda değişime uğrayan yönetimlere halkın egemenliği yerleşmektedir.Ancak partileşme, seçimler ve anayasa konusunda tıkanıklık yaşatılıyor. Devrimsonrası devletleşme ve kurumsallaşma kolay olmuyor. Eski güçlüler adil olanyeni düzene taş koymaktadırlar. Devlet kurumlarının şekillenmesi,demokratikleşme, anayasa yapımı özgürlükler ve eşitlikler açısından önemtaşıyor. Dönüşüm sağlıklı bir şekildesürmüyor çünkü yaşanacak ve ortaya çıkacak çok gerçek vardır. Tanrı bilakis buolaylarla bilinç değişimi yaşatıyor. Ve küresel bir algı ile iblisinyaptıklarını ortaya çıkartıyor. Yanlışlıkları ortadan kaldırırken doğruolanları gösteriyor. Ve insanlığın genel çoğunluğu gerçeklerin taraftarıoluyor.
· Yeryüzündebarışı istemeyenler sadece milletlerin zihnini bulandırıyorlar. Onlaryeryüzünde barışı istemezler. Halklar olarak barışı isteyeceğiz ve yeryüzünebarışı yayacağız. Böylece her bölgede ayrımcılıktan beslenenler kaybedecekler.İnsanlara tanrının dinine gelin diyeceğiz. Tanrının dini barış düşmanlıklarıbırakın barış süreçleri başlatın diyeceğiz.
· İnananlarlainanmayanların arasında bir farkta inançsızlar düne ve bugüne bakarak değişimiolumsuz eleştiriyorlar, inananlar ise bugüne ve yarına bakarak değişimintaraftarı oluyor. İnançsızlar şahsi ve kısmi çıkarları inananlar ise insanlığıntümünün çıkarlarını gözetiyor.
· Yeryüzünebaktığınızda yeryüzündeki fiziksel değişimlerin insanların bilinciyle doğruorantılı olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. 2012 yılında başlayan küreseluyanış arap baharı ile başlayan küresel baharı getirmektedir. Ancak değişimkolay olmamaktadır. Değişim gerçekleşirken yeryüzünün iklim değişikliklerigörülmektedir. Kürsel bilincin değişmesiyle küresel bilincin değişimi doğruorandadır.

· Dünya bir süre barış adalet veesenlikle dolar. İnsanoğlunun yapısı gereği dünya tekrar geriye gitmeye başlar.Görünmeyen yeni bir vesayet oluşur. Kimse bunu fark edemez. Hatta vesayetikuranlar da vesayeti kurduklarını bilemezler. Birtakım haksızlıklar olmayabaşlar. İnsanlar bunu da fark edemezler. Geriye gidiş hızlanır. Birtakıminsanlar mal toplamaya başlar. Malları sürekli artar bunu fark edenler kıyametgününün geldiğini bilirler. Bu nedenlehalkın kazanacağı ortak sermaye olmalıdır. Kişilerin, kurumların çok zenginolmasına izin vermeyiniz. Bu nedenle islamdaki Zekat doğrudur. Fazla kazancımutlaka insanlığın zayıflarına dağıtmak zorundasınız. Yoksa zengin olan kazancısürekli artan daha çok kazanmak isteyecektir. Bundan sonra hırs ve açgözlülükdoğmaya başlar. Doğunca da insanlık tekrar karanlık çağa ve sömürgeciliğe geridöner. İnsanlar zarar görür ve kolayca öldürülmeye başlarlar. Yeni bir vesayetdoğana kadar dünya esenlik çağı yaşayacaktır. Vesayet doğmaya başladı mı dünyaiçin koşturan zenginler türeyecektir. O günlerden sonra hayır yoktur. Dünyaartık sonlanmaya başlamıştır. Evrenin çöküşü gözlenmeye başlar. Yeryüzündeiklim değişiklikleri başlar. İnsanlar yaşanabilir yerlere göç etmeye başlarlar.Ekvatoral bölgelere göçler başlar. Bu arada insanlar toplu toplu ölmeye başlar.Yaşam şartları kritik seviyelere iner. Güneşin patlamalı bitmiş rengi solmuştur.Artık varlık alemi silinmektedir. Yaşanılmış her şey bir rüya gibi gelir.
· Şehirler bugünkünden üç kat dahageniş bir alana yayılacak. Dünya da farklı merkezler farklı şehirlerbüyüyecek. Yeni yerleşim yerlerioluşacak. Kalkınma hız kesmeyecek. Yeryüzünde insanların yaşam standardıartacak. Fakirler nerede olsa bulunacak. Yeryüzünün gelirleri paylaşılacak.Kardeşçe yaşamaya başlayacaklar. Gelişmemiş ülkeler ve ilkel toplumlarteknolojiyle karşılaşacaklar. Herkes inancını özgürce yaşayacak. İnsanlar tek tanrıyabüyük tanrıya inanacaklar ve yasalarına bağlı kalacaklar. Ta ki ilk kardeş katli oluşana dek. Bu durumAdem’in iki oğlunun kavgasına benzer. İlk savaş sonrasında Tanrı kıyameti çokyaklaştırmıştır. İşte ilk savaşı gördükten sonra kıyamet kopmak üzeredir. Hiç fark edemedikleri anda birden kıyametbaşlarına kopuverir.
· Değişimin sonucunu görebilirsiniz. İnsanlığın doğru bir çizgiye yanitanrı yoluna gelmesi zaman alacaktır. Esenliğe ulaşmak kolay olmayacak. Tüminsanlar yaşayarak değişimin içinde olacak. Birden hiçbir şey olmaz.Tanrıolaylarla gerçeğin görülmesini sağlayacak. Ve insanlık bilinci bir değişimgeçirecek. İblis’in benimsenmiş felsefesi yıkılacak.
· BosnaHersek’in Sanica Köyü’nde bulunan gölet bir günde ortadan kayboldu. Köy ahalisisabah kalktığında göletin, balıkların, çevredeki ağaçların ve diğer bitkilerinyok olduğunu ve yerinde büyük bir çukur oluştuğunu gördü. Olayın nedenihakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
· Endonezya’nınbatısında bulunan Sinabung yanardağı 25 kasım Pazartesi günü 6 kez havaya külfışkırttı. Panik olan köy sakinleri evlerini terk ederek hükümetin sağladığıgeçici yerlere sığındı.
· Tayland'tabu yıl şimdiye kadar 139 bin 681 kişiye 'Dang Humması' teşhisi konuldu. 119kişi öldü. Belli ki hummalar artacaktır.
· Haiti’dedepremler ve doğal afetler çok oluyor. Haiti’nin geçmişine baktığımızdaAfrikadan şeytana inanan halkların göç etmesiyle oluşan topraklardır Haiti.Hristiyanlığın etkisiyle değişime uğrasalar da eski inançlarınıkaybetmemişlerdi. Bir kısım halk şeytanın yoluna uymakta devam etti. Ve küreselbozguncuların kölesi oldular. Ve afetler oraya uğrar oldu.
· Filipinliler’in orta kesimini vuran Haiyan tayfununda 10 binden fazlakişi hayatını kaybetti. Ülkeyi yerle bir eden felaketten 5 milyon kişietkilendi. Tayfunun şiddeti ve neler yapabildiği akıllara durgunluk verdi. Veyeryüzü bu tehlikeli tayfunlara açık hale geldi. Tanrı, deccaliyete hizmetettiği için ilk isyancı Filip’in soyuna öfkelendi. Ve meleği Mikaile 7019kişilik melekten küçük bir ordunla in ve Filipinleri yerle bir et.’ dedi. O günçok dehşetliydi. Görülmemiş bir fırtına büyük bir yıkım vardı. Mikailinyardımcılarından birisi resmen üfürdü ve denizi çalkaladı ve denizi adalarınüzerinden geçirdi. Tanrı onların kirli kazançla kurdukları şehirlerini dev dalgalarile yıkıma uğrattı. İşte bunun benzerlerini pek çok kıyı kenti görecektir.
· Buzullar birden eriyecek, sular yükselecek, Tayfunlar ve fırtınalarinanılmaz şiddetli olacak, Dalgaların boyu yirmi metreye yaklaşacak. Taun,sıtma bulaşıcı hastalıklar insanları kırıp geçirecek. Tüm bunlar hakkayönelmeye direnenler nedeniyle gerçekleşecek.
· Haiyan tayfunuyla Filipinliler yerle bir oldu. Tayfun herşeyi yıkıpgeçti. Tanrıya isyankar olan Filip’in soyu olan Filipinliler küresel yağmacıgüçlerin köleliğini ve hizmetkarlığını yapmaktadırlar. Bakın hemen patronlarıolan ABD ve İngiltere iki uçak gemisiyle yardım edeceklerini ve destekvereceklerini söylediler.
· İtalya’da etna yanardağı yine lav püskürttü. Sicilya adasına gökten taş yağdı. Küller nemve yağmurla birleşerek siyah küçük taş halinde düştü. Ada siyaha büründü.İnsanlar evlerini yollarını şehirlerini temizlerken tanrının verdiği mesajıanlayamıyorlar. Tanrı bir şehri neden kara bir renge bürütür. Sicilya adasınaverilen bu mesaj çok önemlidir. Gelecekte sicilya’yı vahim bir günbeklemektedir.
· Güney kutbunda dev buzul dağları eriyor. Adacık kadar olan buzullardeniz seviyelerini yükseltecektir. 2015Ve sonrası için dünya acılı günler görecektir. İnsanlar büyük sıkıntılarçekecektir.
· Vebalar, sıtma, öldürücü grip salgınları bir diğer değişle taun heryerde görülecek bazı bölgelerde ve kıtalarda öldürücü olacak. İnançsız insanlartopluca ölmeye başlayacaklar. İnsanlar bu durumları küresel ısınmaya bağlarkenTanrının bu olayları gerçekleştirdiğini söylememe körlüğüne düşecekler. Ortadoğu ve Afrikada değişimi baskı ileengellemeye çalışanlara karşı Tanrı öfke duymaktadır. Mazlum ve inananhalklarına sahip çıkan tanrı ordularıyla yeryüzünü savaş açmış ve kötülerinyandaşlarını temizlemektedir.
· Kutsal kitaplarda bahsedilen olaylar günümüzde tam da anlatıldığı gibitek tek gerçekleşiyor. Gökten buz parçaları yani büyük dolular yağıyor. Herbölgeden bu haberleri duyuyoruz. Gökten taş yağacak denilmişti, Rusya’ya düşengöktaşı parçaları ve etna yanardağının tüfü nem ile birleşerek sicilyayı siyahbir taş yağmuruna tutmuştu. Bu tür olayların şiddetlileri gözlenecektir.Rivayetlerde söylendiği gibi şiddetli yağışlar ve tayfunlar gözleniyor.
· ISON Kuyruklu Yıldızı, 28 Kasım’da ilk defa Güneş’e en yakın geçişyapacak kuyruklu yıldız olacak. Gökbilimciler, ’Güneş’e bu kadar yaklaşacak birkuyruklu yıldız hayatta kalacak mı parçalanacak mı yoksa aynı şekildeyolculuğunu devam ettirecek mi’ sorularının yanıtını heyecanla bekliyor. Pekibu yıldız nedir. Müjdeci bir melek elinde meşale ile neyi haber vermektedir. 28kasımdan sonra aydınlanmayı arttıracak olaylar gerçekleşebilir.
· Bolu ve tekirdağda 5 şiddetinde depremler oldu. Özgürlüğe, yenianayasaya ve doğru yoldaki ak partiye karşıtlığıyla bilinen Antalya, İzmir vebazı kıyı kentlerimiz sürekli selbaskınlarıyla karşı karşıyadır. Tanrıgezi olayları gibi sokakları karıştırmaya çaşılan ve şiddeti yol edinenVesayetin sahipçilerini ve destekçilerini rahat bırakmayacaktır. Hatta bu gidişatın şiddetli bir sonu bileolacaktır. Bir dönemin baskıcı egemen halkları ,orta sınıf olan büyük çoğunluğazulmediyordu. Tanrıya savaş açarak mazlum halkların özgürlüklerinikısıtlıyorlardı. Yeryüzünde hiçbir olay boş yere olmuyor. Doğal afetlerin bir nedeni ve bir amacıvardır. Önemli olan tanrının ne yapmaya çalıştığını anlayabilmektir.
· Güneşte patlamalar artacak. Ve daha fazla ısı ortaya çıkacak. Dünya buısınmadan daha fazla etkilenecektir. Dünya mağmasında da hareketlilik görülmektedir. Çünkü güneşsistemi gezegenlerin çekirdeğini hareketlendiren bölgeden geçmektedir. Depremlerdeve kıta hareketlerinde değişimler görülecek. Doğal afetler artarken her yerdeiklimsel ani değişimler görülecek.
· 2013 yılının önemli gök olaylarından 3 kasım günü gerçekleşecek olangüneş tutulması, halkalı tutulma olarak başlayacak ve tam tutulma olarak devamedecek. Tutulmanın başlangıcı ve büyük bölümü Atlantik Okyanusu üzerindegerçekleşecek. Ay'ın gölgesi Afrika'nın batısında karaya basacak ve Afrikakıtasının doğusuna ulaştığında tutulma sona erecek. Peki bu tutulma cizgisi neifade ediyor sizce. Ayın gölgesinin geçtiği siyah çizgi Tanrı’nın işaretkoyduğu anlamına gelmektedir. Daha önce Tam tutulma olan yerlerden geçen siyahgölge çizgisinde yönetimler değişmiştir. Allah bu bölgelere bir çizgi çekerken bubölgelerde şeytani yönetime sahip eski yönetimlerinin devrinin bittiğinimüjdelemektedir. Yeni bir düzen kurulmaya başlayacaktır. Bu şu demek çizgigerçekleştikten sonra Arap baharının çok daha şiddetlisini Afrikada göreceğiz.Sömürgeci devletler Afrikada tamamen egemenliklerini kaybedecekler. Afrikada budeğişim sırasında değişime direnenler olacak ve iç savaşlar katliamlargözlenecek. Çizginin tüm Afrika kıtasından geçmesi ve çizginin yönü çokönemlidir. Hibrit olarak gerçekleşen bu tutulmayı bazı kıtalar dagözlemleyebilecektir. Bu şu demek oluyor. Avrupaya ve Amerika kıtasına dasıçrayacak olan bu değişim Tüm dünyayı etkileyecektir. Bu arada Arap baharıylabaşlayan Ortadoğu’da yeni düzen iyice oturmaya devam edecektir.
· İnsanın düşüncelerine göre nasıl fizyolojik yapılarında değişimleroluyorsa dünyanın algısı ve zihniyeti değişirken de fizyolojik yapısındadeğişimler görülecektir.
· Şiddetli siyasi gerginlikler yaşanacak. Sert söylemler olacak, savaşnaraları duyulacak. İnsanlar gerçeğinortaya çıkışını görecek. Sevgi temelli kardeşlik düşüncesi kazanmayabaşlayacak. Ayrımcı düşmanlık düşüncesi yıkılmaya başlayacak.
· Siyasi gerginlikler sert söylemlerle hat safhaya çıkacak. Yeryüzündeşeytanın rejimi yıkılacak. Küresel bilinç değişirken küresel devrim gerçekleşecek.Doğruluk ve adalet temelinde kardeşliği seçen anlayış kazanacaktır. Kapitalizm, Siyonizm, sömürgecilik yıkılacak.
· Çalışan ve mücadele eden başaracak. Eski düzenden memnun olanlar hiçbirşey yapmadılar. İnsanlığın sorunlarıyla ilgilenmediler. İnsanoğluna hizmetetmediler. Saltanatlarının yıkılacağı endişesiyle değişime direniyorlar.
· Bilinçlerde değişim olurken ruhsal bir fark ediş başladı. Dünyada doğalafetler ve tufan, fiziksel bir değişim oluşturmaktadır. Kıyametsel bir gerçekgizliliklerin açığa çıkması, gerçeklerin fark edilmesiyle doğru olanın tercihedilmesi ayağa kalkmayı ve uyanmayı sağlamaktadır. Uyanış yani ruhsalaydınlanma gerçekleşmektedir. Dinsel metinlerin içindeki sembollerin anlamlarıda çözüldü ve dinsel metinlerde gizlenen gerçeklerle herkes yüz yüze geldi.
· İklim değişiklikleriyle bazı bereketli yerler çölleşecek ve kıtlıkiçinde kalacaktır. Bazı yerler öyle yağışlarla bereketlenecek ki bolluk vebereket artacaktır. Yağışlar,sıcaklıklar ve yıllık ortalamalar hep değişecek. Bazı yerlerde çıplak dağlarormanlık alana dönüşürken bazı ormanlar yok olacak.
· Mayalar kendi takvimlerinde ve kutsal kitapları olan Popol Vuh'da daifade ettikleri gibi dünyanın dört kez bilinç değiştirdiğini ve bir beşincideğişimin de bu yüzyılda olacağını ifade etmektedir. Bunun periyodik olaraktekrar etmesinin en büyük nedeni güneşte meydana gelen manyetik değişimin,yeryüzündeki manyetik değişime etki etmesi. Manyetik alanın etkilenmesiyledünyada fiziksel değişimler görülmektedir. Dünya hem dıştan hem de içtenetkilenmektedir.
· Son çağ elbette büyük kargaşadan önce yaşanacaktır. Dünya değişimgeçirirken rejimler devriliyor. İç savaşlar oluyor. Bölgesini kaybetmekistemeyen egemenler halklara savaş açıyor. Çatışmalar savaşlar ve kargaşadönemi gözleniyor. Mehdi döneminde Armegeddon yaşanıyor. Gog ve magog’unfelsefesi olan bozgunculuğu sahiplenmiş batı halkıyla mücadele edilmektedir.
· Yağmur, alışılmışın dışında güçlü ve boşanırcasına yağacak. Dolu,yağmur, fırtına görülecek. Fransa halkıserilecek yere, Tanrı yıllarca yaptıklarından dolayı onlara cezasını kesecek.Halkın toptan ölümünü engelleyemeyecekler. Haksız yere mücadele edecekler. Veher geçen gün yok oluşlarını izlenecek.
· Su baskınları Verona'dan başlayacak. Kuzey kutbu'ndaki bitmez yağmurlarsuları yükseltecek ve buzulları eritecek. Sonunda büyük tufanların farkına varılacak. Tanrının zalimlere öfkesiaçıkça görülecek.
· Yer sarsılacak. Toprak inip kalkacak. Batı ve yeryüzünde her yersarsılıyor. Birçok geceler boyunca dünya sarsılıyor.
· 2010 Güneş ve Ay tutulmaları ve gezegensel irtibatlar değişim sürecininmüjdecisiydi. Avrupa ülkelerinin ekonomik anlamda zorlu bir sürece ilerledi.Öte yandan ABD, Japonya, Çin, Şili, Arjantin ve Pasifik ülkelerinde etkili olandoğal afetlerle sarsıldı.
· Amerika Birleşik Devletleri’nde etkisini gösteren grip salgınındandolayı pek çok insan hastanelerde tedavi altına alınırken ilk 20 çocuktan sonrahayatını kaybedenler her geçen gün artıyor.
· Yeryüzünde 2012-2016 yılları arası temizlenme sürecidir.Ekonomik kriz açısından Türkiye ve dünya önümüzdeki yıllarda büyük değişimleregirecektir. 2016 sonrasında, Türkiye dünya ekonomisinde çok daha iyi birnoktada ve bölgesinde söz sahibi olacak.
· Ceviz büyüklüğünde dolular ve buz parçaları yağmaya başlayacak.
· Tanrı kulu Erdoğan ile bir taraftan dünyayıdeğiştirirken diğer taraftan afetlerle müdahale ediyor. Dünyada yaşanan siyasigelişmelerle doğal afetler arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çok barizanlaşılan bu ilişki barış ve tanrı karşıtlarına ve onların taraftar halklarınakarşı olmaktadır.
· Buzulların erime hızının sanılanın 2 katı daha yüksek olduğuAntartika’nın batı yakasında sıcaklıkların son yarım yüz yılda 2 nokta 4 dereceısındığı belirtiliyor. Küresel ısınma tartışmaları her gün yeni bir boyutkazanıyor.Bir yüzyılda yaşanacak 1 derecelik artışın bile büyük felaketleresebep olabileceği düşünüldüğünde Antarktika'daki durum daha net ortaya çıkıyor.
· 2012 sonrasında Türkiye ve küresel inananlar dengeyidaha iyi sağlayacaklar. Türkiye dünyada daha çok destek bulacak.
· 2012-2015 yıllarını dünyada ve Türkiye’de bir temizlenmesüreci olacak. 2012 Ocağında ilk işaret olarak İmralı barış süreci ve Kürt veTürk düşmanlığı yaparak kan davası güdenlerin durumunu sonlandıracak ilkadımlar atıldı.
· Amerika'nın Kaliforniya eyaleti kumsalında ölü olarak bulunan 6 metre uzunluğundaki ve100 kilonun üzerindeki balık, görenleri şaşkına çevirdi. Halkta deprem korkusuyarattı. Japonyadaki 9 şiddetindeki deprem öncesinde kıyıya vuran balık olarakbilinmektedir. Daha önce de afetler öncesinde kıyıya vurmuştu. Oarfish balığıyılan gibi ama yassı ve uzunluğu da 5 metre civarlarında. Garip olan balık 400 metre derinlikteokyanusa dikey yüzmektedir. Bu da okyanustaki değişimleri direk olarakhissetmesine neden olmaktadır. Oarfis balığının afet habercisi olmasındadoğruluk payı vardır. Ama beklenen büyük deprem ne zaman olacaktır bu bilinmez.Kutsal metinlerde yazan büyük deprem Amerika kıtasında anakara depremi olarakve yeryüzünün en büyük depremi olarak kayıtlara geçeceği tahmin ediliyor. Okyanuslarıetkileyecek ve kıyı kentlerini sular altında bırakacak bu depremden kutsalkitaplar bahsetmektedir. Vaktinin çok yaklaştığı ancak küresel siyasette büyükçatışmaların yaşandığı anlarda gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Muhtemelenİsrail tabanlı Amerika ve Türkiye gerginliği ve Ortadoğu ve Afrikadaşiddetlenen çatışmaların hemen akabinde büyük deprem gerçekleşeceği tahminedilmektedir. Tanrı tokatı olarak tarih kayıtlarına geçecek bu olayın 2016’ ya kadar kesinliklegerçekleşmesi tahmin ediliyor.
· 2008-2015 küresel krizle başlayan ve kutsal metinlerde bildirilen yediyıllık dönemdir. Bu dönemde şeytanın egemenliği yıkılma aşaması yaşar.Yeryüzünde kötü düzen ve kötülerin egemenliği yıkılışa uğrar. 2015-2022Tanrının egemenliği yeryüzüne yerleşmeye başlar ve iyilerin egemenliğinde iyibir düzen yeryüzüne yerleşmeye başlar. 2023 Yeryüzünde esenlik çağına girişbaşlar ve bin yıllık esenlik krallığı yeryüzünde kurulur. İnsanlar huzurlayaşamaya başlar. Bereket, adalet, güven, esenlik, kalkınma, barış ve huzuryeryüzüne yayılır.
· Dünya ekonomisinde önemli değişim olacak, siyasiarenada çok şey değişecek. Kısıtlayıcı veyıkıcı tutum içindeki bireyler, kuruluşlar, örgütler, hükümetler son bir kezsilkelenecekler. Başka kültürler üzerinde kaynak kontrol yöntemleri uygulayansiyasi irade sona erecek. Herkesin eşit haklarının olduğu, gerçek bir"ortaklık toplumu" dönemine gireceğiz.
· Fikir ve ifade özgürlüğü öne çıkacak. Reformlar hızlaartacak. Düzen kendi kendini harekete geçirecek. Her bölüm kendi üzerine düşengörevi yapacak. Toplumsal düzen ve insani yaşam normal standartlara dönecek.
· Savaş döngüsüne giriyoruz. Önümüzdeki dönemde savaş vebenzeri türden gerginlikler yaşanacak. Türkiye'nin dünya devletleriyle veOrtadoğu'yla ilişkileri önce çok kötü sonra da çok iyi olacak.
· Savaş Döngüsü gibi gergin bir etki altına gireceğiz. Devletlerdüzeyinde büyük gerginliklerin ve kolektif korkuların ortaya çıkmasına sebepolacak. Ortadoğu'da yaşanacak gerginlikler en çok İsrail, Filistin, Mısır,Lübnan, İran ve Türkiye'yi etkileyecek. Türkiye, hem Ortadoğu hem de Avrupaaçısından gitgide daha çok önem kazanmaya başlayacak. Ama muhtemelen büyük biruluslararası huzursuzluğun da ortasında kalacak. Bu stresli dönemde ülkelerarasındaki gerginlikler artacak, savaş rüzgârları esecek.
· İsrail için en zorlayıcı zamanlar 2012-2014 yıllarıarasında. Türkiye-İsrail ilişkilerinde uluslararası platformda yankı bulacak önemliyeni bir sürece geçilecek. 2013 yılı çok önemlidir.
· 21’inci Yüzyıl’ın başlarında dünyada bir dizialışılmadık olay olacağı, bu olaylar sürecinde de dünyanın olağanüstü birdeğişikliğe uğrayacağı, bunların sonunda da ‘yeni bir dünyanın kurulacağı’beklentisi, inancı tüm dinlerde hayli yaygındır. Ve bu söylenenlerin hepsigerçektir. Kutsal metinlerden gelen bu bildirimler tartışmasız doğruçıkmaktadır.
· Yeryüzünde sıcaklığın 2 derece artmasıyla, 270 milyon insanın, 3 dereceartmasıyla da 330 milyon insanın sıtma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.Beklenen sıcaklık artışı dünya ekosisteminin yüzde 20'sinden daha fazlasının etkilenecek.Kuraklık, orman yangınları artacak. "Sıtmanın yanısıra ishal vakalarındayüzde 10'luk bir artış bekleniyor". Küresel ısınmayla beraber artanortalama sıcaklıklar, kışların daha ılık geçmesine neden olacak. Sıcaklıknedeniyle binlerce kişi hayatını kaybedecek. Yeryüzünde 2.5 derece düzeyindebir sıcaklık artışı, 50 milyona yakın insanın açlık riski yaşamasına nedenolacaktır. 3.1 milyar insanın temiz su kaynaklarına ulaşma konusunda riskaltında yer alacak. Beyin kanaması sonucu meydana gelen ölüm vakaların aşırısıcak günlerden sonra meydana geldiğini söyledi. Artan sıcaklıklarla birlikteağaçlar, za rarlı böcekler karşısında savunma mekanizmalarını kullanamayacak.Çoğalan zararlı böcek sayısı, orman sağlığını olumsuz etkileyecek. Örneğin, 1993-2000yılları arasında Alaska'da 930.810 hektar orman alanı zararlı böceklertarafından istila edilmiş, aynı süre içinde yılda 30 milyon ağaç bu nedenlekaybedilmişti.
· 2006’da başlayıp 2011 sonunda bitecek 7 yıllık dönem bilinçlerinayağa kalktığı dönem oldu. 2012 yepyeni bir dünya olacak. Üzerinde de bambaşkainsanlar. Bilinçleri çok açılmış insanlar.” (7). Tabii ki de ‘bilinç değişimi’durduk yerde olmaz; nitekim bu günleri gördük ve geçirdik. fark edişten sonrahak için mücadele dönemi başlayacak. 2011-2018 arası hak batılı devirecek. 2020sonrası hak yeryüzüne sürekli egemen olmak için ilk günlerine başlayacak..
· Dünyayı yöneten güçler bir hesaplaşma günününyaklaşması gerektiğine karar vermiş durumdalar.
· Hayat tek bir noktaya doğru akmaya başladı. Ve o gidilen nokta tehlikeli de olsa Rabbinkralı hakkı söylemekten geri durmayacaktır. Çünkü o Tanrıdan korkmaktadır.Zalimin zülmuna dur diyebilendir. Gelecekte tehlikeli günler de görsek Allahyolundan geri durmayacaklar. Ve Allah’ın nurunu kimse söndüremeyecektir. Farkındaolanlar tehlikeleri görüyorlar ama, “SON”a doğru giden sürece müdahaleedebilecek güçte değiller…Kutsal metinlerde bazı işaretler var ve bunlar busüreçte Türkiye’nin çok önemli rol oynayacağını söylüyor…
· karanlık örgüt İllüminati ortaya çıktı ve eylemlerehazırlanıyor” iddiası, “E Kaide yaptı-etti palavrası gibi” ama, esasta da,“Katolik Hıristiyanları/Papalığı” SUÇLU gösterip de, “Anglosakson-Judeaortaklığı”nı gizlemek gibi duruyor.
· “‘Tanrının Krallığı’ kurulacak, Yeni (Altın) Çağbaşlayacak” düşü ile, ‘Nüzülcü ve ‘Mehdici’lerin; ‘Altın Çağ’ düşlerinin, “aynıtarihte niye örtüştüğünü” kimse neden sorgulamıyor! Ya da ne tesadüf ki ya datesadüf mü ki, her ‘iki kesim’ de aynı tarihlerde, “1432/2012’de misafirlerini”bekliyor!..
· iklim değişiklikleri, büyük kuraklık, dev sel suları,dinlerin ve ülkelerin büyük değişimlerinden söz ediyor. Bazı araştırmacılaragöre Nostradamus 2015’e kadar karanlık bir dönem öngörmekte ve ardından2016-2020 arasında Altın Çağ'a giriş yaşanacak.
· yılından bu yana yeniçağ başladı. Bu zamanlar sonaermektedir ve doğrular yeryüzünün mirasçıları olacaklardır. Ancak bu öyle kolayolmayacaktır. Tersine, insanların ruhlarını sınayacak olan bir anlaşmazlıklar,talihsizlikler ve felaketler dönemine girmekteyiz. Cayce’ye göre, Üçüncü Dünyasavaşı çıkmayacak, ancak dünyayı daha büyük bir tehlike bekliyor. Küreselısınmayla birlikte başlayacak doğal felaketler yaşanacak. Antarktika veGrönland'daki buzullar eriyecek, su seviyesi yükselecek. ABD'de San Franciscove Los Angeles gibi kıyı kentleri yok olacak.
· 2010-2012 yılları arasında çıkacak dünya silahlıçatışmasında, biyolojik silahlar kullanılacaktır. Orta doğu da sınırlı birsavaşla başlayıp, dünya ekonomisinin çökmesine bağlı kıtlık, salgın hastalık vedoğal afetlerle ve hatta kozmik afetlerle tamamlanacak bir süreç olacaktır.
· 2003’ten beri Güneş’te düzensizlikler görülmektedir.2005 yılında güneş minimumu döneminde Amerika’da meydana gelen korkunçkasırgaların, güneş lekeleri döngüsünde beklenmedik bir çıkış dönemi olarak görülmüştür.Güneş aktivitesinin 2012-2013’de rekor düzeyde artacağı dönemde yeryüzündezarar daha büyük olacaktır.
· Göksel gerçekler tanrıdan gelen değişimlerdir. Gökselfelaketler ve İsa’nın gökten inmesi olayı yani Tanrının yeryüzünü değiştirme vedüzeltme vakası gerçekleşiyor.
· Küresel bilinç değişiminin sonuçlarını görmeyebaşladık. Dünyayı kasıp kavuran savaş ortamı, toplumlar arası anlaşmazlıklar,politik sürtüşmeler ve olagelen olumsuzlukların da bu geçiş dönemindeyaşanmaktadır."Null zone"da bulunmamızdan dolayı olduğunudüşünebiliriz.
· Dünyamızda eyleme geçmiş olan transformasyonlar iseaşikar. Gün be gün artan sismik aktivasyon, volkanik hareketlenmeler ve diğerbirçok doğal felaketler elbette ki gözlerden kaçmıyor. Güneş ile dünyanındeğişimleri arasındaki bağlantı evrenin kozmik gücünden ve tanrının elindençıktığı çok açıktı. Güneş Sistemi'nde yaşanılan enerjisel değişimin sebebifarklı-daha yüksek olan bir enerji alanına girdiğimizdendir.
· Mısır’da rejim yanlılarıyla karşıtlarının çatıştığımeydanda Atlı bir görüntünün kameraya takılması ilginç bir gerçeği degöstermiştir. Yeryüzünde olağan üstü görüntüler, garip olaylar bir takımmucizeler gözlenmektedir.
· Birbirimize bağlıyız ve olup bitenlerden sorumluyuz.Kâhin Edgar Cayce gibi, manyetik alan değişimlerinden güneş lekelerine, hattadepremlere varıncaya kadar etrafımızdaki her şeyi etkilediğimizi söyleyenlerbile var. Sonuçta hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Bireysel seçimlerimizinyazgımızı etkilemesi gibi, dünyanın yazgısı da insanların ortak iradesiyleşekilleniyor.
· Gerginlik yaratacak durumlarla karşılaşacağımız, korkufaktörünün pompalanacağı bu süreçte bir tek şeyi; korku ve endişeninpanzehirinin sevgi olduğunu iyi bilmemiz gerek. Yaşamımızı korku içinde misürdüreceğiz, yoksa sevgiyle mi yaşayacağız? Bu sorunun cevabı, bizim hangisineinanmayı tercih ettiğimizde yatıyor. Korku dolu bir dünyada yaşamaya inanırsak,bu seçimimizden zihnimiz ve bedenimiz de etkilenir, sağlıksız bir yaşamsüreriz.

Son dönemde artanşiddet olaylarına, korku enerjisinin son hamleleri olarak bakılabilir mi?
Evet, bunusöyleyebiliriz. Özellikle bu son dönemde etkinliğini gösteren Satürn, Uranüs,Plüton gezegenlerinin birbirleriyle sert açı yapması, gizli korkularımızın suyüzüne çıkmasına ve insanlardan şüphe duymamıza sebep oluyor. Böyle dönemlerde,insanların korkularından faydalanarak onlar üzerinde hakimiyet kurma eğilimiartar. Baskı yoluyla iç güvenliği sağlamaya çalışmak ve bunun için alınanacımasız tedbirler, faşizm ve terörle sert mücadele de bu gezegen irtibatlarındaortaya çıkar. Ekonomik sistemin tamamen değişmek üzere olduğunu gösteriyor.Örneğin Neptün gezegeninin 2011'de bir süre için, daha sonra da 2012'de tamamenBalık burcuna geçiş yapıyor olması, materyalizmi simgeleyen kapitalizminçökeceğini işaret ediyor.
· Göksel felaket’ tanrıdan gelen büyük değişimdir. Bütünlük içermektedir.Dünya yaşamının seyrini tanrı değiştirecektir. Kötülerin yıkılışıdır. Felaketteeski düzenin savunucuları üzerine gelecektir. Şeytanın krallığı yıkılır veAltın çağa girilir.
· İnsanlar düzelmedikçe afetler dinmeyecektir.
· Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, -23 dereceyi bulansoğuklar nedeniyle bir ay içinde ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 61'eyükseldiği bildirildi.
· 2012’nin son haftalarında Çin’in kuzeyinde aşırı soğuklardan ölenleroldu.-25-35 aralığındaki soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Avrupa’nındoğusunda donanlar oldu ölenlerin sayısı 200’e yaklaştı.
· Depremler ve doğal afetler 1990-2020 yılları arasında tavan yapmıştır.Bu dönem yeryüzünde karanlığın sonu ve güneşin doğuş anıdır.
· 2013 yılı hızlı ve sert bir değişim yılı olacaktır. Vesayetçileryıkımlarına silah ve savaşla direnecektir. Ama mazlum halkların ve inananlarındemokratikleşme çabaları sürecektir. Azınlık değil cumhuriyet hakim olacaktır.
· 21 Aralık2012 sürecinde başlayan değişim dünyada toplumun her alanındakendini gösterecektir. İş hayatında, aile hayatında, toplumsal kabullerdedeğişimler olacaktır. Bu değişim şubat ve mart aylarında hissedilir derecedegörülecektir. İnsanoğlu her şeye çabuk alıştığından bu değişimlerin farkınavaramayabilir.
· 21 Aralık2012 tanrının yeryüzüne sürekli merhamet ettiği gündür. Bugünde Adem bağışlandı ve yeryüzünde yaşamasına izin verildi. Nuh gemiyebindi. Bu gün zalimlerden kurtuluşgünüdür. Yeni bir sürecin başlangıcıdır. Kötülerin yıkılış dönemidir. İyilerindönemi başlar. Bu tarihten sonra insani değerlere, maneviyata ve yasalara bağlıkalınacak ve sevgi çağına geçilecektir.
· Bugün 21aralık2012dir. Şükürler olsun Rabbimize. Bugün Tanrının Adem’eyeryüzünde süre verildiği gündür. Nuh’un kurtarıldığı gündür. Bugün yeryüzündekötülerin egemenliğinin bittiği gündür. İyilerin döneminin başladığı gündür.Tanrının yeryüzüne merhamet ettiği gündür. Tüm peygamberler bu günü hasretlebeklemiş ve bugüne ulaşmanın özlemini düşlemişlerdir. Hepsi de zor dönemlerdeen kötüleriyle mücadele etmişlerdir. Kimileri canlarından olmuş kimileri çoksıkıntı çekmiştir. Bu güne ulaşanlara selam olsun.
· Uyanış bir günde değil 21 aralık2012’den sonra yavaş yavaş artarakgerçekleşecektir. Bu tarih yeni bir sürecin başlangıcıdır. Allah’ın vaat ettiğialtın çağa giriştir.
· Bu dünyanın adaleti yok. Kötülerin dünyası gibi sözler artıkkullanılmayacaktır. Yeryüzü kötülere miras verilmeyecektir. İyilerin yaşadığıbir dünya göreceğiz.
· Rusya’da şiddetli soğuklardan ölenlerin sayısı 200’ü geçti. 800 yaralıve binlerce insan olumsuz hava şartlarından etkilendi.
· İngiltere’de aralıksız yağan şiddetli yağış su baskınlarına ve toprakkaymalarına yol açtı. İngiltere Noel tatiline su baskınları altında girdi. İngiltere’nindoğu sahillerinde kabaran dalgaların sel bariyerlerini aşması sonucu bölgedebüyük çaplı maddi hasar oluştu.
· Muson yağmurları Sri Lanka’da 42 can aldı.
· Pekçok deniz canlısı ve dev balıklar hiç beklenmedik sahillere ölüolarak vuracaktır. Bu tür olaylar Tanrının uyarısıdır. Ve yerkabugundakideğişimlerin normal dışı olayların belirtileridir.Tüm felaket işaretleri tektek ortaya çıktı. Büyük felaket ‘sulara gark olma’ diğer bir değişle okyanusunşehirleri yutması gerçekleşmek üzeredir.Tanrının öfkesi dinmeyecek. Çünkü bozguncular hala inananları öldürmeyiisteyecekler. Bunu üzerüne imansızlar tek tek işaretlenecek ve Allah salgınhastalıklarla yeryüzünü temizlemeye tabi tutacak.
· Kamerun'un kuzeyindeki sıtma salgınında yaklaşık 800 kişinin öldüğübildirildi.
· Akdenize kıyısı olan ülkeler sellerden başını alamayacaklar.Okyanuslara ve tüm denizlere kıyısı olan ülkeler şiddetli yağışlardan nasibinialacaktır.
· Tanrı göklerin kapısını açtı. Büyük meleğe emir verdi. Yeri bir miktarsuyla doldur dedi. İnsanlar büyük sıkıntılar çekecekler. Ziyan olan ürünler,kuraklık ve değişen coğrafyalar kıtlığı getirecektir.
· Çin’de 2012 ocağında göller ve akarsular dondu. Son yüz yılın enşiddetli soğukları yaşanıyor.
· 2012 Ocağında dünyanın kuzeyi aşırı soğuklar yaşarken güneyi denormallerin çok üzerinde kavurucu sıcakları yaşamaktadır.
· Şili’de yetkililer, komşu ülke Arjantin’le sınır bölgesinde bulunanCopahue Yanardağı’nın kül ve gaz püskürtmeye başlaması üzerine acil durum ilanetti. Latin Amerika’da volkan alarmı yaşanıyor.
· Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua’daki en yüksek yanardağ olan SanCristobal harekete geçerken çevrede yaşayan 300 aile tahliye edildi.
· Amerika kıtasındaki bazı yanardağlar bir bir harekete geçmeye başladı.Belli ki mağmadan büyük bir baskı var. Kıtalarda her an bir kırılma meydanagelebilir.
· Ohio Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, Antartika’nın batısındakibuzulların tahmin edilenden iki kat daha hızlı eridiğini ortaya koydu.
· Avustralya’da etkili olan sıcak hava ve rüzgar 5 eyalette çıkanyangınları körüklemeye devam ediyor. Yangınlar söndürülemiyor.
· ABD’de insanlar kıyı kesimlerinden orta kesimlere göç edecekler.Avrupa’nın batı kıyıları da nasibini alacaktır.
· Fas’ta başkent Rabat’ın doğusunda bulunan Kamisat kenti sakinleri 22 AralıkCumartesi günü güneşli bir günde gökyüzünden “dev bir kartopu” düştü. Fas’agökten düşen dev kartopunun göktaşı olduğu anlaşılmıştır. Fas’ta bir çöldebulunan ve “siyah güzellik” adı verilen kaya parçasının Mars gezegenine aityeni tür bir meteor olduğu ortaya çıktı.
· Türkiye’de kıyı kentleri batılı desteklediğinden sürekliuyarılmaktadır. Antalya, Marmaris, İzmir gibi hakkın karşısında olmayı seçmişve eski rejimin sahipleri ikamet etmektedir. Rabbin kralına muhalefet edenanlayışın ardındaki halkı tanrı uyarmaktadır. Ege ve Akdeniz sürekli afetlerleboğuşmaktadır. Depremler, seller, fırtınalar bölgede sürekli görülmeyebaşlanmıştır. Dur durak bilmeyen su baskınları yaşanmaktadır.
· Bütün Akdeniz Tanrının öfkesinden nasibini alacak. Akdenize tüm kıyıkentleri tufana hazır olsun. Fransa’ya saldıran dev dalgalar Akdeniz içlerinedoğru ilerleyecektir. Rabbin kralıyla ve hak ile mücadele edenler direktanrının cevabıyla ve öfkesiyle karşılaşacaklardır. Onlar halkları öldürerekşiddetle bastırmayı istiyorlardı. Alın, tanrı sizi nasıl bastırdı.
· Brezilya’da yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar Rio deJeneiro’da çok sayıda mahalleyi sular altında bıraktı.
· İklim sandığımızdan da hızlı değişiyor. 2014 yılına kadar afetler hızlaartacak. 10 yıla kadar buzullar da çok büyük erimeler görülecek. Mahsullerazalacak, ürünler ve hayvanlar telef olacak. felaketler artacak insanlar büyüksıkıntı çekecek. İnsan ölümleri toplu ölümler görülecek.
· Güneş etkinlikleri 2010'da en düşük seviyede idi. Güneş lekelerindekiartışların ise 2013'te tepe noktasına ulaşacaktır.2013 yazının çok sıcakgeçmesi beklenmektedir. Peki ya sonrası. 2016 ya kadar afetlerin artmasıkaçınılmazdır.
· Kenya 2013 Mart ayından bu yana sel felaketiyle boğuşuyor. Aşırı yağışsebebiyle şu ana kadar 63 kişi hayatını kaybetti.Selden etkilenen 35 bin kişievlerini terk etmek zorunda kaldı. Yağışlardan özellikle Kenya'nın batısındakievler ve yollar büyük hasar gördü.
· Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndaki Plosky Tolbaçik Volkanı, lav ve külpüskürtmeye devam ediyor. Yanardağın kar manzarası altındaki görüntüsü renkligörüntüler oluşturdu.
· Muş’un Varto ilçesine bağlı Yayla köyünde etkili olan hortumda 12 evoturulamaz hale geldi.
· Hava anormallikleri hız kesmeyecek. Deniz seviyesi metrelerceyükselecek ve mahsul 4’te 3 azalacak. Yeryüzünün sıcaklığı sürekli artacak.Terlemeler ve aşırı yağışlar görülecek. Buzullarda hızlı erimeler görülecek.Balıklarda göçler ve toplu ölümler görülecek.
· 2013-2016 yılları arası kapitalizmin çatırdayıpçökeceği yıllar olacak.
· Artık biz insanlarda sık sık değişen, alışıkolmadığımız hava koşullarına, sellere, ani bastıran şiddetli soğuklara karşı,neler oluyor? Hiç böyle olmamıştı gibi söylemlerle tepkiler vermeye başladık.
· Kuzey Kutbu dünyadaki herhangi bir bölgeden iki kat daha hızlı eriyor.Tahminlere göre buzulların bu kadar hızlı erimemesi gerekiyordu. İklimDeğişikliği Paneli’nin 2007 raporuna göre buzulların bu yüzyılın sonuna kadaryaz aylarında tamamen tükenmemesi gerekiyor. Ancak bazı araştırmalara görebuzulsuz bir yaz için sadece 10 yıl kaldı.
· Fırtınalar ve sıcak hava dalgaları daha yoğun yaşanmaya başlandı.Rusya’da 2010’da sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkması önemli bir örnek.Uzmanlar bu durumu da Kuzey Kutbu’ndaki aşırı erimeye bağlıyor. Kuzey Kutbu iletropik bölgelerdeki hava sıcaklığı arasındaki fark düştükçe fırtına ve kuraklıkgibi aşırı hava koşullarının yaşanma riski de artıyor.
· Grönland’ın buzul kaybetmesinin birkaç yüzyıl alacağı düşünülüyordu.Tahminler bu yüzyılda deniz seviyesinin yılda 0.3 mm yükseleceğiyönündeydi. Ancak deniz seviyesindeki yükselme oranı yılda 1.3 mm’yi buldu.Şimdi uzmanlar 2100 yılı itibariyle deniz seviyesinin en az 1 metre yükseleceğinidüşünüyor.
· Hava sıcaklığı sadece 0.8 derece artmış olsa bile dünya çapında birçokmahsul zarar gördü. ABD’de kuraklık, İngiltere’de ise aşırı yağmurlar toplananmahsulün geçtiğimiz yıllara göre daha az olmasına neden oldu. Uzmanlar buyüzyıl sonunda dünya çapında üretilen toplam mahsulün 4’te 3 oranında azalacağıkonusunda uyarıp önlem almaya çağırıyor
· “Her yıl bir öncekinden daha kötüye gidiyoruz” 2007 raporuna görekarbondioksit salınımı nedeniyle hava sıcaklığının 2100’de 4 derece artacağıtahmin ediliyordu. Ancak uzmanlar şimdi bu derecenin 6’ya çıktığını gözlediler.
· Kasım 2010'da başlayan Arap baharıyla iki kutup arasındaki Dünya Savaşı2014'e kadar sürecek. 2014’de Radyoaktif dalgaların yoğunlaşması nedeniylehayvan ve bitkilerde büyük oranda azalmalar görülecek. Müslüman ülkelerkimyasal savaşlar görülebilecek, Avrupalıların çok etkilendiği bir dönem olacak. 2014’te İnsanlığın bir kısmı kanserleboğuşacak. 2016’da Avrupa'nın nüfusu azalacak.
· Fiziksel değişimlerle birlikte ruhsal değişimler de birbirleriyleorantılı devam ediyor. Her bir büyük fiziksel değişimlerle birlikte insanlıkruhsal değişimde yaşıyor. Şu ana kadar insanlar aşağıya inişi yaşadı.Birincisinde biraz daha kabalaştı, ikincisinde biraz daha, üçüncüsünde birazdaha... Dördüncünün sonunda tam anlamıyla bir dip yaptı. 2012 sonrası İnsanlığın yeniden yukarıçıkışın yaşanacağı bir çağ olarak tanımlanır. Hatta çeşitli dinler bundan AltınÇağ, vaat edilen cennet veya Nirvana gibi bahseder. 2012'nin önemi buradadır.Aşağıya inen insanlık tekrar yukarı çıkacaktır. Bunun da ilk basamağı 2012'dir.
· 6,2 büyüklüğündeki merkez üssü Ege Denizi olan deprem, denizin 9 kilometrederinliğinde meydana geldi. Deprem, Ege ve bütün Marmara'da hissedildi.Kentlerde büyük panik yaşandı. Ege Denizi'nde Bozcaada açıklarındaki 6.2büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklükleri 3.1 ile 3.7 arasında değişen 8 depremmeydana geldi.
· Egeyi sallayan deprem imralıyla barış sürecinin hemen beraberindegeldi. Barışı istemeyenler ve bozgunculuktan beslenenlerin kirli planlarınakarşı tanrının uyarısı geldi. Kürt ve Türk kardeşliğini engellemeye çalışanlarve kan davasının sürmesini isteyenlere tanrı bir uyarı gönderdi. Eski rejiminkalıntıları ege’de sürekli yeni planlar kuruyor.
· Pasifik Okyanusu’nun güneyindeki Solomon Adaları’nda şubat 2013 de 8,0büyüklüğünde bir deprem oldu. Tsunami olayı gerçekleşti.
· Amerika Birleşik Devletleri'nin Floridaeyaleti, Burma pitonlarının istilasına uğradı. Yılanlarla başa çıkamayanyetkililer, ödüllü bir av yarışması başlattı.
· Florida'daki Everglades Milli Parkıyakınında oturanları piton korkusu sardı. Bölgede 150 bin pitonun yaşadığı tahminediliyor.
· Kraljevo kentinde uçan karınca dehşeti yaşandı.Kraljevo kentinde gecebir anda kenti istila eden milyonlarca kanatlı karınca, halkın evlerekaçışmasına yol açtı.Yarım saat boyunca kent, uçan karıncalar tarafından istilaedildi.
· ABD’de piton istilası yaşandı. Bu tür uyarıların tanrıdan geldiğini veaynı Musa dönemi tanrısal uyarılara maruz kaldığımızı görmekteyiz.
· Tazmanya adası yanıyor. Avustralya'nın güneyindeki Tazmanya adasındameydana gelen yangınlardan 245 ev etkilendi.
· Salgın hastalıklar, kitlesel iltihaplanmalar, taun gibi, grip gibiçeşitli öldürücü hastalıklar yaşanacak.
· Rusya’da Ural Dağları’nın güneyinde bulunan Çelyabinsk bölgesine göktaşlarının düşmesi sonucu yaklaşık bin kişi yaralandı. Meteor yağmuru bölgedebüyük maddi hasara yol açtı.
· Fransa'nın Les Sables d'Olonne sahilinevuran 18 metrelik dev balina görenleri korkuttu. Böylesi ne görüldü ne derastlandı. Kıllı bir balina. 2013 yılı ocak ayında kıyıya vurdu.
· Londra olmak üzere İngiltere genelinde etkili olan yoğun kar yağışınedeniyle yüzlerce okul tatil edilirken Rusya’nın Moskova’sında sıcaklık -35dereceyi gördü. Sibirya’da -60 lara varan soğuklar gözlendi. Bu aradaAvustralya +46 derece ile kavrulmaktadır. İnsanlar serinlemek için suyagirmektedir.
· Avustralya’da alevler kontrol altına alınamıyor. Aylarca yangınlardevam etti.
· 20 yıl aradan sonra yağan kar Kudüs’ü bambaşka bir kente dönüştürdü.
· Küba’nın başkenti Havana’da kolera salgını baş gösterdi. Şimdiye kadar51 kişinin hastalık nedeniyle başkentteki kliniklerde tedavi altına alındığıbildirildi.
· Buzlanma ve sisin neden olduğu çok sayıda araçlar dünyanın çeşitliyerlerinde birbirlerine girmiştir. En az 100 aracın karıştığı kazalardayaşamını yitirenler oldu. Tanrı her alanda insanları uyarmaktadır.
· İsveç, Rusya, Türkiye ve pek çok yerde kar fırtınaları görüldü. Hayatıolumsuz etkileyen 2012 kış koşullarında 20 metreye ulaşan kar kalınlıklarıgörüldü.
· 18.Ocak.2013de İtalyanın 'nın Stromboliadasındaki Stromboli yanardağı lav püskürmeye başladı.
Üç gün önce faaliyete geçen Stromboli, Avrupa'nınen aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Gökyüzüne lav ve kül püskürtenyanardağ, son haftalarda sismik faaliyetlerini artırmış ve bilim insanlarınındikkatlerini üzerine toplamıştı.
· Egede deprem hareketliliğindensonra İtalya’nın Stomboli yanardağının lav püskürtmesi Afrika levhasınınbaskısını göstermektedir. Çok yakında bölgede etkili v e yıkım getireceksonuçlara insanlar hazır olmalıdır. Avrupa ve Amerika’da hareketlilik veyanardağ faaliyetleri bize bölgede büyük bir tehlikenin olduğunugöstermektedir. Bölgedeki bu kıtasal ve büyük kitlesel değişimler insanlığınanlayışı ve gündemiyle doğrudan bağlantılıdır. Tanrı gereksiz hiçbir şeyyapmaz. Her olay amacına uygun adil gerçekleşir. Yakın zamanda doğal afetlerdeartışlar gözlenecektir.
· Deprem riski Türkiye’ye göreAvrupa’da 7 kattır.
· Japonya’nın kuzeyinde etkili olan şiddetli bir deprem02.02.2013cumartesi gecesi Hokkaido’nun doğusunu salladı. Tren istasyonlarınınve okulların çatısı çöktü. Depremde 12 kişi yaralandı.
· Tanrı dünyayı değiştirirken birtakım savaşlarolacak. Hatta bazı inançsız ülkeler birbirlerine de girecektir. Tanrı öncebunları birbirlerine düşürerek güçlerini zayıflatacaktır.
· Rusya'nın Sibirya bölgesinin en uç kısmında 6,6 büyüklüğünde bir depremmeydana geldi.

· 2012 DA14 olarak adlandırılan yarım futbol sahası büyüklüğündekiasteroit, dünyayı teğet geçti.Yeryüzü ile arasında sadece 27 bin 599 kilometre kadarbir mesafe kalan asteroit, yeryüzüne, dünya yörüngesindeki suni uydulardan biledaha çok yaklaştı. 2012 DA14’e yakın büyüklükteki bir cismin 1908’de Rusya’nınSibirya bölgesinde bulunan Podkamanennaya Tunguska gölüne düşmesi sonucu,yaklaşık Moskova’nın yüz ölçüme denk gelen 2150 kilometrekarelik bir alanda 80 milyon ağaç
yok olmuştu.

· Irak'ın Musul kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
· Papua Yeni Gine'de 6,7 büyüklüğünde deprem oldu.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı...
· Bazı iç denizlerde sularınyükselmesi ve aşırı yağışlar kendini yavaş yavaş hissettirmektedir.
· İnsanlarbuzulların eridiğini şiddetli yağışların arttığını görecekler. Su baskınlarıartarken tufanların farkına varılacak. Neler oluyor. Bütün bunlar nedenbaşımıza geliyor diye sorgulayacaklar. Dünya amaçlarından vazgeçmeyecekler.Derken Sular yükselecek ve tufanlar onların şehirlerini ansızınyakalayıverecek.
· AkdenizTufandan nasibini alacak. Kıyı kentleri sular altında kalacak. Fransa’nın büyükbir kısmı sular altında kalacak. Çoğu kurtulamayacak. İtalya’nın tüm kıyılarıve kıyı şehirleri denizde kalacak. Deniz pek çok kıyıyı yutacak. Aknenizkıyıları ve içlerinde ve egede sular aniden yükselecek. Bazı adalar haritadansilinecek.
· İnsanların21Aralık 2012 beklentileri doğruydu. Ancak çoğu o tarihte olacak sanmıştı.Yaşanacakların başlangıç dönemi bu tarihti. Zaman içinde dünya gündemiyle buolayların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Fransa’nın bir ilçesiyle İzmir’inŞirince ilçelerinin belirtilmesi neredeyse doğruydu. 21 Aralık2012 den sonraİlerleyen aylarda ve yıllarda dünya gündemine göre tufanların açıkça ortayaçıkması ve çoğalması beklenmelidir. Fransa’nın Mali’ye yaptığı müdahale ilkişareti vermiştir. Afrika halkı zarar gördükçe, Ortadoğu’da mazlumlar-zalimlerçatışması arttıkça, Türkiye’ye tepkiler birleştikçe afetlerin tavan yapmasıkaçınılmazdır.
· Fransa, İngiltere, İtalya halkı sular altında kalacaklar ve bir kısmıkendini zor kurtaracaktır.
· Avustralya hortumlarla ve sellerle boğuşuyor. Kıta neredeyse sularaltında kaldı. Yine Avustralya’da her zamankinden daha fazla olarak bir bölgededeniz köpürdü. Şehrin bir kısmı ve kıyılar beyaz köpüğe büründü.
· Tanrı’nın hiçbir hareketi nedensiz değildir. Onlar menfaatleri içininsanları öldürdüklerinden tanrı’nın gazabını hak etmişlerdir.
· Mazlum insanların öldürülmelerine destek veren halklar büyük afetlerlekarşılaşacaklardır.
· Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin kıyıkesimleri sular altında kalacaktır. Tanrı’nın öfkesini göreceklerdir. ABD veKanada’nın doğu kıyıları ve orta Amerika büyük tufanlara maruz kalacaktır.
· Dünyada afetleri insanlar anlayamıyor. Halbuki afetlerin nedeni gayetaçıktır. Dünya siyasetini okuyabilenler insanlığa zarar verenlerin güttüğüpolitikalar ardından yaşanan afetlerin nedenini anlayabilirler. Mali’ye saldırıgerçekleştiriliyor. İnanan mazlum halklar öldürülmeye kalkışılıyor. Bu aradaTanrı orta Amerika kıtasından sonra İtalya’da ki yanardağı da hareketegeçiriyor. Tanrı bölgeye müdahale etmeye karar veriyor. Bölgede hareketlilikleroluyor. Ege’de deprem meydana geliyor. Avrupa ve güneyinde depremleringörülmesi an meselesidir. Afrika halkına baskı arttırılıp insanlar öldürülmeyedevam ederse tanrı mutlaka karşı bir müdahalede bulunacaktır.
· Avrupa, Amerika ve Rusya’da meydana gelecek doğal afetler nedensizdeğildir. Afete maruz kalan bölge halklarının destekledikleri liderler ve ülkesiyasetleri gerçekleri gözler önüne sermektedir. Sırf menfaatleri içininsanlara ve insanlığa zara verenler tanrının müdahalesiyle karşılaşacaklardır.Tanrı artık öfkelidir. Halkına zarar verenlere savaş açmıştır. Suriye, Irak,Lübnan, Libya, Mali, Somali ve Afrika gibi kargaşaya ve zulümlere destek verenAvrupalı halklar başlarına böylesi afetlerin gelmesinden kurtulamazlar.
· Ortadoğu ve Afrika’daki halk devrimlerine direnen eski yönetimlerhalklara zara vermekte ve zulüm etmektedirler. Dış güçlerden destek alan eskibaskıcı ve cuntacı yönetimler silahla ve şiddetle halkları bastırmaktadırlar.Bu ülkeler ve yönetimler tanrının öfkesinden nasibini alacaklardır. ÇünküOrtadoğu ve Afrika’da mazlum halkların öldürülmesinde rol oynamaktadırlar.Mevcut hükümetleri destekleyenler kötülüğün düzeninin devamını isterken demazlumların ve inananların öldürülmelerini sağlamaktadırlar.
· Dünya psikolojisi, bölgesel mücadeleler ve afetler birbiriyle tamilişkilidir.
· Dünyaya sahip olmak ve egemenlik için öldürmekten vazgeçmeyen uluslarTanrının öfkesinden nasibini alacaktır.
· Tanrı her şeyi yerli yerinde doğru zamanda doğru kişilerle doğru yerdeen adil ve özüne uygun olarak hikmetle gerçekleştiriyor.
· Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ABD’nin Mississippi eyaletindedev bir hortum çok sayıda kişinin yaralanmasına ve büyük çapta maddi hasara yolaçtı. Eyaletin güneyindeki yerleşim birimlerinin içinden geçen hortum ve yolaçtığı panik amatör kameralara yansıdı.
· ABD'nin doğu kıyıları kar fırtınasına teslim oldu. Bazı bölgelerde Acildurum' ilan edildi. Fırtına nedeniyle 500 bin kişiye elektrik verilemiyor.Yetkililer, eyaletler arası yollar başta olmak üzere bütün yollarınıboşaltılmasını istedi. Mecbur olmadıkça kimsenin evinden çıkmaması uyarısıyapıldı. Kar nedeniyle 5 bine yakın uçuş iptal edildi.
· Nemo kar fırtınası Amerika’yı vurdu.
· 2012-2016 yıllarında New York'ta halkın evden çıkmaması uyarısı sıkçayapıldı ve yapılacak. Akar yakıt konusunda ise "panik yapmayın" uyarsında bulunuldu. SandyKasırgası sonrası yaşanan benzin kıtlığından dolayı Amerikalılar bu defa dahatedbirli davranıyor. Çok sayıda insan fırtınalar başlamadan önce alışverişmerkezlerine akın ederek en az iki-üç günlük ihtiyaçlarını tedarik ediyorlar.
· Rusya’nın çernabilins bölgesine sabah saatlerinde meteor yağmuruyaşandı. Büyük bir gürültüyle evlerinin camları kırılan bölge halkı korku vepanik yaşadı. İnsanlar ve binalar zarar gördü. Atmosferde yanarak kül olmayanve yere ulaşan meteor parçaları elbette Tanrının bir emriydi. Göktaşının şokdalgası hasarın boyutunun büyüklüğünü gösterdi. Göktaşı çok daha büyük olsaydıfacia yaşanabilirdi.
· Rusya’da o beldeye meteor niye düştü. O belde halkı siyasi açıdankimleri destekliyordu. Silah üreten bir barona destek veren bir halkbeldesimiydi. Yoksa Suriye’de esad’a destek veren birilerinin ardında olan halkkitlesimiydi. Suriye’de ölenlerin nedeni olanlar Tanrı’nın uyarılarınıanlayamayacak kadar bile cahildirler. Tanrı’nın hiçbir işi nedensiz değildir.Çok isabetli ve doğru bir amaca yöneliktir. Tanrı’nın uyarılarını anlayabilmekiçin tarihsel geçmişi ve bugünü temel nedenleriyle incelemek gerekir.
· Brezilya’da gökyüzünden örümcek yağdı. Sanatoryum şehrinin kasabasındainsanlar binlerce örümcekle karşılaştılar. Yüksek direklerde ve sarkan binlerceörümceğin varlığına kasabalılar bir anlam veremediler.
· İtalya ve Yunanistan’ı sel vurdu. 22.02.2013 tarihinde. İtalya’nınSicilya adasına bağlı Katanya şehri şiddetli yağışlar sonunda adeta Venedik’edönüştü, tüm şehir sular altında kaldı.
· Deniz şeytanı olarak da bilinen yüzlerce dev manta balığı bilinmeyenbir nedenle Gazze sahillerine vurdu. Sınırdaki mağaraların kapatılması ve suyladoldurulmasıyla tanrı onlara belki de rızık gönderdi.Belki de başka bir mesajVerdi.
· Paraguay'da, sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu dang hummasısalgınında 45 kişi öldü.
· Bolivya’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle en az 23 kişi hayatınıkaybetti. Büyük zararlar yaşandı. Yaşamı felç etti.
· Türkiye’nin güneyinde ve Akdeniz’de güney ege’de hortumlar, şiddetli yağışlarsürekli artmaya başladı. İklim değişiklikleri iyice hissedilmeye başlandı.
· Florida’nın Palm Beach sahillerinde yüzücüler, kıyıya kadar gelen köpekbalıkları nedeniyle suya giremiyor.
· Avrupa’nın kuzeybatısı mart ayının ortasında kara kışa teslim oldu. İkigündür tipi şeklinde yağan kar; Fransa, Almanya, Belçika ve İngiltere’dehavayolu trafiğini büyük ölçüde aksattı. iklim değişimleri her yerde kendinihissettiriyor.
· Türkiye’de 23 mart2013’de tropik fırtına yaşandı. Güneydoğu Anadolubölgesinden toz fırtınası, Bitlis’te kar fırtınası, Kastamonu’da sobadanzehirlenme vakaları bolu dağında sis ve tipi yaşandı. Ağaçlar devrildi, çatılaruçtu. Yaralananlar oldu. Neyse ki saatte 80 km’yi geçmedi.
· Bolu’nun yaylasında hortum 20 evi yerle bir etti. Kütahya’nın Simavilçesinde 40 santim dolu yağdı. Lokal afet yaşandı. Mersinde, İskenderun’da veAntalya’da ara ara hortumlar çıkmaktadır.
· Türkiye ve dünya adeta bir beşik gibi sallanıyor.

· İşte son bir ay içerisinde Türkiye'de ve dünyada gerçekleşendepremler....
13/03/2013 - Çorum - 3.7 ve 2.0 büyüklüğünde iki deprem.12/03/2013 -Kütahya - 3.9 şiddettinde deprem.10/03/2013 - Erzurum - 2.4 ve 2.5 şiddetindeiki deprem
08/03/2013 - Amasya - 4.3 şiddetinde deprem.07/03/2013- Van - 4.2 şiddetindedeprem.06/03/2013 - Akdeniz - 4.1 şiddetinde deprem.03/03/2013 - Akdeniz - 4şiddetinde deprem.28/02/2013 - Akdeniz - 4.1 şiddetin deprem.27/02/2013 - Tokat- 3.5 şiddetinde deprem.25/02/2013 - Şemdinli - 4.2 şiddetindedeprem.21/02/2013 - Didim - 4.6 şiddetinde deprem.20/02/2013 - Denizli - 4.1şiddetinde deprem.19/02/2013 - Akdeniz - 4.3 şiddetinde deprem.15/02/2013 - Ege- 4.0 şiddetinde deprem.12/02/2013 - Van - 4.3 şiddetinde depremDünyada...13/03/2013 - Kuzey Irak - 4.9 şiddetinde deprem.11/03/2013 - Amerika- 5.1 şiddetinde deprem.11/03/2013 - Musul - 5.2 şiddetinde deprem.11/03/2013 -Çin - 5.2 şiddetinde deprem.07/03/2013 - Tayvan - 5.6 şiddetindedeprem.28/02/2013 - Rusya - 6.9 şiddetinde deprem.28/02/2013 - Vanatu - 6.1şiddetinde deprem.21/02/2013 - Meksika - 5.6 şiddetinde deprem.19/02/2013 -Almatı - 5.2 şiddetinde deprem14/02/2013 - Rusya - 6.6 şiddetinde deprem,Pakistan'ın kuzey bölgelerini etkileyen Richter ölçeğine göre 5,4 şiddetindedeprem meydana geldi

· İklim ve Toplum İçin Uluslararası Araştırma Enstitüsü'nün tahminlerinegöre, 2013 yazında hava sıcaklıkları yüzde 75 mevsim normallerinin üzerindeseyredecek. Sıcaklığa nem de eklenecek bölgesel şiddetli yağışlar görülecek.2013 nisan aylarında iklim değişikliği belirgin hissedilmeye başlandı.
· Dünya sallanmaya devam ediyor. Pakistan, İran ve Papua YeniGine'de deprem meydana geldi.
· Her gün dünyanın en az beş noktasından afet haberi alıyoruz. Artıkhangi afetleri yazacağımı şaşırdım. Ve yazmaz oldum. Çünkü yazmakla bitmiyoryazmaya ve takip etmeye de vakit bulamıyorum.
· Yeryüzü kan ağlıyor. Tanrının öfkesinden nasibini alan bölge halklarıniyetlerini değiştirmiyor.



- - - Flood Önleme Sistemine yakalandınız :) - - -

MEHDİ
· Her gelenpeygamber mehdi’nin kendi adında geleceğini ve kendi soyundan geleceğinisöylerken aslında kendisi gibi peygamber vasıflarına sahip doğruluğu, adaletive barış için çalışan bir kurtarıcı olacağına dikkat çekmişlerdir. İsa tekrargeleceğini müjdelerken, Davut, Davut soyundan birinin geleceğini ve yeryüzünükaranlıktan aydınlığa çıkaracağını söylemiştir. Muhammet de aynı şekildebabasının ve kendi adında birinin geleceğini söylerken aslında peygambervasıflarına sahip bir mehdinin yani kurtarıcının geleceğini söylemekistemişlerdir. Tüm peygamberler aynı şeyi söylemiştir. Dinler tarihiniinceleyenler tüm peygamberlerin hep aynı kişiden bahsettiğini delillerle vemuhteşem benzerlikleriyle ortaya koyarlar. Bütün bunlar beklenen İsa ilebeklenen mehdi’nin ve beklenen davut’un aynı kişi olduğunu gösterir. Diğer kutsal metinlerde de Mehdinin gelişikendi dönemlerinin tabirleriyle ve kişileriyle anlatılmıştır.
· Her peygamber kendisi gibi barışı, sevgiyi ve dini temsil edecekbir kurtarıcı peygamber geleceğini söylerken kendini örnek göstererek kendiadını vermiştir. Aslında geçmişteki her peygamber bunu yapmıştır. Buradananlaşılan dünyayı son olarak düzeltecek olan kurtarıcı kral peygamberin heppeygamberler soyundan olacağı ve peygamber vasıfları taşıyacağıdır. Yoksagökten İsa’nın Şam’a ineceği değildir. Muhammet bir gün rüyasında İsa’nın Şamageldiğini ve Allah’ın dini için mücadele ettiğini görür. Ve bunun üzerine hadisgünümüze kadar gelir. O dönemde şam bir başkent büyük bir şehirdir. Hem kültür şehrihem de dönemin merkezidir. Şimdi de Ortadoğu’nun merkezlerine bakmamız gerekir.Dönemin en büyük kültür ve gelişmiş merkezi İstanbul’dur.
· Hz İsa, Yahudilerin öldürme teşebbüsünden sonra oradan ayrıldı. Hz. İsa kuranda çarmıha gerilerek öldürülmediğisöylenir. Allah’ın onu yanına aldığı söylenir. Ancak bu bedenen değildir. İsaömrünü bir süre daha gizli sürdürür. Sonra eceliyle vefat eder. Allah onuzalimlerin eline bırakmaz ve katına yükseltir. İsa ölmeden önce tekrargeleceğini söylerken aslında kendisinin geleceğini değil aynı görevde aynıözelliklerde kurtarıcı bir peygamberin geleceğini söylemiştir. Anlatılan budurumu Kuran da destekler.
· ‘Ve: Biz, Allah'ın Resulu Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçektenöldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onuöldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara(onun) benzeri gösterildi. Gerçektenonun hakkında anlaşmaya düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların birzanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.’(4/157) ( bu ayetlerde İsa’nın Yahudiler tarafından öldürülmediği ve ona benzerbirinin öldürüldüğü söylenmektedir. Onlar sadece gördükleriyle bir zannauymuşlardır. Gerçekte Tanrı İsa’nın zalimler eliyle öldürülmesine izinvermemiştir. Ama İsa başka bir yere göç etti ve mutlaka her peygamber gibiöldü. Kuran ve hadislerde göğe alındıifadeleri kullanılmamıştır. Yani tanrı katına normal ölümle gitmiştir. Göktenbir ses gelecek terimi, gökten bir peygamber gelecek terimleri tanrıdan tanrıtarafından gelecek anlamı taşımaktadır. Gökten terimi tanrı katından anlamıtaşımaktadır. Göğe alındı terimi de aynı anlamı taşımaktadır. Her peygamberöldüğünde göğe alınmıştır. Hepsi de göğün farklı farklı katlarındabulunmaktadır. Muhammet miraç bilgileriyle bunu doğrulamıştır. Bedenen göğealındı, havaya uçarak gitti ve aynışekilde gökyüzünden İsa uçarak tekrargelecektir diye batıl bir inanış vardır. Gerçek öyle değildir.
· Mehdi tüm dünyayayayılan batıl bir anlayışla mücadele edecek. Sistem karşıtı gösterilerin fikirve isim babası olurken, haksızlığa adaletsizliğe ve savaşa karşı güçlü bir halkdirenişi başlatacaktır. İnsanlar mevcut düzenin kötülüklerinden çok sıkıntıçekmiştir. Dayatılan bu sistem birinci dünya savaşından sonra küreselleşmiştir. İnsanlığa zarar veren kötü düzen yıkılırken kötüdüzenden beslenenlerin direnişi olacaktır ve sıkıntılı süreçler göreceğiz.Taşlar yerine otururken herkes kendi çevresiyle zıtlıklar yaşayacak ve herkescephesini belirleyecektir. Bu küresel savaş bir meydan cephe savaşı değildirama her yerde görülecek bir anlayış savaşı olacaktır. Hakkı isteyenler(yenisistemin savunucuları) ile batılı isteyenler (eski sistemin savunucuları) tamolarak ayrılacaktır. Arap baharıyla başlayan ve küreselleşecek olan Armegeddonsavaşı tam bir kutuplaşmaya doğru gidecektir.
· İnsanlık iyiye vekötüye gidiş dönemleri yaşadı. İnsanlık tarihinde belirli dönemler yaşandı.Sürekli yükseliş trendinde olan dönemler, sağlam dirençlerin olduğu dönemlergörüldü. İnsanlık tarihi dip te yaptı zirve de yaptı.
· Geçmişte tümpeygamberler döneminde tanrı yolunda olduğunu iddia edenler kendilerini Yahudiilan etmiştir. Mısır Firavunu da bunlardandır. Tüm dinler ve kutsal kitaplar buşeytani anlayıştaki yahudileri Tanrı yolunu reddedenler olarak resmeder.İbrahim’i ateşe atanlar da, İsa’yı öldürmek isteyenler de Yahudi felsefesinesahip dünyacı insanlardı. Günümüz siyonizmi de bunlardan farksızdı. Hristiyanbirliği Siyonizme destek vermiş ve aynı anlayışla haçlı birliğioluşturmuşlardı.
· Nostradamus,1999'un yedinci ayında gökten Dehşet Kralının geleceğini ve dünyanın sonunaneden olacağını yazmıştı. Nitekim ‘George Bush’ tüm bu söylemlere uymaktadır.
· Mehdi İnsanHakları Evrensel Bildirgesi tekrar en saf haliyle yazdıracaktır. Kutsalkitaplara uygunluğuyla dikkat çekecektir. Zaten evrensel değerler kutsalkitapların yani tanrının yasalarının ta kendisidir.
· MuhammetMehdi’nin gelişini Müslümanların başında halife ve halifelik yokken geleceğinisöylemiştir. Ve aynen bu durumlar yaşanmaktadır. Muhammet Şam’ı yani İstanbul’uişaret etmiştir.
· Karanlığın ışığıboğmaya çalıştığı bir anda ortaya çıktı. Kefenini yanına almış son süvari.Doğruluğun önderi ve şeytana karşı savaşan kral. Kim bilir belki siz farkedemiyorsunuz. Belki de o yeryüzünde tanrının dini olan evrensel değerleryolunda mücadele ediyor. İnsanları kardeşliğe, barışa ve adalete çağırıyor.
· ‘Halifelik neredebiterse orada başlayacaktır.’ Hadisi boşdeğildir.
· İnsanlığı sahiplenen ve hizmetkar olan her yönetimin kendiliğindenyayılmacı bir politika anlayışı vardır. Çünkü tanrının elçiliğini yürütenhalifelik görevini alan adil bir düzeni sağlayan haliyle kutsal bir görevyürütür. Bu arada eski düzenin sahipleri Bir paranoya ile ümitle korku arasında kalır. Çünkü şeytaniegemenlikleri yıkılmaktadır. Türkiye yeni bir sürece girmiştir. Bu sürecin ilkışığı Erdoğan ile başlamıştır.
· Mehdi döneminde insanlığın bir bilinç sıçraması yaşayacağı kuşkusuzdur.Nitekim dünya bunu yaşamaya başladı.
· İsa'nın2012-2020'de ortaya çıkarak kötülüğe karşı savaş açacağını ve bu savaşıkazanacağını artık herkes görmektedir. Bu dönemden sonra kıyametinbekleneceğini söyleyebiliriz.
· Mehdi hayatta veşu anda dünyada yaşıyor. Mehdi’nin zuhur etmesiyle hayatta olması farklışeydir. Peygamber nasıl 40 yaşından sonra peygamberliğe başladıysa mehdi dedünyayı düzeltmeye başladığında ortaya çıkmış demektir. Mehdi karanlık küreseldüzeni yıkarak dünyayı yeniden düzene sokmak ve insanlığı barışa kavuşturmakiçin çalışmaya başlayacaktır. Bu günümüzde Türkiye, tüm bu anlatılanlarauymaktadır.
· BaşbakanErdoğan'ın yenilikçilik çabasıyla, 2002'den bu yana yaptığı reformlar, alimlerve bilim adamları tarafından hayranlıkla karşılanmaktadır. Başbakan Erdoğan bureformları, yaşamın içinden gelen ve hayata dokunan bir siyasi güç olarakbaşardı. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, halkları ve insanlığıkurtarma çabasıdır.
· Erdoğan’ın AkParti'deki mücadelesinin siyasi hevesin ötesinde bir dava niteliği gerçektir.Halka ve insanlığa hizmet yolunu seçmiştir. Erdoğan Tanrı’nın ve insanlığın tarafındabir dava adamıdır. Çocukluğundan beri dünyayı değiştirme arzusu olduğu vetanrıya derinden saygı duyduğu bir gerçektir. Ve Tanrı’nın ona zamanın ve coğrafyanın Türkiye'sinde bu fırsatıtanıdığını ve bunun gerçekleşmeye başladığını artık kendisi de anlamayabaşladı.
· Erdoğan, dürüstve adil, kurtarıcı ve önderdir. İnsanlığın sorunlarına eğildi. İyi bir düzeniçin çalıştı.
· Manşetlerle,yalanlarla çarpışa çarpışa bugüne geldi. Zalimlere karşı sert, mazlumlara karşıyumuşaktı.
· Son peygamber 7uyurların yani ashabı keyfin Mehdi’nin yanında yardımcıları olarak bulunacağınısöylemiştir. Yani o dönemin 7 insanı bu dönemin yedi insanının görevleriniyürütmektedir. Bunlardan birkaçını söylemek gerekirse Abdullah gül, Ahmet Davutoğlu,Egemen bağış gibi kişilerden oluşan ve dünyanın değişmesinde etkili rol oynayankişiler yedi uyurları temsil etmektedir. Muhammedin hadisleri her yönüylegünümüze uymaktadır.
· Muhammet geceninsonunda geldi. Tayyip Erdoğan güneş doğarken geldi. Dünya tam bir günütamamladı. 6 günde de yaratılmıştı şimdi 7. gün tamamlandı.
· Erdoğan kralpeygamberdir. Manevi ve felsefi yönde hikmet dolu bir peygamberden ziyadedünyayı düzelten bir yönetici durumundadır. Diğer değişle bir halifedir.Allah’ın emirleri doğrultusunda insanı ve insani değerleri koruyan tanrınınemirlerine (barış, demokrasi, adalet, özgürlük, eşitlik, hoşgörülü vepaylaşımcı) uyan bir kraldır. Felsefi vedinin özünü anlatan hikmet dolu peygamberler çoktur mesela en sonuncusuMuhammed’tir. Zaten peygamberimiz de hikmet öğreten ve Cebrail’den vahiy okuyanpeygamber gelmeyeceğini söylemişti.
· Erdoğan, zalimyöneticiler gibi değildir. Kendisinden emin olunan, fayda gösteren, kendisindenfaydalanılan insandır. Dürüst ve adildir. İnsanlığın huzuruna baş koymuşkararlı ve inançlıdır. Erdoğan’ın bir eline ay bir eline güneşi verseler odoğruluktan vazgeçmez.
· İnsanlar artıkyalanlara prim vermiyor. İlk duyduklarına göre degil olaylara daha itidallibakabiliyor.
· Erdoğan’a hergittiği ülkede sayısız kadınlar teklif ettiler. O hepsini de reddetti.
· Rabbin kralı veyanındaki arkadaşları ilk yönetime geldiğinde tehdit edilmişlerdi. Siziöldürürüz dediler. Bizim dediklerimizi yapacaksınız dediler. Bu işin şakası dayok sonu da yok dediler. Onlar kefenimizi yanımıza aldık diyerek doğru yoldandönmediler. Rab de onlarla oldu. Ölümü göze alarak insanlığa hizmete koşanlarne şerefli bir yoldaydılar. Aynı yedi uyurlar gibi. Bir önceki kuşaktakiler bukaranlık güçlerin etkisi altında ezilmişlerdi. Adnan Menderes ve birtakıminananlar öldürülmüşlerdi. Kötülerin gücü ilk rabbin kralıyla kırılmayabaşlamıştı. Halkın seçimiyle yönetime her gelen bu bozguncuların güçlü etkisive tehdidi altında ezilmişlerdi.
· İbrahim’in soyundan olan insanlara ve insanlığa hizmeteder. Barış ve adalet için çalışır. İnsanlığı koruyan ve yaşam standardınıarttıran öğüt ve çabalarda olur. Rabbin kralı Erdoğan bu özellikleriyle kutsalbir çizginin içindedir. Tanrı'dan olan Tanrı'nın işlerini yapar. O’na boyuneğer ve sözlerini dinler. Hakkın ve kukun dışına çıkamaz. Doğruları söylemektençekinmez. Zalime ses yükseltir. İşte Tanrı'dan olmayanlar onu dinlemiyor veo’na muhalefet ediyor. Erdoğan’ınİbrahim'in soyundan olduğunu anladıkları halde yine de onu öldürmek istiyorlar.Çünkü Tanrı’nın düzeni onların çıkarına gelmiyor. İyi bir düzenden nefretediyorlar. Onların babası İblis'tir ve babalarının arzularını yerine getirmekistiyorlar. İblis, başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü ondagerçek yoktur. O yalancıdır ve yalanın babasıdır.
· Muhammedin hadislerindeki gibi başında bulut olması Allahtarafından korunduğunun simgesiydi. Tayyip Erdoğana sayısız suikast yapmagirişimlerine rağmen hepsi boşa çıktı. Çocukları olacak denmişti. AynenErdoğan’ın dört çocuğu vardı. Korunacak ve Eceliyle ölecek denilmişti. Ömrüuzatılacak ve eceliyle öldüğünde yeryüzündeki insanlar ağlayacaklar. Öldüğündedeğeri daha çok anlaşılacak. Ve sadece Türkiye’de değil dünyada müthiş birmatem ve üzüntü yaşanacak. Ve adı dünyanın sonuna kadar anılacak.
· Tayyip Erdoğan,hem Müslüman-dindar kimliğe sahip, hem de demokratik değerleri özümsemiş birlider. Erdoğan, Türkiye modeliyle bütün Müslüman coğrafyaya hatta tüm kıtalaraörnek bir model sunuyor.
· AP'de Türkiye kavgası yaşandı. Ne yaptınız da Erdoğan'ı kaçırdınızdendi. Avrupada ve diğer ülkelerde Türkiye tartışmaları yaşanmaya devamedecektir. Yeni dünya düzeni isteyenler karanlık çağdan kurtulmakisteyeceklerdir. Türkiye yandaşları ve karşıtları kendilerini belli edecektir.Türkiye yandaşı demek Osmanlıya özlem duyanlar demektir.
· Erdoğan'ı, kendisiyleişbirliği yapılması tehlikeli, radikal İslamcı biri olarak tanıtmaya çalışanABD'deki İsrail lobisi Erdoğan’ı ve Türkiye’yi kötülemeye devam ediyor. ABD’demedya, Erdoğan-Davutoğlu-Fidan üçlüsünü hedef alan ve belli bir hesap gözettiğibelli olan yayınlar Ortadoğu’da sivrilen Türkiye’den korktukları gerçeğinigöstermektedir.
· Erdoğan ve Obamabirbirlerini iyi tanıyan iki lider olsa da, aslında pek çok bakımdan iki zıtlider karakteri sergiliyorlar. Risk almayı sevmeyen, sürekli tereddütleryaşayan, güç odaklarıyla mücadele etmek yerine onların şerrinden korunmayaçalışan bir Obama profilinin karşısında Erdoğan'ın bunun tam zıttı bir yerdedurmaktadır. Biliyorsunuz ki kişisel özelliklerini saymaya gerek yok.
· Eylül ayındaMoskova'da yapılan G-20 zirvesi sırasında, elini Erdoğan'ın omuzuna koyarak"bak Tayyip, İslam dünyasına benim kadar yakın duran bir Başkan bir dahabulamazsınız. Tek isteğim var. İsrail'le ilişkilerin normalleştir ve beniABD'deki Yahudi lobisinin baskısından kurtar." Demesini belki buna birdelil olarak gösterebiliriz. Ancak Obama'nın, bu sözleri söylerken Erdoğan'ınMısır'daki darbe, Suriye'deki ikircikli tutum karşısında Batı'nın ve özellikleABD'nin tutumuna karşı eleştirel bir pozisyon almamasını istediğini düşünürsek,bu talebin Moskova dönüşü söylemlerine bakılınca Erdoğan tarafından kabulgörmediği söylenebilir.
· Erdoğan,bu konularda yani en güçlü olduğu noktada yine ‘halkların' yanında durmatutumunu güçlü bir şekilde sürdürdü. Hem Mısır'daki darbeye darbe demediğiiçin, hem de Suriye'deki meseleyi sadece kimyasal silahlar meselesi gibigörmeye başladığı için ABD yönetiminin tutumunu kamuoyu önünde eleştirmeyedevam etti.Erdoğan'ın, Obama'nın "bak Tayyip" diye başlayan sözleriniciddiye almadığını söyleyebiliriz. Yakında bir İsrail açılımı yapılacaksa da,bu ABD'deki İsrail lobisinin görmek istediği Türkiye şartlarında değil,bağımsız ve kişilikli Türk Dış Politikasının belirleyeceği sınırlar içerisindeolacaktır.
· ErdoğanKonjektürel siyaset yapmadı, günü kurtarma siyaseti yapmadı. İnsan odaklı birpolitika izledi. Hep halktan yana oldu ve dürüst davrandı. Sosyal dönüşümleriyi yönetildi. Oluşacak zorluklar karşısında sabırlı ve dirençli oldu. Dikdurdu ama diklenmedi. Doğruyu söylemekten çekinmedi.
· Erdoğan‘‘Çanakkale Zaferi, bir etnik kökenin, bir kavmin, ırkın zaferi değildir.Çanakkale Zaferi, Türkiye’nin, Anadolu’nun ve Trakya’nın olduğu kadar dünyaüzerindeki tüm kardeş milletlerin, kardeş halkların, tüm kardeşlerinzaferidir.’’dedi.
· Tayyip Erdoğan’ınyanındakiler ve onun ekibi ve destek verenler son Peygamber Muhammed’insahabelerinin soyundan gelmektedir. Tanrı tarihi olağanüstü benzerlikte senaryoetmektedir. Soylar aynı soy kişilikler aynı kişiliktir. Ve Tanrının işlerineakıl sır eremez.
· Kılıçtaroğlu, kendisiiçin ‘ben peygamber soyundanım.’ derken Tayyip Erdoğan’ın Muhammet soyundanolduğunu biliyordu. Bu bilgiyi önceden karalamak için böyle bir söylemdebulundu. Aldatma ve bilgi kirliliği için söylediği bu söyleme kendisi bileinanmamaktadır.
· Time dergisi 2012yılının kişisi olarak ABD Başkanı Barack Obama'yı seçti. Dergiye göre, ABDBaşkanı Obama, yılın en güçlü adamıymış. Listeye Tayyip Erdoğan’ı bilerekkoymamışlar. Tarafgirlikle hazırlanmış uydurma listelerinde ilk ellide bileErdoğan yok. Halbuki güçlü zalimlere başkaldıran ve mazlumların yanında olanErdoğan yeryüzünün en güçlü adamıdır. Çünkü Sırtını tanrıya dayamış adamdandaha güçlü kim olabilir.
· Obama'nın kültürü,ABD halkının taleplerine uygun olarak eşcinsellerin evlenmesine izin verdi.Bunu hak vermek olarak gören anlayış aslında çirkinliğe ve gelecekte toplumunyıkımına onay vermektedir. Hiçbir inanış ve toplum bunu kabul etmez. Tarihtebirtakım sapkın toplumların benzer bir örneğini görmekteyiz. Bu ve buna benzerbazı sosyal kararlarda Obama’nın tutumları doğru bir çizgide olmadığı gerçeğinigöstermektedir. Obama verdiği sözleri yapmaması ve Müslüman ülkelere karşısöylediğinin tersini yapması hasebiyle kurnaz bir yalancıdır. Kılıçtaroğlu’dabaşörtüsü yasagını biz kaldıracagız diyordu halbuki başörtüsü yasağını onlargetirmişti. Yeni anayasa istiyoruz diyorlar halbuki eski anayasanınsahipçileriydi. Bunlarla halkı aldatmaya mı çalışıyorlar yoksa kendileri neyaptıklarını bilmiyorlar mı.
· BaşbakanErdoğan’ın ofisinde 3 adet dinleme cihazı bulunmuştur. Evinde ve çevresindedinleme böceklerine rastlanmıştır. Eski rejim yanlıları ve Ergenekoncular onudinliyorlar. Onun için her türlü tuzak hazırlasalar da O’nu alt etmeyi başaramıyorlar.Bu kirli güçlerin yönetim merkezi aslında küresel güçlerdir. Küresel güçlerkargaşa çıkartarak yıkmayı hedefliyorlar ama başaramıyorlar.
· Türkiyegerçeklerinden uzak bir yorum yapan ABD'de Washington Times gazetesi muhalifanlayışla hareket etmektedir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yersizeleştirilerde bulunan gazete uydurma haberlerle ABD halkını yanlışyönlendirmektedir.
· ABD’de NewyorkTimes, İngiltere’de Guardian, Avrupa’da bazı yayın kuruluşları Tayyip Erdoğan’aiftira atarak ve hakkında olumsuz şeyler söyleyerek halkın nazarında destekbulmasını engellemek istiyorlar. Aynı şeyler Türkiye’de de yapıldı. Erdoğanmanşetlerle çarpışa çarpışa büyüdü. Ve insanlar yalancıların ve uydurmalarınfarkına vardı. Artık kimlerin doğru yolda kimlerin batıl yolda olduğunu halkgörmeye başladı.
· Başbakan Erdoğan,6-11 Ocak tarihlerinde Gabon, Nijer ve Senegal'i kapsayan Afrika turuna çıktı.Verdiği mesajlar barış ve birlik, çağrıları çok önemliydi. Bu topraklara çıkariçin gelmediklerini bildirdi. Başbakan Türkiye ile Afrika ezeli ve ebedi tarihhavzasından geçtiğini belirten Erdoğan, "Biz Afrika'ya baktığımızdadiğerleri gibi yeraltı zenginliklerini değil dost ve kardeşlerimizigörüyoruz" dedi. Dünyaya doğru algıyı öğretmeye başladı. Ve uyanışıharekete geçirmektedir.
· Erdoğan inananülkeleri birliğe çağırdı. Hepiniz mevcut olan kötü düzenle mücadele ederkenneden birlik olamıyorsunuz. Amacınız dünya değil ahiret ise birlik olun dedi.Birbirinizi tehdit olarak görmeyin. Tanrının istediği birlik olup mevcut bozukdüzeni beraber yıkalım dedi. Birbirinizekızmayın, düşmanlıklarınızı kaldırın birlikte insanlığı kurtaralım ve tanrıyaibadet edelim dedi.
· Rabbin Kralı dediki. ‘Bize hiç kimse diz çöktüremez, Bizi hiç kimse teslim alamaz. Biz hiçbirzaman korkmadık. Korkmayacağız.’
· Terör devletlerive baskıcı yönetimler altında halklar ezilmiş. İstiklale ve hürriyete yeryüzündeki her millet aşıktır. Ve bunun tutkusundadır.
· İnsanlığınsorunlarının çözümüne hiçbir faydası olmayanlar çözüm süreçleriniengelliyorlar. Peygamberlik rolündeki çalışmaları engellemeye çalışanlarbozgunculuğu ve ayrımcılığı isterken kendilerini nasıl hak yolda sanırlar.
· Başbakan ErdoğanYeşilay'ın sempozyumunda konuştu. Dünyaya örnek olan tütün kullanımıyla ilgilidüzenlemenin benzerini alkole de uygulanacağını açıklayan Erdoğan, gazetereklamlarının da yasaklanacağını söyledi. Hayatların kurtarılması, kazalarınönlenmesi sosyal yaşamın kalitesinin arttırılması için insanlığı ve düzenikoruyacak içki yasaklarını ve vergi artırımını getirecektir.
· Tayyip Erdoğanhakkın savunuculuğunu yaparken karşısında ki muhalif anlayışta olanlar batılınsavunuculuğuna soyundular.
· Tayyip Erdoğansosyal devleti güçlendirdi. Dullara, yaşlılara, yetimlere ve özürlülere sahipçıktı ve hepsini maaşa bağladı. Geliri olmayanlara veya çok az olanlara sahipçıktı. Gelir uçurumunu azaltma çabaları sürdü. Bakıma muhtaçlara ve oğlu askeregitmiş muhtaç aileye maaş verdi. İşçilerin çalışma şartlarını ve haklarınıiyileştirdi. Tüm çalışanların hak standardını yükseltti. Sürekli inşa etti vebüyük projelere imza attı. Ulaşım ve haberleşme alanında devrimler gerçekleştirdi.
· Rabbin kralınınetkisiyle tüm yönetimler sorunların çözülmesine yönelik çalışmalar yapmayamecbur kalacaklar. Insanlığın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar küreselleşecektir.
· Gündemdekikonulara bakış açılarındaki farklılık dikkat çekicidir. Vesayet olaylarımenfaat süzgecinden geçirir ve kendilerini tehdit edecek, halk adına her iyigelişmeyi kötü görürdü. Muhalefetin her meseleye nasıl tepeden baktığını,olayları menfaatleri açısından yorumladığını, nasıl toplum mühendisliğinesoyunduğunu herkes iyice anladı.
· Tanrı, halkınasahip çıktı ve kulunu bu milletin başına gönderdi. Halkta onu hemen sıkıcatuttu. Erdoğan, milleti ile birlikte yürüdü.
· Menfaatçimuhalifler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubunda toplumu kucaklama havasıolmadığını iddia ederek, ''90'ların mazlumu olarak kendisini takdim eden SayınBaşbakan, 2000'li yılların zalimidir'' dedi. Onlara söyle deriz. Zalimlerkördür ve gerçekleri tersinden görürler. Onların geçmişte yaptıkları ve halkauyguladıkları zulümü herkes bilir. Fitne fesat ile terörün devam etmesini onlarsağlamışlardı. Şimdi adil düzen ve gelişim onların hoşuna gitmiyor. İnançsızlariyi düzeni, kendilerine baskı olarak görüyorlar. Çünkü insanlarınözgürlüklerini kısıtlayarak yaşamlarını sürüyorlardı. Aldatarak ve yönlendirerekkendi guruplarının çıkarlarını gözetiyorlardı. Bu azınlığa da halk yakıştırmasıyapıyorlardı.
· Onlar Türkiye’dehala muhalefette ki iktidardır. Artık değişime güç yetiremiyorlar. Ancakşiddeti seçmeye başladılar. Türkiye’de muhalefet DHKP-C gibi ırkçı temelli gibiterör olaylarıyla karşılaşması gayet doğaldır. Erdoğan’a muhalifler sokaksöylemiyle, bağırarak hesap ver tavırları da popülizme başvurduklarınıgöstermektedir.
· Devletin derinyapılanması yönetimde bir seçkinler grubu oluşturmuştu. Bu grup halktan kopukve halkı ezdiğini bir gerçekti. Kendisini ezilen geniş halk kitleleri ile özdeşleştirenErdoğan bu seçkinler grubuna karşı mücadele etmiştir. Vatandaşı ezmeyen biryönetim var. Sayın Başbakan halkın ve hakkın, bağımsızlığın, özgürlüğün mücadelesiniveriyor.
· Allah TayyipErdoğan’ı getirince halk ardında durdu. Türkiye’nin muhaliflerinde ve onlarınüslubunda toplumu kucaklama havası yok. Kin, öfke, nefret söylemi var. Terörünbitmesini istemiyorlar. Barış havasından rahatsızlar.
· Recep Tayyip Erdoğan'ıngitmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Başkanlık sistemini O tekrar gelecekdiye eleştiriyorlar. Önce bir düşünün o sizler gibi ülkeyi hortumlamaya mıgeliyor. Yoksa halkına insanlığa hizmet için mi geliyor. Devletin ve halkın tekkuruşuna dokunmadı. Sürekli araştırdılar bir şey bulamadılar. En küçükyolsuzluk yaşanmadı. Devletin borçlarını da ödedi, kasada para da biriktirdi,sayısız yatırımlar da yaptı. Ancak muhalifler kuru inatta ısrar etti.
· Irak’ta Cumahutbesini okuyan El-Badrani, Irak'taki Şiiler'e seslenerek, Maliki yönetiminedestek vermemelerini istedi. Ordu ve polisi göstericilere karşı güçkullanmamaları konusunda uyaran El-Badrani, Başbakan Erdoğan'a hitaben, ''EyErdoğan, sıkıntımızda yanımızda durman gerekir. Biz seninle aynı davanınadamlarıyız ve ayrılmaz bir bütünüz. Davamız bir, düşmanımız bir. Bizi görmengerekir. Biz sen ve senin gibi şereflilerin boynunda emanetiz'' diye konuştu.
· İran'la nükleerenerji konusunu görüşmek üzere Kazakistan'nın Alamati şehrinde bir araya gelen BMGüvenlik Konseyi'ne daimi üye 5 ülke ve Almanya'nın oluşturduğu '5+1' grubu iki günlük toplantınınardından masadan yine kalkan taraf oldu. Yapıcı bir tavırla İran’ayaklaşmayanlar suçlama ve tehdit söylemlerini sürdürüyorlar. İran’a ‘Faaliyetlerini yavaşlat, yaptırımlarıhafifletelim’ diyen anlayış küresel vesayetin ta kendisidir. Bu anlayış küreselcuntanın anlayışıdır. Sayısız kitle imha silahlarına sahip olan egemenülkelerin hükmetme mücadelesidir. Savaş siyasetiyle ayakta kalan ve yönetenlerartık kaybedecektir. Yeryüzünü zorbalıkla yönetenlerin tek tutunduğu silahüstünlüğü yeryüzünün kaynaklarını sömürme mücadelesinden gelmektedir. Irak veAfganistan gibi yeni hedef İran’dır. Bu iştaha risk alamıyorlar. Ancak buna damecbur olduklarını düşünüyorlar. Arap baharı ve küresel krizin ardından İran’asaldırmayı göz dağı ve fırsat gibi görmek isteyenler de olabilir. Ancak önemlibir gerçeği unutuyorlar. Meşru bir zemini de ve doğru bir çizgide bulunanTürkiye var. Türkiye’nin her ulusta küresel bir desteği var. Türkiye haktankorktuğu için zalime dahi ses yükseltip hesap soracaktır. Yeryüzü geridönülemez bir yola girmiştir. Ne Erdoğan ne de Türkiye bu doğruluk, barış veadalet çizgisinden dönmeyecektir. Zalim vesayette kötü yolundan dönmeyeceğinegöre dünyayı gergin günler beklemektedir. Böyle bir durumda Türkiye yeni hedefolacaktır. Yakında Türkiye düşmanlığı başlayacaktır. Ancak bu düşmanlık hakkıve gerçekleri söyleyen Erdoğan konuştukça Türkiye güç ve destek kazanacaktır.Erdoğan şimdiden batının siyasetini, birleşmiş milletleri eleştirmektedir. Tümbunların temeli herkesi doğru bir çizgiye getirmektir. Ancak zalimler doğruyola gelmeyecekler. Bunun üzerine şiddet doğacaktır. Ancak şiddet doğmaya yakınTürkiye hakkın yanında olduğu için destekçileri çoğalacaktır. Ve bu süreçlerdeafetler de tavan yapacaktır. Çünkü Tanrı, değişimi engellemek isteyenşiddetçilere izin vermeyecektir.
· Avusturya'nınbaşkenti Viyana'da Medeniyetler İttifakı 5. Yıllık Forumu'na katılan BaşbakanRecep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e yüklendi. Erdoğan, "BM'nin işine? BM Güvenlik Konseyi'nin temelinde bir sıkıntı var. BM'nin şiddetle birreforma ihtiyacı vardır" dedi.
· DHKP-C'ye yönelikoperasyonda, örgütün suikast timinden Başbakan'ın evinin krokisi ve savcı,polis ile AKP yöneticilerine eylem planları çıktı.Ergenekon davasında savcınınmütalasının ardından adalet bakanlığına ve akp binasına lav silahlarıylasaldırılar yapıldı.
· İmralı barış süreciyle, Erdoğan bütün riskleri üzerinealdı. İnşallah başaracağız diyor. Amaç ne barış ve kardeşlik. İnsanlığa birhizmet. Yapmamız gereken arkasında dimdik durmak. Toplumu yatıştırıcı güveni inşa edensöylemler ile bu sürec yönetilecek. Bu halk, oyunlara kışkırtmalaragelmeyecektir..
· Rabbin kralıErdoğan, medeniyetler ittifakının zor bir süreç olduğunu biliyordu. En başındaninsanların kardeşliğini ve birliğini sağlama çabasında oldu. Tüm din eskimedeniyetlerin ittifak edip aynı çatıda birleşmesini istiyordu. Çünkü hepsiaynı amaçtaydı. Ancak yönetimlere sahip olanlar birbirlerini ötekileştirmişlerdi.Hepsi insan haklarının korunması, barış, adalet, adil bir düzen istiyordu. Tümmedeniyetler tanrının kutsal emirleri olan insan öldürmeyeceksin,çalmayacaksın, haksızlık etmeyeceksin görüşündeydi. Ancak ittifakın kendilerinebir şey kazandırmayacağına inananlar her türlü ayrımcılığı körüklemişti. Şimdide yine saltanatlarını kaybedecekleri korkusuyla barışa, kardeşliğe birliğeyanaşmayan aynı nesil direnmektedir. Bu ittifak mehdi dönemi, altın çağ,esenlik krallığını getirecektir. Tanrının tüm kutsal kitaplardaki vaat ettiğidönem bu dönemdir. İsa yeryüzünde medeniyetleri birleştirme çabasında olurkenfarklılıkların zenginlik olduğunu, birbirlerimizi tehdit olarak görmememizgerektiği anlayışını öğretmektedir. Her kesime, ırka dine ve ulusa sahipçıkmakla hepsini bir anlayışa getirmiştir. Medeniyetler ittifakı gerçekten detam bir mehdi dönemi çabası tam bir İsa niyetinde hareket ve anlayıştır. Vetanrının kulunu kullanarak bu çabası asla boşa çıkmayacaktır. Bu savaş veegemenlik konusunda şeytan ısrar ederse mutlaka tanrının öfkesiylekarşılaşacaktır ki kutsal kitaplar bunlar hakkında net bilgiler vermiştir.Mayaların Popol vuh, Tevrat ve peygamberin hadislerinde çok net bilgilervardır.
· Rabbin kralıErdoğan’ın Avrupa’da bir konuşması: Filistin ve Suriye'de döken kana dünyanınsessiz kaldığını belirten Erdoğan, "Dünya'nın tepkisiz kalması adaletduygusunu ciddi şekilde zedeliyor. Aynı şekilde Avrupa'da yükselen ırkçılığınMedeniyetler İttifakı karşısında ciddi bir sorun alanı olduğunu belirtmekdurumundayım. Müslüman ülkelerde yaşanan olaylara kayıtsız kalmaya ek olarakülkeleri dışında yaşayan müslümanlara yönelik kırıcı, incitici tavırlar neyazık ki vicdanları yaralamaya devam ediyor. Ötekinin kültürünü hissiyatınıanlamak için mücadele edilmesi gerekirken önyargılardan hareket edilerekötekinin dışlandığına ve horlandığına sıkça şahit oluyoruz. Tıpkı Siyonizm gibitıpkı Antisemitizm gibi tıpkı Faşizm gibi İslamafobiyanın bir insanlık suçuolarak görünmesi kaçınılmaz hal almıştır. Bunlar yaralar açar uçurumlarıderinleştirir" diye konuştu. Hiçbir dinin terörü benimsemediğininaltını çizen Erdoğan, "Mali'de yaşanan olayı dine dayatırsak tarihi biryanılgının içerisine düşeriz. Hiçbir şekilde semavi din terörü benimsemez. İslambarış anlamana gelir. Bir barış dini olana İslam'ın terörü teşvik etmesi aslamümkün değildir ve bunu kabul edemeyiz. Mali'de bir terör unsuru oluşmuşolabilir. Ama bunu dine dayatamayız. Medeniyetler ittifakı aradaki uçurumlarıkapatmak için oluşturulmuş anlamlı çabalardan biridir" dedi. BM'yeyüklenen Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dünyanın tümünütemsil ediyor mu? BM Güvenlik Konseyi'nin temelinde bir sıkıntı var. Burada üçkıtayı görüyoruz. Asya, Avrupa ve Afrika var. Bunların dışında daimi temsilcileriyok. Dini noktada bu 5 tane üye dünyadaki tüm inançları temsil ediyor mu? Aslatemsil etmiyor! Eğer Medeniyetler İttifakı diyorsak önce Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyi'nin daimi üyeri arasında bir ittifakı oluşturmamız lazım.Burada ittifak yok. Üyelerden bir tanesi hayır dediği zaman mesele tıkanıyor.Bu sorunun masaya yatırılması lazım. Suriye problemi neden halledilmiyor? İki üye bu işe hayır dediği için halledilmiyor? Birleşmiş Milletler dünyabarışını sağlamak için kurulmadı mı? Madem ki dünya barışına hizmet etmek içinkurulmuştur. O zaman BM'nin şiddetle bir reforma ihtiyacı vardır. Bunudünyadaki tüm ülkeler sağlayacaktır. El ele vereceğiz ve bu işi çözeceğiz.Filistin'e BM'de gözlemci devlet statüsü verilmesi çok önemli bir aşamadır. Budesteği veren tüm ülkeleri gönülden alkışlıyorum ve destekliyorum. Bu dünyabarışı adına kırılma noktasıdır. BM'ye bu yakışırdı" diye konuştu.
· Son peygamberahir zamana kadar Filistin bölgesinde sürekli inananların öldürüleceğinisöylemişti. Aynen dediği gibi Tayyip Erdoğan gelene kadar bu bölgedeMüslümanlar sürekli öldürüldü. Ancak onun gelmesiyle bu sona ermeyebaşlamıştır.
· Rabbin kralıErdoğan'a yönelik suikastin son anda önlendiği bildirildi. 6 DHKP-C üyesi son anda yakalandı.Başbakan'ın evinin yakınlarında keşif yapan DHKP-C üyeleri silahlarıylabirlikte yakalandı.
· Tevrat'ta bahsigeçen İsrail Diyarı ( Eretz Yisra'el) Türkiye topraklarıdır.
· ''Türkiye'ninbugün sadece ekonomisi ile değil, artan yumuşak gücüyle de yükselen küreselgüçlerden biri olarak dünyaya 360 derecelik bir açıdan baktığını'' ifade edenErdoğan, şu görüşleri dile getirdi: ''Yükselen Asya ile stratejik ilişkilerkuruyoruz. Şanghay İşbirliği Örgütü ile diyalog ortaklığı tesis ettik ve ASEANile kurumsal ilişkiler kurduk. Arap Ligi'nde gözlemci üye olmanın yanı sıraHindistan ve Çin ile birlikte Afrika Birliği'nin üç stratejik ortağından biriolduk. Karayip Devletleri Birliği'ne gözlemci üye olduk. Amerika DevletleriÖrgütü ve Mercosur ile diyalog ve işbirliği mekanizmasını tesis ettik. Builişkileri, AB ile ortaklığımızın alternatifi olarak değil, bu stratejikilişkiyi güçlendirici unsurlar olarak görüyoruz. 2009-2010 yıllarındaki BMGüvenlik Konseyi geçici üyeliğimizin ardından, 2015-2016 döneminde yenidenadaylığımızı koyarak küresel vizyonumuzu bölgemizde ve ötesinde bir kez dahahayata geçirmek istiyoruz.''
· Başbakan TayyipErdoğan'ın, darbeciler tarafından asılan merhum Başbakan Adnan Menderes'eilişkin yaptığı hatırlatma, “Erdoğan, göstericileri, Gezi Parkı'nda asmaklatehdit ediyor” dezenformasyonuna dönüştü. Ve küresel Türkiye karşıtları budurumu Erdoğan aleyhine kullanmaya başladı. Erdoğan’ı karalamak için türlüyollar arıyorlar.
· Avrupa BirliğiBakanı ve Başmüzakareci Egemen Bağış, "ABD tarafının Başbakan Erdoğan’ınziyaretine, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı değil küresel lider ziyareti gibi çokbüyük bir hassasiyetle hazırlandığını" söyledi.
· İçişleriBakanlığı raporunda 2013'ün ilk 3 ayında şehit polis, asker ve sivil bölümünderakam 'sıfır' oldu. Öldürülen terörist sayısı da 'sıfır'. Tayyip Erdoğan’ınbarış çalışmaları terörü sonlandırma girişimleri, çözüm süreçleri olumlusonuçlar getirdi.
· Bilinen ilkkıyamet senaryosu, M.Ö. 2800 yılına ait bir Asur tabletinde yer alıyor. Kiltablet, gerçekleşmemiş kıyamet senaryosunu şöyle anlatıyor: "Dünyamız, songünlerde yozlaştı. Dünyanın hızla sonuna yaklaştığını gösteren işaretler var.Rüşvet ve yolsuzluk, aldı yürüdü. Çocuklar, artık ana babalarına itaat etmiyor.Tüm bunlar, Dünya'nın sonunun geldiğini gösteriyor. Ancak tablette yazanlarınaksine sonu gelen Dünya değil, Asur İmparatorluğu oldu. Yakın Doğu'da büyük birimparatorluk kuran Asurlular, M.S. 612'de Babil ordusu tarafından tarihinkaranlık sayfalarına gömüldü.
· Yuhanna İncili,birçok Yahudi karşıtı bölüm içermesinden ve Yahudilere yönelik çok sayıdaaşağılayıcı atıfta bulunmasından ötürü özellikle antisemitik olarak öne çıkar.Selaniklilere 1. Mektup 2:13-16, defalarca antisemitik amaçlar içinkullanılmıştır. Ayet, kişinin kendi yurttaşlarının elinde çektiği sıkıntılardanbahseder. Yahudiye'de İsa'ya bağlı olan toplulukların, İsa'yı öldürenYahudilerden baskı gördüğü, Tanrı'nın bu tür insanların hoşnutsuz olduğu,bunların tüm insanlara düşman olduğu anlatılır
· Ey dikkafalılar, Siz tıpkı atalarınızabenziyorsunuz, her zaman Rabbe karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerinhangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri deöldürdüler.
· Yahudilerinkutsal kabul ettiği Talmud kitabına göre ise Mesih, Adem'in yaradılışından 6 binyıl sonra gelecek ve sonrasında bin yıl esenlik görülecek ve bin yılın sonundadünya yok olacak. Bildirilen süre günümüz zamanına ve olaylarına tamamenuymaktadır.
· 2012 yılından 30yıl sonra dünyadaki algı müthiş bir şekilde değişecek. Kimse dünya hırsındaolmayacak ve insanlar kazandıklarını dağıtmaya çalışacaklar. Dünya malıönemsenmeyecek ve kimse de dünyanın ardına düşmeyecek. Onlar verdikçe dünyaonlara akın akın gelecek.
· İnsanlardantoprağı ve özü iyi olan Mehdi’yi sever. Toprağı ve özü kötü olan onu sevmez.İyiler Erdoğan’ı sever, kötüler ondan nefret eder. Kalplerin tercihi cenneteveya cehenneme götürecektir.
· Başbakan Erdoğan,insanların, özellikle de gelişmiş ülkelerin insanlarının, artık tükettiğiürünlerin kaynağını sorgulamaları gerektiğini vurguladı. Erdoğan, ''İnsanlık, özelliklede gelişmiş ülkelerin halkları, marketten bir paket makarna alırken, omakarnanın oraya nasıl geldiğini artık sorgulamak zorundadır. Bir parçaelmasın, bir gram altının, bir litre petrolün, bir metreküp doğalgazın, birtorba kömürün nerelerden geçip geldiğine, ne tür trajedilere şahit olarakevlerimize ulaştığına artık kafa yormamız gerekiyor'' diye konuştu.
· Erdoğan sürekliiyi çözümler insanlık için yapıcı ve birleştirici önerilerde bulundu. Amaküresel güçler önerilerin tam tersini yaptı. Suriye, Mısır, Kıbrıs, Ermenistan,Libya, Afrika ve Ortadoğu için hep olumlu şeyler önerdi. İnsanlığı düşünmesibaşkalarını rahatsız etti. Çıkar derdinde olan ve ulus devlet algısında tahtaoturanların saltanatını sallamaya başladı. Amerika ve Birleşmiş milletler kendisistemlerini koruyan kararlar aldılar. Erdoğan’ın taleplerini sürekliötelediler.
· Her iyi şeyinerağmen ben Tayyip Erdoğan’ı sevmiyorum sözü Şeytandandır. Muhammed’e de aynışeyi söylemişlerdi. Hatta islamın şartı olarak Allahtan başka ilah yoktur,Muhammet onun kulu ve elçisidir denilmişti. Ben Tayyip Erdoğan’ı sevmiyorum ile ben Ben Muhammedi sevmiyorum aynışeydir. Muhammed de insanlar ve halklar için iyi şeyler getirmişti. Erdoğan dainsanlar için iyi şeyler yapmaktadır. Kalbi kötü olan yani şeytanın yoluna uymuş olan onu sevmez. Onlarınsevdikleri bozguncular ve şahsi çıkarlarıdır.
· Kıyamet gününükimse bilemez. Zamanı meçhuldür. O zamanda kendiliğinden ve aniden bir şeylerolur. Evrendeki yasalar ve düzen bozulur. Varlık, evren ve dünya yıkıma uğrar.İnsanlık 2012’den sonra bin yıl garantidedir. Ondan sonra 433 yıl kıyametihtimalindedir. Sonrasındaki her gün kıyamet olabilir. Ancak insanlık kıyametehiç beklemedikleri anda, ansızın karşılaşacaktır. Dünya ter yönde dönmeyebaşladığında yaşam sürmeye devam edecektir. İnsanlar yaşanabilir yerlere göçedeceklerdir. Canlı türlerinin yok oluşu en az 400 yıl sürecektir. Kıyamet günübir gün değildir.
· Yuhannaİsa’nın en büyük destekçisiydi. Ebubekir de Muhammed’in en büyük destekçisiydi.Yuhanna ve Ebubekir aynı soydandır. Münadi_666, Yuhannanın ve Ebubekirinoğludur. Münadi’de mehdi’nin en büyük destekçisidir.Münadi diyor ki:"Kızgınlıkların barışı yenmesine izin vermeyin. Ferasetinizi kullanınçünkü yeryüzü dönüm noktasında. Bütün liderlere tarihi sorumluluk düşüyor.Birlikte tek ses olarak şiddetin derhal durması, sükunun sağlanması ve geniştabanlı ulusal diyaloğun sağlanması için inisiyatif alın" Barışa,kardeşliğe koşun, düşmanlıkları bırakın birbirinizi tehdit görmeyin.Silahlarınızı yok edin. Rabbiniz silah üreteni sevmez.

AFET VE DEĞİŞİM
· Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ekolojik nedenleri vardır veçoktur. Ama böyle bir olay neden gerçekleşir. İnsanların hayatlarını etkileyenve hatta tüm canlıların yaşamını değiştiren bu olayların gerçek amacı neolabilir. Tanrı neden değiştiriyor. Geçmiş karanlık kötü ve batıl mıydı.İnsanlar acı çekerken suçlar ve savaşlar yaşanırken kötü sistemi farkedemiyorlar mıydı. Bozuk düzen insanların çok acı çekmesine neden olmuştu.Tanrı her şeyi değiştirmeseydi insanlık karanlık çağda kendi kendini bitirecekve insanlık türü hırsıyla yok olacaktı. Doğru bir yaşam felsefesi şeytanibozgunculuğu devirecekti. Değişim sadece insanları değil tüm canlıları veyeryüzünü de etkilemekteydi. Hatta evreni ve diğer gökleri de.
· Küresel ısınma, iklim değişikliği nedir. Diğer değişle Tanrınınyeryüzüne müdahalesi ya da Tanrının öfkesi de diyebiliriz. Allah geçmişkavimler azabımızı hakketti, demiştir. Tanrı neden bu değişimlerigerçekleştirmektedir. Her şeyin nedeninden ziyade amacı daha önemlidir. Tanrıhangi amaçla bu değişimleri göstermektedir. Son yüzyılda yaşananlar, şu andadünya siyaseti ve vesayetin hak ile savaşını değişimin nedenlerindensayabiliriz. Bugün insanlık adına geleceğe atılan adımları şeytandurduramayacaktır. Afetlerin tavanyaptığı bu dönemde kutsal kitaplardabahsedilen olayların ve tarihlerin yaşandığı bir gerçektir. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki anlamamakmümkün değil. Tanrı yine tarihe müdahale etti. Ve çok sevdiği insanlığıkurtardı. Yaşadığımız dönem ve yaşanan siyasi gelişmeler doğa olaylarının dahine kadar isabetli gerçekleştiğini göstermektedir.
· Osmanlının gerilemesiyle Tanrı, Nuh’un oğlu gog ve magog’u serbestbırakınca şeytan kendi dinini organize etti.
· Günümüz tarihinin bilinen senaryosu geçmişte iletilen kutsal bilgilerleaynen yaşanmaktadır.
· Yeryüzüne baktığınızda yeryüzündeki fizikseldeğişimlerin insanların bilinciyle doğru orantılı olarak gerçekleştiğini herbilim doğrulamaktadır.
· Ortadoğu karışık, yeryüzünde kaos yaşanıyor. Dünya lideriTayyip Erdoğan’a sayısız suikast girişimi yapıldı.. İsrail'in sonu geldi!Sahte siyonizm çöküyor. Gerçek Siyonizm geliyor. Devletlerdeki vesayet saltanatından vazgeçmiyor. Mazlumhalklara karşı silahla şiddet kullanılıyor. Ayrımcılıkları sıcak ve günceltutmaya çalışıyorlar. İblisin küresel vesayetini tanrı afet ordularıyla yerlebir ediyor. Küresel ekonomide dengeler değişiyor, tefecilerin kiliseleribile haczettiği Avrupa'da tehlike çanları çalmaya başladı. Geçmiştekisuçlu milletler cezasını bugün çekiyor. Tanrının yargısı ve azabı pek isabetlioluyor. Yeni dünya düzenini bu günler şekillendirecek.
· Yeryüzünde levha hareketleri, kıtasal hareketler görülecek. Belki de büyükdepremlerle şehirler aşağı doğru eğilecek ve kıyı kentleri sular altında kalacak.Buzulların erimesi ve Aşırı yağışlar suları yükseltecek ve pek çok limanı denizyutacak. Kıyı kentleri büyük tehlike altındadır.
· Fırtınalar, kasırgalar, ani çıkan hortumlar, yıldırım düşmeleri,depremler, volkan patlamaları olağan dışı doğa olayları artarak devamedecektir. Küresel bilinç değişikliği gerçekleşirken zıtlıkların oluşturduğugerilim yerlerinde doğa olayları görülecektir. İnsanlar neler olduğunun vetanrının neler yaptığının farkında olmayabilir ama yeryüzü ve içindekiler budeğişim içindedirler.
· Afetlerin yoğunlukta olduğu ve zarar gören bölgeleri irdelediğinizdebölgenin tarihte bozguncu bir lideri olduğunu ve sırf çıkarları için onudestekleyerek neslin bu güne geldiğini görürsünüz. Bu bozguncuları halendestekleyen nesiller bugün bu kentlerde kendi topraklarında ve evlerindeafetlerle karşılaşmaktadırlar. Çünkü onlar geçmişte haksız ve batıl yoldankazanmışlardır. Ve halende bu beslenme tarzlarını sürdürmektedirler. İnsanlarave insanlığa zulmedenler mutlaka bir gün bedelini ödeyeceklerdir. Bugüne kadaronların egemenliği sürdü. Şimdi tanrı kendi müdahalesiyle her şeyideğiştirmekte ve kentleri vurmaktadır. En basit örneği Türkiye’den verirsekFırtına, sel ve depremlerden zarar gören İzmir ve Antalya’dır. Dünyanın herülkesinde böyle beldeler, şehirler vardır. Eski düzenin ardından olan liderlerve halk kitleleri zarar görmeye devam edecektir.
· Dünyatarihi boyunca inananlar ve inanmayanlar mücadele etmişlerdir. Her iki taraftanrı tarafında olduğunu ve tanrı yolunda olduğunu söylüyordu. Ama kalpleringerçeğini Dünya için mi Ahiret için mi çalıştığı gerçeği göstermekteydi. Tanrıtaraftarları yeryüzünde daima mazlum olmuşlar ve insanlığın korunması içinçabalamışlardır. İblis’in taraftarları da dünyaya sahip olup egemenliklerinsürmesi için zulmetmişlerdir. Bu nedenle yeryüzünde din taraftarlarıyla dinkarşıtları daima mücadele etmişlerdir. Tanrıya inananlar evrensel değerleregerçekten sahip çıkmaya çalışan halklardır ama dünyacı ve maddeci inançsızlardünyaya sahip olurken kendileri adına evrensel değerleri kullananladır.Doğruluğu barışı ve adaleti öğütleyen her din semavi dindir. Yani evrenseldeğerleri öğütleyenler tanrının peygamberleridir. Hristiyanlığın peygamberiİsa, Budizmin peygamberi Buda, Zerdüştlüğün peygamberi,
· İnsanlıkyeryüzünde tek bir merkezden evrensel değerlerle yani tanrının yasalarıylayönetildiğinde esenlik bulacaktır. Tarih boyunca inançlı yöneticiler vepeygamberler imparatorluk devletine yönelmişlerdir, kavmiyetçi devletegitmemişler. Derebeylik dönemleriniandıran şu andaki parçalı devletleri oluşturan ülkeler tamamen kardeşliğin yokolduğunun ve küresel düzenin bozukluğunun göstergesidir. İnsanlığa sahip çıkan bir küresel merkezadalet, barış ve yardımlaşma sağlayacağından kimsenin kimseyi tehdit olarakgörmeyeceği sanki bir belediye yönetimiyle yönetilen ülkeler tek merkezdenhuzurla yönetilebilirlerdi. Türk tarihi bir dava tarihidir. Bir soyu, bir ırkı,bir kavmi başat kılma davası değil, bazı inançları yerleştirme davasıdır. Veya Allah’ın dinine sahip çıkma davasıdır.Birinci dünya savaşından sonra devletler milletini kuruyordu, TürkiyeCumhuriyeti de öyle kurulmuştur. Çoğu yerde ise büyük çoğunlukta toplumlarkendi devletlerini oluşturmuşlar. Gelecekte küresel toplumlar kendi devletinikuracaklardır.
· Avrupa’da egemenliği elinde tutanlar Türkofobik bir anlayışla vedüşmanca varlıklarını sürdürmüşlerdir. Anadolu’dan korkanlar ve Anadoluhalkının düşmanı olanlar aslı olmayan karalama kampanyaları yürüttüler.İslamasahiplenen ve hizmetçiliğini yapan bir millet olduğu için bu düşmanlık vardı.Geçmişte ataları saltanatlarını kaybetmemek için Muhammedi ve dininireddetmişlerdi. Hala torunları da aynı şeytani davayı yürütmektedirler.
· İyilikle kötülüğün savaşındabir merkez sürekli sahiplenilmek istenmiş. Kudüsü ve kutsal topraklarısahiplenme çabası. Ancak ne zaman kötüler bu bölgeye egemen olsa şiddet, savaşve çatışma bölgede hakim olmuş. Ama ne zaman Tanrı yolundaki insani egemenlerbu bölgede egemen olsa hepsi barış içinde yaşamıştır. İyiler yani inanalarherkese özgürlük sağlamayı ibadet bilirler.
· Osmanlı huzuru sağlayan birkudretti. Gönüllü olarak Osmanlı yönetimine sıcak bakan ülkeler vardı.Yeryüzünde Osmanlı yönetimini baba şefkati gibi gören ülkelerin sayısı çoktu.Adaletliydi, anlayışlı ve hoşgörülüydü. Adaletli bir düzen kurmuştu. İyi insantavırlarını sergileyen yapıcı ve sorun gidericiydi. Osmanlı dil, din, kavim farkı gözetmeksizin, uyuşma, uzlaşma siyaseti gütmüştür.Bu adalet nizamına, Osmanlı barışı yahut huzuru denilmiş. Osmanlı yeryüzündearabulucuydu, uzlaştırıcıydı. Şeytanın oluşturduğu kötü vesveseleri ülkelerarasında bertaraf ediyordu. Kardeşliği ve barışı sürdüren bir yapısı vehakemliği vardı. İnsanlığa şefkatiyle kucaklayıcı birleştirici bir edası vardı.Peygamberi bir rol çizer sadece islamın değil insanlığın halifeliğiniyürütürdü. İnsanlığa zarar vermeyen kimseye karışmamış, kimseye dokunmamış. Tamtersi uyuşmazlıkları ve insanlığın sorunlarına eğilmiş çözüm için çabalamıştı.Ama küresel bozguncular ve ülkeleri Osmanlının bu peygamberi yapısına siniroluyor ve onu etkisizleştirmeye çalışıyorlardı. Çogu zaman ayaklanmalar,kışkırtmalarla savaşlar çıkartıyorlardı. 1800-1900 lü yıllarda yeryüzündeayrımcılığı ve kargaşayı iyice alevlendirmişlerdi. Osmanlı bozguncuların bu çabalarını vekaranlık havasını durduramamıştır. Yeryüzüne yayılan düşmanlık ve kötülüğüdurdurmaya güç yetirememiştir.
· İslamıson 50 yılda demokrasi ve barış düşmanı gibi gösterdiler. Gerici ve yozlaşmışdin gibi yayın ettiler. Kirli emellerine ulaşmak isteyen bozguncular, İslamı terörlebağdaştırdılar.
· 2008-2015küresel krizle başlayan ve kutsal metinlerde bildirilen yedi yıllık dönemdir.Bu dönemde şeytanın egemenliği yıkılma aşaması yaşar. Yeryüzünde kötü düzen vekötülerin egemenliği yıkılışa uğrar. 2015-2022 Tanrının egemenliği yeryüzüneyerleşmeye başlar ve iyilerin egemenliğinde iyi bir düzen yeryüzüne yerleşmeyebaşlar. 2023 Yeryüzünde esenlik çağına giriş başlar ve bin yıllık esenlikkrallığı yeryüzünde kurulur. İnsanlar huzurla yaşamaya başlar. Bereket, adalet,güven, esenlik, kalkınma, barış ve huzur yeryüzüne yayılır.
· Müslümanlıksadece din değil, aynı zamanda bir medeniyettir. Bazılarının en büyük korkusuda zaten bugün topyekûn söndüremedikleri bu medeniyetin yeniden harlanması.Yeryüzünde başka hiçbir başka medeniyet seçeneği kalmadı.
· Ulusdevlet olgusunu çıkış yolu sananlar ayrımcılık rüzgarına kapıldılar. Halbukiçare ulus devlet anlayışına geçme mecburiyeti doğurmuyordu. Sokağa çıktığımızdaTürkiye’de türk adı altında binlerce çeşit tip bulunur. Bütün Türkler Türk değildir,Türk diye bir ırktan ziyade Türk milleti vardır. Türk kavmi de vardır ama hiçbir kavmeüstünlüğü yoktur. Özü araştırmak ve ön plana çıkarmak yanlıştır ve hatadır. ÖzüAraştırırsanız hepiniz Adem’e ve Nuh’a çıkarsınız. Ve sonuçta hepsinin birolduğunu görürsünüz. Ve bunun da sonucunda Allah dilediğini dilediği yeregetirir gerçeğiyle buluşursunuz. Bunun da sonucunda ne bir ırk ne de bir mezhepbulabilirsiniz. O dilediğini yapardı. Osmanlı ve öncesinde vatana ve dinedayalı bir millet olgusu vardı. Bozguncular Osmanlının kalıntısınaTürkiye adını koymuşlardı. Irka dayalı bir ulus devleti anlayışını Osmanlınınkalıntısına da deklare ettiler. Aslında Türkiye adı yanlıştır. Türkiye’nin adıdeğişmeli ve ‘BARIŞ’ ülkesi adını almalıdır. Veya ‘Ademiye’ veya ’Birlik’içlerinden en beğendiğim de ‘Tanrının krallığı’ neden olmasın. OsmanlıyaOsmanlı demezlerdi. Devleti Ali derlerdi. Sonradan uydurdular kişiye bağlıdevlet ismini. Tüm kıtalarda Adalet ülkesi olarak bilinirdi. Özgürlüklerülkesi, insanı kollayan merkez diye bilinirdi. İlkel ve silahlanmayankavimlerin güvencesiydi. Dünyaya iyi bir gözle bakan kimseyi tehdit görmeyeniyi insanların güvencesiydi devleti Ali, ama bozguncular dünyaya egemen oluncahepsi yurtlarından, mallarından ve canlarından oldu. Bunların adı ne coğrafikeşiflerdi, nede sanayi inkılabı.
· Hak yol kıldan ince kılıçtan keskindir. Doğruluktan ve adalettenayrıldığın anda düşersin. İnsanlığa sahip çıktıkça sağlam basarsın ve bereketsana akar. Bir hata insanı düşürür. Doğruyu söyledikçe kimse sana güçyetiremez. Doğruluğun karşısında durulmayacağı gibi ancak onaylayarak güçkazanırsın. Vesayetin, çıkarcıların isteği doğrultusunda bir karar almak kendiadına büyük yıkım getirir.
· Herhangibir ayrıcalık yapmak mutlaka karşı bir cephe ve düşmanlık doğuracaktır.Ayrıcalıkların hepsinin temelinde menfaatlere dayalı çıkar kavgası sahiplenmeve üstünlük mücadelesi vardır. Temelinde inançsızlık ve dünya için yarışvardır. Bunlar insanlığa zarar verenyanlış ülkülerdir. Kavmi, aslı öne geçirmek yanlıştır. Kavmi aslınızı önegeçirdiğiniz zaman imparatorluk çöker. Halklara hitap edemez ve küresel birlik kuramazsınız. Mesela türklüğü ön plana çıkarırsanız o halkabir ayrıcalık oluşturursunuz. Halklarısınıflandırmak kimini üstün, kimini sıradan kiminide aşağılık yapmak geniş birçoğrafyada büyük hatadır. Bugün İngiliz imparatorluğu kendisini İngiliz diyetanıtmaz, Britanya denir. Britanya nedir? Hava, civa, ne demek olduğunu kimsebilmiyor. Herhalde oranın binlerce yıl önceki bir ahalisinin adı. Rusya,imparatorlukken Sovyetler Birliği gibi yine nötr bir ad kullanmış. Belirli birkavmin adıyla anılan bir devlet kurulduğunda öbür unsurları dışlıyorsunuzdemektir. Bizim hatamızı şimdi Rusya yaptı, Sovyetler’i dağıttılar, RusyaFederasyonu’nu kurdular. Rusya Federasyonu dağılmaya mahkûmdur, orada da Rusolmayan bir çok millet var. İngiltere hiçbir zaman Britanya olmaktanvazgeçmedi, o geniş imparatorluk gitti ama Ada’da bile bunu sürdürüyor.
· Ortadoğuda değişime uğrayan yönetimlere halkın egemenliği yerleşmektedir.Ancak partileşme, seçimler ve anayasa konusunda tıkanıklık yaşatılıyor. Devrimsonrası devletleşme ve kurumsallaşma kolay olmuyor. Eski güçlüler adil olanyeni düzene taş koymaktadırlar. Devlet kurumlarının şekillenmesi,demokratikleşme, anayasa yapımı özgürlükler ve eşitlikler açısından önemtaşıyor. Dönüşüm sağlıklı bir şekildesürmüyor çünkü yaşanacak ve ortaya çıkacak çok gerçek vardır. Tanrı bilakis buolaylarla bilinç değişimi yaşatıyor. Ve küresel bir algı ile iblisinyaptıklarını ortaya çıkartıyor. Yanlışlıkları ortadan kaldırırken doğruolanları gösteriyor. Ve insanlığın genel çoğunluğu gerçeklerin taraftarıoluyor.
· Yeryüzündebarışı istemeyenler sadece milletlerin zihnini bulandırıyorlar. Onlaryeryüzünde barışı istemezler. Halklar olarak barışı isteyeceğiz ve yeryüzünebarışı yayacağız. Böylece her bölgede ayrımcılıktan beslenenler kaybedecekler.İnsanlara tanrının dinine gelin diyeceğiz. Tanrının dini barış düşmanlıklarıbırakın barış süreçleri başlatın diyeceğiz.
· İnananlarlainanmayanların arasında bir farkta inançsızlar düne ve bugüne bakarak değişimiolumsuz eleştiriyorlar, inananlar ise bugüne ve yarına bakarak değişimintaraftarı oluyor. İnançsızlar şahsi ve kısmi çıkarları inananlar ise insanlığıntümünün çıkarlarını gözetiyor.
· Yeryüzünebaktığınızda yeryüzündeki fiziksel değişimlerin insanların bilinciyle doğruorantılı olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. 2012 yılında başlayan küreseluyanış arap baharı ile başlayan küresel baharı getirmektedir. Ancak değişimkolay olmamaktadır. Değişim gerçekleşirken yeryüzünün iklim değişikliklerigörülmektedir. Kürsel bilincin değişmesiyle küresel bilincin değişimi doğruorandadır.

· Dünya bir süre barış adalet veesenlikle dolar. İnsanoğlunun yapısı gereği dünya tekrar geriye gitmeye başlar.Görünmeyen yeni bir vesayet oluşur. Kimse bunu fark edemez. Hatta vesayetikuranlar da vesayeti kurduklarını bilemezler. Birtakım haksızlıklar olmayabaşlar. İnsanlar bunu da fark edemezler. Geriye gidiş hızlanır. Birtakıminsanlar mal toplamaya başlar. Malları sürekli artar bunu fark edenler kıyametgününün geldiğini bilirler. Bu nedenlehalkın kazanacağı ortak sermaye olmalıdır. Kişilerin, kurumların çok zenginolmasına izin vermeyiniz. Bu nedenle islamdaki Zekat doğrudur. Fazla kazancımutlaka insanlığın zayıflarına dağıtmak zorundasınız. Yoksa zengin olan kazancısürekli artan daha çok kazanmak isteyecektir. Bundan sonra hırs ve açgözlülükdoğmaya başlar. Doğunca da insanlık tekrar karanlık çağa ve sömürgeciliğe geridöner. İnsanlar zarar görür ve kolayca öldürülmeye başlarlar. Yeni bir vesayetdoğana kadar dünya esenlik çağı yaşayacaktır. Vesayet doğmaya başladı mı dünyaiçin koşturan zenginler türeyecektir. O günlerden sonra hayır yoktur. Dünyaartık sonlanmaya başlamıştır. Evrenin çöküşü gözlenmeye başlar. Yeryüzündeiklim değişiklikleri başlar. İnsanlar yaşanabilir yerlere göç etmeye başlarlar.Ekvatoral bölgelere göçler başlar. Bu arada insanlar toplu toplu ölmeye başlar.Yaşam şartları kritik seviyelere iner. Güneşin patlamalı bitmiş rengi solmuştur.Artık varlık alemi silinmektedir. Yaşanılmış her şey bir rüya gibi gelir.
· Şehirler bugünkünden üç kat dahageniş bir alana yayılacak. Dünya da farklı merkezler farklı şehirlerbüyüyecek. Yeni yerleşim yerlerioluşacak. Kalkınma hız kesmeyecek. Yeryüzünde insanların yaşam standardıartacak. Fakirler nerede olsa bulunacak. Yeryüzünün gelirleri paylaşılacak.Kardeşçe yaşamaya başlayacaklar. Gelişmemiş ülkeler ve ilkel toplumlarteknolojiyle karşılaşacaklar. Herkes inancını özgürce yaşayacak. İnsanlar tek tanrıyabüyük tanrıya inanacaklar ve yasalarına bağlı kalacaklar. Ta ki ilk kardeş katli oluşana dek. Bu durumAdem’in iki oğlunun kavgasına benzer. İlk savaş sonrasında Tanrı kıyameti çokyaklaştırmıştır. İşte ilk savaşı gördükten sonra kıyamet kopmak üzeredir. Hiç fark edemedikleri anda birden kıyametbaşlarına kopuverir.
· Değişimin sonucunu görebilirsiniz. İnsanlığın doğru bir çizgiye yanitanrı yoluna gelmesi zaman alacaktır. Esenliğe ulaşmak kolay olmayacak. Tüminsanlar yaşayarak değişimin içinde olacak. Birden hiçbir şey olmaz.Tanrıolaylarla gerçeğin görülmesini sağlayacak. Ve insanlık bilinci bir değişimgeçirecek. İblis’in benimsenmiş felsefesi yıkılacak.
· BosnaHersek’in Sanica Köyü’nde bulunan gölet bir günde ortadan kayboldu. Köy ahalisisabah kalktığında göletin, balıkların, çevredeki ağaçların ve diğer bitkilerinyok olduğunu ve yerinde büyük bir çukur oluştuğunu gördü. Olayın nedenihakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
· Endonezya’nınbatısında bulunan Sinabung yanardağı 25 kasım Pazartesi günü 6 kez havaya külfışkırttı. Panik olan köy sakinleri evlerini terk ederek hükümetin sağladığıgeçici yerlere sığındı.
· Tayland'tabu yıl şimdiye kadar 139 bin 681 kişiye 'Dang Humması' teşhisi konuldu. 119kişi öldü. Belli ki hummalar artacaktır.
· Haiti’dedepremler ve doğal afetler çok oluyor. Haiti’nin geçmişine baktığımızdaAfrikadan şeytana inanan halkların göç etmesiyle oluşan topraklardır Haiti.Hristiyanlığın etkisiyle değişime uğrasalar da eski inançlarınıkaybetmemişlerdi. Bir kısım halk şeytanın yoluna uymakta devam etti. Ve küreselbozguncuların kölesi oldular. Ve afetler oraya uğrar oldu.
· Filipinliler’in orta kesimini vuran Haiyan tayfununda 10 binden fazlakişi hayatını kaybetti. Ülkeyi yerle bir eden felaketten 5 milyon kişietkilendi. Tayfunun şiddeti ve neler yapabildiği akıllara durgunluk verdi. Veyeryüzü bu tehlikeli tayfunlara açık hale geldi. Tanrı, deccaliyete hizmetettiği için ilk isyancı Filip’in soyuna öfkelendi. Ve meleği Mikaile 7019kişilik melekten küçük bir ordunla in ve Filipinleri yerle bir et.’ dedi. O günçok dehşetliydi. Görülmemiş bir fırtına büyük bir yıkım vardı. Mikailinyardımcılarından birisi resmen üfürdü ve denizi çalkaladı ve denizi adalarınüzerinden geçirdi. Tanrı onların kirli kazançla kurdukları şehirlerini dev dalgalarile yıkıma uğrattı. İşte bunun benzerlerini pek çok kıyı kenti görecektir.
· Buzullar birden eriyecek, sular yükselecek, Tayfunlar ve fırtınalarinanılmaz şiddetli olacak, Dalgaların boyu yirmi metreye yaklaşacak. Taun,sıtma bulaşıcı hastalıklar insanları kırıp geçirecek. Tüm bunlar hakkayönelmeye direnenler nedeniyle gerçekleşecek.
· Haiyan tayfunuyla Filipinliler yerle bir oldu. Tayfun herşeyi yıkıpgeçti. Tanrıya isyankar olan Filip’in soyu olan Filipinliler küresel yağmacıgüçlerin köleliğini ve hizmetkarlığını yapmaktadırlar. Bakın hemen patronlarıolan ABD ve İngiltere iki uçak gemisiyle yardım edeceklerini ve destekvereceklerini söylediler.
· İtalya’da etna yanardağı yine lav püskürttü. Sicilya adasına gökten taş yağdı. Küller nemve yağmurla birleşerek siyah küçük taş halinde düştü. Ada siyaha büründü.İnsanlar evlerini yollarını şehirlerini temizlerken tanrının verdiği mesajıanlayamıyorlar. Tanrı bir şehri neden kara bir renge bürütür. Sicilya adasınaverilen bu mesaj çok önemlidir. Gelecekte sicilya’yı vahim bir günbeklemektedir.
· Güney kutbunda dev buzul dağları eriyor. Adacık kadar olan buzullardeniz seviyelerini yükseltecektir. 2015Ve sonrası için dünya acılı günler görecektir. İnsanlar büyük sıkıntılarçekecektir.
· Vebalar, sıtma, öldürücü grip salgınları bir diğer değişle taun heryerde görülecek bazı bölgelerde ve kıtalarda öldürücü olacak. İnançsız insanlartopluca ölmeye başlayacaklar. İnsanlar bu durumları küresel ısınmaya bağlarkenTanrının bu olayları gerçekleştirdiğini söylememe körlüğüne düşecekler. Ortadoğu ve Afrikada değişimi baskı ileengellemeye çalışanlara karşı Tanrı öfke duymaktadır. Mazlum ve inananhalklarına sahip çıkan tanrı ordularıyla yeryüzünü savaş açmış ve kötülerinyandaşlarını temizlemektedir.
· Kutsal kitaplarda bahsedilen olaylar günümüzde tam da anlatıldığı gibitek tek gerçekleşiyor. Gökten buz parçaları yani büyük dolular yağıyor. Herbölgeden bu haberleri duyuyoruz. Gökten taş yağacak denilmişti, Rusya’ya düşengöktaşı parçaları ve etna yanardağının tüfü nem ile birleşerek sicilyayı siyahbir taş yağmuruna tutmuştu. Bu tür olayların şiddetlileri gözlenecektir.Rivayetlerde söylendiği gibi şiddetli yağışlar ve tayfunlar gözleniyor.
· ISON Kuyruklu Yıldızı, 28 Kasım’da ilk defa Güneş’e en yakın geçişyapacak kuyruklu yıldız olacak. Gökbilimciler, ’Güneş’e bu kadar yaklaşacak birkuyruklu yıldız hayatta kalacak mı parçalanacak mı yoksa aynı şekildeyolculuğunu devam ettirecek mi’ sorularının yanıtını heyecanla bekliyor. Pekibu yıldız nedir. Müjdeci bir melek elinde meşale ile neyi haber vermektedir. 28kasımdan sonra aydınlanmayı arttıracak olaylar gerçekleşebilir.
· Bolu ve tekirdağda 5 şiddetinde depremler oldu. Özgürlüğe, yenianayasaya ve doğru yoldaki ak partiye karşıtlığıyla bilinen Antalya, İzmir vebazı kıyı kentlerimiz sürekli selbaskınlarıyla karşı karşıyadır. Tanrıgezi olayları gibi sokakları karıştırmaya çaşılan ve şiddeti yol edinenVesayetin sahipçilerini ve destekçilerini rahat bırakmayacaktır. Hatta bu gidişatın şiddetli bir sonu bileolacaktır. Bir dönemin baskıcı egemen halkları ,orta sınıf olan büyük çoğunluğazulmediyordu. Tanrıya savaş açarak mazlum halkların özgürlüklerinikısıtlıyorlardı. Yeryüzünde hiçbir olay boş yere olmuyor. Doğal afetlerin bir nedeni ve bir amacıvardır. Önemli olan tanrının ne yapmaya çalıştığını anlayabilmektir.
· Güneşte patlamalar artacak. Ve daha fazla ısı ortaya çıkacak. Dünya buısınmadan daha fazla etkilenecektir. Dünya mağmasında da hareketlilik görülmektedir. Çünkü güneşsistemi gezegenlerin çekirdeğini hareketlendiren bölgeden geçmektedir. Depremlerdeve kıta hareketlerinde değişimler görülecek. Doğal afetler artarken her yerdeiklimsel ani değişimler görülecek.
· 2013 yılının önemli gök olaylarından 3 kasım günü gerçekleşecek olangüneş tutulması, halkalı tutulma olarak başlayacak ve tam tutulma olarak devamedecek. Tutulmanın başlangıcı ve büyük bölümü Atlantik Okyanusu üzerindegerçekleşecek. Ay'ın gölgesi Afrika'nın batısında karaya basacak ve Afrikakıtasının doğusuna ulaştığında tutulma sona erecek. Peki bu tutulma cizgisi neifade ediyor sizce. Ayın gölgesinin geçtiği siyah çizgi Tanrı’nın işaretkoyduğu anlamına gelmektedir. Daha önce Tam tutulma olan yerlerden geçen siyahgölge çizgisinde yönetimler değişmiştir. Allah bu bölgelere bir çizgi çekerken bubölgelerde şeytani yönetime sahip eski yönetimlerinin devrinin bittiğinimüjdelemektedir. Yeni bir düzen kurulmaya başlayacaktır. Bu şu demek çizgigerçekleştikten sonra Arap baharının çok daha şiddetlisini Afrikada göreceğiz.Sömürgeci devletler Afrikada tamamen egemenliklerini kaybedecekler. Afrikada budeğişim sırasında değişime direnenler olacak ve iç savaşlar katliamlargözlenecek. Çizginin tüm Afrika kıtasından geçmesi ve çizginin yönü çokönemlidir. Hibrit olarak gerçekleşen bu tutulmayı bazı kıtalar dagözlemleyebilecektir. Bu şu demek oluyor. Avrupaya ve Amerika kıtasına dasıçrayacak olan bu değişim Tüm dünyayı etkileyecektir. Bu arada Arap baharıylabaşlayan Ortadoğu’da yeni düzen iyice oturmaya devam edecektir.
· İnsanın düşüncelerine göre nasıl fizyolojik yapılarında değişimleroluyorsa dünyanın algısı ve zihniyeti değişirken de fizyolojik yapısındadeğişimler görülecektir.
· Şiddetli siyasi gerginlikler yaşanacak. Sert söylemler olacak, savaşnaraları duyulacak. İnsanlar gerçeğinortaya çıkışını görecek. Sevgi temelli kardeşlik düşüncesi kazanmayabaşlayacak. Ayrımcı düşmanlık düşüncesi yıkılmaya başlayacak.
· Siyasi gerginlikler sert söylemlerle hat safhaya çıkacak. Yeryüzündeşeytanın rejimi yıkılacak. Küresel bilinç değişirken küresel devrim gerçekleşecek.Doğruluk ve adalet temelinde kardeşliği seçen anlayış kazanacaktır. Kapitalizm, Siyonizm, sömürgecilik yıkılacak.
· Çalışan ve mücadele eden başaracak. Eski düzenden memnun olanlar hiçbirşey yapmadılar. İnsanlığın sorunlarıyla ilgilenmediler. İnsanoğluna hizmetetmediler. Saltanatlarının yıkılacağı endişesiyle değişime direniyorlar.
· Bilinçlerde değişim olurken ruhsal bir fark ediş başladı. Dünyada doğalafetler ve tufan, fiziksel bir değişim oluşturmaktadır. Kıyametsel bir gerçekgizliliklerin açığa çıkması, gerçeklerin fark edilmesiyle doğru olanın tercihedilmesi ayağa kalkmayı ve uyanmayı sağlamaktadır. Uyanış yani ruhsalaydınlanma gerçekleşmektedir. Dinsel metinlerin içindeki sembollerin anlamlarıda çözüldü ve dinsel metinlerde gizlenen gerçeklerle herkes yüz yüze geldi.
· İklim değişiklikleriyle bazı bereketli yerler çölleşecek ve kıtlıkiçinde kalacaktır. Bazı yerler öyle yağışlarla bereketlenecek ki bolluk vebereket artacaktır. Yağışlar,sıcaklıklar ve yıllık ortalamalar hep değişecek. Bazı yerlerde çıplak dağlarormanlık alana dönüşürken bazı ormanlar yok olacak.
· Mayalar kendi takvimlerinde ve kutsal kitapları olan Popol Vuh'da daifade ettikleri gibi dünyanın dört kez bilinç değiştirdiğini ve bir beşincideğişimin de bu yüzyılda olacağını ifade etmektedir. Bunun periyodik olaraktekrar etmesinin en büyük nedeni güneşte meydana gelen manyetik değişimin,yeryüzündeki manyetik değişime etki etmesi. Manyetik alanın etkilenmesiyledünyada fiziksel değişimler görülmektedir. Dünya hem dıştan hem de içtenetkilenmektedir.
· Son çağ elbette büyük kargaşadan önce yaşanacaktır. Dünya değişimgeçirirken rejimler devriliyor. İç savaşlar oluyor. Bölgesini kaybetmekistemeyen egemenler halklara savaş açıyor. Çatışmalar savaşlar ve kargaşadönemi gözleniyor. Mehdi döneminde Armegeddon yaşanıyor. Gog ve magog’unfelsefesi olan bozgunculuğu sahiplenmiş batı halkıyla mücadele edilmektedir.
· Yağmur, alışılmışın dışında güçlü ve boşanırcasına yağacak. Dolu,yağmur, fırtına görülecek. Fransa halkıserilecek yere, Tanrı yıllarca yaptıklarından dolayı onlara cezasını kesecek.Halkın toptan ölümünü engelleyemeyecekler. Haksız yere mücadele edecekler. Veher geçen gün yok oluşlarını izlenecek.
· Su baskınları Verona'dan başlayacak. Kuzey kutbu'ndaki bitmez yağmurlarsuları yükseltecek ve buzulları eritecek. Sonunda büyük tufanların farkına varılacak. Tanrının zalimlere öfkesiaçıkça görülecek.
· Yer sarsılacak. Toprak inip kalkacak. Batı ve yeryüzünde her yersarsılıyor. Birçok geceler boyunca dünya sarsılıyor.
· 2010 Güneş ve Ay tutulmaları ve gezegensel irtibatlar değişim sürecininmüjdecisiydi. Avrupa ülkelerinin ekonomik anlamda zorlu bir sürece ilerledi.Öte yandan ABD, Japonya, Çin, Şili, Arjantin ve Pasifik ülkelerinde etkili olandoğal afetlerle sarsıldı.
· Amerika Birleşik Devletleri’nde etkisini gösteren grip salgınındandolayı pek çok insan hastanelerde tedavi altına alınırken ilk 20 çocuktan sonrahayatını kaybedenler her geçen gün artıyor.
· Yeryüzünde 2012-2016 yılları arası temizlenme sürecidir.Ekonomik kriz açısından Türkiye ve dünya önümüzdeki yıllarda büyük değişimleregirecektir. 2016 sonrasında, Türkiye dünya ekonomisinde çok daha iyi birnoktada ve bölgesinde söz sahibi olacak.
· Ceviz büyüklüğünde dolular ve buz parçaları yağmaya başlayacak.
· Tanrı kulu Erdoğan ile bir taraftan dünyayıdeğiştirirken diğer taraftan afetlerle müdahale ediyor. Dünyada yaşanan siyasigelişmelerle doğal afetler arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çok barizanlaşılan bu ilişki barış ve tanrı karşıtlarına ve onların taraftar halklarınakarşı olmaktadır.
· Buzulların erime hızının sanılanın 2 katı daha yüksek olduğuAntartika’nın batı yakasında sıcaklıkların son yarım yüz yılda 2 nokta 4 dereceısındığı belirtiliyor. Küresel ısınma tartışmaları her gün yeni bir boyutkazanıyor.Bir yüzyılda yaşanacak 1 derecelik artışın bile büyük felaketleresebep olabileceği düşünüldüğünde Antarktika'daki durum daha net ortaya çıkıyor.
· 2012 sonrasında Türkiye ve küresel inananlar dengeyidaha iyi sağlayacaklar. Türkiye dünyada daha çok destek bulacak.
· 2012-2015 yıllarını dünyada ve Türkiye’de bir temizlenmesüreci olacak. 2012 Ocağında ilk işaret olarak İmralı barış süreci ve Kürt veTürk düşmanlığı yaparak kan davası güdenlerin durumunu sonlandıracak ilkadımlar atıldı.
· Amerika'nın Kaliforniya eyaleti kumsalında ölü olarak bulunan 6 metre uzunluğundaki ve100 kilonun üzerindeki balık, görenleri şaşkına çevirdi. Halkta deprem korkusuyarattı. Japonyadaki 9 şiddetindeki deprem öncesinde kıyıya vuran balık olarakbilinmektedir. Daha önce de afetler öncesinde kıyıya vurmuştu. Oarfish balığıyılan gibi ama yassı ve uzunluğu da 5 metre civarlarında. Garip olan balık 400 metre derinlikteokyanusa dikey yüzmektedir. Bu da okyanustaki değişimleri direk olarakhissetmesine neden olmaktadır. Oarfis balığının afet habercisi olmasındadoğruluk payı vardır. Ama beklenen büyük deprem ne zaman olacaktır bu bilinmez.Kutsal metinlerde yazan büyük deprem Amerika kıtasında anakara depremi olarakve yeryüzünün en büyük depremi olarak kayıtlara geçeceği tahmin ediliyor. Okyanuslarıetkileyecek ve kıyı kentlerini sular altında bırakacak bu depremden kutsalkitaplar bahsetmektedir. Vaktinin çok yaklaştığı ancak küresel siyasette büyükçatışmaların yaşandığı anlarda gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Muhtemelenİsrail tabanlı Amerika ve Türkiye gerginliği ve Ortadoğu ve Afrikadaşiddetlenen çatışmaların hemen akabinde büyük deprem gerçekleşeceği tahminedilmektedir. Tanrı tokatı olarak tarih kayıtlarına geçecek bu olayın 2016’ ya kadar kesinliklegerçekleşmesi tahmin ediliyor.
· 2008-2015 küresel krizle başlayan ve kutsal metinlerde bildirilen yediyıllık dönemdir. Bu dönemde şeytanın egemenliği yıkılma aşaması yaşar.Yeryüzünde kötü düzen ve kötülerin egemenliği yıkılışa uğrar. 2015-2022Tanrının egemenliği yeryüzüne yerleşmeye başlar ve iyilerin egemenliğinde iyibir düzen yeryüzüne yerleşmeye başlar. 2023 Yeryüzünde esenlik çağına girişbaşlar ve bin yıllık esenlik krallığı yeryüzünde kurulur. İnsanlar huzurlayaşamaya başlar. Bereket, adalet, güven, esenlik, kalkınma, barış ve huzuryeryüzüne yayılır.
· Dünya ekonomisinde önemli değişim olacak, siyasiarenada çok şey değişecek. Kısıtlayıcı veyıkıcı tutum içindeki bireyler, kuruluşlar, örgütler, hükümetler son bir kezsilkelenecekler. Başka kültürler üzerinde kaynak kontrol yöntemleri uygulayansiyasi irade sona erecek. Herkesin eşit haklarının olduğu, gerçek bir"ortaklık toplumu" dönemine gireceğiz.
· Fikir ve ifade özgürlüğü öne çıkacak. Reformlar hızlaartacak. Düzen kendi kendini harekete geçirecek. Her bölüm kendi üzerine düşengörevi yapacak. Toplumsal düzen ve insani yaşam normal standartlara dönecek.
· Savaş döngüsüne giriyoruz. Önümüzdeki dönemde savaş vebenzeri türden gerginlikler yaşanacak. Türkiye'nin dünya devletleriyle veOrtadoğu'yla ilişkileri önce çok kötü sonra da çok iyi olacak.
· Savaş Döngüsü gibi gergin bir etki altına gireceğiz. Devletlerdüzeyinde büyük gerginliklerin ve kolektif korkuların ortaya çıkmasına sebepolacak. Ortadoğu'da yaşanacak gerginlikler en çok İsrail, Filistin, Mısır,Lübnan, İran ve Türkiye'yi etkileyecek. Türkiye, hem Ortadoğu hem de Avrupaaçısından gitgide daha çok önem kazanmaya başlayacak. Ama muhtemelen büyük biruluslararası huzursuzluğun da ortasında kalacak. Bu stresli dönemde ülkelerarasındaki gerginlikler artacak, savaş rüzgârları esecek.
· İsrail için en zorlayıcı zamanlar 2012-2014 yıllarıarasında. Türkiye-İsrail ilişkilerinde uluslararası platformda yankı bulacak önemliyeni bir sürece geçilecek. 2013 yılı çok önemlidir.
· 21’inci Yüzyıl’ın başlarında dünyada bir dizialışılmadık olay olacağı, bu olaylar sürecinde de dünyanın olağanüstü birdeğişikliğe uğrayacağı, bunların sonunda da ‘yeni bir dünyanın kurulacağı’beklentisi, inancı tüm dinlerde hayli yaygındır. Ve bu söylenenlerin hepsigerçektir. Kutsal metinlerden gelen bu bildirimler tartışmasız doğruçıkmaktadır.
· Yeryüzünde sıcaklığın 2 derece artmasıyla, 270 milyon insanın, 3 dereceartmasıyla da 330 milyon insanın sıtma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.Beklenen sıcaklık artışı dünya ekosisteminin yüzde 20'sinden daha fazlasının etkilenecek.Kuraklık, orman yangınları artacak. "Sıtmanın yanısıra ishal vakalarındayüzde 10'luk bir artış bekleniyor". Küresel ısınmayla beraber artanortalama sıcaklıklar, kışların daha ılık geçmesine neden olacak. Sıcaklıknedeniyle binlerce kişi hayatını kaybedecek. Yeryüzünde 2.5 derece düzeyindebir sıcaklık artışı, 50 milyona yakın insanın açlık riski yaşamasına nedenolacaktır. 3.1 milyar insanın temiz su kaynaklarına ulaşma konusunda riskaltında yer alacak. Beyin kanaması sonucu meydana gelen ölüm vakaların aşırısıcak günlerden sonra meydana geldiğini söyledi. Artan sıcaklıklarla birlikteağaçlar, za rarlı böcekler karşısında savunma mekanizmalarını kullanamayacak.Çoğalan zararlı böcek sayısı, orman sağlığını olumsuz etkileyecek. Örneğin, 1993-2000yılları arasında Alaska'da 930.810 hektar orman alanı zararlı böceklertarafından istila edilmiş, aynı süre içinde yılda 30 milyon ağaç bu nedenlekaybedilmişti.
· 2006’da başlayıp 2011 sonunda bitecek 7 yıllık dönem bilinçlerinayağa kalktığı dönem oldu. 2012 yepyeni bir dünya olacak. Üzerinde de bambaşkainsanlar. Bilinçleri çok açılmış insanlar.” (7). Tabii ki de ‘bilinç değişimi’durduk yerde olmaz; nitekim bu günleri gördük ve geçirdik. fark edişten sonrahak için mücadele dönemi başlayacak. 2011-2018 arası hak batılı devirecek. 2020sonrası hak yeryüzüne sürekli egemen olmak için ilk günlerine başlayacak..
· Dünyayı yöneten güçler bir hesaplaşma günününyaklaşması gerektiğine karar vermiş durumdalar.
· Hayat tek bir noktaya doğru akmaya başladı. Ve o gidilen nokta tehlikeli de olsa Rabbinkralı hakkı söylemekten geri durmayacaktır. Çünkü o Tanrıdan korkmaktadır.Zalimin zülmuna dur diyebilendir. Gelecekte tehlikeli günler de görsek Allahyolundan geri durmayacaklar. Ve Allah’ın nurunu kimse söndüremeyecektir. Farkındaolanlar tehlikeleri görüyorlar ama, “SON”a doğru giden sürece müdahaleedebilecek güçte değiller…Kutsal metinlerde bazı işaretler var ve bunlar busüreçte Türkiye’nin çok önemli rol oynayacağını söylüyor…
· karanlık örgüt İllüminati ortaya çıktı ve eylemlerehazırlanıyor” iddiası, “E Kaide yaptı-etti palavrası gibi” ama, esasta da,“Katolik Hıristiyanları/Papalığı” SUÇLU gösterip de, “Anglosakson-Judeaortaklığı”nı gizlemek gibi duruyor.
· “‘Tanrının Krallığı’ kurulacak, Yeni (Altın) Çağbaşlayacak” düşü ile, ‘Nüzülcü ve ‘Mehdici’lerin; ‘Altın Çağ’ düşlerinin, “aynıtarihte niye örtüştüğünü” kimse neden sorgulamıyor! Ya da ne tesadüf ki ya datesadüf mü ki, her ‘iki kesim’ de aynı tarihlerde, “1432/2012’de misafirlerini”bekliyor!..
· iklim değişiklikleri, büyük kuraklık, dev sel suları,dinlerin ve ülkelerin büyük değişimlerinden söz ediyor. Bazı araştırmacılaragöre Nostradamus 2015’e kadar karanlık bir dönem öngörmekte ve ardından2016-2020 arasında Altın Çağ'a giriş yaşanacak.
· yılından bu yana yeniçağ başladı. Bu zamanlar sonaermektedir ve doğrular yeryüzünün mirasçıları olacaklardır. Ancak bu öyle kolayolmayacaktır. Tersine, insanların ruhlarını sınayacak olan bir anlaşmazlıklar,talihsizlikler ve felaketler dönemine girmekteyiz. Cayce’ye göre, Üçüncü Dünyasavaşı çıkmayacak, ancak dünyayı daha büyük bir tehlike bekliyor. Küreselısınmayla birlikte başlayacak doğal felaketler yaşanacak. Antarktika veGrönland'daki buzullar eriyecek, su seviyesi yükselecek. ABD'de San Franciscove Los Angeles gibi kıyı kentleri yok olacak.
· 2010-2012 yılları arasında çıkacak dünya silahlıçatışmasında, biyolojik silahlar kullanılacaktır. Orta doğu da sınırlı birsavaşla başlayıp, dünya ekonomisinin çökmesine bağlı kıtlık, salgın hastalık vedoğal afetlerle ve hatta kozmik afetlerle tamamlanacak bir süreç olacaktır.
· 2003’ten beri Güneş’te düzensizlikler görülmektedir.2005 yılında güneş minimumu döneminde Amerika’da meydana gelen korkunçkasırgaların, güneş lekeleri döngüsünde beklenmedik bir çıkış dönemi olarak görülmüştür.Güneş aktivitesinin 2012-2013’de rekor düzeyde artacağı dönemde yeryüzündezarar daha büyük olacaktır.
· Göksel gerçekler tanrıdan gelen değişimlerdir. Gökselfelaketler ve İsa’nın gökten inmesi olayı yani Tanrının yeryüzünü değiştirme vedüzeltme vakası gerçekleşiyor.
· Küresel bilinç değişiminin sonuçlarını görmeyebaşladık. Dünyayı kasıp kavuran savaş ortamı, toplumlar arası anlaşmazlıklar,politik sürtüşmeler ve olagelen olumsuzlukların da bu geçiş dönemindeyaşanmaktadır."Null zone"da bulunmamızdan dolayı olduğunudüşünebiliriz.
· Dünyamızda eyleme geçmiş olan transformasyonlar iseaşikar. Gün be gün artan sismik aktivasyon, volkanik hareketlenmeler ve diğerbirçok doğal felaketler elbette ki gözlerden kaçmıyor. Güneş ile dünyanındeğişimleri arasındaki bağlantı evrenin kozmik gücünden ve tanrının elindençıktığı çok açıktı. Güneş Sistemi'nde yaşanılan enerjisel değişimin sebebifarklı-daha yüksek olan bir enerji alanına girdiğimizdendir.
· Mısır’da rejim yanlılarıyla karşıtlarının çatıştığımeydanda Atlı bir görüntünün kameraya takılması ilginç bir gerçeği degöstermiştir. Yeryüzünde olağan üstü görüntüler, garip olaylar bir takımmucizeler gözlenmektedir.
· Birbirimize bağlıyız ve olup bitenlerden sorumluyuz.Kâhin Edgar Cayce gibi, manyetik alan değişimlerinden güneş lekelerine, hattadepremlere varıncaya kadar etrafımızdaki her şeyi etkilediğimizi söyleyenlerbile var. Sonuçta hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Bireysel seçimlerimizinyazgımızı etkilemesi gibi, dünyanın yazgısı da insanların ortak iradesiyleşekilleniyor.
· Gerginlik yaratacak durumlarla karşılaşacağımız, korkufaktörünün pompalanacağı bu süreçte bir tek şeyi; korku ve endişeninpanzehirinin sevgi olduğunu iyi bilmemiz gerek. Yaşamımızı korku içinde misürdüreceğiz, yoksa sevgiyle mi yaşayacağız? Bu sorunun cevabı, bizim hangisineinanmayı tercih ettiğimizde yatıyor. Korku dolu bir dünyada yaşamaya inanırsak,bu seçimimizden zihnimiz ve bedenimiz de etkilenir, sağlıksız bir yaşamsüreriz.

Son dönemde artanşiddet olaylarına, korku enerjisinin son hamleleri olarak bakılabilir mi?
Evet, bunusöyleyebiliriz. Özellikle bu son dönemde etkinliğini gösteren Satürn, Uranüs,Plüton gezegenlerinin birbirleriyle sert açı yapması, gizli korkularımızın suyüzüne çıkmasına ve insanlardan şüphe duymamıza sebep oluyor. Böyle dönemlerde,insanların korkularından faydalanarak onlar üzerinde hakimiyet kurma eğilimiartar. Baskı yoluyla iç güvenliği sağlamaya çalışmak ve bunun için alınanacımasız tedbirler, faşizm ve terörle sert mücadele de bu gezegen irtibatlarındaortaya çıkar. Ekonomik sistemin tamamen değişmek üzere olduğunu gösteriyor.Örneğin Neptün gezegeninin 2011'de bir süre için, daha sonra da 2012'de tamamenBalık burcuna geçiş yapıyor olması, materyalizmi simgeleyen kapitalizminçökeceğini işaret ediyor.
· Göksel felaket’ tanrıdan gelen büyük değişimdir. Bütünlük içermektedir.Dünya yaşamının seyrini tanrı değiştirecektir. Kötülerin yıkılışıdır. Felaketteeski düzenin savunucuları üzerine gelecektir. Şeytanın krallığı yıkılır veAltın çağa girilir.
· İnsanlar düzelmedikçe afetler dinmeyecektir.
· Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, -23 dereceyi bulansoğuklar nedeniyle bir ay içinde ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 61'eyükseldiği bildirildi.
· 2012’nin son haftalarında Çin’in kuzeyinde aşırı soğuklardan ölenleroldu.-25-35 aralığındaki soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Avrupa’nındoğusunda donanlar oldu ölenlerin sayısı 200’e yaklaştı.
· Depremler ve doğal afetler 1990-2020 yılları arasında tavan yapmıştır.Bu dönem yeryüzünde karanlığın sonu ve güneşin doğuş anıdır.
· 2013 yılı hızlı ve sert bir değişim yılı olacaktır. Vesayetçileryıkımlarına silah ve savaşla direnecektir. Ama mazlum halkların ve inananlarındemokratikleşme çabaları sürecektir. Azınlık değil cumhuriyet hakim olacaktır.
· 21 Aralık2012 sürecinde başlayan değişim dünyada toplumun her alanındakendini gösterecektir. İş hayatında, aile hayatında, toplumsal kabullerdedeğişimler olacaktır. Bu değişim şubat ve mart aylarında hissedilir derecedegörülecektir. İnsanoğlu her şeye çabuk alıştığından bu değişimlerin farkınavaramayabilir.
· 21 Aralık2012 tanrının yeryüzüne sürekli merhamet ettiği gündür. Bugünde Adem bağışlandı ve yeryüzünde yaşamasına izin verildi. Nuh gemiyebindi. Bu gün zalimlerden kurtuluşgünüdür. Yeni bir sürecin başlangıcıdır. Kötülerin yıkılış dönemidir. İyilerindönemi başlar. Bu tarihten sonra insani değerlere, maneviyata ve yasalara bağlıkalınacak ve sevgi çağına geçilecektir.
· Bugün 21aralık2012dir. Şükürler olsun Rabbimize. Bugün Tanrının Adem’eyeryüzünde süre verildiği gündür. Nuh’un kurtarıldığı gündür. Bugün yeryüzündekötülerin egemenliğinin bittiği gündür. İyilerin döneminin başladığı gündür.Tanrının yeryüzüne merhamet ettiği gündür. Tüm peygamberler bu günü hasretlebeklemiş ve bugüne ulaşmanın özlemini düşlemişlerdir. Hepsi de zor dönemlerdeen kötüleriyle mücadele etmişlerdir. Kimileri canlarından olmuş kimileri çoksıkıntı çekmiştir. Bu güne ulaşanlara selam olsun.
· Uyanış bir günde değil 21 aralık2012’den sonra yavaş yavaş artarakgerçekleşecektir. Bu tarih yeni bir sürecin başlangıcıdır. Allah’ın vaat ettiğialtın çağa giriştir.
· Bu dünyanın adaleti yok. Kötülerin dünyası gibi sözler artıkkullanılmayacaktır. Yeryüzü kötülere miras verilmeyecektir. İyilerin yaşadığıbir dünya göreceğiz.
· Rusya’da şiddetli soğuklardan ölenlerin sayısı 200’ü geçti. 800 yaralıve binlerce insan olumsuz hava şartlarından etkilendi.
· İngiltere’de aralıksız yağan şiddetli yağış su baskınlarına ve toprakkaymalarına yol açtı. İngiltere Noel tatiline su baskınları altında girdi. İngiltere’nindoğu sahillerinde kabaran dalgaların sel bariyerlerini aşması sonucu bölgedebüyük çaplı maddi hasar oluştu.
· Muson yağmurları Sri Lanka’da 42 can aldı.
· Pekçok deniz canlısı ve dev balıklar hiç beklenmedik sahillere ölüolarak vuracaktır. Bu tür olaylar Tanrının uyarısıdır. Ve yerkabugundakideğişimlerin normal dışı olayların belirtileridir.Tüm felaket işaretleri tektek ortaya çıktı. Büyük felaket ‘sulara gark olma’ diğer bir değişle okyanusunşehirleri yutması gerçekleşmek üzeredir.Tanrının öfkesi dinmeyecek. Çünkü bozguncular hala inananları öldürmeyiisteyecekler. Bunu üzerüne imansızlar tek tek işaretlenecek ve Allah salgınhastalıklarla yeryüzünü temizlemeye tabi tutacak.
· Kamerun'un kuzeyindeki sıtma salgınında yaklaşık 800 kişinin öldüğübildirildi.
· Akdenize kıyısı olan ülkeler sellerden başını alamayacaklar.Okyanuslara ve tüm denizlere kıyısı olan ülkeler şiddetli yağışlardan nasibinialacaktır.
· Tanrı göklerin kapısını açtı. Büyük meleğe emir verdi. Yeri bir miktarsuyla doldur dedi. İnsanlar büyük sıkıntılar çekecekler. Ziyan olan ürünler,kuraklık ve değişen coğrafyalar kıtlığı getirecektir.
· Çin’de 2012 ocağında göller ve akarsular dondu. Son yüz yılın enşiddetli soğukları yaşanıyor.
· 2012 Ocağında dünyanın kuzeyi aşırı soğuklar yaşarken güneyi denormallerin çok üzerinde kavurucu sıcakları yaşamaktadır.
· Şili’de yetkililer, komşu ülke Arjantin’le sınır bölgesinde bulunanCopahue Yanardağı’nın kül ve gaz püskürtmeye başlaması üzerine acil durum ilanetti. Latin Amerika’da volkan alarmı yaşanıyor.
· Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua’daki en yüksek yanardağ olan SanCristobal harekete geçerken çevrede yaşayan 300 aile tahliye edildi.
· Amerika kıtasındaki bazı yanardağlar bir bir harekete geçmeye başladı.Belli ki mağmadan büyük bir baskı var. Kıtalarda her an bir kırılma meydanagelebilir.
· Ohio Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, Antartika’nın batısındakibuzulların tahmin edilenden iki kat daha hızlı eridiğini ortaya koydu.
· Avustralya’da etkili olan sıcak hava ve rüzgar 5 eyalette çıkanyangınları körüklemeye devam ediyor. Yangınlar söndürülemiyor.
· ABD’de insanlar kıyı kesimlerinden orta kesimlere göç edecekler.Avrupa’nın batı kıyıları da nasibini alacaktır.
· Fas’ta başkent Rabat’ın doğusunda bulunan Kamisat kenti sakinleri 22 AralıkCumartesi günü güneşli bir günde gökyüzünden “dev bir kartopu” düştü. Fas’agökten düşen dev kartopunun göktaşı olduğu anlaşılmıştır. Fas’ta bir çöldebulunan ve “siyah güzellik” adı verilen kaya parçasının Mars gezegenine aityeni tür bir meteor olduğu ortaya çıktı.
· Türkiye’de kıyı kentleri batılı desteklediğinden sürekliuyarılmaktadır. Antalya, Marmaris, İzmir gibi hakkın karşısında olmayı seçmişve eski rejimin sahipleri ikamet etmektedir. Rabbin kralına muhalefet edenanlayışın ardındaki halkı tanrı uyarmaktadır. Ege ve Akdeniz sürekli afetlerleboğuşmaktadır. Depremler, seller, fırtınalar bölgede sürekli görülmeyebaşlanmıştır. Dur durak bilmeyen su baskınları yaşanmaktadır.
· Bütün Akdeniz Tanrının öfkesinden nasibini alacak. Akdenize tüm kıyıkentleri tufana hazır olsun. Fransa’ya saldıran dev dalgalar Akdeniz içlerinedoğru ilerleyecektir. Rabbin kralıyla ve hak ile mücadele edenler direktanrının cevabıyla ve öfkesiyle karşılaşacaklardır. Onlar halkları öldürerekşiddetle bastırmayı istiyorlardı. Alın, tanrı sizi nasıl bastırdı.
· Brezilya’da yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar Rio deJeneiro’da çok sayıda mahalleyi sular altında bıraktı.
· İklim sandığımızdan da hızlı değişiyor. 2014 yılına kadar afetler hızlaartacak. 10 yıla kadar buzullar da çok büyük erimeler görülecek. Mahsullerazalacak, ürünler ve hayvanlar telef olacak. felaketler artacak insanlar büyüksıkıntı çekecek. İnsan ölümleri toplu ölümler görülecek.
· Güneş etkinlikleri 2010'da en düşük seviyede idi. Güneş lekelerindekiartışların ise 2013'te tepe noktasına ulaşacaktır.2013 yazının çok sıcakgeçmesi beklenmektedir. Peki ya sonrası. 2016 ya kadar afetlerin artmasıkaçınılmazdır.
· Kenya 2013 Mart ayından bu yana sel felaketiyle boğuşuyor. Aşırı yağışsebebiyle şu ana kadar 63 kişi hayatını kaybetti.Selden etkilenen 35 bin kişievlerini terk etmek zorunda kaldı. Yağışlardan özellikle Kenya'nın batısındakievler ve yollar büyük hasar gördü.
· Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndaki Plosky Tolbaçik Volkanı, lav ve külpüskürtmeye devam ediyor. Yanardağın kar manzarası altındaki görüntüsü renkligörüntüler oluşturdu.
· Muş’un Varto ilçesine bağlı Yayla köyünde etkili olan hortumda 12 evoturulamaz hale geldi.
· Hava anormallikleri hız kesmeyecek. Deniz seviyesi metrelerceyükselecek ve mahsul 4’te 3 azalacak. Yeryüzünün sıcaklığı sürekli artacak.Terlemeler ve aşırı yağışlar görülecek. Buzullarda hızlı erimeler görülecek.Balıklarda göçler ve toplu ölümler görülecek.
· 2013-2016 yılları arası kapitalizmin çatırdayıpçökeceği yıllar olacak.
· Artık biz insanlarda sık sık değişen, alışıkolmadığımız hava koşullarına, sellere, ani bastıran şiddetli soğuklara karşı,neler oluyor? Hiç böyle olmamıştı gibi söylemlerle tepkiler vermeye başladık.
· Kuzey Kutbu dünyadaki herhangi bir bölgeden iki kat daha hızlı eriyor.Tahminlere göre buzulların bu kadar hızlı erimemesi gerekiyordu. İklimDeğişikliği Paneli’nin 2007 raporuna göre buzulların bu yüzyılın sonuna kadaryaz aylarında tamamen tükenmemesi gerekiyor. Ancak bazı araştırmalara görebuzulsuz bir yaz için sadece 10 yıl kaldı.
· Fırtınalar ve sıcak hava dalgaları daha yoğun yaşanmaya başlandı.Rusya’da 2010’da sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkması önemli bir örnek.Uzmanlar bu durumu da Kuzey Kutbu’ndaki aşırı erimeye bağlıyor. Kuzey Kutbu iletropik bölgelerdeki hava sıcaklığı arasındaki fark düştükçe fırtına ve kuraklıkgibi aşırı hava koşullarının yaşanma riski de artıyor.
· Grönland’ın buzul kaybetmesinin birkaç yüzyıl alacağı düşünülüyordu.Tahminler bu yüzyılda deniz seviyesinin yılda 0.3 mm yükseleceğiyönündeydi. Ancak deniz seviyesindeki yükselme oranı yılda 1.3 mm’yi buldu.Şimdi uzmanlar 2100 yılı itibariyle deniz seviyesinin en az 1 metre yükseleceğinidüşünüyor.
· Hava sıcaklığı sadece 0.8 derece artmış olsa bile dünya çapında birçokmahsul zarar gördü. ABD’de kuraklık, İngiltere’de ise aşırı yağmurlar toplananmahsulün geçtiğimiz yıllara göre daha az olmasına neden oldu. Uzmanlar buyüzyıl sonunda dünya çapında üretilen toplam mahsulün 4’te 3 oranında azalacağıkonusunda uyarıp önlem almaya çağırıyor
· “Her yıl bir öncekinden daha kötüye gidiyoruz” 2007 raporuna görekarbondioksit salınımı nedeniyle hava sıcaklığının 2100’de 4 derece artacağıtahmin ediliyordu. Ancak uzmanlar şimdi bu derecenin 6’ya çıktığını gözlediler.
· Kasım 2010'da başlayan Arap baharıyla iki kutup arasındaki Dünya Savaşı2014'e kadar sürecek. 2014’de Radyoaktif dalgaların yoğunlaşması nedeniylehayvan ve bitkilerde büyük oranda azalmalar görülecek. Müslüman ülkelerkimyasal savaşlar görülebilecek, Avrupalıların çok etkilendiği bir dönem olacak. 2014’te İnsanlığın bir kısmı kanserleboğuşacak. 2016’da Avrupa'nın nüfusu azalacak.
· Fiziksel değişimlerle birlikte ruhsal değişimler de birbirleriyleorantılı devam ediyor. Her bir büyük fiziksel değişimlerle birlikte insanlıkruhsal değişimde yaşıyor. Şu ana kadar insanlar aşağıya inişi yaşadı.Birincisinde biraz daha kabalaştı, ikincisinde biraz daha, üçüncüsünde birazdaha... Dördüncünün sonunda tam anlamıyla bir dip yaptı. 2012 sonrası İnsanlığın yeniden yukarıçıkışın yaşanacağı bir çağ olarak tanımlanır. Hatta çeşitli dinler bundan AltınÇağ, vaat edilen cennet veya Nirvana gibi bahseder. 2012'nin önemi buradadır.Aşağıya inen insanlık tekrar yukarı çıkacaktır. Bunun da ilk basamağı 2012'dir.
· 6,2 büyüklüğündeki merkez üssü Ege Denizi olan deprem, denizin 9 kilometrederinliğinde meydana geldi. Deprem, Ege ve bütün Marmara'da hissedildi.Kentlerde büyük panik yaşandı. Ege Denizi'nde Bozcaada açıklarındaki 6.2büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklükleri 3.1 ile 3.7 arasında değişen 8 depremmeydana geldi.
· Egeyi sallayan deprem imralıyla barış sürecinin hemen beraberindegeldi. Barışı istemeyenler ve bozgunculuktan beslenenlerin kirli planlarınakarşı tanrının uyarısı geldi. Kürt ve Türk kardeşliğini engellemeye çalışanlarve kan davasının sürmesini isteyenlere tanrı bir uyarı gönderdi. Eski rejiminkalıntıları ege’de sürekli yeni planlar kuruyor.
· Pasifik Okyanusu’nun güneyindeki Solomon Adaları’nda şubat 2013 de 8,0büyüklüğünde bir deprem oldu. Tsunami olayı gerçekleşti.
· Amerika Birleşik Devletleri'nin Floridaeyaleti, Burma pitonlarının istilasına uğradı. Yılanlarla başa çıkamayanyetkililer, ödüllü bir av yarışması başlattı.
· Florida'daki Everglades Milli Parkıyakınında oturanları piton korkusu sardı. Bölgede 150 bin pitonun yaşadığı tahminediliyor.
· Kraljevo kentinde uçan karınca dehşeti yaşandı.Kraljevo kentinde gecebir anda kenti istila eden milyonlarca kanatlı karınca, halkın evlerekaçışmasına yol açtı.Yarım saat boyunca kent, uçan karıncalar tarafından istilaedildi.
· ABD’de piton istilası yaşandı. Bu tür uyarıların tanrıdan geldiğini veaynı Musa dönemi tanrısal uyarılara maruz kaldığımızı görmekteyiz.
· Tazmanya adası yanıyor. Avustralya'nın güneyindeki Tazmanya adasındameydana gelen yangınlardan 245 ev etkilendi.
· Salgın hastalıklar, kitlesel iltihaplanmalar, taun gibi, grip gibiçeşitli öldürücü hastalıklar yaşanacak.
· Rusya’da Ural Dağları’nın güneyinde bulunan Çelyabinsk bölgesine göktaşlarının düşmesi sonucu yaklaşık bin kişi yaralandı. Meteor yağmuru bölgedebüyük maddi hasara yol açtı.
· Fransa'nın Les Sables d'Olonne sahilinevuran 18 metrelik dev balina görenleri korkuttu. Böylesi ne görüldü ne derastlandı. Kıllı bir balina. 2013 yılı ocak ayında kıyıya vurdu.
· Londra olmak üzere İngiltere genelinde etkili olan yoğun kar yağışınedeniyle yüzlerce okul tatil edilirken Rusya’nın Moskova’sında sıcaklık -35dereceyi gördü. Sibirya’da -60 lara varan soğuklar gözlendi. Bu aradaAvustralya +46 derece ile kavrulmaktadır. İnsanlar serinlemek için suyagirmektedir.
· Avustralya’da alevler kontrol altına alınamıyor. Aylarca yangınlardevam etti.
· 20 yıl aradan sonra yağan kar Kudüs’ü bambaşka bir kente dönüştürdü.
· Küba’nın başkenti Havana’da kolera salgını baş gösterdi. Şimdiye kadar51 kişinin hastalık nedeniyle başkentteki kliniklerde tedavi altına alındığıbildirildi.
· Buzlanma ve sisin neden olduğu çok sayıda araçlar dünyanın çeşitliyerlerinde birbirlerine girmiştir. En az 100 aracın karıştığı kazalardayaşamını yitirenler oldu. Tanrı her alanda insanları uyarmaktadır.
· İsveç, Rusya, Türkiye ve pek çok yerde kar fırtınaları görüldü. Hayatıolumsuz etkileyen 2012 kış koşullarında 20 metreye ulaşan kar kalınlıklarıgörüldü.
· 18.Ocak.2013de İtalyanın 'nın Stromboliadasındaki Stromboli yanardağı lav püskürmeye başladı.
Üç gün önce faaliyete geçen Stromboli, Avrupa'nınen aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Gökyüzüne lav ve kül püskürtenyanardağ, son haftalarda sismik faaliyetlerini artırmış ve bilim insanlarınındikkatlerini üzerine toplamıştı.
· Egede deprem hareketliliğindensonra İtalya’nın Stomboli yanardağının lav püskürtmesi Afrika levhasınınbaskısını göstermektedir. Çok yakında bölgede etkili v e yıkım getireceksonuçlara insanlar hazır olmalıdır. Avrupa ve Amerika’da hareketlilik veyanardağ faaliyetleri bize bölgede büyük bir tehlikenin olduğunugöstermektedir. Bölgedeki bu kıtasal ve büyük kitlesel değişimler insanlığınanlayışı ve gündemiyle doğrudan bağlantılıdır. Tanrı gereksiz hiçbir şeyyapmaz. Her olay amacına uygun adil gerçekleşir. Yakın zamanda doğal afetlerdeartışlar gözlenecektir.
· Deprem riski Türkiye’ye göreAvrupa’da 7 kattır.
· Japonya’nın kuzeyinde etkili olan şiddetli bir deprem02.02.2013cumartesi gecesi Hokkaido’nun doğusunu salladı. Tren istasyonlarınınve okulların çatısı çöktü. Depremde 12 kişi yaralandı.
· Tanrı dünyayı değiştirirken birtakım savaşlarolacak. Hatta bazı inançsız ülkeler birbirlerine de girecektir. Tanrı öncebunları birbirlerine düşürerek güçlerini zayıflatacaktır.
· Rusya'nın Sibirya bölgesinin en uç kısmında 6,6 büyüklüğünde bir depremmeydana geldi.

· 2012 DA14 olarak adlandırılan yarım futbol sahası büyüklüğündekiasteroit, dünyayı teğet geçti.Yeryüzü ile arasında sadece 27 bin 599 kilometre kadarbir mesafe kalan asteroit, yeryüzüne, dünya yörüngesindeki suni uydulardan biledaha çok yaklaştı. 2012 DA14’e yakın büyüklükteki bir cismin 1908’de Rusya’nınSibirya bölgesinde bulunan Podkamanennaya Tunguska gölüne düşmesi sonucu,yaklaşık Moskova’nın yüz ölçüme denk gelen 2150 kilometrekarelik bir alanda 80 milyon ağaç
yok olmuştu.

· Irak'ın Musul kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
· Papua Yeni Gine'de 6,7 büyüklüğünde deprem oldu.Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı...
· Bazı iç denizlerde sularınyükselmesi ve aşırı yağışlar kendini yavaş yavaş hissettirmektedir.
· İnsanlarbuzulların eridiğini şiddetli yağışların arttığını görecekler. Su baskınlarıartarken tufanların farkına varılacak. Neler oluyor. Bütün bunlar nedenbaşımıza geliyor diye sorgulayacaklar. Dünya amaçlarından vazgeçmeyecekler.Derken Sular yükselecek ve tufanlar onların şehirlerini ansızınyakalayıverecek.
· AkdenizTufandan nasibini alacak. Kıyı kentleri sular altında kalacak. Fransa’nın büyükbir kısmı sular altında kalacak. Çoğu kurtulamayacak. İtalya’nın tüm kıyılarıve kıyı şehirleri denizde kalacak. Deniz pek çok kıyıyı yutacak. Aknenizkıyıları ve içlerinde ve egede sular aniden yükselecek. Bazı adalar haritadansilinecek.
· İnsanların21Aralık 2012 beklentileri doğruydu. Ancak çoğu o tarihte olacak sanmıştı.Yaşanacakların başlangıç dönemi bu tarihti. Zaman içinde dünya gündemiyle buolayların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Fransa’nın bir ilçesiyle İzmir’inŞirince ilçelerinin belirtilmesi neredeyse doğruydu. 21 Aralık2012 den sonraİlerleyen aylarda ve yıllarda dünya gündemine göre tufanların açıkça ortayaçıkması ve çoğalması beklenmelidir. Fransa’nın Mali’ye yaptığı müdahale ilkişareti vermiştir. Afrika halkı zarar gördükçe, Ortadoğu’da mazlumlar-zalimlerçatışması arttıkça, Türkiye’ye tepkiler birleştikçe afetlerin tavan yapmasıkaçınılmazdır.
· Fransa, İngiltere, İtalya halkı sular altında kalacaklar ve bir kısmıkendini zor kurtaracaktır.
· Avustralya hortumlarla ve sellerle boğuşuyor. Kıta neredeyse sularaltında kaldı. Yine Avustralya’da her zamankinden daha fazla olarak bir bölgededeniz köpürdü. Şehrin bir kısmı ve kıyılar beyaz köpüğe büründü.
· Tanrı’nın hiçbir hareketi nedensiz değildir. Onlar menfaatleri içininsanları öldürdüklerinden tanrı’nın gazabını hak etmişlerdir.
· Mazlum insanların öldürülmelerine destek veren halklar büyük afetlerlekarşılaşacaklardır.
· Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin kıyıkesimleri sular altında kalacaktır. Tanrı’nın öfkesini göreceklerdir. ABD veKanada’nın doğu kıyıları ve orta Amerika büyük tufanlara maruz kalacaktır.
· Dünyada afetleri insanlar anlayamıyor. Halbuki afetlerin nedeni gayetaçıktır. Dünya siyasetini okuyabilenler insanlığa zarar verenlerin güttüğüpolitikalar ardından yaşanan afetlerin nedenini anlayabilirler. Mali’ye saldırıgerçekleştiriliyor. İnanan mazlum halklar öldürülmeye kalkışılıyor. Bu aradaTanrı orta Amerika kıtasından sonra İtalya’da ki yanardağı da hareketegeçiriyor. Tanrı bölgeye müdahale etmeye karar veriyor. Bölgede hareketlilikleroluyor. Ege’de deprem meydana geliyor. Avrupa ve güneyinde depremleringörülmesi an meselesidir. Afrika halkına baskı arttırılıp insanlar öldürülmeyedevam ederse tanrı mutlaka karşı bir müdahalede bulunacaktır.
· Avrupa, Amerika ve Rusya’da meydana gelecek doğal afetler nedensizdeğildir. Afete maruz kalan bölge halklarının destekledikleri liderler ve ülkesiyasetleri gerçekleri gözler önüne sermektedir. Sırf menfaatleri içininsanlara ve insanlığa zara verenler tanrının müdahalesiyle karşılaşacaklardır.Tanrı artık öfkelidir. Halkına zarar verenlere savaş açmıştır. Suriye, Irak,Lübnan, Libya, Mali, Somali ve Afrika gibi kargaşaya ve zulümlere destek verenAvrupalı halklar başlarına böylesi afetlerin gelmesinden kurtulamazlar.
· Ortadoğu ve Afrika’daki halk devrimlerine direnen eski yönetimlerhalklara zara vermekte ve zulüm etmektedirler. Dış güçlerden destek alan eskibaskıcı ve cuntacı yönetimler silahla ve şiddetle halkları bastırmaktadırlar.Bu ülkeler ve yönetimler tanrının öfkesinden nasibini alacaklardır. ÇünküOrtadoğu ve Afrika’da mazlum halkların öldürülmesinde rol oynamaktadırlar.Mevcut hükümetleri destekleyenler kötülüğün düzeninin devamını isterken demazlumların ve inananların öldürülmelerini sağlamaktadırlar.
· Dünya psikolojisi, bölgesel mücadeleler ve afetler birbiriyle tamilişkilidir.
· Dünyaya sahip olmak ve egemenlik için öldürmekten vazgeçmeyen uluslarTanrının öfkesinden nasibini alacaktır.
· Tanrı her şeyi yerli yerinde doğru zamanda doğru kişilerle doğru yerdeen adil ve özüne uygun olarak hikmetle gerçekleştiriyor.
· Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ABD’nin Mississippi eyaletindedev bir hortum çok sayıda kişinin yaralanmasına ve büyük çapta maddi hasara yolaçtı. Eyaletin güneyindeki yerleşim birimlerinin içinden geçen hortum ve yolaçtığı panik amatör kameralara yansıdı.
· ABD'nin doğu kıyıları kar fırtınasına teslim oldu. Bazı bölgelerde Acildurum' ilan edildi. Fırtına nedeniyle 500 bin kişiye elektrik verilemiyor.Yetkililer, eyaletler arası yollar başta olmak üzere bütün yollarınıboşaltılmasını istedi. Mecbur olmadıkça kimsenin evinden çıkmaması uyarısıyapıldı. Kar nedeniyle 5 bine yakın uçuş iptal edildi.
· Nemo kar fırtınası Amerika’yı vurdu.
· 2012-2016 yıllarında New York'ta halkın evden çıkmaması uyarısı sıkçayapıldı ve yapılacak. Akar yakıt konusunda ise "panik yapmayın" uyarsında bulunuldu. SandyKasırgası sonrası yaşanan benzin kıtlığından dolayı Amerikalılar bu defa dahatedbirli davranıyor. Çok sayıda insan fırtınalar başlamadan önce alışverişmerkezlerine akın ederek en az iki-üç günlük ihtiyaçlarını tedarik ediyorlar.
· Rusya’nın çernabilins bölgesine sabah saatlerinde meteor yağmuruyaşandı. Büyük bir gürültüyle evlerinin camları kırılan bölge halkı korku vepanik yaşadı. İnsanlar ve binalar zarar gördü. Atmosferde yanarak kül olmayanve yere ulaşan meteor parçaları elbette Tanrının bir emriydi. Göktaşının şokdalgası hasarın boyutunun büyüklüğünü gösterdi. Göktaşı çok daha büyük olsaydıfacia yaşanabilirdi.
· Rusya’da o beldeye meteor niye düştü. O belde halkı siyasi açıdankimleri destekliyordu. Silah üreten bir barona destek veren bir halkbeldesimiydi. Yoksa Suriye’de esad’a destek veren birilerinin ardında olan halkkitlesimiydi. Suriye’de ölenlerin nedeni olanlar Tanrı’nın uyarılarınıanlayamayacak kadar bile cahildirler. Tanrı’nın hiçbir işi nedensiz değildir.Çok isabetli ve doğru bir amaca yöneliktir. Tanrı’nın uyarılarını anlayabilmekiçin tarihsel geçmişi ve bugünü temel nedenleriyle incelemek gerekir.
· Brezilya’da gökyüzünden örümcek yağdı. Sanatoryum şehrinin kasabasındainsanlar binlerce örümcekle karşılaştılar. Yüksek direklerde ve sarkan binlerceörümceğin varlığına kasabalılar bir anlam veremediler.
· İtalya ve Yunanistan’ı sel vurdu. 22.02.2013 tarihinde. İtalya’nınSicilya adasına bağlı Katanya şehri şiddetli yağışlar sonunda adeta Venedik’edönüştü, tüm şehir sular altında kaldı.
· Deniz şeytanı olarak da bilinen yüzlerce dev manta balığı bilinmeyenbir nedenle Gazze sahillerine vurdu. Sınırdaki mağaraların kapatılması ve suyladoldurulmasıyla tanrı onlara belki de rızık gönderdi.Belki de başka bir mesajVerdi.
· Paraguay'da, sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu dang hummasısalgınında 45 kişi öldü.
· Bolivya’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle en az 23 kişi hayatınıkaybetti. Büyük zararlar yaşandı. Yaşamı felç etti.
· Türkiye’nin güneyinde ve Akdeniz’de güney ege’de hortumlar, şiddetli yağışlarsürekli artmaya başladı. İklim değişiklikleri iyice hissedilmeye başlandı.
· Florida’nın Palm Beach sahillerinde yüzücüler, kıyıya kadar gelen köpekbalıkları nedeniyle suya giremiyor.
· Avrupa’nın kuzeybatısı mart ayının ortasında kara kışa teslim oldu. İkigündür tipi şeklinde yağan kar; Fransa, Almanya, Belçika ve İngiltere’dehavayolu trafiğini büyük ölçüde aksattı. iklim değişimleri her yerde kendinihissettiriyor.
· Türkiye’de 23 mart2013’de tropik fırtına yaşandı. Güneydoğu Anadolubölgesinden toz fırtınası, Bitlis’te kar fırtınası, Kastamonu’da sobadanzehirlenme vakaları bolu dağında sis ve tipi yaşandı. Ağaçlar devrildi, çatılaruçtu. Yaralananlar oldu. Neyse ki saatte 80 km’yi geçmedi.
· Bolu’nun yaylasında hortum 20 evi yerle bir etti. Kütahya’nın Simavilçesinde 40 santim dolu yağdı. Lokal afet yaşandı. Mersinde, İskenderun’da veAntalya’da ara ara hortumlar çıkmaktadır.
· Türkiye ve dünya adeta bir beşik gibi sallanıyor.

· İşte son bir ay içerisinde Türkiye'de ve dünyada gerçekleşendepremler....
13/03/2013 - Çorum - 3.7 ve 2.0 büyüklüğünde iki deprem.12/03/2013 -Kütahya - 3.9 şiddettinde deprem.10/03/2013 - Erzurum - 2.4 ve 2.5 şiddetindeiki deprem
08/03/2013 - Amasya - 4.3 şiddetinde deprem.07/03/2013- Van - 4.2 şiddetindedeprem.06/03/2013 - Akdeniz - 4.1 şiddetinde deprem.03/03/2013 - Akdeniz - 4şiddetinde deprem.28/02/2013 - Akdeniz - 4.1 şiddetin deprem.27/02/2013 - Tokat- 3.5 şiddetinde deprem.25/02/2013 - Şemdinli - 4.2 şiddetindedeprem.21/02/2013 - Didim - 4.6 şiddetinde deprem.20/02/2013 - Denizli - 4.1şiddetinde deprem.19/02/2013 - Akdeniz - 4.3 şiddetinde deprem.15/02/2013 - Ege- 4.0 şiddetinde deprem.12/02/2013 - Van - 4.3 şiddetinde depremDünyada...13/03/2013 - Kuzey Irak - 4.9 şiddetinde deprem.11/03/2013 - Amerika- 5.1 şiddetinde deprem.11/03/2013 - Musul - 5.2 şiddetinde deprem.11/03/2013 -Çin - 5.2 şiddetinde deprem.07/03/2013 - Tayvan - 5.6 şiddetindedeprem.28/02/2013 - Rusya - 6.9 şiddetinde deprem.28/02/2013 - Vanatu - 6.1şiddetinde deprem.21/02/2013 - Meksika - 5.6 şiddetinde deprem.19/02/2013 -Almatı - 5.2 şiddetinde deprem14/02/2013 - Rusya - 6.6 şiddetinde deprem,Pakistan'ın kuzey bölgelerini etkileyen Richter ölçeğine göre 5,4 şiddetindedeprem meydana geldi

· İklim ve Toplum İçin Uluslararası Araştırma Enstitüsü'nün tahminlerinegöre, 2013 yazında hava sıcaklıkları yüzde 75 mevsim normallerinin üzerindeseyredecek. Sıcaklığa nem de eklenecek bölgesel şiddetli yağışlar görülecek.2013 nisan aylarında iklim değişikliği belirgin hissedilmeye başlandı.
· Dünya sallanmaya devam ediyor. Pakistan, İran ve Papua YeniGine'de deprem meydana geldi.
· Her gün dünyanın en az beş noktasından afet haberi alıyoruz. Artıkhangi afetleri yazacağımı şaşırdım. Ve yazmaz oldum. Çünkü yazmakla bitmiyoryazmaya ve takip etmeye de vakit bulamıyorum.
· Yeryüzü kan ağlıyor. Tanrının öfkesinden nasibini alan bölge halklarıniyetlerini değiştirmiyor.
 

Ziyaretçilerden Sorular

Cevaplar
8
Görüntüleme
271
2
  • Cevaplanmamış Konu
Cevaplar
1
Görüntüleme
1,127
Ayşe Hatun